Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

8.3.   облІк витрат на полІпшення та пІдтримку основних засобІв І нематерІальних активІв у робочому станІ

Облік витрат, пов’язаних із поліпшенням  основних  засобів та вдо- сконаленням нематеріальних активів, здійснюється за рахунками об- ліку капітальних інвестицій.

Початкова вартість основних засобів збільшується на суму ви- трат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація,

 

добудова, дообладнання,  реконструкція тощо). Початкова вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів, підвищенням їх мож- ливостей та строку використання, що сприяє збільшенню первинно очікуваних економічних вигід.

У разі поліпшення  об’єкта основних засобів шляхом уведення в дію комплектуючих (наприклад, додаткової пам’яті до системного блока), такі комплектуючі обліковують у складі цього об’єкта основ- них засобів із віднесенням їхньої вартості на збільшення вартості відповідного  об’єкта основних засобів. Уведення в дію таких комп- лектуючих оформлюється актом приймання-передачі. До поліпшен- ня об’єкта основних  засобів зазначені комплектуючі зберігають на складі й обліковують як окремі предмети.

Облік витрат, пов’язаних  із поліпшенням основних засобів та вдосконаленням  нематеріальних активів, здійснюють  за рахунками обліку капітальних інвестицій.

Поліпшення  основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів відображується в обліку:

�  Оплата витрат поліпшення основних засобів

Дт  4310 Капітальні інвестиції за не введеними  в експлуатацію нематеріальними активами  (4430 Капітальні  інвестиції  за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуата- цію основними засобами)

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

�  Віднесення суми поліпшення  та удосконалення на збільшен-

ня вартості об’єкта

Дт  Рахунки для обліку необоротних активів

Кт   4310 Капітальні інвестиції за не введеними  в експлуатацію нематеріальними активами  (4430 Капітальні  інвестиції  за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуата- цію основними засобами).

�  Придбання обладнання, що потребує монтажу

а) оплата обладнання

Дт  4430 Капітальні інвестиції

б) передавання обладнання для монтажу

Дт  4431 Обладнання, що потребує монтажу

Кт   4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом  і за не введеними в експлуатацію основними засобами

 

в) уведення в експлуатацію обладнання після монтажу

Дт  4400 Основні засоби

Кт   4431 Обладнання, що потребує монтажу.

Витрати  для підтримання об’єкта  основних засобів  і  нема- теріальних активів у придатному  для використання стані та одер- жання початково визначеної суми майбутніх економічних  вигід від його використання включають до складу витрат звітного періоду і вони не впливають на його залишкову вартість.

Під час проведення робіт для підтримання об’єкта основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані здійснюють такі проведення:

�  Передоплата

Дт  3519 Дебіторська заборгованість за послуги

Кт   Рахунки грошових коштів, поточні рахунки

�  Виконані роботи

Дт  7420 Витрати на утримання власних основних засобів і не- матеріальних активів

Кт   3519 Дебіторська заборгованість  за послуги.

Витрати, що здійснюються для підтримання  (капітального, по- точного ремонту) об’єкта основних засобів і нематеріальних активів у придатному  для використання стані та отримання початково ви- значеної суми майбутніх економічних  вигід від його використання, включають до складу витрат звітного періоду і вони не впливають на його залишкову вартість.

У разі здійснення ремонту об’єкта основних засобів шляхом замі- ни комплектуючих (клавіатури, миші, мережевого адаптера у складі системного блока тощо), які окремо не обліковуються і вартість яких під час придбання об’єкта входить до його вартості, вартість нових комплектуючих відносять на поточні витрати.

До здійснення ремонту об’єкта основних засобів зазначені комп- лектуючі зберігають на складі та обліковують  за рахунками  запасів матеріальних цінностей на складі.

Витрати банку на проведення робіт для підтримання  об’єкта не- оборотних активів у робочому стані господарським способом відо- бражають у бухгалтерському обліку такими проведеннями:

�  Передоплата

Дт  3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів

 

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

�  Отримання матеріалів на склад і в підзвіт

Дт  Рахунки для обліку запасів матеріальних цінностей

Кт   3510 Дебіторська заборгованість  з придбання активів (3551

Аванси працівникам банку на господарські витрати)

�  Видача матеріалів у підзвіт і в переробку

Дт  3402 Господарські матеріали у підзвітних осіб та в переробці

Кт   3400 Господарські матеріали на складі

�  Вартість матеріалів, використаних для ремонту

Дт  Рахунки для обліку витрат на утримання основних засобів

Кт   3402 Господарські матеріали у підзвітних осіб та в переробці.

У разі проведення робіт для підтримання  об’єкта необоротних активів у робочому  стані за цивільно-правовими договорами здій- снюють такі бухгалтерські записи:

�  Передоплата виконаних робіт та/або матеріалів

Дт  3510 Дебіторська заборгованість  з придбання активів (3519

Дебіторська заборгованість за послуги)

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

�  Отримання  матеріалів на склад або в підзвіт

Дт  Рахунки для обліку запасів матеріальних цінностей

Кт   3510 Дебіторська заборгованість  з придбання активів (3551

Аванси працівникам банку на господарські витрати)

�  Видача матеріалів у підзвіт і в переробку

Дт  3402 Господарські матеріали у підзвітних  осіб та в переробці

Кт   Рахунки для обліку запасів матеріальних цінностей

�  Вартість матеріалів, використаних на ремонт

Дт  Рахунки для обліку витрат на утримання основних засобів

Кт   3402 Господарські  матеріали у підзвітних осіб та в пере- робці

�  Вартість виконаних робіт

Дт  Рахунки для обліку витрат на утримання основних засобів

Кт   3519 Дебіторська заборгованість за послуги

�  Оплата виконаних робіт особам, залученим до їх виконання за договорами цивільно-правового характеру

Дт  Рахунки для обліку витрат на утримання основних засобів

 

Кт   3652 Нарахування  працівникам банку за заробітною платою (3622 Кредиторська  заборгованість  за податками  та обов’яз- ковими платежами, крім податку на прибуток).