Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

3.2.   облІк кредитних І депозитних операцІй у мІжбанкІвськІй сферІ

Облік депозитних і кредитних операцій у міжбанківській сфері не можна розглядати тільки як облік зобов’язань. Банки, що виходять на міжбанківські ринки, можуть виступати в ролі позичальника (де- позити і кредити обліковуються на пасивних рахунках як джерело

 

залучених чи позичених коштів), так і в ролі власника коштів або кредитора (депозити і кредити обліковуються на активних рахунках як заборгованість за розміщеними  коштами).

3.2.1. Облік міжбанківських вкладів (депозитів)

На дату укладення  договору щодо розміщення або залучення коштів на міжбанківському ринку банки відображують  за позаба- лансовими рахунками як вимоги, так і зобов’язання відповідно до укладеного договору банківського вкладу (депозиту).  У цьому ви- падку здійснюються такі бухгалтерські проведення:

�  На суму договору про розміщення вкладу (депозиту)

Дт  9350 Активи до отримання  та депозити до розміщення за спотовими контрактами

Кт   Контррахунок

�  На суму договору про залучення вкладу (депозиту)

Дт  Контррахунок

Кт   9360 Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами.

Облік активів та зобов’язань  за позабалансовими  рахунками здійснюється до часу розміщення  або залучення коштів за вкладом (депозитом).  Якщо розміщення або залучення  вкладу  (депозиту) здійснюється на дату укладення договору, то вимоги та зобов’язання за позабалансовими рахунками не відображуються.

У разі припинення дії договору банківського вкладу (депозиту)

або його виконання здійснюють такі бухгалтерські проведення:

�  На суму договору про розміщення вкладу (депозиту)

Дт  9360 Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами

Кт   Контррахунок

�  На суму договору про залучення вкладу (депозиту)

Дт  Контррахунок

Кт   9350 Активи до отримання  та депозити до розміщення за спотовими контрактами.

Порядок обліку договорів банківського вкладу (депозиту) визнача- ється банком самостійно із забезпеченням їх реєстрації та зберігання.

 

Депозити і кошти інших банків обліковують у 1-му класі Плану рахунків за видами (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Структура відображення строкових коштів у міжбанківській сфері в Плані рахунків бухгалтерського обліку в банках

 

План рахунків банку –

власника депозиту

План рахунків банку, де розміщено депозит

151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1510 А Депозити овернайт, що роз- міщені в інших банках

1512 А Короткострокові вклади (депози- ти), що розміщені в інших банках

1513 А Довгострокові вклади (депози- ти), що розміщені в інших банках

1514 А Довгострокові вклади (депози- ти), що розміщені на умовах субординованого боргу

1516 КА Неамортизований дисконт

за строковими вкладами (депозита- ми), що розміщені в інших банках

1517 А Прострочена заборгованість

за строковими вкладами (депозита- ми), що розміщені в інших банках

161 Строкові вклади (депозити)

інших банків

1610 П Депозити овернайт інших банків

1612 П Короткострокові вклади

(депозити) інших банків

1613 П Довгострокові вклади

(депозити) інших банків

1615 П Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків

1616 КП Неамортизований дис- конт за строковими вкладами (депозитами) інших банків

1617 П Прострочена заборгова- ність за строковими вкладами (депозитами) інших банків

 

Схема обліку міжбанківських депозитів представлена на рис. 3.1.

Банк А            Банк Б

 

 

1. Розміщено депозит в іншому банку:

ДТ депоз. рах. КТ коррах.

 

2. Одержано депозит від іншого банку:

ДТ коррах.

КТ депоз. рах.

 

 

3. Нараховані доходи: ДТ нарах. доходи КТ  6 клас

 

3. Нараховані витрати:

ДТ 7 клас

КТ нарах. витрати

 

 

5. Повернуто депозит разом з процентами

ДТ коррах.

КТ депоз. рах.

 

4. Повернуто депозит разом з процентами:

ДТ депоз. рах.

Дт нарах. витрати

КТ коррах.

 

 

Рис. 3.1. Облік міжбанківських депозитів

 

Банк, який розміщує вклад (депозит)  у міжбанківській  сфері, відображає в бухгалтерському обліку операції:

�  Розміщення вкладу (депозиту)

Дт  Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів)

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках

�  Визнання збитку в разі розміщення коштів на вклад (депозит)

за ставкою, яка нижча, ніж ринкова

а) Дт  Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів)

Кт  Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках

б) Дт  Рахунок для обліку витрат від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, – на різницю між номінальною вартістю розміщеного вкладу (де- позиту) та його справедливою вартістю

Кт   Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за розміщеними вкладами (депозитами) – на різницю між номінальною вартістю розміщеного вкладу (депозиту) та його справедливою вартістю

�  Не рідше ніж раз на місяць банк здійснює амортизацію суми неамортизованого дисконту

Дт  Рахунки  для обліку неамортизованого дисконту за строко- вими коштами

Кт   Рахунки  для обліку процентних доходів за  розміщеними вкладами (депозитами)

�  Визнання прибутку в разі розміщення коштів на вклад (депо- зит) за ставкою, яка вища, ніж ринкова

а) Дт  Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів)

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках

б) Дт  Рахунки для обліку неамортизованої премії за розміщеними вкладами (депозитами) – на різницю між справедливою вар- тістю розміщеного вкладу (депозиту) та його номінальною вартістю

Кт  Рахунок для обліку доходу від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова, – на різницю між справедливою вартістю розміщеного вкладу (де- позиту) та його номінальною вартістю

�  Не рідше ніж раз на місяць банк амортизує суму неамортизо- ваної премії за розміщеними  вкладами (депозитами)

Дт  Рахунки для обліку процентних доходів за розміщеними вкла- дами (депозитами)

 

Кт   Рахунки для обліку неамортизованої премії за розміщеними вкладами (депозитами)

�  У разі погашення розміщеного вкладу (депозиту)

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках

Кт   Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів).

Нарахування процентів  за розміщеними вкладами (депозитами) у порядку, визначеному обліковою політикою банку, але не рідше ніж раз на місяць (за принципом відповідності), відображується в бух- галтерському обліку такими проведеннями:

Дт  Рахунки для обліку нарахованих доходів за розміщеними вкладами (депозитами)

Кт   Рахунки  для обліку процентних доходів за  розміщеними вкладами (депозитами)

Якщо банк не отримає у визначений договором строк суму роз- міщеного в міжбанківській сфері вкладу (депозиту), то наступного робочого дня суму розміщеного вкладу переводять на рахунок про- строченої заборгованості.

�  Сума розміщеного вкладу (депозиту) визнана простроченою

Дт  Рахунок для обліку простроченої заборгованості  за розмі- щеними вкладами (депозитами)

Кт   Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів)

�  Погашення простроченої заборгованості  за розміщеними  в міжбанківській сфері вкладами (депозитами)

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках

Кт   Рахунок для обліку простроченої заборгованості  за розмі- щеними вкладами (депозитами).

Банк списує за рахунок спеціальних резервів заборгованість за вкладами на вимогу та розміщеними  вкладами (депозитами) у разі визнання такої заборгованості безнадійною.

Банк, який залучає вклад (депозит),  відображає  в бухгалтер- ському обліку операції за загальними правилами, розглянутими  для суб’єктів господарювання. Але згідно з Інструкцією з обліку кредит- них, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики (від 27.12.2007 року) банк визнає про- строчену заборгованість за залученими  вкладами (депозитами)  на

 

міжбанківському ринку, якщо він не сплачений у визначений дого- вором строк:

�  Сума несплаченого у визначений договором строк залученого

в міжбанківській сфері вкладу (депозиту)

Дт  Рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів)

Кт   Рахунок для обліку простроченої  заборгованості  за залуче- ними вкладами (депозитами)

�  Погашення простроченої заборгованості за залученими  вкла- дами (депозитами)

Дт  Рахунок для обліку простроченої  заборгованості  за залуче- ними вкладами (депозитами)

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках.

3.2.2. Облік міжбанківських кредитів

У міжбанківській сфері банки можуть одержувати кредити від На- ціонального банку України та від інших банків.

Міжбанківські  кредити,  які надає банкам  Національний   банк України, мають структуру й обліковуються на пасивних рахунках 131 та 132 груп залежно від терміну, на який вони отримані (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Структура відображення кредитів, що отримані від НБУ, у Плані рахунків бухгалтерського обліку в банках

План рахунків банку (банк-позичальник)

131  Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку

України

1310 П Кредит овернайт, що отриманий від Національного банку

України шляхом рефінансування

1311 П Кошти, які отримані від Національного банку України за операціями репо

1312 П Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку

України шляхом рефінансування

1313 П Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України

1315 П Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1316 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

 

Закінчення табл. 3.3

План рахунків банку (банк-позичальник)

1317 П Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1318 П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

132  Довгострокові кредити, які отримані від Національного банку

України

1322 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку

України

1323 П Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

1324 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку

України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

1325 П Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1326 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1327 П Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1328 П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

Міжбанківські кредити можуть надаватися одним банком іншо- му. Тоді облік операцій здійснюється як на балансі банку-кредитора, так і банку-позичальника  (табл. 3.4).

Таблиця 3.4

Структура відображення міжбанківських кредитів у Плані рахунків бухгалтерського обліку в банках

 

План рахунків банку

(банк-кредитор)

План рахунків банку

(банк-позичальник)

152  Кредити, шо надані іншим банкам

1520 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам

1521 А Кредити овернайт,

що надані іншим банкам

1522 А Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо

162  Кредити, які отримані від інших банків

1621 П Кредити овернайт,

що отримані від інших банків

1622 П Кредити, що отримані від ін- ших банків за операціями репо

1623 П Короткострокові кредити, що отримані від інших банків

 

Закінчення табл. 3.4

 

План рахунків банку

(банк-кредитор)

План рахунків банку

(банк-позичальник)

1523 А Короткострокові кредити, що надані іншим банкам

1524 А Довгострокові кредити, що надані іншим банкам

1525 А Неамортизована премія за кре- дитами, що надані іншим банкам

1526 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам

1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам

1528 А Нараховані доходи за креди- тами, що надані іншим банкам

1529 А Прострочені нараховані до- ходи за кредитами, що надані іншим банкам

1624 П Довгострокові кредити,

що отримані від інших банків

1625 П Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків

1626 КП Неамортизований дисконт за кредитами,

що отримані від інших банків

1627 П Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані

від інших банків

1628 П Нараховані витрати

за кредитами, що отримані від інших банків

 

Схему обліку міжбанківських кредитів представлено на рис. 3.2.

Банк А            Банк Б

 

 

1. Надано кредит іншому банку:

ДТ кредит. рах. КТ коррах.

 

2. Одержано кредит від іншого банку:

ДТ коррах.

КТ кредит. рах.

 

 

3. Нараховані доходи: ДТ нарах. доходи КТ 6 клас

 

3. Нараховані витрати:

ДТ 7 клас

КТ нарах. витрати

 

 

5. Повернуто кредит разом з процентами

ДТ коррах.

КТ кредит. рах. КТ нарах. доходи

 

4. Повернуто кредит разом з процентами:

ДТ кредит. рах.

ДТ нарах. витрати

КТ коррах.

 

 

Рис. 3.2. Облік міжбанківських кредитів

Якщо дата угоди і дата розрахунків не збігаються, банк має відо- бражати суму зобов’язання з кредитування на дату здійснення кре- дитної операції (у день виникнення в банку зобов’язання з кредиту- вання) на позабалансових рахунках:

 

9100 А Зобов’язання з кредитування, що надані банкам

9110 П Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків.

При відображенні міжбанківських кредитних операцій на дату укладення кредитного договору:

�  Банк-кредитор  відображає  в обліку надані  зобов’язання  з

кредитування бухгалтерським проведенням

Дт  Рахунки для обліку наданих зобов’язань з кредитування

Кт   Контррахунок – на суму зобов’язань за цим договором

�  Банк-позичальник  відображає отримані зобов’язання з кре- дитування бухгалтерським проведенням

Дт  Контррахунок

Кт   Рахунок для обліку отриманих зобов’язань з кредитування –

на суму зобов’язань за цим договором.

Банк визнає зобов’язання з кредитування за позабалансовими рахунками до часу його погашення, закінчення строку виконання або строку дії договору.

Банк оцінює надані (отримані) кредити під час первинного ви- знання за справедливою  вартістю,  уключаючи витрати на опера- цію, і відображає в бухгалтерському обліку відповідно як актив та зобов’язання, які не підлягають взаємозаліку.

Банк-позичальник отримані кредити обліковує:

�  Отримання кредиту

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках

Кт   Рахунки для обліку отриманих кредитів

�  Зменшення залишку зобов’язань з кредитування, які отримані від банків та обліковуються  за позабалансовими рахунками

Дт  Рахунок для обліку отриманих зобов’язань з кредитування –

на суму отриманого кредиту

Кт   Контррахунок

�  Банк здійснює облік наданої застави як забезпечення отрима- ного кредиту за позабалансовими  рахунками

Дт  Контррахунок

Кт   Рахунок для обліку наданої застави (9510 П «Надана застава»).

Банк обліковує активи, надані в заставу, за балансовою вартістю на окремих аналітичних рахунках відповідних балансових рахунків

 

залежно від виду активу (основні засоби, нематеріальні активи, цінні папери тощо).

Банк відображає в бухгалтерському обліку суму процентів, що

отримані авансом, та/або сплачених банком комісій, що є невід’ємною частиною отриманого кредиту, за рахунками неамортизованого дис- конту за отриманими  кредитами.

�  У цьому разі на дату отримання  кредиту здійснюються бух- галтерські проведення

Дт  Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках

Дт  Рахунки для обліку неамортизованого дисконту  за отрима- ними кредитами

Кт   Рахунки для обліку отриманих кредитів

�  У разі отримання кредиту за ставкою, яка нижча, ніж ринко- ва, банк одразу визнає прибуток

а) Дт  Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках – на суму кредиту

Кт  Рахунки для обліку отриманих кредитів – на суму кредиту б) Дт  Рахунки для обліку неамортизованого дисконту  за отрима- ними кредитами – на різницю між номінальною вартістю

отриманого кредиту та його справедливою вартістю

Кт   Рахунок для обліку доходу від отриманих кредитів за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, – на різницю між номінальною вар- тістю отриманого кредиту та його справедливою вартістю

�  У разі отримання кредиту за ставкою, яка вища, ніж ринкова,

банк має одразу визнати збиток

а) Дт  Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках – на суму кредиту

Кт   Рахунки для обліку отриманих кредитів – на суму кредиту б) Дт  Рахунок для обліку витрат від отриманих кредитів, залуче- них вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова, –

на різницю між справедливою вартістю отриманого кредиту та його номінальною вартістю

Кт   Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими кредитами – на різницю між справедливою вартістю отри- маного кредиту та його номінальною вартістю.

Амортизацію суми неамортизованого дисконту або суми премії банк здійснює не рідше ніж раз на місяць з відображенням на рахун- ках витрат протягом строку використання кредиту:

 

�  Амортизація суми неамортизованого дисконту

Дт  Рахунки для обліку процентних  витрат за отриманими кре- дитами

Кт   Рахунки для обліку неамортизованого дисконту  за отрима- ними кредитами

�  Амортизація премії

Дт  Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими кредитами

Кт   Рахунки для обліку процентних витрат за отриманими креди- тами.

Банк відображає в бухгалтерському обліку повернення отрима- ного кредиту таким бухгалтерським проведенням:

Дт  Рахунки для обліку отриманих кредитів

Кт   Рахунки для обліку грошових коштів на коррахунках.

Після поверненя кредиту банк списує вартість наданої застави. Облік міжбанківських кредитів на балансі банку-позичальника

та облік створення і використання резервів під заборгованість інших банків обліковується за загальними правилами.