Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

3.3.   облІк операцІй Із цІнними паперами власного боргу, емІтованими банком

Банк може здійснювати мобілізацію грошових коштів (фінансо- вих ресурсів), пропонуючи  кредиторам банківські продукти у формі власних ощадних сертифікатів, векселів, облігацій та інші цінні папе- ри власного боргу.

Пасивні операції з цінними паперами відображають на рахунках

33 розділу «Цінні папери власного боргу та похідні фінансові інстру- менти» Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках:

330 Короткострокові ЦП власного боргу, емітовані банком

331 Довгострокові ЦП власного боргу, емітовані банком

332 Короткострокові ощадні (депозитні)  сертифікати, емітовані банком

333 Довгострокові ощадні  (депозитні) сертифікати,  емітовані банком

334 Ощадні (депозитні)  сертифікати на вимогу, емітовані банком

 

Для прикладу наведемо структуру 334-ї групи рахунків «Ощад- ні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком». Інші групи рахунків, де обліковуються  цінні папери, емітовані банком, мають аналогічну структуру (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Структура групи рахунків, де обліковують цінні папери, емітовані банком

 

Рахунки

Назва та характеристика рахунку

334

3340

3346

3347

3348

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком П Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком КП Неамортизований дисконт за ощадними  (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

П Неамортизована премія за ощадними  (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

П Нараховані витрати за ощадними (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 

Боргові цінні папери можуть бути реалізовані банком  за номі- нальною вартістю, з дисконтом або премією. Складові вартості бор- гових цінних паперів відображаються в обліку окремо.

Операції з продажу цінних паперів власного боргу відобража- ють у бухгалтерському обліку такими проведеннями.

�  У разі продажу за номінальною вартістю

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт   Рахунки для обліку цінних паперів, емітованих банком (3300,

3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340) – на суму номіналу

�  У разі продажу з дисконтом

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Дт  Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за цінними паперами, емітованими  банком (3306, 3316, 3326, 3336, 3346)

– на суму дисконту

Кт   Рахунки для обліку цінних паперів, емітованих банком (3300,

3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340) – на суму номіналу

�  У разі продажу з премією

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт   Рахунки для обліку неамортизованої  премії за цінними папе- рами, емітованими  банком (3307, 3317, 3327, 3337, 3347) – на суму премії

 

Кт   Рахунки для обліку цінних паперів, емітованих банком (3300,

3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340) – на суму номіналу.

Періодичність нарахування процентів  та амортизації дисконту (премії) за борговими  цінними паперами власної емісії залежить від умов випуску цінних паперів,  але здійснюється не рідше ніж раз на місяць протягом періоду від дати продажу цінного папера до дати його погашення.

Сума амортизації дисконту (премії) за звітний період розрахо- вується за методом ефективної ставки процента і відображується в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

�  Амортизація дисконту

Дт  Рахунки для обліку процентних витрат за цінними паперами власного боргу (7050–7054)

Кт   Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за цінними паперами, емітованими  банком (3306, 3316, 3326, 3336, 3346)

�  Амортизація премії

Дт  рахунки для обліку неамортизованої премії за цінними па- перами, емітованими  банком (3307, 3317, 3327, 3337, 3347)

Кт   рахунки для обліку процентних витрат за цінними паперами власного боргу (7050–7054)

�  Нарахування та сплати процентів  за цінними паперами влас- ного боргу

а) нарахування витрат

Дт  Рахунки для обліку процентних витрат за цінними паперами власного боргу (7050–7054)

Кт   Рахунки для обліку нарахованих витрат за цінними папера- ми, емітованими банком (3308, 3318, 3328, 3338, 3348).

б) виплата процентів за борговими цінними паперами

Дт  Рахунки для обліку нарахованих витрат за цінними папера- ми, емітованими банком (3308, 3318, 3328, 3338, 3348)

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів.

Цінні папери власного боргу можуть погашатися в разі настання терміну погашення або достроково (якщо це визначено умовами ви- пуску).

У разі настання  терміну погашення  в бухгалтерському  обліку здійснюється амортизація  залишкової  частини неамортизованого

 

дисконту (премії). Погашення боргових цінних паперів відображуєть- ся такими бухгалтерськими проведеннями:

Дт  Рахунки для обліку цінних паперів, емітованих банком (3300,

3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340) – на суму номіналу

Дт  Рахунки для обліку нарахованих витрат за цінними папера- ми, емітованими  банком  (3308, 3318, 3328, 3338, 3348) – на суму нарахованих процентів

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів.

У разі дострокового погашення цінного папера здійснюється амортизація відповідної частини дисконту (премії) до дати погашен- ня, а також застосовується знижений процент (рівень якого визна- чається умовами договору).

Дострокове погашення цінних паперів у бухгалтерському обліку відображується такими проведеннями:

Дт  Рахунки для обліку цінних паперів, емітованих банком (3300,

3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340) – на суму номіналу

Дт  Рахунки для обліку нарахованих витрат за цінними папера- ми, емітованими  банком  (3308, 3318, 3328, 3338, 3348) – на суму нарахованих процентів

Дт/Кт Рахунки для обліку неамортизованої премії/ дисконту за цінними паперами, емітованими банком – на суму залишку

Дт/Кт Рахунки для обліку процентних витрат за цінними папера- ми власного боргу – на суму надлишково нарахованих

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів – на суму, що виплачена клієнтові.

Банк обліковує бланки цінних паперів, наприклад депозитних сертифікатів,  за позабалансовим рахунком  9820 «Бланки цінних па- перів» в умовній одиниці 1 гривня.

Запитання для самоконтролю

1.         Яка структура відображення депозитів у Плані рахунків бухгалтер- ського обліку в банках?

2.         На яких рахунках ведеться облік депозитів суб’єктів господарювання?

3.         На яких рахунках обліковують міжбанківські депозити (кредити)?

4.         Якими бухгалтерськими проведеннями відображається залучення та повернення вкладів (депозитів)?

 

5.         Як здійснюється облік нарахування та сплати процентів  за строкови- ми коштами клієнтів?

6.         Які види процентних ставок можуть передбачати банки  в договорі банківського вкладу (депозиту)?

7.         За який період нараховуються проценти за вкладом (депозитом)?

8.         Які методи визначення кількості днів для нарахування  процентів за вкладом (депозитом) можуть застосовувати банки та чим вони мають визначатися?

9.         Як впливає на витрати банку нарахування процентів за вкладами (де- позитами) за номінальною та ефективною процентною ставкою?

10.  Назвіть нормативний документ Національного банку України, яким визначено правила ведення бухгалтерського  обліку вкладних (депо- зитних) операцій.

11.  Як обліковуються міжбанківські депозити (кредити) на дату укладен- ня угоди?

12.  Облік кредитів, отриманих від НБУ.

13.  Облік активних кредитних міжбанківських операцій.

14.  Облік пасивних кредитних міжбанківських операцій.

15.  Як обліковуються видача  та  погашення   міжбанківських  депозитів

(кредитів)?

16.  Як обліковується продаж цінних паперів власного боргу?

17.  За якими складовими відображають в обліку цінні папери власного боргу?

18.  За якими правилами амортизується неамортизований дисконт (премія)?

Теми рефератів

1.         Відображення класифікаційних груп депозитних операцій у Плані ра- хунків.

2.         Облік операцій із вкладами (депозитами) суб’єктів господарювання.

3.         Облік операцій із вкладами (депозитами) фізичних осіб.

4.         Бухгалтерський облік залучених та розміщених вкладів (депозитів) на міжбанківському ринку.

5.         Облік міжбанківських кредитів.

6.         Облік кредитів, що одержані від Національного банку України.

7.         Облік операцій з ощадними (депозитними) сертифікатами, емітовани- ми банком.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку міжбанківських депозитів і кредитів необхід- но ознайомитися з Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних,

 

вкладних (депозитних)  операцій та формування і використання ре- зервів під кредитні ризики в банках України (затв. Постановою № 481

Правління НБУ від 27.12.2007 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1.         Як обліковують міжбанківські кредити на балансі банку-кредитора?

2.         Як обліковують прострочену заборгованість за розміщеними вкладами

(депозитами)?

3.         Як обліковують формування і використання  спеціальних резервів під заборгованість інших банків?