Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

7.2. необхІднІсть переоцІнки ІноземноЇ валюти. вимоги мсбо щодо переоцІнки ІноземноЇ валюти

У бухгалтерському обліку банків записи про операції здійснюють- ся на дату операції,  тобто в день виникнення прав (активів) або зобов’язань (пасивів) незалежно від руху коштів за ними. Під час

 

первинного визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, нара- хованих доходів і витрат операції в іноземній валюті відображають у бухгалтерському обліку в подвійній оцінці: у номіналі іноземної ва- люти і в гривневому еквіваленті за офіційним  курсом НБУ на дату здійснення бухгалтерських проведень.

Зі зміною офіційного курсу НБУ переоцінці (перерахунку гривневого  еквіваленту залишків в іноземній валюті) підлягають усі монетарні статті балансу, тобто залишки  за всіма аналітичними рахунками в іноземній валюті. Технічні аспекти переоцінки рахун- ків в іноземній валюті та банківських металах банк визначає са- мостійно з урахуванням можливостей програмного забезпечення відповідно до нормативно-правових  актів  Національного банку України.  Курсова різниця від переоцінки  монетарних  статей ба- лансу в іноземній  валюті відображується за балансовим рахунком

6204 «Результат від торгівлі іноземною  валютою та банківськими металами». Указану переоцінку здійснює операційна система авто- матично.

Внески до статутного капіталу банку в іноземній валюті пере- оцінюються  за офіційним курсом НБУ до часу визнання збільшення статутного капіталу з відображенням курсової різниці на рахунку

6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими ме- талами».

Залишки в іноземній валюті за рахунками  цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю, переоцінюють під час змі- ни офіційного курсу НБУ. Результати переоцінки цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі банку, відображають за балан- совим рахунком  6204. Результати переоцінки акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком, що обліковуються в портфелі на продаж, відображають  за балансовим рахунком  5102 «Результа- ти переоцінки цінних паперів у портфелі на продаж». Боргові цінні папери в іноземній  валюті належать до монетарних статей балансу і незалежно від того, в якому портфелі їх обліковують, переоціню- ються під час зміни офіційного курсу НБУ з відображенням резуль- татів переоцінки на рахунку 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами».

Залишки в іноземній валюті за рахунками цінних паперів, які об- ліковують за собівартістю, інвестиції до асоційованих і дочірніх ком- паній в іноземній валюті не переоцінюються.

 

Переоцінка залишків рахунків з обліку монетарних статей ба- лансу відображається такими бухгалтерськими проведеннями:

�  Переоцінка  залишків  в іноземній валюті (у разі зростання

офіційного курсу НБУ)

а) Дт  6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківсь- кими металами

Кт   Рахунки з пасивними залишками в іноземній валюті – сума дооцінки

б) Дт  Рахунки з активними залишками в іноземній валюті

Кт   6204 Результат від торгівлі іноземною валютою  та банків- ськими металами – сума дооцінки

�  Вирівнювання залишків балансових рахунків 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» і 3801

«Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банків- ських металів»

Дт/Кт   3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт/Дт   6204 Результат від торгівлі іноземною  валютою та бан- ківськими металами – різниця між залишками (у грив- невому еквіваленті)  за відповідними аналітичними ра- хунками балансових рахунків 3800 і 3801.

Зазначені бухгалтерські  проведення за переоцінкою залишків в іноземній валюті здійснюються під час зростання офіційного кур- су НБУ. Якщо ж офіційний курс падає, здійснюються  бухгалтерські проведення, зворотні наведеним.

Результат переоцінки рахунків 9-го класу на балансових рахун- ках не відображається.  Переоцінка залишків в іноземній валюті за позабалансовими рахунками 9-го класу проводиться під час кожної зміни офіційного курсу НБУ. Така переоцінка здійснюється в корес- понденції з позабалансовими рахунками розділу 99 «Контррахунки та позабалансова позиція банку».

Усі бухгалтерські записи в іноземній валюті та банківських мета- лах здійснюють виключно  після введення до бази даних операційної системи нових офіційних курсів НБУ і проведення переоцінки за- лишків в іноземній валюті та банківських металах на початку опера- ційного дня.