Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

7.3. особливостІ облІку обмІнних операцІй Із готІвковою Іноземною валютою

Обмінними операціями є операції, які передбачають обмін од- нієї валюти на іншу:  операції обміну іноземної валюти, готівкові валютно-обмінні операції,  а також бухгалтерські операції, кінцевим результатом яких є відображення в бухгалтерському обліку та фі- нансовій звітності операцій, проведених в іноземній валюті, у наці- ональній валюті (наприклад, отримання/сплата доходів/витрат, при- дбання необоротних активів тощо).

До готівкових валютно-обмінних операцій належать:

1) купівля у фізичних осіб – резидентів і нерезидентів – готівко- вої іноземної валюти за готівкові гривні;

2) продаж фізичним особам – резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову  гривню;

3) зворотний обмін фізичним особам – нерезидентам невико- ристаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

4) купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

5) конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іно- земної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

6) прийняття на інкасо банкнот іноземних  держав та іменних чеків.

7) Основною вимогою до бухгалтерського обліку обмінних опе- рацій є рівність гривневого еквіваленту залишку за балансо- вим рахунком 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» (за офіційним курсом НБУ) та залишку на рахунку 3801 «Гривневий  еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» наприкінці кожно- го операційного дня.

Для цього різницю між гривневим еквівалентом залишку  на рахунку  3800 (за офіційним   курсом НБУ) та 3801 (за договірним курсом), яка може виникнути під час проведення операцій купівлі- продажу іноземної валюти  за гривні (готівкові і безготівкові),  ві- дображають на балансовому рахунку  6204 «Результат  від торгівлі іноземною  валютою та банківськими металами» – за операціями  з власною валютою, 6114 «Комісійні доходи за операціями  на валют-

 

ному ринку та ринку банківських металів для клієнтів» – за операці- ями, що здійснюються  за дорученням клієнтів (якщо операції за до- рученням клієнтів відображають в обліку з використанням рахунків

3800 та 3801).

У  бухгалтерському  обліку операції  купівлі-продажу готівко- вої іноземної валюти, що їх здійснюють операційні каси та обмінні пункти (у т. ч. і створені на підставі агентських угод), відображають такими проведеннями:

�  Видача авансу обмінному пункту (якщо він розташований

поза межами операційного залу банківської установи)

Дт  1007 Банкноти  та монети в дорозі

Кт   1001 Банкноти  та монети в касі банку (1002 Банкноти та мо- нети в касі відділень банку) – сума авансу

�  Оприбуткування авансу в обмінному пункті

Дт  1003 Банкноти  та монети в обмінних пунктах

Кт   1007 Банкноти  та монети в дорозі – сума авансу

�  Видача авансу обмінному  пункту (якщо він розташований в операційному залі установи банку)

Дт  1003 Банкноти  та монети в обмінних пунктах

Кт   1001 Банкноти  та монети в касі банку (1002 Банкноти та мо- нети в касі відділень банку) – сума авансу

�  Купівля банком іноземної валюти

а) Дт  рахунки для обліку готівки

Кт   3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  – сума придбаної  іноземної валюти  за  курсом НБУ

б) Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   рахунки для обліку готівки – гривневий еквівалент придба- ної іноземної  валюти за обмінним курсом банку на момент здійснення операції

�  Визначення фінансового  результату обмінних операцій (не реалізований результат – різниця між курсом НБУ та обмін- ним курсом купівлі)

Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківсь- кими металами – позитивний результат

 

 

або

 

Дт  6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківсь- кими металами

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів – від’ємний результат

 

�  Продаж іноземної валюти

а) Дт  3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   Рахунки для обліку готівки – сума проданої іноземної валю- ти за курсом НБУ;

б) Дт  Рахунки для обліку готівки

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів – гривневий еквівалент проданої іно- земної валюти за обмінним курсом банку на момент здій- снення операції

�  Визначення фінансового  результату обмінних операцій (за результатом продажу визначається реалізований результат – різниця між курсом продажу та курсом купівлі)

Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківсь- кими металами – позитивний результат

 

або

 

Дт  6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківсь- кими металами

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів – від’ємний результат

 

�  Передавання залишків готівки обмінного пункту до опера- ційної каси банку (якщо обмінний пункт розташований поза межами операційного залу установи банку)

Дт  1007 Банкноти  та монети в дорозі

Кт   1003 Банкноти та монети в обмінних пунктах – сума за- лишку

�  Оприбуткування залишків готівки обмінного пункту в опе- раційну касу банку

Дт  1001 Банкноти та монети в касі банку» (1002 Банкноти та мо- нети в касі відділень банку)

Кт   1007 Банкноти  та монети в дорозі – сума залишку

 

�  Передавання залишків готівки обмінного пункту до опера- ційної каси банку (якщо обмінний пункт розташований  в операційному залі банку)

Дт  1001 Банкноти  та монети в касі банку

Кт   1003 Банкноти  та монети в обмінних пунктах – сума залишку.

Конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї інозем- ної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави здійснюється відповідно до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, згідно з якою в разі здійснення конвертації готівкової іноземної валюти ви- користовується крос-курс,  визначений через офіційні  курси гривні до іноземних валют, що встановлені НБУ.

Операції з конвертації готівкової іноземної валюти банки здій- снюють лише з тими валютами, що належать до І групи Класифікато- ра іноземних валют.

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із конвертацією го- тівкової іноземної валюти, здійснюється за наведеною нижче схемою:

�  Конвертація готівкової іноземної валюти

а) Дт  Рахунки для обліку готівки

Кт   3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металах – сума іноземної валюти, прийнята  для конвертації від клієнта

б) Дт  3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   Рахунки для обліку готівки – сума іноземної валюти, що ви- дана клієнтові

в) Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів – гривневий еквівалент іноземної ва- люти після конвертації за офіційним курсом НБУ

г) Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківсь- кими металами – різниця між гривневими еквівалентами іноземної валюти, що конвертується, та валюти після кон- вертації

 

�  Отримання комісійної винагороди  за конвертацію готівкової іноземної валюти

•           у національній валюті

Дт  Рахунки для обліку готівки

Кт   6114 Комісійні доходи за операціями  на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів – сума комісії

•           в іноземній валюті (якщо банк, відповідно до чинного ва- лютного законодавства, має право на отримання комісії в іноземній валюті)

Дт  Рахунки для обліку готівки

Кт   3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів – сума комісії

Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   6114 Комісійні доходи за операціями  на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів – гривневий ек- вівалент комісії за офіційним курсом Національного банку України.