Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

5.5.   бухгалтерський облІк формування та використання спецІальних резервІв на покриття можливих втрат за наданими кредитами

Надані кредити первинно оцінюють і відображають у бухгалтерському обліку за собівартістю (в сумі фактично наданих коштів, уключаючи ко- місійні та інші витрати, що безпосередньо пов’язані з цими операціями).

Зменшення корисності фінансового активу або групи фінансо- вих активів банк має визнавати, якщо є об’єктивне свідчення змен- шення їх корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первинного визнання активу, і така подія (або події) впливає на попередньо оцінені майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити.

Основними подіями, що свідчать про зменшення корисності фі- нансового активу, можуть бути:

а) фінансові труднощі позичальника;

б) порушення умов договору (невиконання  зобов’язань,  про- строчення сплати процентів або основної суми боргу);

в) висока ймовірність  банкрутства або фінансова реорганізація позичальника;

г) надання банком пільгових умов з економічних або юридичних причин, пов’язаних із фінансовими труднощами позичальника, яких банк не розглядав за інших умов;

ґ) зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів.

Наявна інформація про зменшення попередньо оцінених май- бутніх грошових потоків для групи фінансових активів з часу пер- винного їх визнання (хоча це зменшення не може бути ідентифікова- но з окремим фінансовим активом у групі) включає таке:

�  негативні зміни платіжного статусу позичальника в групі;

�  зміни економічних умов, що впливають на виконання зобов’я-

зань за активами в цій групі.

 

Якщо балансова вартість активів перевищує оцінену суму очі- куваного відшкодування, то визнається зменшення їхньої кориснос- ті. Зменшення корисності в бухгалтерському обліку відображається шляхом формування спеціальних резервів за рахунок витрат банку.

Банк визначає суму резерву як різницю між балансовою вартістю наданого кредиту та теперішньою  вартістю оцінених майбутніх гро- шових потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були понесені), дисконтованих за первинною ефективною ставкою відсотка.

Банк спочатку визначає наявність об’єктивних доказів зменшен- ня корисності окремо для кожного фінансового активу, що оцінюєть- ся на індивідуальній основі.

Якщо немає доказів зменшення корисності для окремо оціненого фінансового активу (незалежно від його суттєвості, то банк уключає фінансовий актив до групи фінансових активів з подібними характе- ристиками кредитного ризику й оцінює його на портфельній основі. Портфельну оцінку майбутніх грошових потоків у групі фінансових активів банк здійснює з метою визначення зменшення корисності на основі досвіду фактичних збитків за попередній період для активів із характеристикою кредитних ризиків, подібною до характеристики цієї групи.

До портфельної оцінки на зменшення корисності не включають фінансових активів, які окремо оцінюють на зменшення корисності (індивідуальна основа) і за якими визнають збитки від цього. Виклю- чають з оцінки на портфельній основі окремі фінансові активи, за якими визнають збитки від зменшення корисності, і в подальшому оцінюють їх на індивідуальній основі.

Спеціальні  резерви на покриття можливих втрат  за наданими кредитами обліковують на рахунках:

1590 КА Резерви під заборгованість інших банків за кредит- ними операціями

2400 КА Резерви під кредити, що оцінюються на індивідуаль- ній основі

2401 КА Резерви під кредити, що оцінюються на портфельній основі

Рахунки для обліку резервів під кредити призначені  для облі- ку сум сформованих резервів для відшкодування  можливих втрат за кредитними операціями.  За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів. За дебетом рахун-

 

ку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних у вста- новленому порядку резервів.

Витрати для формування резервів обліковуються  на рахунках групи 770 «Відрахування в резерви»:

7701 АП Відрахування в резерви  під заборгованість інших банків

7702 АП Відрахування в резерви під заборгованість за нада- ними кредитами клієнтам

У разі зменшення корисності  наданого кредиту банки формують (збільшують) резерви  згідно з вимогами відповідних нормативно- правових актів Національного банку. В бухгалтерському обліку фор- мування (збільшення) резерву за наданими кредитами відображається:

Дт  Рахунки для обліку відрахувань у резерви

Кт   Рахунки для обліку спеціальних резервів.

У разі формування  (збільшення)  резерву в іноземній валюті бухгалтерські  проведення  здійснюють з урахуванням  офіційного курсу гривні до іноземних валют на день проведення операції. Банк формує резерви в іноземній  валюті за кожною валютою окремо. Пе- реоцінку резервів в іноземній валюті в разі зміни офіційних курсів гривні до іноземних  валют відображають  за балансовим рахунком

6204 «Результат від торгівлі іноземною  валютою та банківськими металами».

Суму сформованого резерву щомісяця переглядають. Банк стор- нує попередньо визнаний збиток від зменшення корисності, якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшу- ється, що об’єктивно пов’язано з подією, яка відбувалася після ви- знання зменшення корисності (наприклад, поліпшення кредитного рейтингу боржника):

Дт   Рахунки для обліку спеціальних резервів

Кт   Рахунки для обліку відрахувань у резерви.

Якщо заборгованість визнана безнадійною, то вона може бути списана за рахунок сформованого резерву. Списання безнадійної за- боргованості  за рахунок спеціального резерву проводиться відповід- но до чинного законодавства та відображається  в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дт  Рахунки для обліку спеціальних резервів

 

Кт   Відповідний рахунок простроченої заборгованості або раху- нок, за яким обліковується відповідний актив.

Списану у збиток заборгованість обліковують на рахунку 9611 А

«Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями».

Списану за рахунок спеціальних резервів заборгованість обліко- вують за позабалансовими рахунками до визначеного обліковою по- літикою банку часу з урахуванням вимог законодавства України щодо відшкодування збитків. У цьому разі здійснюється таке проведення:

Дт  Рахунки для обліку списаної у збиток заборгованості

Кт   Контррахунок.

У разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми заборгованості здій- снюють такі проведення:

а) якщо заборгованість було списано за рахунок резерву в поточ- ному році

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт   Рахунки для обліку відрахувань у резерви

б) якщо заборгованість було списано  за рахунок резерву в по- передньому році

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт   Рахунки для обліку повернення раніше списаної заборгова- ності.

Для обліку повернення раніше списаної заборгованості вико- ристовують рахунки:

6711 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгова- ності інших банків.

6712 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгова- ності за кредитами, що надані клієнтам;

6717 П Повернення  раніше  списаних  безнадійних  доходів минулих років.

Одночасно за позабалансовими рахунками  здійснюється таке проведення:

Дт  Контррахунок

Кт   Рахунки для обліку списаної у збиток заборгованості.

 

Після закінчення строку, визначеного обліковою політикою бан- ку за заборгованістю, яка була списана за рахунок спеціальних резер- вів та обліковувалася за позабалансовими  рахунками,  її списують із цих рахунків.