Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

1.4.   огляд фІнансових звІтІв банку: балансового звІту, звІту про фІнансовІ результати. головнІ елементи та облІковІ формули фІнансових звІтІв

Фінансова звітність  – це сукупність компонентів бухгалтерсьвої звіт- ності, складених на підставі даних фінансовго обліку, в яких узагаль- нено інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових потоків банку за звітній період.

До складу основної фінансової звітності входять:

�  Балансовий звіт;

�  Звіт про фінансові результати;

�  Звіт про рух грошових коштів;

�  Звіт про власний капітал.

Розглянемо структуру й основні формули перших двох звітів.

Баланс банку призначений  для надання інформації про фінансовий

 

стан банку на звітну дату, він відображає його активи, зобов’язання та власний капітал у грошовому вираженні на певну дату (рис. 1.3). Розуміння змісту і структури балансу та вміння  його читати є почат- ком для опанування особливостей обліку в банках.

 

 

Актив

 

Зобов’язання

 

 

18. Кошти банків

 

19. Кошти клієнтів

 

20. Боргові ЦП, емітовані банком

 

21. Інші залучені кошти

 

22, 23. Зобов’язання  з податку

на прибуток

 

24. Резерви за зобов’язаннями

 

25, 26. Інші зобов’язання

 

27. Субординований  борг

 

з довг 28. Зобов’язання, пов’язані   одаж остроковими активами на пр

 

1. Грошові кошти та еквіваленти

 

2. Торгові ЦП

 

3. Інші ЦП за справ. вартістю через

фінансовий результат

 

4. Кошти в інших банках

 

5. Кредити клієнтів

 

6. ЦП на продаж

 

7. ЦП до погашення

 

8. Інвестиції в асоційовані

та дочірні компанії

 

9. Інвестиційна нерухомість

 

10, 11. Активи з податку

на прибуток

 

12. Гудвіл

 

13. Основні засоби

і нематеріальні активи

 

14,15. Інші активи

 

17. Довгострокові активи на продаж

 

 

Капітал

 

30. Статутний капітал

 

31. Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

 

32. Резервні та інші фонди

 

34. Частка меншості

 

Рис. 1.3. Типова структура статей балансу

Облікова  формула бухгалтерського  балансу фіксує взаємозв’я- зок, що існує між його елементами:

Активи = Зобов’язання + Капітал + (Доходи – Витрати).  (1.1)

Активи – це ресурси, що контролюються  установою в резуль- таті попередніх дій і з яких передбачається  отримання майбутньої

 

економічної вигоди, яка врешті приведе до потоку грошових коштів для установи.

Зобов’язання – поточні обов’язки установи, що випливають з по- передніх дій, виконання яких пов’язане з відпливом ресурсів (активів).

Капітал – залишкова частка в активах після відрахування всіх зобов’язань.

Діяльність банку оцінюється у Звіті про фінансові результати (рис. 1.4). Звіт про фінансові результати надає інформацію про дохо- ди і витрати,  а також фінансовий результат господарської діяльності банку за певний звітний період. Складання цього звіту ґрунтується на принципах нарахування  та відповідності. Базовими елементами звіту є доходи і витрати.

Звіт про фінансові результати

Зіставляються доходи і витрати:

 

 

+ Чистий \% дохід = Дохід\% – Витрати\%

+ Чистий комісійний дохід = Дохідкоміс – Витратикоміс

+ Торговельний дохід = Прибуткиторгов – Збиткиторгов

+ Дивіденди

+ Участь у капіталі асоційованих компаній

+ Інші доходи

 

 

 

Основний операційний дохід

- Загальні адміністративні витрати

- Витрати на персонал

- Інші витрати

 

 

 

Прибуток від операцій

 

 

– Резерви

 

 

 

 

 

± Прибутки/збитки від довгострокових активів на продаж

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток  до оподаткування

– Податок на прибуток від діяльності, що триває

= Прибуток після оподаткування від діяльності, що триває

Рис. 1.4. Структура Звіту про фінансові результати

 

Облікова формула звіту про фінансові результати:

Доходи – Витрати = Фінансовий результат.         (1.2)

Доходи – це збільшення майбутніх економічних вигід протягом звітного періоду у формі припливу чи зростання активів, або змен- шення зобов’язань, що приводять до збільшення власного капіталу.

Витрати – зменшення майбутніх вигід у звітному періоді у фор- мі відпливу чи використання активів, або виникнення заборгованос- ті, що призводять до зменшення власного капіталу.

Прибуток (чи збиток) – економічний показник діяльності банку. Перевага доходів над витратами означає, що банк отримав при- буток. Якщо ж витрати переважають над доходами, банк зазнає збит- ків. Інформація про кінцевий фінансовий результат відображається

в балансі в розділі «Власний капітал».