Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

Список рекомендованоЇ  лІтератури

1.         Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – 4-те вид., випр. та допов. – К.: Знання, КОО; Л.: Вид-во ЛБІ НБУ, 2002. – 566 с.

2.         Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Законодавчі і нор- мативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 1. – С. 3–47.

3.         Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р.,

№ 679-ХІV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. –

1999. – № 7. – С. 3–23.

4.         Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»

від 5 квітня 2001 р., № 2346–III // Офіційний вісник України. – 2001. –

№ 20. – С. 1–23.

5.         Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій  та формування і використання  резервів під кредитні ризики в банках України: Затверджено Постановою  № 481 Правління  НБУ від

27.12.2007 р.

6.         Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України: Затв. Постановою  № 495

Правління НБУ від 20.10.2004 р.

7.         Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України: Затв. Постановою  № 555 Прав- ління НБУ від 17.11.2004 р.

8.         Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затверджено Постановою  № 358 Правління  НБУ від

03.10.2005 р.

9.         Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів  банків України:  Затверджено  Постановою  № 480 Правління НБУ від 20.12.2005 р.

10.  Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджено Постановою № 22 Правління НБУ від 21.01.2004 р., зі змінами.

11.  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: Затверджено  Постановою  № 280 Правління НБУ від

17.06.2004 р., зі змінами і доповненнями.

12.  Інструкції про порядок складання та оприлюднення  фінансової звіт- ності банків України: Затверджено Постановою  № 480 Правління  НБУ від 27.12.2007 р.

13.  Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національ- ній валюті: Затв. Постановою  № 320 Правління  НБУ від 16.08.2006 р.

14. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей банків України: Затверджено Постановою  № 625 Правління НБУ від 10.12.2004 р.

 

15.  Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 404 с.

16.  Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський  облік в банках: Підруч- ник. – К.: КНЕУ, 2008. – 816 с.

17.  Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік в банках України: Підручник.

–Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.

18.  Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Пер. з англ.  за ред.

С. Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів Укра- їни, 2004. – 736 с.

19.  Облік та аудит у банках: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф.

А. М. Герасимовича. – К., 2004. – 531 с.

20.  Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003.

– 500 с.

21.  План рахунків бухгалтерського обліку банків України: Затв. Постано- вою Правління НБУ від 17.06.2004 р. за № 280, зі змінами і доповнен- нями.

22.  Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в бан- ках : Затв. Постановою  № 566 Правління  НБУ від 30.12.1999 р.

23.  Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Затв. Постановою  № 254 Правління  НБУ від 18.06.2003 р.

24.  Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв.

Постановою № 255 Правління НБУ від 18.06.2003 р., зі змінами і допов- неннями.

25.  Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України: Затв. Постановою  № 123 Правління  НБУ від

8.04.2005 р.

26.  Правила ведення аналітичного обліку в банках України: Затв. Постано- вою № 221 Правління  НБУ від 16.06.2005 р.

27.  Правила бухгалтерського  обліку банками України  операцій з чека- ми в іноземній валюті:  Затв. Постановою  № 123 Правління НБУ від

08.04.2005 р.

28.  Правила бухгалтерського обліку операцій з документарними акреди- тивами в розрахунках за зовнішньоекономічними  операціями банків України: Затв. Постановою  № 549 Правління  НБУ від 17.11.2004 р.

29.  Фінансовий облік та фінансова звітність у банках: Навч. посібник / На- ціональний банк України; За заг. ред. Г. П. Табачук, О. М. Сарахман. – К.: УБС НБУ, 2007. – 430 с.