Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

7.6.   облІк операцІй Із банкІвськими металами

Банківські метали – один із фінансових монетарних інструментів, який є засобом накопичення,  збереження грошових коштів, отри- мання прибутку. Бухгалтерський облік операцій із банківськими ме- талами ведеться аналогічно  до обліку операцій з іноземною валютою відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іно- земній валюті та банківських металах у банках України (Постанова

№ 555 Правління НБУ від 17.11.2004). Операції зі зміни позиції банку щодо банківських металів підлягають відображенню за такими ж ба- лансовими і позабалансовими рахунками, що й операції зі зміни ва- лютної позиції в іноземній валюті.

Банківські метали обліковують у подвійній оцінці: у вазі хімічно чистого металу (у тройських унціях) та його гривневому еквіваленті за офіційним  курсом гривні до банківських металів, установленим Національним банком України. Переоцінка банківських металів у зв’язку зі зміною офіційного курсу НБУ здійснюється аналогічно до порядку переоцінки рахунків в іноземній валюті.

За операціями купівлі-продажу  банківських металів, які супро- воджуються їх фізичною поставкою, перерахунок маси хімічно чис- того металу в тройські унції здійснюється окремо за кожним злив- ком банківського металу. Банківські метали обліковують на рахунках Розділу 11 «Банківські  метали»:

110 Банківські метали

1101 А Банківські метали в банку

1102 А Банківські метали у відділенні банку

1107 А Банківські метали в дорозі

Банківські метали, прийняті від клієнтів відповідно до їхньої за- яви на продаж на міжбанківському валютному ринку України, або метали, куплені банком (до їх відсилання або передачі клієнтам), зберігають у сховищі цінностей  та оприбутковують  за балансовим рахунком 1101 «Банківські  метали в банку».

 

Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебува- ють у касі банку (філії).

За дебетом рахунку відображається вартість банківських мета- лів, що надходять до каси банку (філії).

За кредитом рахунку відображається вартість банківських мета- лів, що вибувають із каси банку (філії).

Банківські  метали, прийняті від клієнта за договором  про їх від- повідальне зберігання, обліковують на рахунку 9703 «Інші активи на зберіганні». Для відображення балансових вимог і зобов’язань стосов- но операцій із банківськими металами за заявою клієнтів і за власним рішенням банку на рахунках дебіторської і кредиторської заборгова- ності за операціями  з іноземною валютою та банківськими металами (балансові рахунки 2800, 2900, 3540 та 3640) відкриваються окремі ана- літичні рахунки.

Банки також можуть відкривати клієнтам (юридичним і фізич- ним особам) рахунки в банківських металах та зараховувати  на такі рахунки метали, придбані за їхньою заявою або внесені в касу банку. На залишки металів на рахунках клієнтів банки нараховують плату з віднесенням гривневого еквіваленту витрат, нарахованих в унціях ме- талу (за офіційним  курсом НБУ на дату нарахування),  на відповідні рахунки 7-го класу з обліку процентних  витрат за залученими кошта- ми юридичних і фізичних осіб.

Банк може (за наявності ліцензії НБУ) відкривати «металеві» ко- респондентські рахунки в іноземних банках для здійснення через них операцій торгівлі банківськими металами. Придбання  банківських ме- талів на міжбанківському валютному ринку України за власним рішен- ням банку відображується в бухгалтерському обліку за такою схемою.

�  Здійснення  передплати за банківські метали

Дт  3540 Дебіторська заборгованість  з придбання  та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

Кт   Коррахунки банку

�  Оприбуткування придбаних металів у касу банку

а) Дт  Рахунки для обліку банківських металів

Кт   3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

б) Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

 

Кт   3540 Дебіторська заборгованість  з придбання  та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

� Зарахування банківських металів на коррахунок банку- покупця (якщо метали придбані  без фізичної поставки)

а) Дт  Коррахунки банку

Кт   3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

б) Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   3540 Дебіторська заборгованість  з придбання  та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

�  Фінансовий результат операції  купівлі банківських металів (різниця між ціною та гривневим еквівалентом  металів за офіційним курсом НБУ)

Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   6204 Результат від торгівлі іноземною валютою  та банків- ськими металами – позитивний результат

 

або

 

Дт  6204 Результат від торгівлі іноземною валютою  та банків- ськими металами

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів – негативний результат

 

�  Визнання витратами сплачених комісій

Дт  7104 Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

Кт   3540 Дебіторська заборгованість  з придбання  та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку.

Банк може продавати банківські метали своїм клієнтам (за без- готівковий розрахунок) із фізичною поставкою та без фізичної постав- ки металу. Ці операції відображають в обліку такими бухгалтерськими проведеннями:

�  Зарахування передплати за банківські метали від клієнта

Дт  Рахунки клієнтів

Кт   2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку

 

�  Зарахування проданих банком металів на рахунки клієнтів

а) Дт  3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   Рахунки клієнтів

б) Дт  2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

�  Видача банківських металів з каси банку

а) Дт  3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   Рахунки для обліку банківських металів

б) Дт  2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

�  Визначення фінансового результату операції (різниця  між ці-

ною продажу та гривневим еквівалентом проданих металів за курсом НБУ)

Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   6204 Результат від торгівлі іноземною валютою  та банків- ськими металами – позитивний результат

 

або

 

Дт  6204 Результат від торгівлі іноземною валютою  та банків- ськими металами

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів – негативний результат.

 

 

Купівля банком банківських  металів  у клієнтів (без фізичної поставки та з фізичною поставкою) знайде відображення в бухгал- терському обліку за такою схемою.

�  Перерахування банківських металів з рахунків клієнтів (у разі

купівлі банком без фізичної поставки)

Дт  Рахунки клієнтів

Кт   3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

 

�  Внесення банківських металів у касу банку

Дт  Рахунки для обліку банківських металів

Кт   3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

�  Одночасно з вищевказаними проведеннями здійснюється вра- хування гривневого еквіваленту придбаного банком металу

Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку

�  Урахування фінансового результату операції

Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   6204 Результат від торгівлі іноземною валютою  та банків- ськими металами

 

або

 

Дт  6204 Результат від торгівлі іноземною валютою  та банків- ськими металами

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

 

�  Зарахування гривні за куплені банківські метали на рахунки клієнтів

Дт  2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку

Кт   Рахунки клієнтів.

Операції купівлі-продажу банківських металів, що здійснюють- ся через касу банку з населенням, відображають в обліку за наведе- ною нижче схемою.

�  Купівля банківських металів

а) Дт  Рахунки для обліку банківських металів

Кт   3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

б) Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   Рахунки для обліку готівки

 

�  Продаж банківських металів

а) Дт  рахунки для обліку готівки

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

б) Дт  3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   рахунки для обліку банківських металів

�  Урахування фінансового результату операцій купівлі/прода- жу банківських металів населенню

Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківсь- кими металами

 

або

 

Дт  6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківсь- кими металами

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів.

 

 

Обмін зливка (зливків) банківського металу на зливки (зливок) того ж металу меншої (більшої)  маси (загальна маса банківського ме- талу залишається незмінною) відображається в обліку такими про- веденнями:

�  Приймання банківського металу від клієнта для обміну

а) Дт  Рахунки для обліку банківських Кт

3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів – вага банківського  металу в унціях за офіційним курсом

б) Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   3640 Кредиторська  заборгованість  з придбання і продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку – гривневий  еквівалент металу за офіційним курсом

�  Видача банківського металу клієнту за обмін

а) Дт  3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   Рахунки для обліку банківських металів – вага виданого ме- талу в унціях за офіційним  курсом

 

б) Дт  3640 Кредиторська  заборгованість  з придбання і продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів – гривневий  еквівалент металу за офі- ційним курсом

�  Отримання комісійної винагороди за обмін металу

Дт  Рахунки для обліку готівки

Кт   6114 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів.

Запитання для самоконтролю

1.         Як класифікуються операції банку з іноземною валютою?

2.         Які операції є обмінними, які – неторговельними?

3.         Облік готівкових операцій в іноземній валюті.

4.         Який економічний зміст поняття «валютна позиція банку»?

5.         Дайте визначення валютної позиції банку. Коли вона є відкритою? За- критою?

6.         В яких випадках в обліку виконують  записи за рахунками  3800, 3801?

7.         Які операції впливають на розмір відкритої валютної позиції банку?

8.         Дайте визначення монетарних і немонетарних статей балансу в інозем- них валютах.

9.         Відображення в обліку результатів переоцінки монетарних статей.

10.  За якими курсами банк відображає в обліку операції в іноземних валю- тах та банківських металах?

11.  За якими методами банк може здійснювати розрахунок реалізованого результату операцій із купівлі-продажу  іноземних валют і банківських металів?

12.  За якими рахунками – балансовими чи позабалансовими – відобража- ють у бухгалтерському обліку операції в іноземних  валютах та банків- ських металах на дату операції, і які – на дату валютування?

13.  За яких умов банк здійснює переоцінку залишків в іноземних валютах і банківських металах? На якому балансовому рахунку обліковують  її результати?

14.  За яким крос-курсом здійснюється конвертація іноземної валюти?

15.  Яким чином здійснюється продаж дорожніх чеків за гривні?

16.  На яких ринках здійснюють операції купівлі-продажу безготівкової іно- земної валюти?

17.  Чому операції з придбання і продажу іноземної  валюти за доручен- ням клієнтів не впливають на зміну відкритої валютної позиції банку?

 

18.  Як обліковують доходи і витрати банку (нараховані і сплачені) в іно- земній валюті?

19.  Порядок обліку операцій із придбання іноземної валюти за доручен- ням клієнтів на міжбанківському валютному ринку України.

20.  Як в обліку відображають операції з продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів у межах ліміту відкритої позиції банку?

21.  Якою статтею балансу є дебіторська заборгованість в іноземній валю- ті за передоплачені основні  засоби? Чи треба її переоцінювати за зміни офіційного валютного курсу?

22.  Через які рахунки здійснюється нарахування доходів і витрат в інозем- них валютах та банківських металах?

23.  Як на зміну валютної позиції впливають  позабалансові вимоги та зобов’язання банку?

24.  У чому принципова різниця між реалізованим і нереалізованим фі- нансовим результатом за операціями в іноземній валюті?

25.  Назвіть одиницю ваги, в якій банківські метали відображають у бухгал- терському обліку.

Теми рефератів

1.    Облік готівкових обмінних операцій.

2.    Особливості обліку операцій із дорожніми чеками.

3.    Облік операцій із продажу (купівлі) валюти за дорученням клієнтів.

4.    Облік розрахунків при зовнішньоекономічних операціях.

5.    Облік операцій із банківськими металами.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку окремих операцій з іноземною валютою необ- хідно ознайомитися з Правилами бухгалтерського обліку операцій з документарними  акредитивами в розрахунках   за зовнішньоеко- номічними операціями в банках України (затверджена Постановою

№ 549 Правління НБУ від 17.11.2004 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1.         Як відображається  в обліку відкриття і  виконання  документарних акредитивів?