Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

6.5.   комІсІйнІ операцІЇ з цІнними паперами та Їх облІк

До комісійних операцій банку з цінними паперами відносять:

�  операції із зберігання цінних паперів клієнтів;

�  купівлю цінних паперів за дорученням  клієнтів;

�  продаж цінних паперів за дорученням  клієнтів;

�  інкасування векселів;

 

�  доміциляцію векселів;

�  андерайтинг.

Відображення в бухгалтерському обліку комісійних витрат, пов’я- заних із виконанням договорів доручення (комісій), які надалі відшко- довуються клієнтами, здійснюється за рахунком 2801 А «Дебіторська заборгованість за розрахунками  за цінними паперами  для клієнтів». Комісійні доходи за цими операціями,  що одержані банками, облікову- ють на рахунку 6113 «Комісійні доходи за операціями  з цінними папе- рами для клієнтів».

Цінні папери в документарній формі, що прийняті банком на зберігання, відображують  у бухгалтерському обліку на позабалан- сових рахунках:

Дт  9702 Цінні папери на зберіганні

Кт   Контррахунок.

Видача цінних паперів, що були в банку на зберіганні:

Дт  Контррахунок

Кт   9702 Цінні папери на зберіганні – на номінальну вартість.

У разі отримання коштів від клієнтів з метою купівлі для них цінних паперів згідно з укладеним договором доручення:

Дт  Коррахунок, поточний рахунок

Кт   2901 Кредиторська  заборгованість  за розрахунками  за цін- ними паперами для клієнтів.

У разі оплати цінних паперів для клієнта за ціною купівлі здійс- нюється таке бухгалтерське проведення:

Дт  2901 Кредиторська  заборгованість  за розрахунками  за цін- ними паперами для клієнтів

Кт   Коррахунок, поточний рахунок.

Цінні папери в документарній формі, що куплені для клієнта, банк обліковує за позабалансовими рахунками  за номінальною вартістю:

Дт  9704 Цінні  папери клієнтів згідно з договором доручення

(комісії)

Кт   Контррахунок.

 

Якщо згідно з договором доручення банк приймає від клієнта цінні папери для їх продажу, то в бухгалтерському обліку на номі- нальну суму цінних паперів здійснюється таке проведення:

Дт  9704 Цінні  папери клієнтів згідно з договором доручення

(комісії)

Кт   Контррахунок.

У разі отримання коштів в оплату за продані цінні папери здійс- нюється таке бухгалтерське проведення:

Дт  Коррахунок, поточний рахунок

Кт   2901 Кредиторська  заборгованість  за розрахунками  за цін- ними паперами для клієнтів.

У разі передавання цінних паперів покупцеві на їх номінальну суму здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Дт  Контррахунок

Кт   9704 Цінні  папери клієнтів згідно з договором доручення

(комісії).

Під час перерахування  коштів клієнтові-продавцю на суму, що зазначена в договорі, здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Дт  2901 Кредиторська  заборгованість  за розрахунками  за цін- ними паперами для клієнтів

Кт   Коррахунок, поточний рахунок.

Прийняття векселя на інкасо відображується в бухгалтерсько- му обліку за номінальною вартістю:

Дт  9830 Документи і цінності, прийняті на інкасо

Кт   Контррахунок.

Відсилання векселя на інкасо відображується в бухгалтерському обліку за номінальною вартістю таким проведенням:

Дт  9831 Документи і цінності, відіслані на інкасо

Кт   9830 Документи і цінності, прийняті на інкасо.

Якщо вексель  оплачено в термін, то надходження коштів для оплати векселів відображується:

Дт  Коррахунок, поточний рахунок платника

 

Кт   2901 Кредиторська  заборгованість  за розрахунками  за цін- ними паперами для клієнтів.

Одночасно вартість векселя списується з позабалансого рахунку, на якому обліковують документи, що передані згідно з дорученням клієнта на інкасо:

Дт  Контррахунок

Кт   9831 Документи і цінності, відіслані на інкасо.

Якщо кошти перераховано клієнту на оплату векселя, то в бух- галтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дт  2901 Кредиторська  заборгованість  за розрахунками  за цін- ними паперами для клієнтів

Кт   Коррахунок, поточний рахунок одержувача.

Вексель, що не оплачений у визначений термін і банк-ремітент відповідно до наданої принципалом інструкції пред’являє вексель до платежу або вчиняє протест, списується з позабалансового рахунку: Дт  Рахунки для обліку цінностей і документів у підзвіті (дорозі)

(9898, 9899)

Кт   9830 Документи і цінності, прийняті на інкасо.

Повернення принципалу векселів і доручень на інкасування, якщо інше не передбачено розпорядженням клієнта або договором на інка- сацію векселів, у бухгалтерському обліку відображується проведенням:

Дт  Контррахунок

Кт   9830 Документи і цінності, прийняті на інкасо.

Оплата векселів банком як особливим платником (доміциліа- том) здійснюється за рахунок коштів, перерахованих платником за векселем на рахунок 2901 «Кредиторська  заборгованість за розра- хунками  за цінними паперами для клієнтів». У цьому разі в бухгал- терському обліку здійснюється таке проведення:

Дт  Коррахунок, поточний рахунок

Кт   2901 Кредиторська  заборгованість  за розрахунками  за цін- ними паперами для клієнтів.

У разі пред’явлення векселя до оплати банк як особливий плат- ник (доміциліан) здійснює платіж за векселем:

 

Дт  2901 Кредиторська  заборгованість  за розрахунками  за цін- ними паперами для клієнтів

Кт   Коррахунок, поточний рахунок.

У разі повернення коштів на вимогу платника на його поточний рахунок у бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дт  2901 Кредиторська  заборгованість  за розрахунками  за цін- ними паперами для клієнтів

Кт   Коррахунок, поточний рахунок.

Вимоги та зобов’язання щодо андерайтингу цінних паперів об- ліковують  за позабалансовими рахунками  9300 «Вимоги за андерай- тингом цінних паперів» та 9310 «Зобов’язання за андерайтингом  цін- них паперів».

Якщо банк бере на себе зобов’язання  реалізувати цінні папери, емітовані клієнтом, то вимоги банку щодо отримання цінних паперів на обумовлену суму після закінчення їх випуску з дати договору до дати розрахунку обліковуються:

Дт  9300 Вимоги за андерайтингом цінних паперів

Кт   Контррахунок – на суму договору.

У разі отримання цінних паперів згідно з договором здійснюєть- ся таке зворотне проведення:

Дт  Контррахунок

Кт   9300 Вимоги за андерайтингом цінних паперів – на суму до- говору.

Зобов’язання  щодо відсилання цінних паперів, які розміщені банком, з часу укладення договору до дати розрахунку відображують в обліку таким проведенням:

Дт  Контррахунок

Кт   9310 Зобов’язання  за андерайтингом  цінних паперів  – на суму договору.

У разі відсилання цінних паперів згідно з договором здійснюєть- ся таке бухгалтерське проведення:

Дт  9310 Зобов’язання за андерайтингом  цінних паперів

Кт   Контррахунок – на суму договору.

 

Придбані банком-андерайтером цінні папери з метою їх подаль- шого перепродажу інвесторам обліковують у портфелі банку на про- даж за рахунками груп 310 «Акції та інші цінні папери з нефіксова- ним прибутком у портфелі банку на продаж», 311 «Боргові цінні па- пери в портфелі банку на продаж».

За результатами здійснення комісійних операцій з цінними папера- ми банк отримує комісійний дохід, що обліковується  за рахунком  6113

П «Комісійні доходи за операціями  із цінними паперами для клієнтів»:

Дт  Коррахунок, поточні рахунки

Кт   6113 Комісійні доходи за операціями  із цінними паперами для клієнтів – на суму комісії.

Запитання для самоконтролю

1.         Дайте визначення цінних паперів та класифікації рахунків для їх обліку.

2.         У розрізі яких складових вартості боргових цінних паперів, придбаних банком, ведеться їх бухгалтерський облік?

3.         Як класифікуються інвестиції банку в цінні папери з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку?

4.         Яким чином впливають на собівартість цінних паперів  комісійні та інші витрати банку, пов’язані з придбанням боргових цінних паперів?

5.         За якою вартістю оцінюють цінні папери на кожну дату балансу, на- ступну після відображення придбаних цінних паперів у балансі банку?

6.         За якою інформацією визначається ринкова вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно  оформлених ринках?

7.         Яким чином у балансі банку відображають цінні папери, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо?

8.         За яким методом здійснюється бухгалтерський облік інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії?

9.         Що може бути свідченням зменшення корисності цінних паперів?

10.  Протягом якого періоду амортизується дисконт і премія за придбани- ми борговими цінними паперами? За яким методом?

11.  Банк урахував цінні папери в торговому портфелі. Про які наміри бан- ку щодо вказаних активів це свідчить?

12.  За якими критеріями групують балансові рахунки Плану рахунків бух- галтерського обліку банків України, призначені  для ведення бухгалтер- ського обліку операцій із цінними паперами?

13.  Як тлумачити процедуру зменшення корисності цінних паперів?

14.  Які цінні папери (за видами) обліковують у відомих вам портфелях цін- них паперів банку?

 

15.  Яке визначення  дасте вартісним  оцінкам цінних паперів (справедлива вартість, балансова вартість, ринкова  вартість)?

16.  В яких випадках банк виконує операцію з переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж та в торговому портфелі?

17.  За яких обставин виникає потреба використовувати в бухгалтерських проведеннях позабалансові рахунки 9350 і 9360?

18.  За якими операціями з цінними паперами в обліку необхідно відобра- жати суму дисконту (премії)?

19.  Які доходи отримує банк від володіння пайовими цінними паперами

(цінними паперами з невизначеним прибутком)?

20.  Які доходи отримує банк від володіння борговими цінними паперами?

21.  В якому звітному періоді здійснюється  нарахування доходу за акціями у формі дивідендів?

22.  За яких умов цінні папери, придбані банком, утримують у портфелі на продаж?

23.  Як визначають результати від продажу цінних паперів із портфеля на продаж та на яких рахунках його обліковують?

24.  Назвіть дві умови, наявність яких необхідна для врахування придба- них банком цінних паперів у портфелі до погашення.

25.  Які цінні папери банк обліковує як інвестиції в асоційовані та дочірні компанії?

26.  Назвіть показник, відповідно до якого визначається частка банку в чи- стому прибутку (збитку) емітента, вкладення в цінні папери якого банк обліковує як інвестиції в дочірні компанії.

27.  Які варіанти нарахування доходів за борговими  цінними паперами ви знаєте?

28.  Чому рахунки 6203 і 6393 за характеристикою активно-пасивні?

29.  З якою метою банки формують резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення?

30.  Чи формується  резерв під знецінення цінних  паперів  у торговому портфелі банку?

31.  Чому рахунки групи 770, призначені  для обліку відрахувань під змен- шення корисності цінних паперів, активно-пасивні?

32.  Як в обліку відображається операція з нарахування амортизації дис- конту (премії) за борговими  цінними паперами і за якими портфе- лями?

33.  Які цінні папери підлягають перегляду щодо зменшення корисності?

34.  Що може бути свідченням зменшення корисності цінних паперів?

35.  Які цінні папери можуть бути списані за рахунок спеціального резерву на відшкодування втрат від операцій із цінними паперами? На підставі рішення якого органу управління банку?

 

36.  За яких обставин банки виконують операції з переведення цінних па- перів з одного портфеля до іншого? За яким портфелем ці операції ви- конувати не дозволяється?

Теми рефератів

1.         Структура відображення в Плані рахунків бухгалтерського обліку цін- них паперів.

2.         Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою пере- продажу.

3.    Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери.

4.    Облік вкладень банку в боргові цінні папери.

5.    Особливості обліку вкладень в ОВДП.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку окремих операцій із цінними паперами необ- хідно ознайомитися з Інструкцією з бухгалтерського обліку опера- цій із цінними паперами в банках України (затверджена Постановою

№ 358 Правління НБУ від 03.10.2005 р.)

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1.         Як обліковують операції з переведення цінних паперів із портфеля на продаж в інші портфелі та навпаки?

2.         Як обліковують операції з обліку дивідендного доходу за інвестиціями в асоційовані і дочірні компанії?