Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

4.2.   облІк безготІвкових розрахункІв

Та частина платіжного обороту, що проводиться на рахунках у бан- ках, а не готівкою, називається безготівковим платіжним оборотом. Зміст і мета безготівкового платіжного обороту – оплата без вико- ристання готівкових коштів. Платник і одержувач коштів використо- вують поточні рахунки. Операція може бути проведена як в одному банку, так і між різними кредитними установами.

Безготівкові розрахунки в Україні врегульовано Законом України

«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Цей Закон визна- чає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, по- няття та загальний порядок переведення грошей у межах України, а також установлює відповідальність суб’єктів переказу. Загальні вимо- ги щодо функціонування в Україні систем міжбанківських розрахун- ків, внутрішньобанківських платіжних систем та порядку виконання міжбанківського переказу коштів через кореспондентські рахунки банків-резидентів у національній валюті визначає Інструкція про між- банківський переказ коштів в Україні в національній валюті (затвер- джено Постановою  № 320 НБУ від 16.08.2006 року). Облік та порядок здійснення безготівкових  розрахунків регламентує  Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (затверджено Постановою № 22 НБУ від 21.01.2004 року).

 

Під час здійснення розрахунків  можуть застосовуватись розра- хункові документи на паперових носіях та в електронному варіанті.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті встановлює правила використання під час здійснення розра- хункових операцій таких видів платіжних інструментів:

�  меморіальний ордер;

�  платіжне доручення;

�  платіжна вимога-доручення;

�  платіжна вимога;

�  розрахунковий чек;

�  акредитив.

Використання векселів та спеціальних  платіжних засобів, зок-

рема платіжних карток (у тому числі корпоративних платіжних кар- ток), регулюється законодавством України, у тому числі окремими нормативно-правовими актами Національного банку.

Найбільшу питому вагу в розрахунках має платіжне доручення. Платіжне  доручення  – це письмове розпорядження  платника банкові, що його обслуговує, про списання з його рахунку зазначеної

суми на рахунок одержувача коштів.

Банк платника приймає платіжне доручення до виконання про- тягом 10 календарних днів з дати його виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується. Платіжне доручення від плат- ника банк приймає до виконання за умови, якщо його сума не переви- щує суму, що є на рахунку платника. Якщо немає/недостатньо коштів на рахунку платника, то банк приймає від нього платіжні доручення, якщо порядок їх приймання та виконання передбачено договором між банком та платником. В іншому разі платіжне доручення повертається клієнтові. Якщо йдеться про перерахування в межах одного банку, то суму прийнятого банком до виконання доручення списують у дебет ра- хунку платника і зараховують у кредит рахунку одержувача:

Дт  2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (поточний рахунок платника)

Кт   2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (поточний рахунок одержувача).

Якщо рахунок відкрито в іншому банку, то операції проводять у порядку міжбанківських розрахунків у день подання платіжного до- ручення.

 

�  У банку платника

Дт  2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (поточний рахунок платника)

Кт   1200 Коррахунок банку платника

�  У банку одержувача

Дт  1200 Коррахунок банку одержувача

Кт   2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (поточний рахунок одержувача).

Платіжна вимога-доручення – це комбінований документ, який складається з двох частин: верхня – вимога постачальника (одержу- вача коштів) до покупця (платника) сплатити вартість поставленої продукції, наданих послуг; нижня частина – доручення платника своєму банку про перерахунок зі свого рахунку суми одержувачеві. Платіжні вимоги-доручення  можуть застосовуватися в розрахунках усіма учасниками безготівкових розрахунків.

Верхню частину вимоги-доручення  оформляє отримувач коштів і передає безпосередньо платникові не менше ніж у двох примірни- ках. У разі згоди оплатити вимогу-доручення  платник заповнює її нижню частину (від руки чи із застосуванням технічних засобів – не- залежно від того, як заповнено верхню частину цього розрахункового документа) і подає до банку, що його обслуговує. Сума, яку платник погоджується  сплатити  отримувачеві  та зазначає в нижній частині вимоги-доручення, не може перевищувати суму, яку вимагає до спла- ти отримувачеві і яка зазначена у верхній частині вимоги-доручен- ня. Платіжна  вимога-доручення  повертається без виконання, якщо сума, що зазначена платником, перевищує суму, що є на його рахунку. Банк платника приймає вимогу-доручення від платника протягом 20 календарних днів з дати оформлення її отримувачем. Причини не- оплати  платником  вимоги-доручення   з’ясовуються  безпосередньо між платником та отримувачем коштів без втручання  банку.

Облік розрахунків із використанням платіжної вимоги-доручення аналогічний  до обліку за розрахунків платіжними дорученнями.

За розрахунків чеками, акредитивами передбачається списан- ня коштів з рахунку клієнта і тимчасове їх депонування на окремий рахунок четвертого рівня «Кошти в розрахунках», який є в кожній із груп рахунків, де обліковують кошти клієнтів:

2602 П Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання

 

2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб

Призначення рахунків: облік коштів у розрахунках кошти до настання дати валютування, акредитиви, розрахункові чеки, розрахунки  за разовими заліками, кошти, отримані як гро- шове покриття, тощо). Режим роботи рахунків за акредити- вами, розрахунковими чеками та разовими заліками визна- чається нормативно-правовими  актами Національного бан- ку України та згідно з Уніфікованими правилами і звичаями для документарних акредитивів, опублікованими Міжнарод- ною торговою палатою.

За кредитом рахунків  проводиться  надходження  коштів, при- значених для забезпечення розрахунків.

За дебетом рахунків проводяться суми списання коштів за при- значенням.

В аналітичному обліку за цими рахунками відкривають окремі аналітичні рахунки за кожним видом розрахунків. Наприклад, після ключового розряду вводиться код виду розрахунків (один знак):

�  чеками      1

�  акредитивами      2

Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове розпо-

рядження власника рахунку  (чекодавця)  установі  банку  (банку- емітенту), який веде його рахунок, сплатити чекодержателеві зазна- чену в чеку суму коштів.

Чеки виготовляють на замовлення банку Банкнотно-монетний двір Національного банку України чи інше спеціалізоване підприємс- тво на спеціальному папері з дотриманням усіх обов’язкових вимог. Чеки брошурують у розрахункові чекові книжки по 10, 20, 25 аркушів.

Для гарантованої оплати чеків чекодавець депонує кошти на окре- мому рахунку 2602 П «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання (СГ)» у банку-емітенті. Для цього разом із заявою про видачу чекової книжки чекодавець подає до банку-емітента  платіжне доручення для перерахування коштів на аналітичний рахунок «Розрахунки чеками».

Строк дії чекової книжки – один рік. Строк дії невикористаної чекової книжки  може  продовжуватися  за погодженням  з банком- емітентом, про що він робить відповідну відмітку на обкладинці че- кової книжки, засвідчуючи її підписом головного  бухгалтера і від- битком штампа банку.

 

Чекова книжка може видаватися для розрахунків  з будь-яким конкретним   постачальником  або з  різними  постачальниками. Чек із чекової книжки пред’являється до оплати в банк чекодержа- теля протягом 10 календарних днів (день виписки чека не врахо- вується).

Основні бухгалтерські проведення за розрахунків із розрахунко- вими чеками такі:

1.         На підставі платіжного доручення депонування коштів для роз- рахунків чеками

Дт  2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

Кт   2602 Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання

2.         Видача банком-емітентом чекової книжки

Дт  9910 Контррахунок

Кт   9821 Бланки суворого обліку

3.         Списання з поточного рахунку плати  за видачу розрахункової чекової книжки

Дт  2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (поточний рахунок постачальника)

Кт   6100 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуго- вування банків

4.         Розрахунок за чеком, коли платник і одержувач мають обслуго- вування в одній установі банку

Дт  2602 Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання

Кт   2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (поточний рахунок постачальника).

Якщо чекодержателя  і чекодавця  обслуговують різні банки, то сума, вказана в чеку, не буде зарахована на рахунок чекодержателя до її надходження від банку чекодавця. В банку чекодержателя чек об- ліковується як прийнятий і надісланий на інкасо на позабалансових рахунках:

983 Документи і цінності, прийняті  та відіслані на інкасо

9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо

Призначення рахунку: облік цінностей, прийнятих на інкасо від клієнтів або банків. Цінності обліковують  за номіналь- ною вартістю або в умовній оцінці.

За дебетом рахунку проводять суми прийнятих на інкасо цінностей.

За кредитом рахунку списують надіслані або повернені цінності.

 

9831 А Документи і цінності, відіслані на інкасо

Призначення рахунку: облік надісланих цінностей і документів, що були прийняті на інкасо.

За дебетом рахунку  проводять  цінності і документи, надіслані на інкасо з одночасним їх списанням з рахунку  9830, на яко- му вони обліковуються.

За кредитом рахунку списують надіслані на інкасо цінності і до- кументи після отримання інкасованої суми або після повер- нення їх через відмову банку-платника.

Акредитив – це форма розрахунків,  за якої банк-емітент  за до- рученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов’язаний: 1) ви- конати платіж третій особі (бенефіціару)  за поставлені товари, ви- конані роботи чи надані послуги; 2) надати повноваження  іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Умови та порядок проведення акредитивної форми розрахунків передбачаються в договорі між юридичною особою, на користь якої виставлено акредитив (бенефіціаром), і платником, який звернувся в банк, що його обслуговує, для відкриття акредитива (заявником акре- дитива).

Банк-емітент може відкривати такі види акредитивів:

�  покритий – акредитив, для здійснення  платежів за яким за- вчасно бронюють кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті  або у виконуючому  банку. Кошти заявника акредитива  бронюють на аналітичному  рахунку

«Розрахунки   за  акредитивами»  балансового  рахунку  2602

«Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання»;

�  непокритий  – акредитив,  оплата  за яким (якщо тимчасово немає коштів на рахунку платника) гарантується банком-емі- тентом за рахунок банківського кредиту.

Акредитив може бути відкличним  або безвідкличним. Це зазна- чається на кожному акредитиві. Якщо немає такої позначки, то акре- дитив є безвідкличним. Відкличний акредитив може бути змінений або анульований банком-емітентом  у будь-який  час без попередньо- го повідомлення бенефіціара (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмови банком-емітентом від гарантування платежів за акредитивом). Відкликання  акредитива не створює зобов’язань банку-емітента перед бенефіціаром. Безвідклич-

 

ний акредитив – це акредитив, який може бути анульований або умо- ви якого можуть бути змінені лише за згодою на це бенефіціара, на користь якого він був відкритий. Безвідкличний акредитив, що під- тверджений виконуючим  банком, не може бути змінений або анульо- ваний без згоди виконуючого банку.

Безвідкличний акредитив – це зобов’язання банку-емітента спла- тити кошти в порядку та в строки, визначені умовами акредитива, якщо документи, що передбачені ним, подано до банку, зазначеному в акредитиві, або банку-емітента і дотримані строки й умови акредитива.

Прийняту до виконання заяву про відкриття акредитива банк- емітент враховує на позабалансовому рахунку 9802 А «Акредитиви до виконання»,  за дебетом якого проводять суми акредитивів до опла- ти, а за кредитом – суми оплачених або не використаних акредитивів. Суму акредитивів у день списання перераховується в банк бенефіціа- ра. В суму платежу включається плата за виконання акредитива:

1) Дт 2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (заявника акредитива)

Кт  1200 Коррахунок банку платника.

2) Дт 9802 Акредитиви до виконання

Кт  Контррахунок.

Банк бенефіціара відкриває акредитив і зараховує кошти (депо- нує) на окремому особовому рахунку балансового рахунку 2602 «Ко- шти в розрахунках суб’єктів господарювання»:

Дт  1200 Коррахунок банку бенефіціара

Кт   2602 Кошти в розрахунках СГ

Кт   6110 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуго- вування клієнтів.

Виплати бенефіціару за акредитивом, депонованим у викону- ючому банку, здійснююється з рахунку 2602 «Кошти в розрахунках СГ». Списання коштів з цього рахунку виконуючий банк здійснює на підставі реєстру документів за акредитивом та інших документів, що відповідають  умовам акредитива. Перший примірник реєстру залишається в документах дня виконуючого банку, другий примір- ник видається бенефіціару з необхідними відмітками банку.

Дт  2602 Кошти в розрахунках СГ

Кт   2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (бенефіціара).

 

У банк-емітент  надсилається третій і четвертий примірники ре- єстру. На підставі третього примірника списують кошти з позабалансо- вого рахунку  9802, а четвертий примірник видається заявникові акре- дитива разом з іншими документами за акредитивом.

Банки  мають здійснювати контроль  за строком  дії акредитивів. Дата, зазначена в акредитиві, є останнім  днем для оплати виконую- чим банком документів за акредитивом.  У день закінчення строку дії акредитива, у кінці операційного дня виконуючий  банк списує кошти акредитива з рахунку 2602, де вони обліковуються, та повертає банкові- емітентові. Після отримання коштів банк-емітент зараховує суму акре- дитива на поточний рахунок заявника акредитива та списує відповідну суму з позабалансового рахунку 9802 «Акредитиви до виконання».

4.3.   ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Платіжні картки застосовують для оплати  за товари і надані по- слуги на підприємствах торгівлі (послуг), купівля яких здійснюється в системах електронної комерції, для перерахування коштів зі своїх картрахунків на рахунки інших осіб, а також як засіб для одержан- ня готівки в касах банків, пунктах обміну іноземної валюти упов- новажених банків та через банкомати.  За здійснені  операції  банки отримують комісійну винагороду, розмір якої встановлюють само- стійно. При виконанні операцій із застосуванням платіжних карток за дебетовою схемою в разі відсутності  коштів на картрахунку клієн- та допускається виникнення  овердрафту.

Юридичні особи можуть одержувати  готівку та  здійснювати операції з безготівкової оплати із застосуванням корпоративних пла- тіжних карток:

�  у національній валюті – для здійснення розрахунків, пов’я-

заних із виробничими  потребами, у тому числі для оплати ви-

трат на відрядження в межах України;

�  в іноземній валюті – за межами України для оплати витрат на відрядження та витрати представницького характеру.

Корпоративні платіжні картки не застосовуються  для виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру, але банки для цього розробляють зарплатні проекти.

 

Облік розрахунків платіжними картками ведеться на рахунку:

2605 АП Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здій- снення операцій із використанням платіжних карток

Призначення рахунку: облік коштів на вимогу суб’єктів господа- рювання (крім небанківських фінансових установ) для здій- снення операцій із використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.

За дебетом рахунку проводять суми перерахувань, виплат за роз- порядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунку; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кре- дити овердрафт.

За кредитом рахунку  проводять  суми, що надходять у встановле- ному порядку на рахунки  клієнтів – держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кре- дитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої за- боргованості.

2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій із використанням платіжних карток

Призначення рахунку: облік коштів на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій із використанням платіжних карток; на- дані кредити овердрафт.

За дебетом рахунку  проводять  суми перерахувань, виплат за роз- порядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кре- дити овердрафт.

За кредитом  рахунку  проводять  суми, що надходять у встанов- леному порядку на рахунки клієнтів – держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кре- дитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої за- боргованості.

Аналітичний облік за цими рахунками  ведеться в розрізі номе- рів банківських платіжних карток (БПК).

Облік безготівкових розрахунків  за допомогою  платіжних кар- ток здійснюють на рахунку:

 

2924 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

Призначення рахунку: облік коштів за операціями,  здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час роз- рахунків за товари та послуги.

За дебетом рахунку проводять суми перерахувань за здійснені роз- рахунки з використанням платіжних карток.

За кредитом рахунку  проводять  суми надходжень  за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток згідно з ін- формацією, що надається процесинговим центром, інші опе- рації з використанням платіжних карток.

Банки виконують різні операції з платіжними картками. Обсяг послуг залежить від виду картки і платіжної системи. Переказ (попо- внення) коштів на картрахунки фізичної особи може виконуватися за рахунок внесення готівкових коштів через банкомат, касу банку- емітента, іншого банку шляхом переказу коштів із своїх поточних або депозитних рахунків, а також із рахунків інших осіб за їхнім до- рученням. Під час проведення операції з поповнення коштів на карт- рахунку в банку-емітенті здійснюють такі бухгалтерські проведення:

�  У разі внесення готівкових коштів через касу

Дт  Рахунки для обліку готівкових коштів

Кт   2625 Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення опера- цій із використанням платіжних карток

�  У разі переказу з поточних та інших рахунків

Дт  Рахунки клієнтів (2620, 2630), інші рахунки

Кт   2625 Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення опера- цій із використанням платіжних карток.

Поповнення картрахунків юридичних осіб здійснюється шля- хом переказу коштів з їхніх поточних рахунків та за рахунок готівки, що вноситься в установленому порядку до каси банку-емітента. Під час виконання операцій з поповнення картрахунків у банку-емітенті здійснюють такі бухгалтерські проведення:

�  У разі внесення готівки у відповідній валюті в касу банку

Дт  Рахунку для обліку готівкових коштів (1001, 1002)

Кт   2605 Кошти на вимогу СГ для здійснення операцій із вико- ристанням платіжних карток

 

�  У разі переказу з поточних рахунків

Дт  2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

Кт   2605 Кошти на вимогу СГ для здійснення операцій із вико- ристанням платіжних карток.

У разі проведення розрахунків за придбані  із застосуванням платіжної картки товари та отримані послуги в банку-еквайрі здійс- нюють такі бухгалтерські проведення:

�  На суму оплати за товари (послуги), що здійснена банком-ек-

вайром до одержання коштів від банку-емітента

Дт  2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з ви- користанням платіжних карток

Кт   2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (рахунок одержувача)

�  На суму одержаного грошового покриття з банку-емітента

Дт  Коррахунки

Кт   2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з ви- користанням платіжних карток

�  У разі переказу коштів торговцеві за товари (послуги)  після

одержання коштів з банку-емітента на суму одержаних кош- тів від банку-емітента

Дт  Коррахунки

Кт   2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з ви- користанням платіжних карток

�  На суму коштів під час зарахування їх на рахунки торговців

Дт  2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з ви- користанням платіжних карток

Кт   2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання (рахунок одержувача)

�  Якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом, то в разі

переказу/зарахування коштів торговцям  за товари (послуги)

під час переказу

Дт  Картрахунки клієнтів (2605, 2625, 2655)

Кт   2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з ви- користанням платіжних карток

�  Під час зарахування торговцеві:

Дт  2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з ви- користанням платіжних карток

Кт   2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

 

�  У банку-емітенті під час переказу коштів за товари (послуги) та комісійних банку-еквайру здійснюють такі бухгалтерські проведення:

а) Дт  Картрахунки клієнтів (2605, 2625, 2655)

Кт   2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з ви- користанням платіжних карток

б) Дт  2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з ви- користанням платіжних карток

Кт   Коррахунки.

Запитання для самоконтролю

1.         Поясніть структуру відображення коштів клієнтів у Плані рахунків бух- галтерського обліку банків.

2.         За якими критеріями і як класифікують вклади (депозити), що їх залуча- ють банки?

3.         Дайте визначення вкладної (депозитної)  операції, вкладу (депозиту) на вимогу і вкладу (депозиту) строкового.

4.         Які основні правила обліку коштів на вимогу суб’єктів господарювання?

5.         Які основні правила обліку коштів на вимогу фізичних осіб?

6.         Що таке безготівкові розрахунки?

7.         Дайте характеристику різних форм розрахунків, які застосовують  за без- готівкових розрахунків.

8.         Загальні положення Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

9.         Правила використання платіжних інструментів при здійсненні розрахун- кових операцій.

10.  Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень.

11.  Облік безготівкових розрахунків чеками.

12.  Опишіть суть розрахунків із застосуванням розрахункових  чеків. Чи може розрахунковий чек оплачуватись готівкою?

13.  В яких випадках розрахункові чеки банком чекодержателя можуть бути списані з позабалансового рахунку 9831 «Документи і цінності, відіслані на інкасо»?

14.  Облік розрахунків акредитивами.

15.  Облік розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.

16.  Облік розрахунків платіжними вимогами.

17.  Що ви знаєте про картрахунки клієнтів та облік операцій за ними?

18.  Облік розрахунків за допомогою систем дистанційного  обслуговування.

 

20.  Внесення коштів на карткові рахунки суб’єктів господарювання і фізич- них осіб.

21.  Бухгалтерський облік операцій із безготівкових розрахунків  за товари та послуги з використанням платіжних карток.

Теми рефератів

1.    Поточні рахунки суб’єктів господарювання і облік операцій за ними.

2.    Поточні рахунки фізичних осіб і облік операцій за ними.

3.    Облік вкладів (депозитів) суб’єктів господарювання.

4.         Облік розрахунків платіжними дорученнями і платіжними вимогами- дорученнями.

5.    Облік розрахунків розрахунковими чеками.

6.    Облік розрахунків акредитивами.

7.    Облік розрахунків платіжними картками.

8.    Облік операцій за картковими рахунками фізичних осіб.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння  обліку за безготівкових розрахунків  чеками та акре- дитивами необхідно ознайомитися з Інструкцією про безготівкові розрахунки в банках України в національній валюті (затв. Постано- вою № 22 Правління НБУ від 21.01.2004 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1.    Як обліковують розрахунки чеками?

2.    Як обліковують розрахунки акредитивами?

Для розуміння обліку операцій із платіжними картками необхідно ознайомитися з Правилами бухгалтерського обліку операцій з ви- користанням платіжних карток у банках України (затв. Постановою

№ 123 Правління НБУ від 08.04.2005 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1.         Як обліковують операції з еквайрингу під час розрахунків платіжними картками за товари і послуги?

2.         Як обліковують операції з видачі готівкових коштів із використанням платіжних карток через каси банку?