Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

8.8.  ІнвентаризацІя основних засобІв І нематерІальних активІв

З метою підтвердження  правильності та достовірності даних бухгал- терського обліку та звітності Законом України «Про бухгалтерський об- лік та фінансову звітність в Україні» передбачено проведення банками, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими  організаціями незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов’язань.

Відповідальність   за  організацію    інвентаризації    несе  керів- ник банку, який повинен створити нележні умови для її проведен- ня у стислі терміни, визначити об’єкти, кількість і час проведення інвентаризації,  крім  випадків, коли проведення  інвентаризації  є обов’язковим.

Проведення інвентаризації є обов’язковим:

�  перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім май- на, цінностей, коштів і зобов’язань, інвентаризацію яких про- водили не раніше ніж 1 жовтня звітного року. Інвентаризацію будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів основних фон- дів можна проводити один раз на три роки, а бібліотечних фондів – один раз на п’ять років;

�  у разі зміни матеріально відповідальних осіб (на день при- ймання-передачі справ);

�  у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псуван- ня цінностей (на день установлення таких фактів);

�  за приписом  судово-слідчих органів;

 

�  у разі техногенної аварії, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явища);

�  у разі ліквідації банку.

У разі коли проведення інвентаризації є обов’язковим, інвентари-

зації підлягають також майно і матеріальні цінності, які не належать банку й облік яких ведеться на позабалансових рахунках.

Основними завданнями інвентаризації є:

�  встановлення фактичної  наявності основних засобів,  нема- теріальних активів,  товарно-матеріальних  цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва;

�  установлення надлишку або нестачі цінностей  і коштів шляхом зіставлення їх фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;

�  виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втра- тили свою початкову якість, застарілих моделей,  а також ма- теріальних цінностей і нематеріальних активів, що не викорис- товуються;

�  перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріаль- них і грошових цінностей, а також правил утримання та експлу- атації основних засобів;

�  перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основ- них засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей.

У разі проведення раптових інвентаризацій усі товарно-мате- ріальні цінності підготовляються до інвентаризації у присутності ін- вентаризаційної комісії, в інших випадках – завчасно. Вони мають бути згруповані,  розсортовані та розкладені за назвами, сортами, розмірами в порядку, зручному для підрахунку.

Для проведення інвентаризаційної роботи в банках за наказом їх- нього керівництва створюють постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі керівників структурних підрозділів і головного бухгалтера, які очолює керівник банку або його заступник.

У тих банках, де через великий обсяг робіт проведення інвентари- зації не може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього проведення інвентаризації в місцях збереження та виробництва за роз- порядчим документом керівника банку створюють робочі інвентари- заційні комісії у складі досвідчених працівників, які добре обізнані  з

 

об’єктом інвентаризації, цінами та первинним обліком. Робочі інвен- таризаційні комісії очолює представник керівника банку, який призна- чив інвентаризацію.

Постійно діючі інвентаризаційні комісії:

�  проводять профілактичну роботу із забезпечення збережен- ня цінностей, заслуховують на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів із цього питання;

�  організовують  проведення  інвентаризацій  і  проводять ін- структаж членів робочих інвентаризаційних комісій;

�  здійснюють контрольні перевірки  правильності  проведення інвентаризацій,  а також вибіркові інвентаризації товарно- матеріальних цінностей у місцях зберігання  та переробки в міжінвентаризаційний період. Основними завданнями пере- вірок і  вибіркових інвентаризацій  у міжінвентаризаційний період є контроль за збереженням  цінностей, дотриманням матеріально відповідальними особами правил їх зберігання і ведення первинного обліку;

�  перевіряють правильність визначення інвентаризаційних різ- ниць, обґрунтованість пропозицій щодо заліків  пересорту- вання цінностей в усіх місцях їх збереження;

�  у разі встановлення серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших випадках проводять за дорученням керівника банку повторні суцільні інвентаризації;

�  розглядають письмові пояснення осіб, які допустили нестачу чи псування цінностей  або інші порушення, і свої пропози- ції щодо регулювання виявлених нестач і втрат від псування цінностей, заліку  внаслідок  пересортування відображують у протоколі. У протоколі мають бути наведені відомості про причини й осіб, винних у нестачах, втратах і лишках, та про вжиті до них заходи.

Робочі інвентаризаційні комісії:

� здійснюють інвентаризацію  майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових доку- ментів і незавершеного виробництва у місцях зберігання та виробництва;

�  разом із бухгалтерією банку беруть участь у визначенні ре- зультатів інвентаризації та розробляють пропозиції  щодо за-

 

ліку нестач і надлишків  за пересортуванням, а також списан- ня нестач у межах норм природного убування;

�  вносять пропозиції  з  питань  упорядкування  приймання,

зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей, поліп-

шення обліку та контролю за їх зберіганням, а також реалізації не потрібних підприємству матеріальних цінностей і майна;

�  несуть відповідальність  за своєчасність і дотримання поряд-

ку проведення інвентаризацій відповідно до наказу керівника

банку, за повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цін- ностей, грошових коштів і документів, цінних паперів та за- боргованості в розрахунках;

�  оформлюють протокол із зазначенням у ньому стану склад-

ського господарства, результатів інвентаризації  та висновків

щодо них, пропозицій про залік нестач і лишків за пересор- туванням, списанням нестач у межах норм природного убу- вання,  а також понаднормових  нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням ужитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам.

Після проведення інвентаризації  складають інвентаризаційні описи. Причини встановлених розбіжностей з’ясовують. Матеріаль- но відповідальна особа виконує  розписку  щодо наявності в неї в під- звіті зазначених в інвентаризаційному описі необоротних активів, що засвідчується підписами членів робочої інвентаризаційної комісії.

За основними  засобами і нематеріальними активами, що не при- датні для використання,  робоча інвентаризаційна  комісія складає окремі інвентаризаційні описи, які використовують  для складання актів на списання.

Робоча інвентаризаційна  комісія протягом трьох робочих днів з дати закінчення інвентаризації готує інвентаризаційні описи, роз- писки про наявність необоротних активів, розглядає акти технічної експертизи та акти на списання об’єктів, щодо яких під час проведен- ня інвентаризації поставлено питання про списання як не придатних для подальшого використання.

Робоча інвентаризаційна  комісія підбиває підсумки інвентари- зації та складає протокол засідання комісії із зазначенням:

�  стану необоротних активів, які обліковують на балансових і

позабалансових рахунках банку;

 

�  результатів інвентаризації про відповідність фактичної наяв- ності необоротних активів даним бухгалтерського обліку;

�  висновків за результатами інвентаризації  щодо списання з балансу банку об’єктів необоротних активів, що не придатні для подальшого використання.

Робоча інвентаризаційна  комісія подає на розгляд постійно ді- ючій комісії з уведення, списання, інвентаризації  та переоцінки не- оборотних активів протокол засідання разом із матеріалами інвен- таризації.

Постійно діюча комісія з уведення, списання, інвентаризації та переоцінки необоротних активів протягом двох робочих днів роз- глядає матеріали інвентаризації. Протокол про узагальнення резуль- татів інвентаризації має бути розглянутий і затверджений керівни- ком банку в п’ятиденний термін.

Затверджені результати інвентаризації  відображають у бухгал- терському обліку банку в тому місяці, в якому закінчено інвентари- зацію,  але не пізніше від грудня звітного року.

У примітках до фінансової звітності наводять відомості про ре- зультати інвентаризацій, проведених у звітному році.

Основні засоби та нематеріальні  активи, виявлені у надлишку, підлягають оприбуткуванню:

Дт  Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

Кт   6499 Інші доходи.

Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких не ви- стачає) необоротних активів списується на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей до встановлення осіб, які мають відшкодувати нестачі чи втрати, відображають  за позабалан- совими рахунками:

�  На суму нарахованого зношення (амортизації)

Дт  Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних ак- тивів

Кт   Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

�  На залишкову вартість списаного об’єкта

Дт  7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних ак- тивів та основних засобів

Кт   Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

�  Одночасно вартість необоротних матеріальних активів зара- ховується на позабалансові рахунки

 

Дт  9617 Списана у збиток заборгованість банків за іншими ак- тивами

Кт   Контррахунок.

Після встановлення осіб, які мають відшкодувати  збитки, на- лежну до відшкодування  суму зараховують до дебіторської заборго- ваності та доходу звітного періоду:

Дт  3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку

Кт   6499 Інші доходи

�  Одночасно вартість необоротних матеріальних активів спи- сується з позабалансових рахунків

Дт  Контррахунок

Кт   9617 Списана у збиток заборгованість банків за іншими ак- тивами.

У разі відшкодування вартості основних засобів і нематеріаль- них активів здійснюється таке проведення:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

Кт   3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку.

Відповідно до Положення про порядок формування і викорис- тання банками резерву для відшкодування  можливих  втрат від де- біторської заборгованості, на суму дебіторської заборгованості фор- мується  резерв і відображається в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дт  7705 Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю

Кт   3590 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку.

Якщо дебіторську заборгованість визнано безнадійною до отри- мання або минув термін позовної давності за нею, то суму списують за рахунок резерву:

Дт  Рахунки для обліку спеціальних резервів (3590)

Кт   3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку.

Списану безнадійну заборгованість ураховують на позабалансо- вому рахунку 9617 «Списана у збиток заборгованість банків за інши- ми активами»:

 

Дт  9617 Списана у збиток заборгованість банків за іншими ак- тивами

Кт   Контррахунок.

Запитання для самоконтролю

1.         Дайте економічну характеристику основним засобам та іншим матері- альним необоротним активам.

2.         Назвіть класифікаційні групи основних засобів з метою бухгалтерсько- го обліку.

3.         Що таке початкова вартість необоротних активів? Які елементи її фор- мують?

4.         Якими є вартісні ознаки предметів, що належать до необоротних мате- ріальних активів?

5.         Дайте визначення  необоротних  активів, основних засобів, нематері- альних активів.

6.         Чим відрізняються малоцінні необоротні матеріальні активи від основ- них засобів?

7.         Назвіть балансові рахунки, на яких враховується залишкову вартість основних засобів; нематеріальних активів.

8.         На підставі якого документа основні засоби оприбутковують  за відпо- відними рахунками бухгалтерського обліку?

9.         Чи включається до початкової вартості основних засобів, створених банком самостійно, заробітна плата працівників, яких залучали до ви- конання робіт зі створення основних засобів?

10.  На яку статтю балансу банку треба відносити  витрати на поліпшення та вдосконалення основних засобів і нематеріальних активів?

11.  Якою є справедлива вартість об’єкта основних засобів, отриманого  в обмін на подібний об’єкт?

12.  На яку статтю балансу банку треба відносити  суму дооцінки залишко- вої вартості об’єкта основних засобів?

13.  Яким чином визначається індекс переоцінки основних засобів?

14.  Протягом якого строку здійснюється нарахування амортизації основ- них засобів і нематеріальних активів?

15.  Вкажіть граничний строк корисного використання нематеріальних ак- тивів. Чим пояснюється його законодавче обмеження?

16.  Економічна сутність амортизації.

17.  Які методи амортизації основних засобів може використовувати банк?

18.  З якою періодичністю здійснюється нарахування амортизації та відо- браження її в бухгалтерському обліку?

 

19.  Коли слід відображати в обліку результати зменшення корисності ос- новних засобів?

20.  Як в обліку відображається переоцінка основних засобів?

21.  Що означає зменшення корисності основних засобів?

22.  Порядок аналітичного обліку основних засобів.

23.  Вкажіть обставини, внаслідок яких об’єкти основних засобів і нема- теріальних активів вилучають з активів банку (списують з балансу)?

24.  На якому балансовому рахунку  враховується вартість інвестиційної нерухомості (необоротних активів, що утримуються для продажу)?

25.  Коли проводити обов’язкову інвентаризацію основних засобів та нема- теріальних активів?

26.  Для чого в банках створюють постійно діючі інвентаризаційні комісії?

Теми рефератів

1.         Критерії визнання основних засобів і нематеріальних активів у бухгал- терському обліку.

2.         Облік операцій із придбання та створення основних засобів і немате- ріальних активів.

3.    Облік операцій із переоцінки основних засобів.

4.         Правила нарахування та обліку амортизації основних засобів і немате- ріальних активів.

5.         Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та обліку її результатів.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку товарно-матеріальних  цінностей необхідно ознайомитися з Інструкцією з бухгалтерського обліку запасів мате- ріальних цінностей банків України (затверджена Постановою  № 625

Правління НБУ від 10.12.2004 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1.         Як відображається в обліку придбання і використання малоцінних та швидкозношуваних предметів і господарських матеріалів?