Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

6.2.   облІк цІнних паперІв у торговому портфелІ банку

Боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим про- бутком, придбані банком з метою отримання прибутку від коротко- термінових коливань ринкової ціни, обліковують у торговому порт- фелі банку. Цінні папери відображують на дату балансу виключно за справедливою (ринковою) вартістю.

До основних правил обліку цінних паперів у торговому портфелі банку можна віднести:

�  цінні папери, що придбані в торговий портфель, обліковують

за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через при-

бутки/збитки;

 

�  під час кожної зміни їхньої ринкової вартості та на дату ба- лансу за даними останнього  у звітному періоді котирування на офіційно організованому ринку здійснюється переоцінка цінних паперів та нарахування процентного  доходу;

�  амортизація дисконту (премії) за борговими цінними папера-

ми в торговому портфелі не здійснюється;

� не допускається переведення цінних паперів із торгового портфеля в інші портфелі банку або навпаки – з інших порт- фелів цінних паперів у торговий портфель;

�  аналітичний облік цінних паперів за цими групами рахунків ведеться в розрізі їх емітентів та випусків.

У торговому портфелі обліковують  окремо цінні папери з не- фіксованим прибутком та боргові цінні папери. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в банках цінні папери в торговому портфе- лі відображають в 1-му та 3 класах залежно від їхньої ліквідності (табл. 6.1, 6.2).

Таблиця 6.1

Структура групи рахунків, де обліковують цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

 

Номери рахунків

 

Назва та характеристика рахунку

300

3002

3003

3005

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку

А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

Призначення рахунків: облік інвестицій банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому порт- фелі банку.

За дебетом рахунків проводять суми цінних паперів, що при- дбані або переведені з іншого портфеля банку.

За кредитом рахунків проводять суми цінних паперів у разі їх продажу або переведення до іншого портфеля.

 

Таблиця 6.2

Структура групи рахунків, де обліковують боргові цінні папери в торговому портфелі банку

 

Номери рахунків

 

Назва та характеристика рахунку

140

1400

1401

1402

1403

1404

301

3010

3011

3012

3013

3014

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

А Облігації внутрішньої державної позики,

що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

А Облігації зовнішньої державної позики,

що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери, випущені банками

та небанківськими фінансовими установами,

що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку

А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку А Боргові цінні папери нефінансових підприємств

у торговому портфелі банку

Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цін- них паперів у торговому портфелі банку.

За дебетом рахунків проводять суми номінальної вартості бор- гових цінних паперів, що придбані.

За кредитом рахунків  проводять суми номінальної  вартості цін- них паперів, що продані.

 

Облік операцій із вкладень у цінні папери можна розглядати в розрізі: придбання; переоцінки; визнання доходу; продажу; визна- чення результату від торгівлі.

На дату операції вартість придбаних у торговий портфель цін- них паперів обліковується за позабалансовими рахунками:

9350 А  Активи до отримання  та депозити до розміщення за спотовими контрактами – облік вартості цінних папе- рів до отримання

9360 П Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами – облік грошових коштів до відсилання.

У разі придбання акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком  на дату розрахунку здійснюють такі проведення:

Дт  Рахунки для обліку цінних паперів  у торговому портфелі банку (3002, 3003, 3005)

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів – на суму договору.

Одночасно сума списується з позабалансових рахунків.

Боргові цінні папери відображають в обліку за складовими  час- тинами: номінальною вартістю, дисконтом чи премією. Окремо відо- бражають нараховані доходи, якщо цінні папери банк купує між дата- ми сплати купонів. Цінні папери обліковують із дисконтом, якщо під час первинного визнання вартість придбання нижча від їхньої номі- нальної вартості. Дисконт обліковується на контрактивних рахунках:

1406 КА Неамортизований  дисконт за  борговими цінними паперами, що рефінансуються  Національним бан- ком України, у торговому портфелі банку

3016 КА Неамортизований  дисконт за  борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

Призначення рахунків: облік неамортизованого дисконту за бор- говими цінними паперами, що придбані з дисконтом.

За кредитом рахунку проводять суми неамортизованого дискон- ту за цінними паперами, що придбані.

За дебетом рахунку проводять суми амортизації дисконту під час нарахування  доходів за звітний період; суми неамортизова- ного дисконту в разі продажу цінних паперів.

 

Якщо при первинному визнанні є перевищення вартості цінних паперів над їхньою номінальною вартістю, то цінні папери облікову- ють з премією, яку обліковують на рахунках:

1407 А  Неамортизована премія за борговими  цінними папе- рами, що рефінансуються Національним банком Укра- їни, у торговому портфелі банку

3017 А Неамортизована премія за борговими  цінними папе- рами в торговому портфелі банку

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за боргови- ми цінними паперами, що придбані з премією.

За дебетом рахунку  проводять  суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані.

За кредитом рахунку проводять суми амортизації премії під час нарахування  доходів за звітний період; суми неамортизова- ної премії в разі продажу цінних паперів.

У разі придбання боргових цінних паперів на дату розрахунку:

Дт        Рахунки для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку (1400–1404, 3011–3014)

Дт/Кт  1407, 3017 / 1406, 3016 – на суму дисконту / премії

Кт        Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів –

на суму договору.

У разі придбання банком купонного цінного папера між датами сплати купонів у бухгалтерському обліку:

Дт        Рахунки для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку (1400–1404, 3011–3014)

Дт        1408, 3018 – на суму накопичених процентів

Дт/Кт  1407, 3017 / 1406, 3016 – на суму дисконту / премії

Кт        Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів –

на номінальну вартість.

Цінні папери в торговому портфелі банку підлягають переоцінці в разі зміни їхньої справедливої вартості. Переоцінка обліковується на окремих рахунках у кожній групі рахунків, де обліковується цінні папери в торговому портфелі:

 

1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансу- ються Національним банком України, у торговому портфелі банку

3007 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксо- ваним прибутком у торговому портфелі банку

3015 АП Переоцінка  боргових цінних паперів  у торговому портфелі банку

Призначення рахунку: облік результатів  переоцінки  до спра- ведливої вартості боргових цінних паперів, що обліковують- ся в торговому портфелі банку.

За дебетом рахунку  проводять  суми збільшення  вартості (до- оцінки)  боргових цінних паперів; списані  суми уцінки  за цінними паперами під час їх продажу.

За кредитом рахунку проводять суми зменшення вартості (уцін- ки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цін- ними паперами під час їх продажу.

Результат переоцінки відображується  за відповідним  аналітич- ним рахунком  балансового рахунку  6203 «Результат  від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку».

За збільшення ринкової вартості цінних паперів здійснюються такі проведення:

�  На суму дооцінки за акціями та іншими цінними паперами з

нефіксованим прибутком

Дт  3007 Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку – на суму дооцінки

Кт   6203 Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку

�  На суму дооцінки  за борговими цінними паперами

Дт  Рахунки переоцінки боргових цінних паперів у торговому портфелі банку (1405, 3015) – на суму дооцінки

Кт   6203 Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку.

У разі зменшення ринкової вартості цінних паперів у бухгал- терському обліку здійснюють такі проведення:

 

�  На суму уцінки за акціями та іншими цінними паперами з не- фіксованим прибутком

Дт  6203 Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку

Кт   3007 Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксова- ним прибутком у торговому портфелі банку – на суму уцінки

�  На суму уцінки за борговими  цінними паперами

Дт  6203 Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку

Кт   Рахунки переоцінки боргових цінних паперів у торговому портфелі банку (1405, 3015) – на суму уцінки.

За борговими  цінними паперами з фіксованим прибутком банк визнає процентні доходи. Від володіння цінними паперами з неви- значеним доходом банк отримує дивіденди.

Нарахування процентів  за купонними цінними паперами здійс- нюється, починаючи з дати придбання, за ставкою процента купона і відображується в обліку такими бухгалтерськими проведеннями:

Дт  Рахунки для обліку нарахованих процентів за цінними папе- рами в торговому портфелі банку (1408, 3018)

Кт   Рахунки для обліку процентних  доходів за цінними папера- ми у торговому портфелі банку (6056, 6057).

У разі надходження коштів на погашення заборгованості за на- рахованими процентами в бухгалтерському обліку здійснюють такі проведення:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

Кт   Рахунки для обліку нарахованих процентів (1408, 3018).

Нарахування  доходу за акціями в торговому портфелі банку у формі дивідендів здійснюється у звітному періоді, коли емітентом прийнято рішення про їх виплату, і відображується в обліку таким бухгалтерським проведенням:

Дт  Рахунки для обліку нарахованих доходів (3008)

Кт   6300 Дохід у формі дивідендів.

На суму отриманих дивідендів у бухгалтерському обліку здій- снюється таке проведення:

 

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

Кт   Рахунки для обліку нарахованих доходів (3008).

Амортизація дисконту  за борговими  цінними паперами в тор- говому портфелі банку відображується в обліку одночасно з нараху- ванням процентів:

Дт  Рахунки для обліку неамортизованого дисконту (1406, 3016)

Кт   Рахунки для обліку процентних  доходів за цінними папера- ми у торговому портфелі банку (6056, 6057)

Амортизація премії за борговими  цінними паперами в торгово- му портфелі банку відображується:

Дт  Рахунки для обліку процентних  доходів за цінними папера- ми у торговому портфелі банку (6056, 6057)

Кт   Рахунки для обліку неамортизованої премії (1407, 3017).

У разі реалізації цінних паперів  із торгового портфеля банку прибуток чи збиток (різниця між ціною реалізації  та балансовою вартістю)  відображується  банком-продавцем  за відповідним аналі- тичним рахунком  6203 «Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку». При цьому банк-продавець на дату розрахунку припиняє визнавати цінні папери і здійснює такі бухгалтерські проведення:

�  За  акціями  та  іншими цінними паперами з нефіксованим

прибутком

Дт        Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Дт/Кт  Рахунки для обліку переоцінки цінних паперів у торгово- му портфелі банку (3007)

Кт        Рахунки для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку (3002, 3003, 3005)

Дт/Кт  6203 Результат від торгових операцій із цінними папера- ми в торговому портфелі банку

�  За борговими цінними паперами

Дт        Рахунки грошових коштів та банківських металів, рахун- ки клієнтів

Кт        Рахунки для обліку нарахованих доходів за цінними папера- ми у торговому портфелі банку – на суму нарахованих дохо- дів за цінними паперами, що реалізуються, до дати продажу

 

Кт        Рахунки для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку (1400–1404, 3011–3014) – на суму номіналу

Дт/Кт  Рахунки для обліку неамортизованого дисконту/ премії за цінними паперами у торговому портфелі банку (1406,

3016/1407, 3017) – на суму дисконту/премії

Дт/Кт  Рахунки для обліку переоцінки цінних паперів у торгово- му портфелі банку (1405, 3015)

Дт/Кт  6203 Результат від торгових операцій із цінними папера- ми в торговому портфелі банку

�  Комісійні витрати, здійснені під час продажу акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком або боргових цінних паперів, відображують таким бухгалтерським проведенням:

Дт  7103 Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів.