Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

8.7. облІк вибуття основних засобІв І нематерІальних активІв

Об’єкти основних засобів і нематеріальних  активів  вилучають з активів (списують з балансу) у разі їх вибуття внаслідок продажу, безоплатної  передачі або невідповідності  критеріям визнання як активів.

Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів і не- матеріальних активів визначається як різниця між доходом від ви- буття основних  засобів і нематеріальних активів (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов’язаних із вибуттям основних засобів і нематеріальних активів) та їхньою залишковою вартістю.

Реалізація  основних засобів і нематеріальних активів.  Суму залишкової вартості об’єкта, що перевищує суму виручки від його реалізації, відображають  за дебетом рахунку 7490 «Негативний  ре- зультат від вибуття нематеріальних активів та основних  засобів», а суму виручки від реалізації, що перевищує залишкову вартість, – за кредитом рахунку 6490 «Позитивний  результат від продажу немате- ріальних активів та основних засобів».

Якщо сума залишкової вартості об’єкта перевищує суму вируч- ки, то реалізацію основних засобів і нематеріальних активів відобра- жають у бухгалтерському обліку:

 

�  Списання суми зношення  реалізованих необоротних  ак- тивів

Дт  Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних ак- тивів

Кт   Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

�  Отримання виручки від реалізації активу

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів та банківських рахун- ків, рахунки клієнтів

Кт   Рахунки для обліку необоротних активів

�  Віднесення на витрати суми перевищення балансової вартос- ті над сумою отриманої виручки

Дт  7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних ак- тивів та основних засобів

Кт   Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів.

Якщо сума виручки  від реалізації перевищує залишкову вартість об’єкта необоротних активів, що реалізується, таку реалізацію відо- бражають у бухгалтерському обліку такими проведеннями:

�  Списання суми зношення реалізованих необоротних активів

Дт  Рахунки  для обліку зношення/амортизації необоротних ак- тивів

Кт   Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

�  Віднесення на доходи суми перевищення виручки від реалі- зації над балансовою вартістю реалізованого об’єкта необо- ротних активів

Дт  Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

Кт   6490 Позитивний результат від вибуття нематеріальних ак- тивів та основних засобів

�  Отримання виручки від реалізації активу

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

Кт   Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів.

Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів. Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів здійснюється аналогічно до їх реалізації (крім передавання між підвідомчими установами  банку).  Результат від безоплатного передавання визначається залежно від залишкової вартості об’єкта

 

і його справедливої вартості на дату передавання. Якщо справедлива вартість вища, ніж залишкова, то результат не визнається.

Якщо під час безоплатного передавання основних засобів і нема- теріальних активів іншій організації їхня залишкова вартість пере- вищує справедливу, то здійснюють такі проведення:

�  На суму зношення

Дт  Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних ак- тивів

Кт   Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

�  На залишкову вартість

Дт  7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних ак- тивів та основних засобів

Кт   Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів.

Порядок безоплатного передавання активів між підвідомчими установами банк вирішує самостійно. Необхідно також ураховувати наявність дооцінок і вартість відновлення корисності об’єкта в до- датковому капіталі та накопичену інформацію про здійснення уцінок і вартість втрат від зменшення його корисності за кожним об’єктом. Безоплатне передавання необоротних активів між установами бан- ку проводиться на підставі  доручень та актів приймання-передачі. Разом з об’єктами необоротних активів передають паспорти  на ці об’єкти (за їх наявності).

Безоплатне передавання  (оприбуткування)  основних засобів і нематеріальних активів між установами одного банку відображаєть- ся на активному рахунку 3902 «Розрахунки за коштами, що надані установам банку» та пасивному рахунку 3903 «Розрахунки  за кошта- ми, що отримані від установ банку».

При цьому в установі банку, яка передає об’єкт  необоротних ак- тивів, здійснюють такі бухгалтерські проведення:

�  Списання об’єкта необоротних активів з балансу

Дт  3902 Розрахунки  за коштами, що надані установам банку

Кт   Рахунки для обліку необоротних активів

�  Одночасно

Дт  Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних ак- тивів

Кт   3902 Розрахунки  за коштами, що надані установам банку

 

�  В установі банку, яка отримує об’єкт необоротних активів, оприбуткування  безоплатно отриманого  об’єкта необорот- них активів

Дт  Рахунки для обліку необоротних активів

Кт   3903 Розрахунки  за коштами, що отримані від установ банку

�  Одночасно

Дт  3903 Розрахунки  за коштами, що отримані від установ банку

Кт   Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних ак- тивів.

У разі вибуття об’єктів необоротних активів, які раніше були пе- реоцінені, різниця між сумою (перевищення) попередніх дооцінок і сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта необо- ротних активів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу:

Дт  Рахунки для обліку результатів переоцінки необоротних ак- тивів

Кт   5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження.

Ліквідація  основних засобів і нематеріальних активів.  Спи- сання та ліквідація  необоротних активів відбувається  за неможли- вості реалізувати непридатний  для використання об’єкт необорот- них активів. Порядок списання необоротних активів залежить від облікової політики банку. Вибуття активів оформлюється відповідно до чинного законодавства України. У разі часткової ліквідації об’єкта необоротних активів його початкова (переоцінена) вартість і зно- шення зменшуються відповідно на суму початкової (переоціненої) вартості та зношення ліквідованої частини об’єкта. Ліквідацію  в об- ліку відображується такими проведеннями:

�  На суму зношення

Дт  Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних ак- тивів

Кт   Рахунки для обліку необоротних активів

�  На суму залишкової вартості ліквідованого об’єкта

Дт  7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних ак- тивів та  основних засобів  – на суму часткової ліквідації об’єкта

Кт   Рахунки для обліку необоротних активів.

 

Списання та ліквідацію  необоротних активів з балансу банку здійснюється на підставі актів списання необоротних активів або актів на списання автотранспортних  засобів у разі їх вибуття вна- слідок:

�  реалізації сторонній юридичній  або фізичній особі;

�  безоплатної передачі сторонній юридичній або фізичній особі;

�  списання об’єкта необоротних активів унаслідок його фізич-

ного, морального зношення або непридатності для подальшо- го використання;

�  ліквідації.