Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

Вступ

Господарська  діяльність підприємств, установ,  організацій  дедалі більше зазнає банківського впливу, що підвищує роль банків у різних галузях економіки України. Тому сфера користувачів банківської ін- формації досить широка. До неї входять держава в особі Національ- ного банку України, податкові  та інші контрольні органи, безпосе- редньо керівництво відповідного банку,  а також його інвестори та акціонери, вкладники і позичальники, банківські службовці та інші зацікавлені особи. Важливо, щоб ця інформація була вичерпна і до- стовірна. Отже, будуючи систему бухгалтерського обліку, слід зва- жити на специфічні умови діяльності банку, а також ті, що пов’язані з його місцем у системі ринкових відносин. Бухгалтерський облік є важливим  елементом структури внутрішнього контролю, сприяє підвищенню його якості. Свою ефективність система бухгалтерсько- го обліку підтверджує за умов прибутковості, високорентабельної ді- яльності банку як суб’єкта господарювання.

Банки, як і всі інші суб’єкти господарювання, зобов’язані вес- ти фінансовий бухгалтерський облік та складати фінансову звітність відповідно до чинного законодавства.

Фінансові звіти розкривають інформацію про фінансовий стан банку та результати його діяльності. Така інформація надається зов- нішнім і внутрішнім користувачам шляхом оприлюднення у відкри-

 

тій пресі загальних фінансових  звітів, правила складання, форми, зміст і порядок публікації яких регулює Національний банк України.

Управлінський  облік суттєво відрізняється від фінансового. Головна відмінність полягає в тому, що фінансовий облік призна- чений перш за все для зовнішніх користувачів інформації (акціо- нерів, інвесторів, кредиторів, органів банківського нагляду тощо), а управлінський облік є конфіденційною (закритою) інформацією, яка враховує особливості роботи конкретного банку, а також вимоги менеджерів, і використовується ними для прийняття управлінських рішень. Кожний банк самостійно вирішує питання про доцільність упровадження управлінського обліку.

Отже, роль фінансового обліку полягає в забезпеченні користу- вачів інформацією через надання фінансової звітності за правилами, що встановлені законодавчо та є обов’язковими  для дотримання всі- ма установами банків України.

Неодмінною складовою професійних економічних знань студен- тів є наукове розуміння проблем банківської системи, правил орга- нізації фінансового обліку та звітності в банках. Тому важливе місце в підготовці  бакалаврів і спеціалістів з економіки та підприємництва відводиться навчальній дисципліні «Фінансовий облік у банках».

Метою вивчення дисципліни є формування знань з фінансового обліку та звітності в банках, набуття вмінь та навичок з підготовки й використання облікової інформації для аналітичної діяльності та обґрунтування управлінських рішень у банківському бізнесі.

Завдання дисципліни  визначається вимогами до професійної під- готовки фахівців з економіки за спеціалізацією «Банківські  процеси і технології» і включає вивчення організації фінансового обліку в банку; оволодіння методами обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, до- ходів і витрат банку; визначення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку та результатах його фінансової діяльності.

Посібник містить основні теоретичні положення з вивчення кож- ної теми, питання для самоконтролю, рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури.

Зміст дисципліни розкривається в 11 темах:

1.  Система бухгалтерського обліку в банках

2.  Облік грошових коштів банку

3.  Облік депозитів та інших зобов’язань

 

4.  Інструменти безготівкових розрахунків  та облік операцій за цими розрахунками

5.  Облік кредитних активів та позабалансових зобов’язань кре- дитного характеру

6.  Облік фінансових інвестицій

7.  Облік операцій в іноземній валюті

8.  Облік основних засобів і нематеріальних активів

9.  Облік власного капіталу

10. Облік доходів витрат  і фінансового  результату  діяльності банку

11. Складання фінансових звітів.

Дисципліна «Фінансовий облік у банках» є однією з провідних у процесі підготовки бакалаврів зі спеціальності «Банківські процеси і технології».

Питання дисципліни включаються в комплексний екзамен із фа- хових дисциплін при проведенні Державної атестації.