Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

5.2.   бухгалтерський облІк забезпечення кредитних операцІй

Бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій (гарантій, поручительств, застави тощо) здійснюється за позабалансовими ра- хунками протягом дії відповідного договору про забезпечення вико- нання зобов’язань.

Гарантії,  поручительства,  отримані як забезпечення  кредитної операції, первинно враховуються за позабалансовими рахунками в за- значеній у договорі сумі, що підлягає отриманню в разі їх виконання:

90 Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій

901 Гарантії, що отримані від банків

9010 П Прості гарантії, що отримані від банків

9015 П Контргарантії, що отримані від банків

903 Гарантії, що отримані від клієнтів

9030 П Прості гарантії, що отримані від уряду України

9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім уря- ду України

У разі отримання гарантії здійснюється таке бухгалтерське про- ведення:

Дт  Контррахунок

Кт   Рахунки для обліку отриманих гарантій.

Якщо позичальник не виконав своїх зобов’язань щодо погашен- ня кредиту, то вимоги звертаються на гаранта. Кошти, отримані від гаранта, зараховуються як погашення заборгованості за кредитом і відображаються в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт   Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами

Кт   Рахунки для обліку процентних  доходів за наданими креди- тами, рахунки для обліку нарахованих  доходів за наданими кредитами, рахунки  для обліку прострочених нарахованих доходів.

Одночасно списують суму отриманої гарантії, що обліковувала- ся за позабалансовими  рахунками.

 

Застава – це спосіб забезпечення зобов’язань. Предметом заста- ви можуть бути власні основні засоби та нематеріальні  активи, які здатні реально забезпечити виконання зобов’язань відповідно до за- конодавчих актів України.

Відповідно до умов, зазначених в угоді про заставу, заставлене майно може зберігатися як у заставодавця, так і в заставодержателя або в третьої особи, бути в експлуатації чи на зберіганні. Незалеж- но від того, де зберігається заставлене майно, – у заставодавця чи в заставодержателя, чи воно експлуатується  або зберігається до часу реалізації застави, його облік і нарахування амортизації (зносу) здій- снює заставодавець. Надана застава обліковується на рахунках:

951 Надана застава

9510 П Надана застава

Призначення рахунку: облік активів, наданих заставодавцем у заставу.

За кредитом рахунку проводять суми вартості активів, наданих у заставу.

За дебетом рахунку проводять суми списання наданих у заставу активів після повернення кредиту або в разі реалізації за- ставленого майна.

Облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих у за- ставу, заставодавець, якщо позичальником є банк, веде на окремих ана- літичних рахунках балансових рахунків 4300 «Нематеріальні активи»,

4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи».

Одночасно  сума застави, визначена угодою, відображується  за кредитом позабалансового рахунку 9510 «Надана застава».

У разі виконання забезпеченого заставою зобов’язання перед заста- водержателем основні засоби та нематеріальні активи списуються заста- водавцем з аналітичних рахунків «Основні засоби, передані в заставу» й обліковуються на аналітичному рахунку «Власні основні засоби».

Одночасно списується вартість активів з позабалансового рахун- ку 9510 «Надана застава». При цьому здійснюється таке проведення:

Дт  9510 Надана застава

Кт   Контррахунок.

Якщо заставодавець (банк-боржник) кредит не погасив і на май- но звернено стягнення відповідно до чинного законодавства Украї-

 

ни або якщо вартість реалізованого заставленого майна нижча, ніж його балансова (залишкова)  вартість, то в обліку банку-боржника (заставодавця) здійснюють такі проведення:

�  На суму нарахованого зношення

Дт  Рахунки  для обліку зношення/амортизації необоротних ак- тивів

Кт   Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

�  На суму балансової вартості основних засобів

Дт  Рахунки для обліку отриманих кредитів (рахунки  для обліку нарахованих процентних  витрат за отриманими кредитами)

Кт   Рахунки для обліку необоротних активів

�  Якщо вартість реалізованого заставленого майна нижча, ніж його балансова (залишкова) вартість

Дт  7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних ак- тивів та основних засобів

Кт   Рахунки для обліку необоротних активів.

�  На суму, що перевищує розмір забезпечених заставою вимог після реалізації об’єкта застави

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

Кт   6490 Позитивний результат від продажу нематеріальних ак- тивів та основних засобів.

Одночасно списується вартість активів із позабалансового ра- хунку 9510 «Надана застава».

Банк-заставодержатель згідно зі звітом про оцінку майна та ак- том приймання-передачі  обліковує прийняте від заставодавця  на зберігання майно на позабалансових рахунках:

95 Інші зобов’язання і вимоги

950 Отримана застава

�  9500 А Отримана застава

�  9503 А Застава за складськими свідоцтвами

952 Іпотека

�  9520 А Земельні ділянки

�  9521 А Нерухоме майно житлового призначення

�  9523 А Інші об’єкти нерухомого майна.

Застава, що отримана як забезпечення кредиту [майно, у тому чис- лі майнові права на грошові кошти, які розміщені на вклад (депозит)],

 

відображається в бухгалтерському обліку за позабалансовими рахун- ками таким бухгалтерським проведенням:

Дт  Рахунки для обліку отриманої застави

Кт   Контррахунок.

У разі виконання зобов’язання боржником  або іншою  зобов’яза- ною особою,  а також у разі припинення дії відповідного договору про забезпечення, вартість забезпечення списують  із позабалансо- вих рахунків і здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт  Контррахунок

Кт   Рахунки для обліку отриманої застави.

Якщо боржник не погашає кредиту, то банк може використати права на заставлене майно. Порядок реалізації заставленого майна регламентується чинним  законодавством України. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави, якщо з на- станням терміну виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконане (якщо інше не передбачено угодою).

Звернення стягнення  на заставлене майно здійснюється  за рі- шенням суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачено угодою  про заставу. Реалізація заставленого  майна провадиться з аукціонів (публічних торгів), якщо інше не передба- чено угодою. Якщо аукціон (публічні торги) оголошено таким, що не відбувся, то заставодержатель за згодою заставодавця має право залишити  заставлене майно за собою за початковою оцінкою. Якщо заставодавець такої згоди не дав, то заставлене майно реалізується в установленому порядку (якщо інше не передбачено угодою).

Після реалізації заставленого майна через аукціон банк-заставо- держатель здійснює таке проведення:

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів

Кт   Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку процентних  доходів за наданими кредитами.

Одночасно списується вартість заставленого майна, яке обліко- вувалося на позабалансових рахунках для обліку отриманої заста- ви. Якщо вирученої суми від продажу об’єкта застави недостатньо для повного  задоволення вимог заставодержателя, то він має право (якщо інше не передбачено законом чи угодою) отримати суму, якої

 

не вистачає для повного задоволення вимог, з іншого майна борж- ника в порядку черговості,  передбаченої чинним законодавством України.

Якщо звернення стягнення на предмет застави проводиться згід- но з угодою застави (за якою визначено умови та порядок набуття заставодержателем права власності на заставлене майно)  або якщо аукціон не відбувся, то здійснюється таке проведення:

�  На суму забезпечених заставою зобов’язань

Дт  3409 Майно, що перейшло у власність банку як заставодер- жателя

Кт   Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку на- рахованих процентних  доходів за наданими кредитами

�  На суму перевищення вартості об’єкта застави, за якою він переданий банку-заставодержателю, над сумою забезпечених нею зобов’язань

Дт  3409 Майно, що перейшло у власність банку як заставодер- жателя

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів

– на суму перевищення розміру забезпечених цією заставою вимог банку

�  Одночасно

Дт  Контррахунок

Кт   Рахунки для обліку отриманої застави.

Амортизація  на це майно не нараховується.  Якщо заставлене майно, на яке банком звернено стягнення відповідно до чинного за- конодавства України, використовується  банком або визнається не- оборотним активом банку, то здійснюється таке проведення:

Дт  Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

Кт   3409 Майно, що перейшло у власність банку як заставодер- жателя, – на суму справедливої вартості.

Якщо банк набуває право власності на земельні ділянки та бу- дівлі шляхом реалізації прав заставодержателя, відповідно до яких чітко не визначений  намір подальшого використання, то такі акти- ви класифікуються як інвестиційна нерухомість і відображаються в бухгалтерському обліку згідно з правилами обліку інвестиційної не- рухомості.