Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

10.4. загальнІ принципи вІдображення в бухгалтерському облІку витрат

Синтетичні рахунки для обліку витрат згруповані в сьомому класі (табл. 10.4). В основу побудови синтетичних рахунків покладено ті самі ознаки, з урахуванням яких була здійснена класифікація витрат і  виділені об’єкти обліку.  Це дозволяє забезпечити деталізований облік доходів і витрат у балансі, що дає можливість  накопичувати і  одержувати інформацію для оцінки фінансового  стану банку та ефективності окремих напрямів його діяльності.

 

 

Структура 7-го класу «Витрати»

Таблиця 10.4

 

Плану рахунків бухгалтерського обліку банків

 

Групи рахунку

 

Назва

 

700

Процентні витрати за коштами, отриманими від Національного банку України

701

Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків

 

702

Процентні витрати за операціями із суб’єктами господарювання

 

703

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

 

Закінчення табл. 10.4

 

Групи рахунку

 

Назва

704

Процентні витрати за операціями з фізичними особами

705

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

 

706

Процентні витрати за коштами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

 

707

Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами

708

Процентні витрати за операціями з філіями банку

709

Інші процентні витрати

710

Комісійні витрати

718

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

731

Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

738

Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

739

Інші операційні витрати

740

Витрати на утримання персоналу

 

741

Сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток

 

742

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

743

Інші експлуатаційні та господарські витрати

744

Витрати на телекомунікації

745

Інші адміністративні витрати

749

Інші витрати

770

Відрахування в резерви

 

772

Відрахування в резерви під заборгованість  за нарахованими доходами

790

Податок на прибуток

Рахунки другого порядку (розділу) дозволяють одержати інфор- мацію і порівняти доходи від основних видів банківських операцій і послуг з витратами, які пов’язані з їх здійсненням. Так, зіставив- ши процентні доходи з процентними витратами, можна розрахувати чистий процентний дохід.

Рахунки третього порядку (групи) дають можливість порівняти інформацію про доходи і витрати за банківськими операціями щодо контрагентів (банківський сектор, підприємства, державний сектор). Рахунки четвертого порядку деталізують інформацію щодо окремих фінансових інструментів, які застосовує банк.

 

Рахунки з обліку нарахованих витрат розташовані в першому, другому та третьому класах балансу. Вони розміщені  в групах плат- них пасивів, які застосовують банки як фінансові інструменти. За своїм характером рахунки для обліку нарахованих витрат – пасивні (нараховані, але не виплачені грошові кошти можна вважати креди- торською заборгованістю).

Для дотримання принципу відповідності (з урахуванням прин- ципу обачності) під час визнання витрат необхідно:

�  узгодити витрати з доходами, для отримання яких вони здій-

снені. За можливості одночасно (в одному звітному періоді) з

визнанням/здійсненням  витрат визнають відповідні доходи. Якщо суму таких доходів точно визначити неможливо, дохо- ди визнають у сумі здійснених витрат;

�  якщо неможливо узгодити витрати з доходами, для отриман-

ня яких вони здійснені, необхідно встановити період, до якого

належать ці витрати. Якщо дата фактичного  здійснення ви- трат збігається з датою нарахування (у фінансовому обліку), то витрати можна відображувати на рахунках сьомого класу методом прямого віднесення. Якщо фактична сплата коштів відбудеться після дати нарахування, витрати  відображують у бухгалтерському обліку через рахунки нарахованих витрат. Якщо договором  передбачено передоплату послуг, то вико- ристовують рахунки дебіторської заборгованості або рахунок

3500 «Витрати майбутніх  періодів» (у разі, коли кошти сплачу- ються у звітному періоді, що передує періодам, до яких вони фактично належать).

За неможливості дотримання вказаних умов слід віднести ви- трати на відповідні рахунки сьомого класу в тому періоді, коли вони фактично здійснені.

Якщо комісійні витрати можна пов’язати з отриманням кон- кретного доходу, такі витрати сплачують безпосередньо з рахунків

7-го класу та одночасно з цим визнають (нараховують) пов’язані з ними доходи. Якщо термін сплати інших комісій відповідно до умов договору припадає на місяць, у якому послуги отримано, такі комі- сії можна сплачувати безпосередньо з рахунків сьомого класу. Якщо термін сплати банком комісій настає в періоди, наступні після мі- сяця, в якому отримано послуги, то відповідні витрати підлягають відображенню на рахунках сьомого класу через рахунки нарахова-

 

них витрат. Якщо банк здійснює передоплату послуг, які він отримає в майбутніх періодах, то такі витрати відображують як дебіторську заборгованість або витрати майбутніх періодів.

Збитки від торговельних операцій відображують безпосередньо на рахунках сьомого класу або за дебетом відповідних рахунків шос- того класу за умови завершення операцій купівлі-продажу фінансо- вих інструментів.

Витрати на формування спеціальних резервів відображують на рахунках сьомого класу в тому періоді, коли резерви формуються, ме- тодом прямого віднесення.

Адміністративні витрати – це витрати, пов’язані з отриманням послуг або виконанням робіт, а тому, як правило, їх відображують на рахунках сьомого класу в тому періоді, коли надано відповідні послу- ги (виконано роботи). У разі попередньої оплати послуг (робіт), що будуть надані (виконані) в одному з наступних періодів, використо- вують рахунки дебіторської  заборгованості,  а кошти, які необхідно сплатити після дати визнання витрат, відображують на рахунках кре- диторської заборгованості за господарською діяльністю банку. Якщо адміністративні  витрати належать до наступних періодів,  сплачені наперед кошти відображують на рахунку 3500 «Витрати  майбутніх періодів», з якого відносять на рахунки сьомого класу частинами, які відповідають звітним періодам.

Податок на прибуток відображується в обліку через рахунок

3620 «Кредиторська  заборгованість за податком  на прибуток» (3520

«Дебіторська заборгованість за податком на прибуток»)  у тому звіт- ному періоді, до якого належить податкове зобов’язання (податко- вий актив), як правило, коригувальними проведеннями.

Приклад

1. Під час нарахування процентних,  комісійних та інших витрат у на- ціональній валюті здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт  Рахунки для обліку процентних,  комісійних та інших витрат за класом 7

Кт   Рахунки для обліку нарахованих витрат за класами 1, 2, 3.

2. Під час сплати коштів відповідно до умов договору на дату платежу здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт  Рахунки для обліку нарахованих витрат за класами 1, 2, 3

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів.

 

3. У разі сплати коштів за операціями,  за якими визнання витрат і спла- та коштів відбуваються на дату балансу, здійснюють  такі бухгалтерські про- ведення:

Дт  Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за класом 7

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів.

4. Попередня оплата (аванс) процентних,  комісійних та інших витрат відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт  3500 А Витрати майбутніх періодів

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів.

Банк кожного місяця визначає суму витрат, що належить до звітного періоду, та здійснює такі бухгалтерські проведення:

Дт  Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за класом 7

Дт  Рахунки для обліку нарахованих  витрат за класами 1, 2, 3 (якщо банк визнає витрати за рахунками нарахованих витрат)

Кт   3500 А Витрати майбутніх періодів.

5. Відображення в бухгалтерському обліку витрат на утримання пер- соналу (нарахування та сплата заробітної плати та прирівняних до неї пла- тежів, нарахування та утримання  обов’язкових  зборів) банки здійснюють відповідно до вимог чинного законодавства України та облікової  політики банку. У бухгалтерському обліку зазначені операції відображають такими проведеннями:

а) нарахування заробітної плати (премії, матеріальної допомоги, інших виплат) протягом місяця відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт  7400 А Основна і додаткова заробітна плата

Дт  7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

Дт  7409 А Інші витрати на утримання персоналу

Дт  3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками  з працівниками банку та іншими особами

Кт   3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою б) виплата заробітної плати (премії, матеріальної допомоги, інших ви-

плат) відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт  3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

Кт   1001 А Банкноти та монети в касі банку

Кт   1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку

Кт   2620 АП Поточні рахунки фізичних осіб

 

Кт   2625 АП Кошти фізичних осіб для розрахунків  платіжними картками.

6. Витрати на маркетинг та рекламу відображаються в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

а) у разі сплати авансових платежів (попередньої оплати) згідно з умо- вами договору за послуги з маркетингу та реклами

Дт  3500 А Витрати майбутніх періодів

Дт  3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

Дт  3519 А Інша дебіторська заборгованість за господарською ді- яльністю банку

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів

б) на суму отриманих послуг з маркетингу та реклами:

Дт  7455 А Витрати на маркетинг та рекламу

Кт   3500 А Витрати майбутніх періодів

Кт   3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

Кт   3519 А Інша дебіторська заборгованість за господарською ді- яльністю банку.

7. Нарахування  та сплата загальнодержавних  та місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів), що справляються згідно із Законом України

«Про систему оподаткування», відображають у бухгалтерському обліку:

а) нарахування податку на землю:

Дт  7411 А Податок на землю

Кт   3622 П Кредиторська заборгованість за податками та обов’яз- ковими платежами, крім податку на прибуток

б) нарахування збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

Дт  7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізич- них осіб

Кт   3623 П Кредиторська заборгованість за зборами  до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.