Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

11.2. змІст примІток до фІнансовоЇ звІтностІ

Примітки – це джерело додаткової інформації  для розкриття та уточ- нення суми, змісту та класифікації операції, до якої вони належать. Усі примітки мають доводити до відома користувачів  фінансової звітності  не лише суми, а й методи їх розрахунків та оцінки. Приміт- ки є невід’ємною частиною річної фінансової звітності.

У примітках до річної (консолідованої) фінансової звітності бан- ки, акції або боргові цінні папери яких відкрито продають і купують, а також банки, які перебувають у процесі випуску акцій або борго- вих цінних паперів на відкритий ринок цінних паперів, розкривають

 

інформацію  за сегментами діяльності  та географічними сегментами. Основою для визначення сегментів є внутрішня організаційна струк- тура та система внутрішньої звітності. У примітках розкривається ін- формація про склад активів і пасивів, доходів і витрат, позабалансових зобов’язань, операцій із довірчого  управління,  а також основні прин- ципи і методи облікової політики банку (материнського банку) та її зміни протягом звітного періоду, а також інша інформація, розкриття якої вимагається національними положеннями (стандартами) бухгал- терського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності.

Зокрема, до фінансової звітності банків включаються такі при- мітки.

І. Примітки до розкриття  облікової політики  та загальні відо- мості щодо банку

�  Примітка 1 «Облікова  політика». Структура цієї примітки

була розглянута раніше.

�  Примітка 2 «Економічне  середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність». У цій примітці надається інфор- мація щодо економічного середовища,  в умовах якого він здійснює свою діяльність, і вплив цих умов на його фінансо- вий стан та результати діяльності.

�  Примітка 3 «Перехід  на нові та  переглянуті  стандарти  та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти» надає таку інформацію  щодо дати переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності, наводить пере- лік стандартів і тлумачень, які застосовуються банком або можуть бути застосовані надалі, та описує їхній вплив на об- лікову політику банку.

У цій примітці банк має розкрити відомості стосовно узгодження власного капіталу та прибутків або збитків у фінансовій звітності за по- передні періоди з його власним капіталом та прибутками або збитками, розрахованими за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Банк подає пояснення щодо кожної статті звіту «Баланс» річного фінансового звіту, Звіту про фінансові результати, якщо застосуван- ня міжнародного  стандарту фінансової звітності внесли суттєві змі- ни у фінансові звіти.

ІІ. Примітки до розкриття  статей звіту «Баланс»

�  Примітка 4 «Грошові кошти та їх еквіваленти». У таблицях роз- кривається інформація щодо структури грошових коштів та їх

 

еквівалентів, негрошових інвестиційних та фінансових опера- цій. Банк (материнський банк) наводить інформацію про суми грошових еквівалентів, що фактично були забезпечені цінни- ми паперами, придбаними за договорами репо, та суми цінних паперів, які банк (материнський банк) може продати чи пере- закласти. Наведені дані щодо інвестиційних та фінансових опе- рацій, які не потребували використання грошових коштів та їх еквівалентів і які не включені у Звіт про рух грошових коштів.

�  Примітка 5 «Торгові цінні папери». У таблицях розкривається

інформація щодо торгових цінних паперів та аналізується кре-

дитна якість боргових торгових цінних паперів за звітний  рік.

�  У Примітці 6 «Інші цінні папери, що обліковуються  за спра- ведливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фі- нансових результатах» розкривається інформація щодо інших цінних паперів, які обліковуються  за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах, проводиться аналіз кредитної якості цих боргових цінних па- перів за звітний та попередній роки. Має бути обґрунтувано, чому банк не відніс інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю  з визнанням результату переоцін- ки у фінансових результатах, до торгових  цінних паперів.

�  Примітка 7 «Кошти в інших банках»: таблиця 7.1. «Кошти в інших банках», таблиця 7.2. «Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний  рік», таблиця 7.3 «Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за попередній рік», таблиця 7.4

«Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках».

�  Примітка 8 «Кредити та заборгованість клієнтів». У табли- цях розкривається інформація щодо структури кредитів та заборгованості клієнтів, структури кредитів за видами  еко- номічної діяльності,  стосовно забезпечення кредитів.  Про- водиться аналіз зміни резервів під заборгованість за кре- дитами, кредитної якості кредитів за звітний та попередній роки. Розкривається інформація щодо справедливої вартості забезпечення за простроченими,  але незнеціненими креди- тами, та індивідуально  знеціненими  кредитами, які оцінені на індивідуальній основі. Банк (материнський банк) зазна- чає вартість цінних паперів, які є об’єктом операцій репо, та інформацію  щодо наявного права на їх продаж та наступну

 

заставу, методи визначення  справедливої вартості  забезпе- чення за кожним видом забезпечення окремо.

�  Примітка 9 «Цінні папери в портфелі банку на продаж». У

таблицях розкривається інформація щодо структури цінних

паперів у портфелі банку на продаж, проводиться аналіз кре- дитної якості та зміни боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний рік.

�  Примітка 10 «Цінні папери в портфелі банку до погашення».

У таблицях розкривається інформація щодо структури цін-

них паперів у портфелі банку до погашення, їхній рух, ана- ліз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення за звітний та попередній роки. Після таб- лиць банк (материнський банк) зазначає, чи є цінні папери, які були використані як застава та які є об’єктом операцій репо, і зазначає їх суму. Окремо подається інформація щодо справедливої вартості цінних паперів у портфелі банку до по- гашення та аналізу кредитної якості портфеля цих боргових цінних паперів за звітний і попередній роки.

�  Примітка 11 «Інвестиції  в асоційовані компанії». Примітка

11 для індивідуального  фінансової річної звітності має назву

«Інвестиції а асоційовані  та дочірні компанії». До складу цієї примітки входить таблиця «Інвестиції в асоційовані компанії» і таблиця «Інвестиції в дочірні компанії». Крім того, подається загальна інформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих компаній порівняно з попереднім роком. Після таблиць банк (материнський  банк) зазначає справедливу вартість інвестицій учасників консолі- дованої групи в асоційовані компанії, акції яких котируються на біржі. А також зазначає частку учасників консолідованої групи в умовних зобов’язаннях асоційованих компаній.

�  Примітка 12 «Інвестиційна  нерухомість». Інформація  щодо

інвестиційної нерухомості розкривається банком (материнсь-

ким банком) за методом справедливої вартості чи/та за мето- дом собівартості. У таблиці розкривається інформація щодо структури інвестиційної нерухомісті, що оцінена за методом:

а)  справедливої вартості: після таблиці банк (материнсь- кий банк) зазначає, чи класифікуються й обліковуються частки нерухомості, утримувані за угодою про операцій-

 

ну оренду як інвестиційна нерухомість; міру, якою спра- ведлива вартість  інвестиційної  нерухомості базується на оцінці незалежного оцінювача,  що має відповідну професійну кваліфікацію і недавній досвід оцінки ана- логічних об’єктів на території України; методи і суттєві припущення, що застосовуються для визначення  спра- ведливої вартості інвестиційної нерухомості;

б)  собівартості: інформація  щодо інвестиційної  нерухо- мості, що оцінена за методом собівартості, розкриваєть- ся за звітний  і попередній роки.

Після таблиці банк (материнський банк) наводить інформацію про застосовані методи амортизації; строк корисного використання і ставки амортизації інвестиційної нерухомості; пояснення того, чому неможливо визначити справедливу вартість цієї інвестиційної не- рухомості,  та, якщо це можливо, діапазон оцінок, у якому найбільш імовірно перебуває справедлива вартість та інформацію  щодо май- бутніх мінімальних сум орендних платежів за невідмовною  опера- ційною орендою в разі, коли банк є орендодавцем.

�  Примітка 13 «Гудвіл». У таблицях розкривається інформація

щодо зміни гудвілу, що пов’язана з придбанням асоційованих

і дочірніх компаній та перевірки, що застосовується банком для визнання  зменшення корисності гудвілу. Для перевірки зменшення корисності гудвіл, придбаний шляхом об’єднання бізнесу, слід розподіляти на кожну одиницю, що генерує гро- шові кошти (далі – ОГГК). За кожною ОГГК, для якої сума балансової вартості гудвілу, розподіленого на ці ОГГК, є сут- тєвою порівняно із загальною сумою балансової вартості гуд- вілу, банк (материнський банк) розкриває таку інформацію:

а)  балансова вартість гудвілу, розподіленого на певну ОГГК;

б)  основа, на якій була визначена сума очікуваного відшко- дування ОГГК;

в)  якщо сума очікуваного відшкодування ОГГК базується на вартості під час використання, то банк (материнський банк) розкриває припущення, до яких сума очікувано- го відшкодування ОГГК є найбільш суттєвою і на яких управлінський персонал базує прогнозні потоки грошо- вих коштів для певного періоду, що охоплений останніми бюджетами; описує підхід, що застосовує управлінський

 

персонал для визначення  значень для кожного з таких припущень; зазначає  період,  на який  управлінський персонал спрогнозував грошові потоки на основі фінан- сових бюджетів,  та в тому разі, якщо такий період пе- ревищує п’ять років, надає пояснення, чому він є більш виправданим; наводить темпи зростання, використані для екстраполяції прогнозних  оцінок грошових потоків для періодів, що виходять  за межі останніх фінансових бюджетів, та обґрунтування, яке пояснює застосування будь-якого темпу зростання, який перевищує середні по- казники росту для продуктів, галузей, країн, у яких банк функціонує; наводить ставку дисконту, застосовану для підготовки прогнозу грошових потоків.

Банк (материнський банк) зазначає інформацію  про оцінки, за- стосовані для попереднього визначення суми очікуваного відшкоду- вання ОГГК, якщо до балансової вартості такої ОГГК включено гудвіл.

�  Примітка 14 «Основні засоби та нематеріальні активи». Суми,

що характеризують операції придбання, надходження, пере-

давання, переведення, вибуття, переоцінки основних засобів та нематеріальних активів, у таблиці зазначають з вирахуван- ням сум зношення. Після таблиці банк (материнський банк) зазначає таке:

-  вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користу- вання та розпорядження;

-  вартість оформлених у заставу основних  засобів та не- матеріальних активів;

-  залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);

-  залишкову вартість основних засобів, вилучених з екс- плуатації на продаж;

-  початкову (переоцінену) вартість повністю амортизо- ваних основних засобів;

-  вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмежен- ня права власності;

-  вартість створених нематеріальних активів;

-  збільшення або зменшення протягом  звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у ре-

 

зультаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих  безпосередньо у власному капіталі.

�  Примітка 15 «Інші фінансові активи». У таблицях розкрива-

ється інформація щодо структури інших фінансових активів.

Банк (материнський банк) розкриває інформацію щодо дебі- торської заборгованості  за фінансовими активами, аналізує зміни резерву під знецінення інших фінансових  активів  та їхньої кредитної якості за звітний і попередній роки. Пода- ється інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та їхньої теперішньої вартості.

�  Примітка 16 «Інші активи». Після таблиці банк (материнсь-

кий банк)  зазначає характер  забезпечення, що перейшло у

власність банку (материнського банку), політику щодо реалі- зації або використання в операціях тих активів, які легко не конвертуються в грошові кошти.

�  Примітка  17 «Довгострокові активи, призначені  для продажу,

та активи групи вибуття». У таблицях розкривається інфор-

мація щодо структури довгострокових активів, призначених для продажу,  та активи групи вибуття,  а також інформація щодо проданих активів та зобов’язань групи вибуття і сум, отриманих під час їх продажу.

�  Примітки 18, 19, відповідно, «Кошти банків», «Кошти клієн-

тів». У таблицях розкривається інформація щодо структури

цих коштів, розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності. Після таблиці банк (материнський банк) зазначає суму гарантійних залучених депозитів і те, під які операції вони залучені (акредитиви, доміцильовані векселі тощо).

�  Примітка 20 «Боргові цінні папери, емітовані банком». У таб-

лицях розкривається  інформація  про структуру боргових

цінних паперів, емітованих банком, та їхню справедливу вар- тість. Після таблиці банк (материнський банк) зазначає тер- мін погашення боргових цінних паперів, емітованих банком.

�  Примітка 21 «Інші залучені кошти». У таблицях розкриваєть-

ся інформація щодо структури інших залучених коштів, мі-

німальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орен- дою) та їхньої теперішньої вартості порівняно з попереднім роком. Банк (материнський банк) надає загальний опис угод щодо фінансового  лізингу (оренди), включаючи підстави

 

визначення  непередбачених орендних платежів, умови по- новлення або придбання  орендованих активів,  умови про зміну ціни, обмеження, що накладаються угодою про оренду.

�  Примітка 22 «Резерви за зобов’язаннями».  У таблицях роз-

кривається інформація щодо структури  резервів за зобов’я-

заннями за звітний та попередній роки.

�  У Примітці 23 «Інші фінансові зобов’язання» та в Примітці 24

«Інші зобов’язання» розкривається їхня структура.

�  Примітка 25 «Субординований  борг». У ній банк (материнсь- кий банк) зазначає характер та строки зобов’язань  за субор- динованим боргом.

�  Примітка 26 «Статутний  капітал». Після таблиці, де надається інформація щодо структури статутного капіталу, банк (мате- ринський банк) надає таку інформацію:

а)  кількість акцій, оголошених до випуску;

б)  кількість випущених і сплачених акцій та випущених, але не повністю сплачених;

в)  номінальну вартість однієї акції;

г)   права, привілеї та обмеження, властиві кожній групі ак- ціонерного  капіталу, включаючи обмеження з виплати дивідендів, повернення капіталу;

ґ)  суму та умови акцій, призначених для випуску за умова- ми опціонів і контрактів з продажу.

�  Примітка 27 «Резервні та інші фонди банку». Після таблиці,

де надається інформація  щодо структури резервних та інших

фондів,  банк  (материнський банк)  розкриває інформацію щодо характеру призначення кожного резерву у власному ка- піталі.

ІІІ. Примітки до Звіту про фінансові результати

�  Примітка 28 «Процентні доходи і витрати».

�  Примітка 29 «Комісійні доходи і витрати».

�  Примітка 30 «Інші операційні доходи».

�  Примітка 31 «Адміністративні та інші операційні витрати».

У примітках № 28–31 подається інформація  щодо структури

доходів і витрат за видами. Після таблиці в Примітці 31 банк (материнський банк) розкриває інформацію щодо доходу від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості; прямих операцій- них витрат, що виникли від інвестиційної нерухомості, яка

 

генерує дохід від оренди протягом періоду, і тієї, яка не гене- рує такого доходу.

�  Примітка 32 «Витрати на податок на прибуток». У таблицях

розкривається інформація щодо структури витрат на сплату

податку на прибуток, узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку), податко- ві наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених  податкових  зобов’язань за звітний і попередній роки.

Статті розраховуються, виходячи з чинної ставки оподаткуван- ня. Ставка податку на прибуток, що застосовується  для визначен- ня відстроченого податкового активу та відстроченого податкового зобов’язання (відстрочених податків), є ставкою оподаткування, яку передбачається використовувати в період реалізації активу чи пога- шення зобов’язання, виходячи із ставок оподаткування та податко- вого законодавства, чинних на звітну дату.

Сума витрат (доходу) з податків на прибуток за звітний рік ви- значається, виходячи з поточного податку на прибуток з урахуван- ням змін у складі відстрочених податків (відстрочені податки на кі- нець року щодо їх суми на початок року):

�  відстрочені податкові зобов’язання – збільшення (+), змен-

шення (-);

�  відстрочені податкові активи – зменшення (+), збільшення (-). Таблиця  складається за залишками  на кінець дня 31 грудня з

урахуванням коригувальних проведень.

�  Примітка 33 «Чистий прибуток (збиток) від продажу довго- строкових активів, призначених для продажу».

�  Примітка 34 «Прибуток (збиток) на одну просту та привіле- йовану акцію». У примітці розраховується чистий та скори- гований прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію. Якщо чистий прибуток (збиток) та скоригований при- буток (збиток) на одну просту акцію однакові, то їх подвійне відображення можна навести в одній статті Звіту про фінан- сові результати. Також розраховується прибуток (збиток), що належить акціонерам – власникам простих та привілейова- них акцій банку.

�  Примітка 35 «Дивіденди». У примітці подається інформація щодо нарахування і сплати дивідендів.