Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

АнотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Г. П. Табачук О. М. Сарахман Т. М. Бречко

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2010

 

УДК 336.717.6:336(075.8) ББК 65.262.1я73

Т 12

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2562 від 15 квітня 2009 р.)

Рецензенти:

Бєлєнький П. Ю. – доктор економічних наук, професор; Хомяк Р. Л. – кандидат економічних наук, доцент; Колісник М. К. – кандидат економічних наук, доцент.

Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.

Т12       Фінансовий облік у банках: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. –

424 с.

ISBN 978-611-01-0048-9

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни

«Фінансовий облік у банках» для студентів спеціальності «Банківські процеси і техно- логії». У ньому викладено теоретичні і практичні основи організації і ведення бухгалтер- ського обліку в банках України та відображення в обліку основних операцій банків, зо- крема операцій із залученими та запозиченими коштами, кредитних операцій, операцій з фінансовими інвестиціями, в іноземній валюті, з обслуговування платіжного  обороту та інших.

Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його засто- сування в Україні.

Для студентів економічних ВНЗ,  аспірантів, викладачів, практичних працівників банківської та фінансової сфер.

УДК 336.717.6:336(075.8) ББК 65.262.1я73

ISBN 978-611-01-0048-9                                © Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко 2010.

© Університет банківської справи

Національного банку України, 2010.