Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

9.4.   облІк розрахункІв з акцІонерами

Дивіденди за акціями визначають у гривнях на акцію або як процент від номінальної вартості та сплачують після їх оголошення загальни- ми зборами акціонерів або радою банку. Нараховують дивіденди на дату оголошення,  а сплачують вже після цієї дати.

 

Дивіденди нараховують у процесі розподілу прибутку.

�  Після прийняття рішення про виплату дивідендів

Дт  5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження

Кт   3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами  (учас- никами) банку за дивідендами

�  На дату виплати дивідендів у бухгалтерському обліку

Дт  3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами  (учас- никами) банку за дивідендами

Кт   Рахунки грошових коштів, поточні рахунки

�  Утриманий податок на дивіденди (30\%) може вноситися до бюджету до виплати дивідендів або одночасно з нею

Дт  3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами  (учас- никами) банку за дивідендами

Кт   3622 Кредиторська  заборгованість  за податками та обов’яз- ковими платежами, крім податку на прибуток

�  Нарахований на дивіденди податок сплачується до бюджету

Дт  3622 Кредиторська  заборгованість  за податками та обов’яз- ковими платежами, крім податку на прибуток

Кт   Кореспондентський рахунок банку в НБУ

�  На підставі витягу з протоколу загальних зборів акціонерів про спрямування дивідендів на збільшення статутного капі- талу

Дт  5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження (5030

Нерозподілені прибутки попередніх років)

Кт   5003 Дивіденди,  які спрямовані на збільшення статутного капіталу

�  Після реєстрації  збільшеного  розміру статутного  капіталу банку в порядку, визначеному чинним законодавством, вико- нується такий бухгалтерський запис

Дт  5003 Дивіденди, які направлені на збільшення  статутного капіталу

Кт   5000 Зареєстрований статутний капітал банку.

У разі відмови уповноважених органів у реєстрації збільшеного розміру статутного капіталу дивіденди, враховані на рахунку 5003, за рішенням акціонерів банку, можуть бути спрямовані у фонди банку (загальні або резервні) або повернуті акціонерам (через рахунок 3631

 

«Кредиторська заборгованість перед акціонерами  банку за дивіден- дами»).

Залежно від способу виплати,  відповідно до чинного законо- давства, виплачені акціонерам (учасникам) банку дивіденди відобра- жають в обліку таким чином:

Дт  3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами  (учас- никами) банку за дивідендами

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

 

або

 

Дт  3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами  (учас- никами) банку за дивідендами

Кт   5002 Власні акції, які придбані в акціонерів, – якщо за за- явою акціонера (учасника) банку належні йому дивіденди спрямовано на придбання акцій.

 

 

Запитання для самоконтролю

1.         Характеристика капіталу банку як залишкового інтересу банку в активах за вирахуванням  зобов’язань.

2.         Склад капіталу банку і відображення його елементів за класом 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків.

3.         На яких балансових рахунках обліковується статутний капітал банку?

4.         Порядок обліку операцій під час формування статутного капіталу банку.

5.         Облік сум несплаченого і сплаченого зареєстрованого статутного капі- талу банку.

6.         Особливості записів за контрпасивними рахунками в процесі обліку ка- піталу банку.

7.         Облік операцій з акціями власної емісії в процесі державної реєстрації банку.

8.         Які дії здійснює банк із власними акціями, викупленими в акціонерів?

9.         На якому балансовому рахунку акумулюються внески акціонерів (учас- ників) банку до реєстрації статутного капіталу в установленому порядку?

10.  Облік операцій щодо розрахунків з акціонерами за несплаченим статут- ним капіталом банку.

11.  Визначення емісійних різниць та приклади їх обліку в банку.

12.  Облік розрахунків з акціонерами  за несплаченим статутним капіталом.

13.  Які дії здійснює банк з власними акціями, викупленими в акціонерів?

14.  Облік операцій із нарахування дивідендів і розрахунків з акціонерами.

15.  Облік операцій викупу власних акцій банку, що перебувають у власності акціонерів (викуп, розміщення, анулювання).

 

Теми рефератів

1.         Правила відображення  в обліку операцій із формування статутного капіталу.

2.    Відображення в обліку операцій із власними акціями.

3.         Відображення в обліку витрат на випуск та розповсюдження   акцій власної емісії.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку статутного капіталу банку необхідно ознайо- митися з Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України (затверджена Постановою  № 358 Прав- ління НБУ від 03.10.2005 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1.    Як відображається в обліку нарахування та виплата дивідендів?

2.    У чому полягає особливість обліку дивідендів, які капіталізуються?