Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

7.4. особливостІ облІку операцІй Із дорожнІми чеками

Чек – грошовий документ установленої форми, який містить без- заперечну вказівку чекодавця сплатити зазначену суму конкретній особі – пред’явникові чека.

Правом на проведення операцій із дорожніми чеками в Україні банки володіють за наявності  угоди з іноземними банками-емітен- тами або уповноваженими  банками-резидентами, які мають подібні угоди.

Згідно з укладеними договорами з емітентами банки  можуть придбавати чеки для продажу або ж отримувати чеки на умовах кон- сигнації, тобто брати на реалізацію.

Порядок бухгалтерського обліку зазначених операцій визначено Правилами бухгалтерського обліку банками України операцій із че- ками в іноземній валюті (Постанова Правління НБУ від 03.12.2001 р.,

№ 493).

Купівля дорожніх чеків у емітентів/банків-агентів відображаєть- ся в бухгалтерському обліку за наведеною нижче схемою.

 

�  Перерахування коштів на користь банку-агента чи платіжної системи-емітента на придбання дорожніх чеків

Дт  2809 Інша дебіторська заборгованість за операціями  з клієн- тами банку (1819 Інша дебіторська заборгованість за опера- ціями з банками)

Кт   1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

– номінальна вартість дорожніх чеків і комісійна винагорода емітентові/банку-агентові

�  Оприбуткування  дорожніх чеків, отриманих від емітента/

банку-агента

Дт  1011 Дорожні чеки в касі банку

Кт   2809 Інша дебіторська заборгованість за операціями  з клієн- тами банку (1819 Інша дебіторська заборгованість за опера- ціями з банками) – номінальна вартість отриманих дорож- ніх чеків

�  Визнання комісійної винагороди, сплаченої емітентові/банку- агентові, витратами банку

а) Дт  3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   2809 Інша дебіторська заборгованість за операціями  з клієн- тами банку (1819 Інша дебіторська заборгованість за опера- ціями з банками) – сума комісії

б) Дт  7100 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслугову- вання

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів – гривневий еквівалент сплаченої комі- сії (за офіційним курсом НБУ на дату сплати)

�  Видача дорожніх  чеків обмінним пунктам банку (у разі якщо вони розташовані  поза межами  операційного  залу банків- ської установи)

Дт  1017 Дорожні чеки в дорозі

Кт   1011 Дорожні чеки в касі банку (1012 Дорожні чеки в касі відділень банку)  – номінальна вартість виданих дорожніх чеків

�  Оприбуткування обмінним пунктом отриманих дорожніх чеків

Дт  1013 Дорожні чеки в обмінних пунктах

Кт   1017 Дорожні чеки в дорозі – номінальна вартість отрима- них обмінним пунктом дорожніх чеків

 

�  Видача дорожніх  чеків обмінним пунктам банку (у разі якщо вони розташовані в операційному залі банківської установи)

Дт  1013 Дорожні чеки в обмінних пунктах

Кт   1011 Дорожні чеки в касі банку (1012 Дорожні чеки в касі від- ділень банку) – номінальна вартість виданих дорожніх чеків.

Продаж дорожніх чеків клієнтам відображується в обліку наве- деними нижче бухгалтерськими записами.

�  Оплата клієнтом дорожніх чеків (в іноземній валюті)

Дт  Рахунки для обліку готівки (рахунки клієнтів)

Кт   2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями  з клі- єнтами банку – номінальна вартість чеків

�  Видача клієнтові дорожніх чеків

Дт  2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями  з клі- єнтами банку

Кт   Рахунки для обліку дорожніх чеків – номінальна вартість чеків

�  Отримання банком комісійної винагороди за продаж дорож- ніх чеків

•           у національній валюті

Дт  Рахунки для обліку готівки (рахунки клієнтів)

Кт   6110 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуго- вування клієнтів – сума комісії

•           в іноземній валюті (якщо банк, відповідно до чинного ва- лютного законодавства, має право на отримання комісії в іноземній валюті)

а) Дт  Рахунки для обліку готівки (рахунки клієнтів)

Кт   3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів – сума комісії

Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

б) Кт  6110 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуго- вування клієнтів – гривневий еквівалент комісії за офіцій- ним курсом НБУ.

Продаж дорожніх чеків за гривні здійснюється шляхом про- дажу клієнтові відповідної іноземної валюти у загальновстановле- ному порядку з оформленням квитанції за формою  № 377К/377-А (з відображенням операції в реєстрі проданої іноземної валюти)

 

та продажу  клієнтові дорожніх чеків за придбану  ним іноземну валюту.

Отримання бланків дорожніх чеків на консигнацію  та їх продаж відображають у бухгалтерському обліку такими проведеннями:

�  Отримання банком дорожніх чеків на консигнацію

Дт  9819 Інші цінності і документи

Кт   Контррахунок – номінальна вартість отриманих бланків

�  Сплата банкові-агенту/емітентові  комісійної винагороди за чеки, отримані на консигнацію

•           в іноземній валюті

а) Дт  3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

– сума комісії

б) Дт  7100 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслугову- вання

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів – гривневий еквівалент комісії за офі- ційним курсом НБУ

•           у національній валюті

Дт  7100 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслугову- вання

Кт   1200 Кореспондентський  рахунок у Національному банку

України – сума комісії.

�  Продаж дорожніх чеків, отриманих на консигнацію

Дт  Рахунки для обліку готівки (рахунки клієнтів)

Кт   2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями  з клі- єнтами банку – сума отриманих коштів

�  Списання з обліку проданих дорожніх чеків

Дт  Контррахунок

Кт   9819 Інші цінності і документи – номінальна вартість про- даних дорожніх чеків

�  Перерахування банкові-агенту/емітентові коштів від реаліза- ції дорожніх чеків, отриманих на консигнацію

Дт  2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями  з клі- єнтами банку

Кт   1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

– номінальна вартість реалізованих чеків.

 

Купівля (сплата) дорожніх чеків у клієнтів – фізичних осіб відо- бражається в обліку такими бухгалтерськими записами:

�  Виплата коштів в іноземній валюті за дорожні чеки

Дт  2809 Інша дебіторська заборгованість за операціями  з клієн- тами банку

Кт   Рахунки для обліку готівки, рахунки клієнтів – номінальна вартість куплених (сплачених) дорожніх чеків

�  Отримання банком комісійної винагороди за купівлю дорож- ніх чеків у національній валюті

Дт  Рахунки для обліку готівки (рахунки клієнтів)

Кт   6110 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуго- вування – сума комісії.

Рахунок дебіторської заборгованості 2809 закривається після від- шкодування банком-емітентом суми чеків, що були куплені (сплачені).

7.5.      ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

Обслуговування  потреб клієнтів щодо купівлі-продажу іноземних валют є однією з основних форм участі банків у забезпеченні зовніш- ньоекономічних  операцій. Коло подібних операцій досить широке. Так, імпортерам  іноземна валюта необхідна для здійснення  розра- хунків за товари та послуги,  придбані  (надані)  за межами України. Власники рахунків в іноземних валютах, відкритих у банках, можуть мати потребу в розрахунку за зовнішньоекономічним  контрактом в іншій валюті, ніж та, що є в їхньому розпорядженні. У цьому разі банк проводить операцію конвертації валют за рахунками  клієнтів без участі національної  валюти.

Купівлю-продаж безготівкових іноземних  валют за дорученням клієнтів і за власним рішенням банки здійснюють на міжбанківсько- му валютному ринку України відповідно до Правил здійснення опе- рацій на міжбанківському валютному ринку України.

Операції на міжбанківському валютному ринку України дозво- ляється здійснювати лише суб’єктам цього ринку.

Суб’єкти ринку купують іноземну валюту для власних потреб і за дорученням  клієнтів (резидентів і нерезидентів) з метою перера-

 

хування іноземної валюти за межі України виключно у випадках і на підставах, передбачених зазначеними вище Правилами.

Операції купівлі-продажу  іноземної валюти за іноземну валюту здійснюють суб’єкти ринку і на міжнародних валютних ринках. Упов- новажені банки проводять валютні операції на міжнародних валют- них ринках відповідно до правил, установлених на цих ринках, і від- повідних нормативно-правових актів Національного банку України.

Уповноважені банки за наявності  в їхніх клієнтів зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами в іноземній валюті I групи Кла- сифікатора іноземних валют і за умови, що такої пропозиції на між- банківському валютному ринку України немає або вона обмежена, мають право за згодою клієнта купувати за кошти клієнта в гривнях іншу іноземну валюти на міжбанківському валютному ринку Украї- ни, яка надалі використовуватиметься для купівлі потрібної клієн- тові іноземної валюти на міжнародних валютних ринках.

Уповноважені банки мають право за згодою клієнта здійснюва- ти продаж іноземної валюти (якщо на міжбанківському валютно- му ринку України попиту на цю валюту немає або він обмежений) шляхом купівлі за цю іноземну валюту іншої іноземної валюти на міжнародному валютному ринку з дотриманням обмежень, визначе- них Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, з подальшим продажем останньої за гривні на між- банківському валютному ринку України.

Укладення і затвердження угод з купівлі-продажу іноземних ва- лют за гривні між уповноваженими банками проводиться виключно під час Торговельної  сесії у визначений проміжок часу, що встанов- люється та змінюється постановою Правління Національного банку України. Проведення операцій купівлі-продажу  іноземних валют за гривні між уповноваженими банками (уповноваженими фінансови- ми установами) поза межами Торговельної сесії забороняється, крім випадків, передбачених Правилами здійснення операцій на міжбан- ківському валютному ринку України.

Уповноважений банк як за рахунок коштів своїх клієнтів, так і за рахунок власних коштів виконує заявки та доручення своїх клієнтів, а також задовольняє власні потреби в купівлі-продажу іноземних валют до початку Торговельної сесії. Незадоволені потреби клієнтів, а також власні потреби щодо купівлі-продажу  іноземних валют уповноваже- ний банк включає до зведеної заявки на участь у Торговельній сесії.

 

Підставою  для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України в розрахунках із нерезидентами за торго- вельними операціями вважаються такі документи:

�  договір із нерезидентом, оформлений  відповідно до вимог

чинного законодавства України, або інший документ, який

згідно з чинним законодавством України має силу договору;

�  вантажна митна декларація, за умови, що товар ввезений на територію України;

�  акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих по- слуг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт;

�  документи, передбачені для документарної форми розрахун- ків (акредитив, інкасо); вексельної форми розрахунків (век- сель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за зовнішньоторговельним договором);

�  заявки з розрахунком витрат на відрядження  за кордон, на експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за кордон;

�  документи, які мають силу договору і можуть використову- ватися контрагентами-нерезидентами згідно з міжнародною практикою для оплати участі в міжнародних виставках, кон- гресах, симпозіумах, конференціях та інших міжнародних зустрічах, для оплати за навчання, лікування,  патентування, для сплати митних платежів (мита і митних зборів),  а також для відшкодування  витрат судових, арбітражних,  нотаріаль- них, правоохоронних органів іноземних держав;

�  укладені трудові договори (контракти) з нерезидентами;

�  виконавчі документи, видані на виконання рішень, перед-

бачених статтею 3 Закону України «Про виконавче прова-

дження»;

�  угоди між пенсійними  фондами про переказ за межі України пенсій в іноземній валюті;

�  угоди між поштовими адміністраціями про сплату  за межі

України поштових переказів;

�  договори про отримання резидентами благодійної допомоги від нерезидентів, якщо ними передбачено повернення благо- дійної допомоги в розмірі невикористаного  залишку або в разі нецільового використання цієї допомоги за умови, що

 

кошти, які надійшли в Україну як благодійна допомога, були повністю продані на міжбанківському валютному ринку.

На оригіналах документів, на підставі яких було куплено іно- земну валюту, та на копіях цих документів, які залишаються на збе- ріганні в уповноваженому банку (копії мають бути засвідчені під- писом керівника  або заступника  керівника  та печаткою  суб’єкта господарювання або нотаріусом), робиться позначка уповноваже- ного банку. Позначка має містити дату купівлі іноземної валюти, її суму, номер реєстру, що є підставою  для здійснення  операції, а та- кож має бути засвідчена підписом відповідального працівника бан- ку та відбитком  його особистого  штампа або печатки уповноваже- ного банку.

Куплену іноземну валюту перераховують за призначенням лише після того, як уповноважений банк зробить позначку про її купівлю на оригіналах зазначених вище документів. Позначки не проставля- ють на документах, що засвідчують особу.

Обсяг іноземної валюти,  що купується та перераховується  у зв’язку з виконанням резидентом зобов’язань, не може перевищува- ти суму фактичних зобов’язань резидента, що засвідчена відповід- ним документом  (договором, платіжним  дорученням, письмовою претензією тощо).

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському ва- лютному ринку України з метою виконання зобов’язань  за операція- ми, що потребують отримання індивідуальних ліцензій (дозволів) Національного банку України,  є індивідуальні  ліцензії (дозволи) Національного банку України на здійснення операцій із валютними цінностями, видані згідно з Декретом Кабінету Міністрів України

«Про систему валютного регулювання і валютного контролю», які передбачають купівлю іноземної валюти, та документи, передбачені умовами цих ліцензій (дозволів).

Іноземна валюта, придбана у встановленому порядку  через упов- новажені банки на міжбанківському валютному ринку України, має використовуватися резидентом упродовж п’яти робочих днів після дня зарахування її на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві на купівлю іноземної валюти. При цьому в заяві на купівлю іно- земної валюти резидент – покупець іноземної валюти повинен зазна- чати, що він доручає уповноваженому банку, якщо придбана інозем- на валюта не буде перерахована ним за призначенням  у зазначений

 

строк, продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України.

У разі повернення на адресу резидента  коштів в іноземній ва- люті, що були куплені на міжбанківському валютному ринку України та перераховані на користь нерезидента, у зв’язку з тим, що взаємні зобов’язання  частково  або повністю не виконані, ці кошти не мо- жуть використовуватися з іншою метою і підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку України без доручення  клієнта упродовж п’яти банківських днів, починаючи з дня зарахування цих коштів на розподільчий рахунок.

Суб’єкти міжбанківського валютного ринку України здійснюють на цьому ринку операції купівлі-продажу  іноземних валют за віль- ним договірним курсом за кожною операцією без обмеження  розмі- ру маржі та комісійної винагороди.

Операції купівлі іноземної валюти  за гривню за  дорученням клієнтів банку відображають в обліку за наведеною нижче схемою.

�  Перерахування клієнтом безготівкової гривні на купівлю іно-

земної валюти

Дт  Рахунки клієнтів (у грн)

Кт   2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку (у грн)

�  Утримання банком із коштів, перерахованих клієнтом, суми обов’язкового збору до Пенсійного фонду України

Дт  2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку (у грн)

Кт   2902 Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

�  Перерахування коштів у національній валюті продавцеві іно- земної валюти

Дт  2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку (у грн)

Кт   Коррахунок (рахунки клієнтів) (у грн за договірним курсом)

�  Зарахування іноземної  валюти, що куплена і отримана для клієнтів

Дт  Коррахунок (рахунки клієнтів) (в іноземній валюті, за кур- сом НБУ)

 

Кт   2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку (в іноземній валюті, за курсом НБУ)

�  Зарахування придбаної іноземної валюти на рахунки клієнтів

Дт  2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку (в іноземній валюті, за курсом НБУ)

Кт   Рахунки клієнтів (в іноземній валюті, за курсом НБУ)

�  Утримання комісії банку

Дт  2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку (в грн)

Кт   6114 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів (у грн)

�  Повернення  клієнтові коштів у національній  валюті, якщо іноземну валюту придбано за курсом нижчим, ніж заявлений клієнтом

Дт  2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку (у грн)

Кт   Рахунки клієнтів (у грн)

Операції  продажу іноземної валюти  за  дорученням   клієнтів відображають у бухгалтерському обліку за такою схемою.

�  Перерахування клієнтом – продавцем іноземної  валюти на

продаж

Дт  Рахунки клієнтів (в іноземній валюті)

Кт   2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку (в іноземній валюті)

�  Перерахування банком іноземної валюти її покупцеві

Дт  2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку (в іноземній валюті)

Кт   Коррахунок (рахунки клієнтів) (в іноземній валюті)

�  Зарахування гривні, отриманої  для клієнта за продану  іно- земну валюту

Дт  Коррахунок (рахунки клієнтів у грн)

 

Кт   2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку (у грн)

�  Утримання комісії банку

Дт  2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку (у грн)

Кт   6114 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів (у грн)

�  Зарахування гривні, отриманої за продану іноземну валюту, на рахунки клієнтів

Дт  2900 Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі- продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних ме- талів для клієнтів банку (у грн)

Кт   Рахунки клієнтів (у грн).

Купівля  іноземної валюти за власними операціями банку відоб- ражується в бухгалтерському обліку наведеними нижче проведен- нями.

�  Перерахування коштів у національній валюті банку (клієнто-

ві) – продавцеві іноземної валюти

Дт  3540 Дебіторська заборгованість за операціями з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра- хунок банку

Кт   Коррахунок (рахунки клієнтів) – сума гривневого еквівален- ту за договірним  курсом

�  Отримання іноземної валюти від банку (клієнта) – продавця

а) Дт  Коррахунок (рахунки клієнтів)

Кт   3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів – сума іноземної валюти за курсом НБУ

б) Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   3540 Дебіторська  заборгованість  за операціями  з придбан- ня та продажу іноземної  валюти та банківських металів за рахунок банку – гривневий еквівалент отриманої іноземної валюти за договірним  курсом

в) Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

 

Кт   6204 Результат від торгівлі іноземною валютою  та банків- ськими металами – сума позитивної  різниці між гривневим еквівалентом купленої іноземної валюти за офіційним  кур- сом НБУ та її вартістю за курсом купівлі

г) Дт  6204 Результат від торгівлі іноземною валютою  та банків- ськими металами

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів – сума від’ємної різниці між гривневим еквівалентом купленої іноземної валюти за офіційним  кур- сом НБУ та її вартістю за курсом купівлі.

Продаж банком власної іноземної валюти банкам (клієнтам) відоб- ражується в бухгалтерському обліку наведеними нижче проведеннями.

�  Перерахування коштів в іноземній валюті банку (клієнтові)

– покупцеві

а) Дт  3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   Коррахунок, рахунки клієнтів – сума іноземної валюти за курсом НБУ

б) Дт  3540 Дебіторська заборгованість за операціями  з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра- хунок банку

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів – гривневий еквівалент іноземної ва- люти за договірним  курсом

�  Отримання національної валюти від банку (клієнта) – покупця

а) Дт  Коррахунок (рахунки клієнтів)

Кт   3540 Дебіторська заборгованість за операціями з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра- хунок банку – у гривнях за договірним  курсом

б) Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   6204 Результат від торгівлі іноземною валютою  та банків- ськими металами – сума позитивної  різниці між гривневим еквівалентом проданої іноземної валюти за офіційним  кур- сом НБУ та її вартістю за курсом продажу

в) Дт  6204 Результат від торгівлі іноземною валютою  та банків- ськими металами

 

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів – сума від’ємної різниці між гривневим еквівалентом проданої іноземної валюти за офіційним  кур- сом НБУ та її вартістю за курсом продажу.