Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

8.4.   облІк необоротних активІв, що утримуються для продажу

Необоротними активами, утримуваними для продажу, називаються необоротні активи, які утримують з метою продажу та їхню балан- сову вартість відшкодовуватимуть  шляхом операції з продажу,  а не поточного використання. Банк має класифікувати необоротні акти- ви, якщо на дату прийняття рішення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такі умови: стан активів, у якому вони перебувають, дає змогу здійснити  негайний продаж і є високий ступінь імовірності їх продажу протягом року з дати кла- сифікації.

Перед первинною класифікацією активів  як утримуваних для продажу банк має здійснити оцінку балансової вартості активів від- повідно до вимог, що застосовуються до цієї категорії активів:

а) якщо облік необоротних активів здійснюється  за початковою вартістю (собівартістю),  то банк має переглянути їх на зменшення ко- рисності;

б) якщо необоротні активи обліковують за переоціненою  вартіс- тю (справедливою вартістю), то банк має здійснити їх переоцінку.

Необоротні активи, що утримуються для продажу, обліковують на окремому рахунку:

3408 А Необоротні активи, утримувані для продажу

Призначення рахунку: облік вартості необоротних активів, ут- римуваних з метою продажу.

За дебетом рахунку  проводять  суми вартості необоротних ак- тивів, щодо яких прийнято рішення про продаж; суми збіль- шення вартості (дооцінки) необоротних активів у межах по- передньої їх уцінки.

За кредитом рахунку проводять суми вартості необоротних ак- тивів, що вибули з балансу; суми зменшення вартості (уцін- ки) необоротних активів.

 

Переведення необоротних активів до категорії утримуваних для продажу в бухгалтерському обліку відображається такими  прове- деннями:

�  За необоротними активами, що обліковуються за собівартістю

а) Дт  Рахунки для обліку нарахованого зношення  (4309, 4409, 4419,

4509)

Кт   Рахунки  для обліку необоротних активів (4300, 4400, 4410,

4500) – на суму накопиченого зношення

б) Дт  3408 Необоротні активи, утримувані для продажу

Кт   Рахунки  для обліку необоротних активів (4300, 4400, 4410,

4500) – на суму балансової вартості

�  За необоротними активами, що обліковуються  за переоціне- ною вартістю

а) Дт  Рахунки  для обліку нарахованого  зношення (4309, 4409,

4509)

Кт   Рахунки для обліку необоротних активів (4300, 4400, 4500) –

на суму накопиченого зношення

б) Дт  3408 Необоротні активи, утримувані для продажу

Кт   Рахунки для обліку необоротних активів (4300, 4400, 4500) –

на суму балансової вартості.

Сума дооцінки, що обліковується за рахунками  5100 «Результати переоцінки основних  засобів», 5101 «Результати переоцінки немате- ріальних активів», залишається до часу вибуття  або рекласифікації необоротних активів.

Необоротні активи, що утримуються банком для продажу, оці- нюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за ви- рахуванням витрат на продаж. Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується.

Банк має визнавати втрати від зменшення корисності в разі зни- ження справедливої вартості необоротних активів за вирахуванням витрат на продаж і відображати в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дт  7499 Інші витрати

Кт   3408 Необоротні активи, утримувані для продажу.

У разі збільшення справедливої вартості необоротних активів за вирахуванням витрат на продаж банк визнає дохід, але в сумі, що не

 

перевищує раніше накопичених  втрат від зменшення корисності. У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення: Дт  3408 Необоротні активи, утримувані для продажу

Кт   6499 Інші доходи.

Якщо під час оцінки активів, призначених для продажу, банк не визнавав зменшення їхньої корисності та відновлення їхньої корис- ності, то банк має визнати доходи або витрати на дату припинення їх визнання. У цьому разі здійснюють такі проведення:

�  Визнання витрат

Дт  Рахунки грошових коштів, поточні рахунки;  7499 Інші ви- трати

Кт   3408 Необоротні активи, утримувані для продажу

�  Визнання доходу

Дт  Рахунки грошових коштів, поточні рахунки

Кт   3408 Необоротні активи, утримувані для продажу; 6499 Інші доходи.

Необоротні  активи,  що не  відповідають  умовам,  визначеним щодо необоротних активів, утримуваних  для продажу, то банк пе- реводить такі необоротні активи до категорії призначених для вико- ристання в процесі діяльності.

Необоротні  активи,  що більше  не класифікуються  як активи, утримувані для продажу, з дати прийняття рішення про відмову від продажу банк обліковує за найменшою з двох оцінок:

а) за балансовою вартістю, що визначена до дати визнання їх як активів, утримуваних  для продажу. Балансова вартість коригується з урахуванням амортизації, переоцінки, збитків від зменшення ко- рисності, що були б визнані, якщо активи не були класифіковані як утримувані для продажу;

б) за сумою очікуваного відшкодування на дату прийняття рі- шення про відмову від продажу.

Якщо необоротні активи до переведення їх до категорії активів, утримуваних  для продажу,  оцінювалися  за початковою  вартістю (собівартістю), банк має здійснити коригування балансової вартос- ті з урахуванням сум накопиченої амортизації, втрат від зменшення корисності з одночасним визнанням такого коригування у звіті про фінансовий результат. Переведення необоротних активів до категорії

 

активів,  що утримуються для використання  в процесі  діяльності, банк відображає в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

�  Переведення необоротних активів до категорії активів, при-

значених для використання в процесі діяльності, що оціню- валися за початковою вартістю (собівартістю):

Дт  Рахунки необоротних активів (4300, 4400, 4500) – на суму початкової вартості

Кт   Рахунки нарахованого зношення необоротних активів (4309,

4409, 4509) – на суму зношення

Кт   3408 Необоротні активи, утримувані для продажу – на суму балансової вартості необоротних активів, утримуваних для продажу

�  Донарахування амортизації

Дт  7423 Амортизація

Кт   Рахунки нарахованого зношення необоротних активів (4309,

4409, 4509)

�  Визнання втрат від зменшення корисності

Дт  7499 Інші витрати

Кт   Рахунки нарахованого зношення необоротних активів (4309,

4409, 4509)

�  Визнання відновлення корисності

Дт  Рахунки нарахованого зношення необоротних активів (4309,

4409, 4509)

Кт   6499 Інші доходи.

Переведення необоротних активів до категорії активів, призна- чених для використання в процесі діяльності, що оцінювалися за переоціненою вартістю (справедливою вартістю), банк відображає таким проведенням:

Дт  Рахунки необоротних активів (4300, 4400, 4500) – на суму пе- реоціненої вартості

Кт   Рахунки нарахованого зношення необоротних активів (4309,

4409, 4509) – на суму зношення

Кт   3408 Необоротні активи, утримувані для продажу, – на суму балансової вартості необоротних активів, утримуваних для продажу.

Балансова вартість необоротних активів, які до часу переведен- ня до категорії активів, утримуваних  для продажу, обліковувалися

 

за переоціненою вартістю, коригується  як уцінка або дооцінка  від- повідно до загальних правил.