Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

9.1. структура капІталу І вимоги до його вІдображення у фІнансовІй звІтностІ

Передумовою ефективної діяльності  банку  як господарського товариства є створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупнос- ті грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються ним для здійснення активних операцій. Первинну роль у цьому процесі відіграє формування власного капі- талу банку.

Власний капітал – важлива частина ресурсів будь-якого держав- ного, приватного підприємства чи підприємства, створеного у формі акціонерного товариства. Указане повністю стосується і банків. Влас- ний капітал являє собою сукупність  грошових коштів, вкладених в основні і оборотні ресурси банку, що забезпечують здійснення бан- ківських операцій та приносять дохід.

Основним джерелом формування банківських ресурсів є вклади (депозити) клієнтів та позичені кошти. Але щоб залучати чи позича- ти чужі гроші, потрібно мати власний капітал, на який можуть розра- ховувати кредитори банку. Тому стабільним є банк, який має стійкий власний капітал і сума банківського капіталу постійно зростає.

Власний капітал банку – це залишкова вартість активів після вирахування всіх його зобов’язань. Він є основою функціонування

 

банку, забезпечує його економічну самостійність і стабільність фун- кціонування. Початково власний капітал формується з коштів, отри- маних від його учасників (акціонерів),  та поповнюється  за рахунок накопичень, отриманих банком у процесі діяльності.

Якщо банк створено як товариство з обмеженою відповідаль- ністю, він має статутний капітал, розподілений на паї, розмір яких сплачується засновниками.

Статутний капітал банку – акціонерного товариства формується на суму номінальної вартості акцій, що розміщуються  або шляхом відкритої передплати на них, або шляхом розподілу всіх акцій між засновниками відповідно до їхньої частки в статутному капіталі, та на суму надлишкового капіталу. Акціонерний капітал банку – спла- чена частка основного капіталу, вкладеного в банк, в обмін на вимогу щодо частки в майбутніх прибутках, які розподіляються як дивіден- ди (рис. 9.1).

Акціонерний капітал банку

Різниця між курсом

 

Емісія засновницьких

акцій

продажу акцій

та їхнім номіналом

 

 

 

Прості акції

Привілейовані акції

Емісійні різниці

 

 

Рис. 9.1. Структура акціонерного капіталу банку

Акції банку випускають у бездокументарній формі, операції з ними проводяться згідно з чинним законодавством України, нор- мативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і статутом банку.

Акціонерне товариство може розміщувати акції двох типів – про- сті і привілейовані. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться в розмірі, зазначеному в акції. Прості акції не мають фіксованої дивідендної  ставки,  а тому їхня ринкова вартість може підвищуватись  або знижуватись.

Акції сплачують у гривнях,  а у випадках, передбачених статутом банку, – також в іноземній валюті. Іноземну валюту перераховують у гривнях за офіційним курсом Національного банку України на час

 

внеску до статутного  фонду, і коригуванню в разі зміни валютних курсів вона не підлягає.

Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як усі учасники повністю виконали свої зобов’язання щодо оплати паїв або акцій, і попередньо оголошений підписний капітал повністю оплаче- но. Збільшення (зменшення) статутного капіталу банку здійснюєть- ся з дотриманням  порядку,  встановленого Державною  комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяль- ність» та статуту банку рішення про випуск акцій приймається за- гальними зборами акціонерів банку. Усі акціонери банку мають рівне право на придбання акцій, що випущені додатково, у кількості, про- порційній їхній частці у статутному капіталі банку на дату прийнят- тя рішення про емісію акцій.

Капітал банку обліковується на рахунках 5-го класу:

50 Статутний капітал та інші фонди банку

500 Статутний капітал банку

501 Емісійні  різниці

502 Загальні резерви та фонди банку

503 Результати попередніх років

504 Результати звітного року, що очікують затвердження

51 Результати переоцінки

510 Результати переоцінки

52 Приписний капітал філії іноземного банку

520 Приписний капітал філії іноземного банку