Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

10.2. загальнІ правила облІку доходІв І витрат

Бухгалтерський облік доходів і витрат ведеться на рахунках шосто- го та сьомого класів за єдиною  для установ банку структурою аналітич- них рахунків, передбаченою внутрішнім планом аналітичних рахунків і призначеною для інтегрованого ведення бухгалтерського обліку всіма установами банку та забезпечення потреб його фінансової, управлін- ської та податкової звітності. Доходи і витрати банку накопичуються на рахунках шостого «Доходи» та сьомого «Витрати» класів Плану рахун- ків бухгалтерського обліку банків України (табл. 10.2) з початку звіт- ного року (з урахуванням коригувальних проведень).

Таблиця 10.2

Структура 6-го класу «Доходи» та 7 класу «Витрати» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків

 

Розділи

6-го класу

 

Назви розділів

Розділи

7-го класу

60

Процентні доходи/витрати

70

61

Комісійні доходи/витрати

71

62

Результат від торговельних  операцій

 

63

Інші операційні доходи/витрати

73

64

Інші доходи

 

 

Загальні адміністративні витрати

74

67

Повернення списаних активів

 

 

Відрахування в резерви

77

 

Податок на прибуток

79

 

Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класів 6 і 7. Облік нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених вит- рат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають опо- даткуванню, здійснюється на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках.

Рахунки класів (розділи, групи) за назвами максимально набли- жено до показників звіту про фінансові результати банку. На балан- сових рахунках 4-го порядку обліковують конкретні види доходів і витрат. Нараховані проценті та комісійні витрати і доходи (у тому числі нараховані прострочені доходи) обліковують за відповідними рахунками першого, другого та третього класів (рис. 10.1).

 

Рахунки обліку доходів і витрат

 

Рахунки обліку доходів

(6 клас) (П)

Рахунки обліку нарахованих доходів

і витрат (1, 2, 3 класи)

Рахунки обліку витрат

(7 клас) (А)

 

 

 

Активні рахунки обліку нарахованих доходів (1, 2, 3 класи)

Рахунки обліку доходів

і витрат майбутніх періодів

(3 клас)

Пасивні рахунки обліку нарахованих витрат (1, 2, 3 класи)

3600 (П) «Доходи майбутніх періодів»

3500 (А) «Витрати майбутніх періодів»

 

 

Рис. 10.1. Класифікація  рахунків обліку доходів і витрат

Усі господарські  операції, здійснені банком  за звітний період, мають бути відображені у звітності цього періоду. Такі операції, як переоцінка, нарахування, рух спеціальних резервів, розрахунок по- датків та інших обов’язкових платежів, істотно впливають на фінан- совий результат звітного періоду.

У разі непогашення боржником заборгованості за нарахованими доходами в строк, передбачений угодою, наступного робочого дня несплачену суму обліковують на відповідних рахунках з обліку про- строчених нарахованих доходів класів 1, 2, 3.

У разі наявності простроченої заборгованості  за нарахованими доходами банк формує спеціальні резерви у відповідній валюті за ра- хунок витрат згідно з вимогами нормативно-правових актів Націо- нального банку України.

Якщо заборгованість  за нарахованими   доходами,  що обліко- вується за відповідними рахунками класів 1, 2, 3, визнана безнадій- ною, то банк списує її за рахунок сформованих резервів.

Заборгованість, що списана за рахунок спеціальних резервів, банк обліковує  за позабалансовими рахунками  групи 960 «Не сплачені  в строк доходи». Критерії, строки та порядок визнання заборгованос- ті за нарахованими  доходами безнадійною  визначаються  обліковою політикою банку відповідно до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

 

Доходи, враховані на балансових рахунках, що визнані безнадій- ними до отримання (за критеріями, визначеними обліковою політикою банку), списують з балансу за рахунок спеціальних резервів і врахо- вують поза балансом (рахунки  9600 «Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими  доходами  за операціями  з банками» та 9601 «Списана за рахунок спеціальних резервів заборгова- ність за операціями  з клієнтами») для відстеження появи можливості погашення боргу (до закінчення строку позовної давності).