Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

10.3. загальнІ принципи вІдображення в бухгалтерському облІку доходІв

Доходи банку відображають у бухгалтерському  обліку за  ра- хунками класу 6 «Доходи» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Структуру рахунків доходів у Плані рахунків бухгал- терського обліку представлено в табл. 10.3.

 

 

Структура 6-го класу «Доходи»

Таблиця 10.2

 

Плану рахунків бухгалтерського обліку банків

 

Група рахунків

 

Назва

 

600

Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України

601

Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

 

602

Процентні доходи за кредитами, що надані суб’єктам господарювання

 

603

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

604

Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

605

Процентні доходи за цінними паперами

608

Процентні доходи за операціями з філіями банку

609

Інші процентні доходи

610

Комісійні доходи за операціями з банками

611

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

618

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

620

Результат від торговельних операцій

630

Дохід у формі дивідендів

631

Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

 

Закінчення табл. 10.2

 

Група рахунків

 

Назва

638

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

639

Інші операційні доходи

649

Інші доходи

671

Повернення списаних активів

 

Рахунки  третього порядку (групи) дають інформацію  і порів- няння про доходи  за банківськими операціями щодо контрагентів (банківський сектор, підприємства, державний сектор). Рахунки чет- вертого порядку деталізують інформацію щодо окремих фінансових інструментів, які застосовує банк.

Залишки  за рахунками  доходів відображають  наростаючим  під- сумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закривають:

�  за умови перевищення доходів над витратами – на рахунок

5040 П «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

�  за умови перевищення витрат над доходами – на рахунок 5041

А «Збиток звітного року, що очікує затвердження».

Облік нарахованих  доходів здійснюється   за відповідними ра- хунками класів 1, 2, 3 у кореспонденції з рахунками 6-го класу. Про- центні доходи за кредитними операціями підлягають відображенню в бухгалтерському обліку:

�  через рахунки нарахованих доходів;

�  якщо отримані банком доходи належать до періодів існуван-

ня активу, наступних  за місяцем, у якому кошти фактично

отримано, вони вважаються доходами майбутніх  періодів і враховуються на рахунку 3600 «Доходи майбутніх  періодів», з якого амортизуються на відповідні рахунки шостого класу методом прямого віднесення.

Бухгалтерський облік комісійних доходів можна вести в такому порядку:

1) за одночасного дотримання  таких умов

�  дата нарахування  у фінансовому обліку і дата сплати клієн- том винагороди банку збігаються;

�  на рахунку, відкритому в банку (клієнтському або внутрішньо- банківському), є кошти, призначені  для сплати комісійної ви- нагороди;

 

�  у банку є підстави та право безспірного списання (стягнення)

належної йому комісійної винагороди;

2) або таких умов

�  дата нарахування  у фінансовому обліку та дата сплати клієн- том винагороди банку збігаються;

�  клієнт сплачує  комісійну винагороду  самостійно, готівкою або шляхом безготівкового перерахування коштів;

�  комісійна винагорода може відображатися в обліку методом прямого віднесення на рахунки 6-го класу.

У разі якщо на дату надання банком послуги принаймні  одна із зазначених вище умов не виконується, суми комісійних доходів відо- бражують на рахунках нарахованих доходів; у разі отримання (спи- сання) від клієнтів відповідні кошти відносять на погашення забор- гованості за нарахованими доходами.

Прибуток від торговельних операцій відображується безпосеред- ньо на рахунках шостого класу в разі завершення операцій купівлі- продажу фінансових інструментів.

Доходи від повернення раніше списаних активів відображують на рахунку 6717 «Повернення раніше списаних безнадійних доходів по- передніх років» методом прямого віднесення в періоді, коли вони фак- тично надійшли до банку.

Наприклад

1. Під час нарахування доходів за операціями  в національній валюті здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт  Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3

Кт   Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших дохо- дів за класом 6.

2. Під час нарахування доходів за операціями  в іноземній валюті з ви- користанням технічних рахунків валютної позиції:

Дт  Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3

Кт   3800 АП Позиція банку щодо іноземної  валюти та банків- ських металів.

Одночасно на суму гривневого еквіваленту здійснюють такі бухгалтер- ські проведення:

Дт  3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших дохо- дів за класом 6.

 

3. Під час отримання банком коштів за раніше визнаними нараховани- ми доходами здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів

Кт   Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3.

4. У разі надходження коштів за операціями, за якими визнання доходу та отримання коштів відбувається на дату балансу, здійснюють такі бухгал- терські проведення:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів

Кт   Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших дохо- дів за класом 6.

5. Якщо нараховані доходи своєчасно не отримані в обумовлений уго- дою термін, то наступного робочого дня здійснюють такі бухгалтерські про- ведення:

Дт  Рахунки для обліку прострочених  нарахованих доходів за класами 1, 2, 3

Кт   Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3.

6. У разі часткового або повного погашення контрагентом (поручите- лем) заборгованості  за нарахованими  доходами, що обліковуються на ра- хунках прострочених нарахованих доходів, виконується таке бухгалтерське проведення:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів

Кт   Рахунки для обліку прострочених  нарахованих доходів за класами 1, 2, 3.

7. Формування спеціального резерву під заборгованість за нарахованими доходами відображається за нарахованими доходами в національній валюті:

Дт  7720 АП Відрахування  за заборгованістю  в резерви під за- боргованість за нарахованими  доходами

Кт   Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахова- ними доходами за класами 1, 2, 3.

8. Під час списання за рахунок сформованих резервів заборгованості за нарахованими  доходами як безнадійної щодо отримання виконують такі бухгалтерські проведення:

Дт  Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахова- ними доходами за класами 1, 2, 3

Кт   Рахунки для обліку заборгованості за нарахованими дохода- ми за класами 1, 2, 3.

Одночасно на суму списаної  заборгованості  за позабалансовими  ра- хунками здійснюють такі бухгалтерські проведення:

 

Дт  9600 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгова- ність за нарахованими  доходами за операціями  з банками

Дт  9601 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгова- ність за нарахованими  доходами за операціями  з клієнтами

Кт   991 Контррахунки для рахунків розділів 96–98.

Разом з тим подальше нарахування доходів банк здійснює за по- забалансовими рахунками.

Після закінчення строку, визначеного угодою сторін, або стро- ку позовної давності, визначеного чинним законодавством України, за безнадійною  заборгованістю за нарахованими  доходами, що була списана  за рахунок резерву та обліковувалася  за рахунками  групи

960 «Не сплачені в строк доходи», виконується  проведення на спи- сання цієї заборгованості з позабалансових рахунків.