Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

5.3.   облІк операцІй Із нарахування І сплати процентІв за користування кредитами та комІсІйних за надання послуг кредитного характеру

Банк здійснює бухгалтерський облік нарахованих, отриманих, наперед отриманих  доходів за кредитними операціями згідно з по- рядком, визначеним  Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (Постанова  № 255 Правління  Національного банку України від 18.06.2003 р., зі змінами) у порядку, визначеному обліковою політикою банку.

Процентні  доходи за кредитами обліковуються на рахунках 6-го класу «Доходи»:

60 Процентні доходи

601 Процентні  доходи за коштами, що розміщені в інших банках

602 Процентні  доходи за кредитами, що надані суб’єктам госпо- дарювання

603 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

604 Процентні  доходи за кредитами, що надані фізичним особам

Розрахунок  нарахованих доходів проводиться аналогічно по- рядку нарахування витрат, що розглянуті в темі «Облік депозитів та інших зобов’язань банку».

У бухгалтерському обліку отримані комісії, що є невід’ємною частиною доходу за кредитним інструментом, до часу видачі креди- ту (траншу за кредитною лінією) банк відображає за рахунком 3600

«Доходи майбутніх періодів». Після прийняття позитивного рішен- ня щодо надання кредиту  суму наперед отриманих  комісій банк відносить на рахунок неамортизованого дисконту  за кредитами та амортизує їх на процентні доходи протягом дії кредитного догово- ру. Якщо строк наданого зобов’язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то банк відносить суму отриманих комісій на рахунки комісійних доходів відповідно до умов договору.

Процентні доходи  за кредитними операціями (доходи, які об- числюються залежно від вартості активу і строку його існування та

 

відображують вартість активу на поточний момент) нараховуються не рідше ніж раз на місяць та обліковуються на рахунках нарахова- них доходів відповідних груп рахунків  першого  та другого класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України такими про- веденнями:

�  У національній валюті

Дт  Рахунки для обліку нарахованих  процентів за  кредитами клієнтам

Кт   Рахунки для обліку процентних доходів за кредитами клієн- там – сума нарахованих доходів

�  В іноземній валюті

Дт  Рахунки для обліку нарахованих  процентів за  кредитами клієнтам

Кт   3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів – сума нарахованих доходів

�  Одночасно

Дт  3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт   Рахунки для обліку нарахованих процентів за кредитами  клі- єнтам – гривневий еквівалент нарахованих доходів за офіцій- ним курсом на дату нарахування.

Комісійні доходи за операціями  кредитування (за послуги, які банк надає протягом строку існування активу) за методом нараху- вання відображуються в обліку в періоді, до якого вони належать, таким проведенням:

Дт  3578 Інші нараховані доходи

Кт   Рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними опе- раціями (6111).

У разі неотримання банком нарахованих доходів у терміни їх сплати, обумовлені кредитними договорами, наступного операцій- ного дня нараховані процентні доходи переносять на відповідні ра- хунки прострочених доходів:

Дт  Рахунки для обліку прострочених процентів за кредитами клієнтам (3579 «Прострочені інші нараховані доходи»)

Кт   Рахунки для обліку нарахованих  процентів за  кредитами клієнтам (3578 «Інші нараховані доходи»).

 

Доходи, отримані банком як штрафи чи пеня за порушення  по- зичальником порядку виконання зобов’язань  за кредитним догово- ром, відображається в обліку таким проведенням:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

Кт   6397 Штрафи, пені, що отримані банком.