Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

1.1.   реформування бухгалтерського облІку І звІтностІ в банкІвськІй системІ украЇни

З 1 січня 1998 року банківські установи України працюють за рефор- мованою системою обліку. Основна мета реформування обліку – змі- на підходів до формування звітності, тобто відображення у звітних формах показників за реальним станом активів, зобов’язань, капіта- лу банку. Такий підхід передбачає запровадження  в методику обліку всіх банківських операцій основоположних принципів Міжнарод- них стандартів фінансової звітності.

Реформування бухгалтерського обліку в банках можна згру- пувати в кілька етапів.

Перший етап – підготовчий (1995 р. – II кв. 1997 р.)

Основна мета – розробка концепції та послідовності проведення реформи. На цьому етапі вирішувались такі найважливіші завдання:

�  концепція і структура плану рахунків та загальної фінансової

звітності. Основна  увага була спрямована  на відображення

банківських ризиків, ліквідності  та аналіз джерел рентабель- ності;

�  розробка нової структури, номерів  рахунків  і параметрів

аналітичного обліку, які дозволяють використовувати  до-

даткову систему для відстеження небухгалтерської інфор- мації.

 

Другий етап (II–III кв. 1997 р.)

Основна  мета – підготовка методичних  вказівок щодо застосу- вання бухгалтерських рахунків, здійснення бухгалтерських процедур, підготовки форм фінансової звітності згідно з новим планом рахунків та відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звіт- ності; аналізу інформаційних потоків для розробки грошово-кредитної статистики і статистики платіжного балансу; визначення  вимог до ко- мерційних  банків  щодо складання звітності за  грошово-кредитною статистикою, статистикою платіжного балансу, фінансовою звітністю.

Третій етап (IV кв. 1997 р.)

Основна мета – апробація підготовлених документів у пілотних банках, усунення виявлених недосконалих рішень і внесення необхід- них корективів. Перевірка готовності комп’ютерних  мереж банків до обробки інформації.

Четвертий етап (з 1 січня 1998 р.)

Основна мета – запровадження нового плану рахунків та форм загальної фінансової звітності в усіх банках України.

Реформування бухгалтерського обліку і звітності в банківській системі охоплювало кілька блоків питань, а саме:

1.         Зміна норм обліку фінансових  інструментів,  що забезпечило формування нових форм звітності.

2.         Зміна Плану рахунків бухгалтерського обліку та підходів до його формування.

3.         Принципово  нова організація аналітичного обліку банку, завдя- ки чому з’явилася можливість отримувати необхідну статистич- ну інформацію.

4.         Відокремлення від фінансового та створення нових форм обліку

– управлінського  та податкового.

5.         Перехід на прогресивну форму організації збирання економічної інформації – за економічними показниками.

6.         Зміна руху потоків інформації – збирання інформації від банку

– юридичної  особи, а не від філій.

7.         Технічне забезпечення названих  проектів за одночасної  зміни всіх підсистем обслуговування бухгалтерського обліку, звітнос- ті, платежів та засобів захисту. А також адаптації цих підсистем до експлуатації в реальних умовах за великих обсягів інформації. Зміни, які відбулися в процесі реформування, суттєво вплину-

ли на організацію і ведення бухгалтерського обліку в банках. Урешті

 

було сформовано цілісну систему обліку через механізми  тісного взаємозв’язку між її складовими підсистемами – фінансового обліку, управлінського  обліку та податкового. Кожна підсистема функціонує в межах системи бухгалтерського обліку. Це забезпечує використан- ня інформації,  введеної одноразово в систему автоматизації банку (САБ), під час формування звітності (фінансової, управлінської, по- даткової).