Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

10.5. порядок нарахування доходІв І витрат

Відповідно до нормативних вимог доходи і витрати банку слід нара- ховувати та відображувати в бухгалтерському обліку не рідше ніж раз на місяць (у терміни, передбачені обліковою політикою банку) неза- лежно від періодичності нарахувань (розрахунків), вказаної в угоді з контрагентом. Якщо за останні два-три дні місяця за браком даних

 

неможливо визначити точну суму доходу, то її необхідно врахувати в перші дні наступного місяця до дати подання місячного балансу, від- повідно до порядку формування коригувальних проведень.

Процентні доходи і витрати нараховують пропорційно до суми активу чи зобов’язання  та кількості днів, протягом яких існували такі активи чи зобов’язання, із застосуванням ефективної ставки відсотка. Процентні доходи та витрати визначають як добуток амор- тизованої собівартості на ефективну ставку відсотка.

Для розрахунків процентних доходів і витрат можна застосову- вати такі методи визначення кількості днів:

1) «факт/факт», тобто за фактичну кількість днів у місяці (28, 30,

31) та році (365, 366); наприклад, проценти за строковим депозитом номіналом 100 грн із номінальною ставкою 9\% річних з 21 березня до

10 травня при використанні цього методу обчислюють таким чином:

Номінал × Ставка × Кількість днів

 

 

100 × 9 ÷100 × 50 ÷ 365

= 1, 232 грн.

(10.1)

 

Кількість днів визначається таким чином: 11 днів у березні, 30 – у квітні, 9 – у травні, усього – 50 днів;

2) «факт/360» (за фактичною кількістю днів у місяці та умовно у році – 360 днів):

Номінал × Ставка × Кількість днів

 

 

100 × 9 ÷100 × 50 ÷ 360

= 1, 250 грн.

(10.2)

 

Кількість днів визначається таким чином: 11 днів у березні, 30 – у квітні, 9 – у травні, усього – 50 днів;

3) «30/360» (умовна кількість днів у місяці та в році):

Номінал × Ставка × Кількість днів

 

 

100 × 9 ÷100 × 49 ÷ 360

= 1, 225 грн.

(10.3)

 

Кількість днів визначається таким чином: 10 днів у березні, 30 – у квітні, 9 – у травні, усього – 49 днів.

Методи визначення кількості днів у місяці та в році для розра- хунку процентних доходів (витрат) визначаються відповідними до- говорами з контрагентами банку.

Під час розрахунку процентних  доходів і витрат враховується перший день і не враховується останній день договору (контракту), крім витрат за вкладними (депозитними)  та поточними  рахунками,

 

під час розрахунку яких, відповідно до чинного законодавства, не враховуються перший день існування зобов’язання банку та день за- кінчення дії договору. При нарахуванні процентів  за звітний місяць останній день місяця має включатися  в розрахунок, крім випадків, коли звітна дата є датою закінчення операції. Розмір ставок процен- та, періодичність і черговість нарахування (сплати) доходів (витрат) передбачаються  кредитними,  депозитними, іншими  договорами. Зміни умов цих договорів оформлюють додатковими угодами.

Для забезпечення потреб управлінського  обліку банк може здій- снювати нарахування доходів (витрат) і щоденне відображення їх у бухгалтерському обліку.

Процентні доходи і витрати визнаються за рахунками процент- них доходів і витрат за класами 6, 7 із застосуванням методу ефек- тивної ставки відсотка.

Нарахування  процентів за  фінансовими  інструментами  здій- снюється за  номінальною процентною ставкою,  яка передбачена умовами договору (випуску), і відображається за рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат за класами 1, 2, 3. Аморти- зація дисконту  (премії)  за фінансовими інструментами здійснюється одночасно з нарахуванням процентів.

Будь-які різниці, що виникають між сумою визнаних за ефектив- ною ставкою відсотка процентних доходів (витрат) і нарахованих за номінальною процентною ставкою доходів (витрат) за фінансовими інструментами, придбаними  (наданими, отриманими)  за номіналь- ною вартістю (без дисконту або премії), відображають за рахунками з обліку неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з ра- хунками з обліку процентних доходів (витрат).

Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначають потоки грошових коштів з урахуванням  усіх умов договору за фінансовим ін- струментом, у тому числі включають усі комісії та інші сплачені або отримані сторонами суми, що є невід’ємною частиною доходу (ви- трат) фінансового інструменту. Якщо неможливо достовірно оцінити потоки грошових коштів або очікуваний строк дії фінансового інс- трументу, то використовують потоки грошових коштів, що передба- чені відповідним договором, протягом строку дії договору.

Якщо в майбутньому реальні значення та строки потоків грошо- вих коштів будуть відрізнятися  від запланованих і таке відхилення не пов’язане зі зменшенням або відновленням корисності, то на дату

 

балансу необхідно  скоригувати балансову вартість фінансового ін- струменту. У цьому разі визначається різниця між балансовою вар- тістю фінансового інструменту та вартістю оцінених майбутніх гро- шових потоків, дисконтованих  за початковою  ефективною ставкою відсотка (тобто ефективною ставкою відсотка, розрахованою під час первинного визнання). Ця різниця відображається за рахунками з об- ліку неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунка- ми з обліку процентних доходів (витрат).