Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

5.4.   особливостІ бухгалтерського облІку окремих кредитних операцІй

5.4.1. Облік операцій репо

Репо – фінансова операція продажу цінних паперів із подальшим ви- купом цих цінних паперів. Операція репо відображається в бухгал- терському обліку як наданий (отриманий) кредит під заставу цінних паперів як у міжбанківській сфері, так і суб’єктам господарювання залежно від умов, згідно з якими здійснюється  передавання (про- даж) цінних паперів і виконання зобов’язань сторонами договору.

Надання (отримання) коштів за операцією репо суб’єктам гос- подарювання відображається банком за рахунками:

261 Строкові кошти суб’єктів господарювання

2611 П Кошти, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо

Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо.

За кредитом рахунку проводять суми коштів, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо.

За дебетом рахунку проводять суми, що перераховуються суб’єк- там господарювання за операціями репо.

201 Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господа- рювання

2010 А Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам гос- подарювання

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунку проводять суми кредитів, що надані за опе- раціями репо суб’єктам господарювання.

 

За кредитом рахунку проводять суми, що надійшли від суб’єктів господарювання за операціями репо.

Підприємства, що володіють цінними паперами, можуть їх ви- користати для забезпечення банківських кредитів. Операції зворот- ного репо обліковують відповідно до операцій надання кредитів під забезпечення цінних паперів. Розглянемо облік кредитів, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання.

Зобов’язання з надання (отримання) коштів за операцією репо обліковують за позабалансовими рахунками відповідно до загальних правил. Перерахування коштів за операціями репо (надання креди- ту) відображається таким бухгалтерським проведенням:

Дт  Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів.

Цінні папери, що придбані  за операцією репо, обліковує поку- пець (кредитор) як отриману  заставу за позабалансовими  рахунка- ми. У цьому разі здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Дт  Рахунки для обліку отриманої застави

Кт   Контррахунок.

Банк-покупець (кредитор) відображає в бухгалтерському обліку зворотний продаж цінних паперів такими проведеннями:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт   Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо

Кт   Рахунок для обліку нарахованих  доходів за операціями репо, рахунки для обліку процентних  доходів за операціями репо.

�  Одночасно за позабалансовими рахунками

Дт  Контррахунок

Кт   Рахунки для обліку отриманої застави.

У разі неповернення позичальником  коштів за операцією репо кредитор списує вартість цінних паперів, отриманих у заставу, з по- забалансових рахунків і одночасно визнає їх за відповідними балан- совими рахунками з обліку придбаних цінних паперів за справедли- вою вартістю. У цьому разі:

Дт  Рахунки для обліку цінних паперів

Кт   Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо

 

Кт   Рахунок для обліку нарахованих  доходів за операціями репо, рахунки для обліку процентних  доходів за операціями репо

�  Одночасно за позабалансовими рахунками

Дт  Контррахунок

Кт   Рахунки для обліку отриманої застави.

5.4.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій

Однією з форм короткострокових  кредитів у поточну діяльність є факторинг. Факторинг – це придбання банком права вимоги щодо виплат за фінансовими зобов’язаннями, що виникли між контраген- тами в процесі реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг).

На дату укладення договору факторингу сума, яку фактор (банк) зобов’язується сплатити клієнтові, відображається  за позабалансо- вими рахунками:

980 Документи за розрахунковими операціями

9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями Призначення рахунку: облік банком платіжних документів за номіналом (документів за факторинговими операціями, що

передані клієнтом банку).

За дебетом рахунку проводять суми номінальної вартості пла- тіжних документів, що підлягають оплаті.

За кредитом рахунку списують суми, що сплачені боржником за платіжними документами або в разі списання заборгованості.

Отримані відповідно до умов договору факторингу розрахункові документи клієнта обліковують  за номінальною  вартістю за позаба- лансовими рахунками:

Дт  Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями

Кт   Контррахунок.

Сума коштів, сплачених  клієнтові, відображається  фактором

(банком) у бухгалтерському обліку на рахунках:

203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єк- тами господарювання

2030 А Вимоги, що придбані  за операціями  факторингу  із суб’єктами господарювання

 

Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями.

За дебетом рахунку проводять суми наданих коштів за операція- ми факторингу.

За кредитом рахунку проводять суми, що отримані  за операція- ми факторингу; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої заборгованості.

2036 КА Неамортизований дисконт за вимогами, що придба- ні за операціями факторингу із суб’єктами господа- рювання

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за ви- могами, що придбані з дисконтом за операціями факторингу із суб’єктами господарювання.

За кредитом рахунку проводять суми дисконту за наданими кре- дитами.

За дебетом рахунку  проводять  суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

При цьому складається бухгалтерське проведення:

Дт  Рахунок для обліку коштів, які надані  за факторинговими операціями

Кт   Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів

Кт   Рахунок для обліку неамортизованого дисконту за вимога- ми, що придбані за операціями факторингу, – у разі утри- мання авансом процентних  або комісійних доходів.

Отримані від боржника кошти фактор (банк) спрямовує на пога- шення заборгованості за кредитом та процентами. У разі перевищен- ня надходжень над сумою заборгованості за кредитом та процентами фактор (банк) повертає різницю клієнтові, якщо інше не встановле- но договором факторингу:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів – на суму, що надійшла від боржника

Кт   Рахунок для обліку коштів, наданих за факторинговими опе- раціями, – на суму кредиту

Кт   Рахунок для обліку нарахованих  доходів за факторинговими операціями – на суму нарахованих доходів за цією операцією

 

Кт   Рахунок для обліку процентних  доходів за факторинговими операціями, рахунки для обліку комісійних доходів за кре- дитними операціями – на суму доходів  за цією операцією, що не були нараховані

Кт   Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів – на суму перевищення надходжень над сумою заборгованості банку за кредитом та процентами.

Одночасно фактор (банк) здійснює списання з позабалансових рахунків оплачених боржником документів за факторинговими опе- раціями. У цьому разі виконується таке бухгалтерське проведення:

Дт  Контррахунок

Кт   Рахунок для обліку документів за факторинговими  опера- ціями – на суму оплачених боржником розрахункових до- кументів.

Банк у разі часткового погашення боржником заборгованості робить відмітку про дату та суму частково погашених зобов’язань на відповідному платіжному документі.

Якщо за умовами договору сплату суми боргу здійснює безпо- середньо боржник на рахунок клієнта, то банк відображає в бухгал- терському обліку розрахунок за факторинговою операцією такими проведеннями:

Дт  Рахунки клієнтів

Кт   Рахунок для обліку коштів, наданих за факторинговими опе- раціями

Кт   Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими операціями – на суму нарахованих доходів

Кт   Рахунок для обліку процентних  доходів за факторинговими операціями, рахунки для обліку комісійних доходів за кре- дитними операціями – на суму, яка не відображалася в бух- галтерському обліку за рахунками нарахованих доходів.

Фактор (банк) здійснює бухгалтерський облік простроченої за- боргованості за факторинговими  операціями за загальними прави- лами.

 

5.4.3. Бухгалтерський облік операцій з урахування векселів

Операція з урахування векселів передбачає їх утримання до строку погашення. У бухгалтерському обліку таку операцію відображають за рахунками з обліку кредитів:

202 Кредити, що надані за врахованими  векселями суб’єктам господарювання

2020 А Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єк- там господарювання

222 Кредити, що надані за врахованими  векселями фізичним особам

2220 А Кредити, що надані за врахованими векселями фізич- ним особам

Призначення рахунків: облік кредитів, що надані за врахованими векселями до настання строку їх платежу.

За дебетом рахунку проводять суми номінальної вартості врахо- ваних векселів.

За кредитом рахунку проводять суми, що надійшли під час настан- ня строку платежу за векселем; суми заборгованості, що пере- раховані на відповідні рахунки простроченої заборгованості.

2026 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселя- ми суб’єктів господарювання

2226 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселя- ми фізичних осіб

Призначення рахунків: облік неамортизованого дисконту за вра- хованими векселями, що придбані з дисконтом.

За кредитом рахунку проводять суми дисконту під час придбання векселів.

За дебетом рахунку проводять суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

Якщо банк купує вексель з метою подальшого продажу або до- строкового пред’явлення до погашення, то в бухгалтерському обліку таку операцію відображають за рахунками з обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж.

На дату укладення  договору про врахування векселя  на суму зобов’язань із кредитування банк здійснює бухгалтерське проведен- ня на позабалансових рахунках.

 

Урахування векселів у бухгалтерському обліку відображається такими проведеннями:

Дт  Рахунки для обліку кредитів, які надані за врахованими век- селями, – на номінальну суму векселя

Кт   Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за врахова- ними векселями – на суму дисконту

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів – на суму наданих коштів.

Одночасно зменшується зобов’язання з кредитування на суму балансової вартості врахованих векселів. Ураховані векселі обліко- вують за позабалансовим рахунком  9819 «Інші цінності і документи» за номінальною  вартістю.

Амортизація суми дисконту  за векселем за період від дати при- дбання до дати погашення векселя здійснюється не рідше ніж раз на місяць і відображається в обліку таким бухгалтерським проведенням: Дт  Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за врахова-

ними векселями

Кт   Рахунки для обліку процентних доходів за врахованими век- селями – на суму амортизації дисконту.

Погашення врахованого векселя в установлений строк відобра- жається в обліку таким бухгалтерським проведенням:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів – на суму, отриману від платника за векселем

Кт   Рахунки для обліку кредитів, які надані за врахованими век- селями, – на номінальну суму векселя.

Бухгалтерський облік простроченої  та безнадійної  заборгова- ності за операціями з урахування векселів здійснюється за загальни- ми правилами.

5.4.4. Особливості бухгалтерського обліку іпотечних кредитів

Іпотечний кредит – це довгострокові позики під заставу нерухомого майна, яке є власністю позичальника.

Іпотечні кредити обліковують на рахунках 22-ї групи рахунків:

 

223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2232 А  Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізич- ним особам

2233 А  Довгострокові іпотечні кредити,  що надані фізичним особам

2235 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2236 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредита- ми, що надані фізичним особам

Вартість застави за іпотечними  кредитами обліковується на по- забалансових рахунках:

952 Іпотека

9520 А Земельні ділянки

9521 А Нерухоме майно житлового призначення

9523 А Інші об’єкти нерухомого майна

Облік надання іпотечних кредитів та їх погашення, облік одер- жання застави відображається за загальними правилами відповідно до умов кредитного договору.

З метою рефінансування банк може об’єднувати кредити в кон- солідований іпотечний борг з одночасним об’єднанням відповідних іпотек в іпотечний пул. У консолідований іпотечний борг включа- ють лише ті зобов’язання, щодо яких однакові умови договорів про іпотечний кредит, умови іпотечних договорів та інші умови, перелік яких банк визначає самостійно.

Після реформування в консолідований борг зобов’язань за догово- рами про іпотечний кредит і об’єднання відповідних іпотек в іпотечний пул банк може здійснювати операції з відчуження іпотечних активів.

Якщо банк припиняє визнання в балансі іпотечних кредитів у разі їх продажу з передаванням покупцеві всіх ризиків і винагород, то в обліку це відображається проведеннями:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів

Кт   Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку на- рахованих доходів за наданими кредитами

�  Одночасно банк відображає списання вартості застави

Дт  Контррахунок

Кт   Рахунки для обліку отриманої застави

 

�  Операцію з подальшого обслуговування проданих іпотечних кредитів банк відображає за позабалансовими рахунками

Дт  9860 Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку

Кт   Контррахунок

�  Нарахування процентних  доходів за іпотечними  кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку

Дт  9861 Процентні доходи за кредитами, що перебувають на об- слуговуванні в банку

Кт   Контррахунок

Якщо банк  перераховує сплачену боржником суму основного боргу та процентних  доходів за іпотечними  кредитами за належніс- тю покупцеві іпотечних кредитів, то одночасно з позабалансових ра- хунків банк списує суму основного боргу і процентних доходів:

Дт  Контррахунок

Кт   9860 Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку

Кт   9861 Процентні доходи за кредитами, що перебувають на об- слуговуванні в банку.

Суму доходів, що належить банку за обслуговування проданих іпотечних кредитів, відображають в обліку

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів

Кт   Рахунки для обліку інших комісійних доходів.

Банк-кредитор продовжуватиме визнавати в бухгалтерському облі- ку іпотечні кредити, за якими відступлені права вимоги покупцеві іпо- течних кредитів на встановлений строк із зобов’язанням зворотного ви- купу. При визнанні коштів, отриманих від покупця іпотечних кредитів, як отриманий кредит здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів

Кт   Рахунки для обліку отриманих кредитів.

Відображення в бухгалтерському обліку нарахованих, отрима- них (сплачених) доходів і витрат за іпотечними  кредитами здійсню- ється за загальними правилами.

Операції з використанням заставної здійснюють відповідно до вимог законодавства України. Заставна, випуск  якої передбачено іпо- течним договором, відображається в обліку таким чином:

 

Дт  9501 А Заставна за іпотечними кредитами

Кт   Контррахунок.