Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

1.2.   характеристика фІнансового, управлІнського  та податкового облІку

Методологічно та організаційно бухгалтерський облік у банківських установах поділяється  на фінансовий,  управлінський  та податко- вий. Кожен із зазначених видів бухгалтерського обліку має властиві йому мету, призначення, коло користувачів облікової інформації та відіграє свою специфічну роль в управлінні банківською установою (рис. 1.1).

 

Система бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

Фінансовий (бухгалтерський) облік

 

Управлінський облік

 

Податковий облік

 

 

 

Забезпечує відображення фінансового стану банку

Забезпечує керівництво банку інформацією, необхідною

для прийняття оперативних і стратегічних рішень

Забезпечує складання податкової звітності

 

 

Рис. 1.1. Система бухгалтерського обліку в банках

Фінансовий облік – це сукупність правил і процедур, які забез- печують підготовку і надання фінансової інформації про господар- ську діяльність банку зовнішнім і внутрішнім користувачам. Він за- безпечує своєчасне і повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов’язань,

 

результати фінансової діяльності та їх зміни. На основі даних фінан- сового обліку складається фінансову звітність. Зміни у фінансовому обліку не впливають на податковий облік. Основним  джерелом ін- формації фінансового обліку є фінансові звіти.

Управлінський облік визначають як сукупність правил і про- цедур,  які забезпечують  підготовку і надання інформації  про ді- яльність банку для задоволення потреб керівництва банку та його менеджерів оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, оцінки, контролю і вико- ристання своїх ресурсів. Управлінський облік ведеться банком для забезпечення внутрішніх потреб в інформації, виходячи зі специфі- ки та особливостей діяльності й структури управління.

Банки самостійно:

�  обирають метод обліку витрат і калькулювання собівартості банківських продуктів;

�  визначають зміст внутрішньої звітності;

�  строки її подання на різні рівні управління.

Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про ва-

лові доходи і валові витрати відповідно до чинного законодавства і використовується  для складання податкової звітності, форма, пра- вила, порядок і термін подання якої визначається Державною подат- ковою адміністрацією. Зміни в податковому обліку не впливають на фінансовий облік (табл. 1.1).

 

 

Порівняльна характеристика видів обліку

Таблиця 1.1

 

 

 

Ознака

Облік

податковий

фінансовий

управлінський

Цілі обліку

Визначення суми податків і контроль

за своєчасністю їх сплати

Формування достовірної інформації

про фінансовий стан банку

та результати його діяльності

Підготовка оперативної інформації щодо діяльності банку в цілому та його

окремих підрозділів для планування, контролю

та прийняття рішень на різних рівнях управління банком

 

Продовження табл. 1.1

 

 

Ознака

Облік

податковий

фінансовий

управлінський

Головні споживачі

Податкові органи

Керівництво банку, службовці банку, фактичні

і потенційні інвестори

та кредитори, регулятивні органи, органи планування

економіки тощо

Керівництво банку різних рівнів

управління

Суб’єкт регла- ментації

Міністерство фінансів України

Національний банк України

Керівництво банку та його акціонери

Обмеження

Чинне податкове законодавство

Нормативні документи НБУ

Внутрішні нормативні документи банку

Викорис- тання вимірників

Єдиний

грошовий вимірник

Єдиний

грошовий вимірник

Різні вимірники,

у тому числі якісні показники

Об’єкт аналізу

Господарська діяльність банку загалом

Господарська діяльність банку загалом

Банк у цілому, структурні підрозділи банку, банківські продукти та послуги

Форми звітності

Декларації

та розрахунки

Баланс, звіт про фінансові результати,

звіт про власний капітал, звіт про рух

грошових коштів

Звіти про виконання кошторисів, звіти сегментів діяльності тощо

Періодич- ність скла- дання звітів

Регулярно, як правило,

квартальний інтервал наростаючим підсумком

за фінансовий рік

Регулярно, щоквартально та щорічно

Змінний інтервал, оперативна інформація

 

Закінчення табл. 1.1

 

 

Ознака

Облік

податковий

фінансовий

управлінський

Спрямо- ваність

У минуле (ретроспективна оцінка)

У минуле (ретроспективна оцінка)

У майбутнє (прогнозування) на базі попередніх подій

Відкритість даних

Більшість даних доступна податковим органам

Більшість даних доступна всім

Комерційна таємниця

 

Формування інформації в межах кожної підсистеми забезпечує активну  взаємодію системи бухгалтерського обліку із зовнішнім і внутрішнім середовищем  у процесі  використання  користувачами потрібної інформації. Під поширенням інформації розуміють засо- би повідомлення й оприлюднення фінансових звітів. Своєчасне до- ведення інформації до керівників банку та учасників ринку надає їм змогу правильно оцінити стан справ у банку,  а також прийняти обґрунтовані рішення щодо ділових стосунків із банком.

Основні користувачі інформації  за кожним видом обліку пред- ставлені на рис. 1.2.

Користувачі

У межах банку           За межами банку

 

Правління

Працівники

Особи, які мають пряму зацікавленість

 

Особи, які мають непряму зацікавленість

 

Податкові

Регулюючі

Органи

 

та економіки

Інші

 

 

Подпись: органиПодпись: органиПодпись: плануванняДіючі

Подпись: групиі потенційні інвестори

та кредитори

 

 

Податковий облік

Фінансовий облік

Управлінський облік

Види бухгалтерського обліку

Рис. 1.2. Користувачі інформації бухгалтерського обліку в банках

 

До категорії користувачів у межах банку належать керівники і менеджери банку, які керуються обліковими  даними для прийняття управлінських рішень. Керівникові та менеджерам банку інформація потрібна для оцінювання фінансового стану банку, для розроблення стратегії розвитку банківського бізнесу і прийняття поточних управ- лінських рішень щодо доцільності здійснення окремих банківських операцій і впровадження нових банківських продуктів.

Категорія користувачів за межами банку охоплює  інвесторів (як фактичних, так і потенційних) – акціонерів або засновників  банку; вкладників, клієнтів та інших кредиторів банку; урядові установи; фінансових аналітиків і громадськість. Потреби користувачів щодо фінансової інформації про діяльність банку, безумовно, не є однотип- ними. Спільним, що об’єднує всіх учасників ринку, є бажання отри- мати інформацію стосовно надійності та  фінансової  стабільності конкретного банку для вирішення питання, чи можна йому довіряти власні кошти. Фінансові звіти забезпечують користувачів інформа- цією, необхідною для прийняття  виважених економічних  рішень.