Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

9.3.   облІк операцІй Із власними акцІями

За різних обставин може виникати необхідність викупу акцій банку, що перебувають в обігу та належать акціонерам банку. Банк має право викупити в акціонера оплачені ним акції для наступного  їх перепро- дажу або анулювання. Викуплені  акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше ніж рік. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних збо- рах акціонерів проводиться без урахування придбаних банком власних Про намір викупити загальну кількість власних акцій у розмірі 10 і більше відсотків загальної емісії банк повинен повідомити Національ- ний банк України за 15 календарних днів до укладення угоди про викуп акцій. Останній має право заборонити банкові викуп власних акцій у

 

разі, якщо це може призвести до погіршення  фінансового стану банку, до падіння регулятивного капіталу нижче за мінімальний рівень.

Облік власних акцій, викуплених в акціонерів для подальшого перепродажу або анулювання в установленому порядку,  ведеться на балансовому рахунку 5002 «Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)»  за номінальною вартістю.

Призначення  рахунку: облік вартості викуплених банком акцій (часток, паїв). Акції  обліковують за номінальною  вартістю. Різниця між номінальною  вартістю та вартістю викупу спи- сується в межах кредитових залишків спочатку з рахунку 5010, а потім – з рахунку 5022.

За дебетом рахунку проводять суми викуплених акцій (часток, паїв).

За кредитом рахунку проводять суми проданих та анульованих ак- цій (часток, паїв).

Різницю між номінальною  вартістю та ціною викупу  (як додатну, так і від’ємну) відносять на рахунок 5010 «Емісійні різниці» у меж- ах залишку цього пасивного рахунку. В обліку операції викупу акцій відображують такими бухгалтерськими записами:

�  Викуп власних акцій за номінальною  вартістю

Дт  5002 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів

(учасників), – на номінальну вартість акцій

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів (поточні рахунки клі- єнтів)

�  Викуп власних акцій за ціною  вищою, ніж номінальна вартість

Дт  5002 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів

(учасників) – на номінальну суму акцій

Дт  5010 Емісійні різниці – на суму різниці між номінальною вартістю та ціною викупу

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів (поточні рахунки клі- єнтів)

�  У разі недостатності  залишку на рахунку  5010 «Емісійні різниці»

Дт  5002 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів

(учасників), – за номінальною  вартістю

Дт  5022 Інші фонди банку, 5030 Нерозподілені прибутки попере- дніх років – у разі недостатності залишку коштів на рахунку

5010

Кт   Рахунки грошових коштів, поточний рахунок

 

�  Викуп власних акцій за ціною нижчою, ніж номінальна вартість

Дт  5002 Власні акції (частки, паї), викуплені в акціонерів (учас- ників) – на номінальну вартість акцій

Кт   5010 Емісійні різниці – на різницю між номінальною вартіс- тю та ціною викупу

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів (поточні рахунки клі- єнтів) – на ціну викупу.

В обліку операції перепродажу викуплених акцій відображують такими бухгалтерськими записами:

�  Продаж за номінальною вартістю

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів (поточні рахунки клі- єнтів) – на номінальну вартість проданих акцій

Кт   5002 Власні акції (частки, паї), викуплені в акціонерів (учас- ників)

�  Продаж за ціною, вищою номінальної вартості

Дт  Рахунки  для обліку від грошових коштів (поточні рахунки клієнтів) – за ціною продажу

Кт   5002 Власні акції (частки, паї), викуплені в акціонерів (учас- ників), – на номінальну вартість акцій

Кт   5010 Емісійні різниці – на різницю між номінальною вартіс- тю та ціною продажу.

Таким  чином, фонд емісійних різниць як складова основного капіталу формується за умови, якщо акції банку продаються за вар- тістю, вищою, ніж їxня номінальна вартість, або викуповуються  за ціною, що менша від номінальної.

Анулювання акцій, викуплених в акціонерів, у бухгалтерському обліку відображається таким проведенням:

Дт  5000 Зареєстрований статутний капітал банку

Кт   5002 Власні акції (частки, паї), викуплені в акціонерів (учас- ників).