Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

2.3.   облІк коштІв банку на коррахунках. облІк мІжбанкІвських розрахункІв

Загальні вимоги щодо функціонування в Україні систем міжбан- ківських розрахунків  та внутрішньобанківських платіжних систем, умови і порядок виконання міжбанківського переказу грошей через кореспондентські рахунки банків-резидентів у національній валюті, а також порядок резервування та відновлення функціонування сис- теми електронних  міжбанківських  переказів Національного  банку України визначає Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті.

Внутрішньобанківський переказ здійснюється в порядку, ви- значеному правилами відповідної внутрішньобанківської платіжної системи. Банки здійснюють перекази з кореспондентських рахунків інших банків своїх клієнтів у межах залишку коштів на цих рахунках, крім випадків, коли обслуговуючий банк надає клієнтові кредит.

Визначений платіжною організацією порядок функціонування системи міжбанківських розрахунків,  засоби формування і оброб- лення документів на переказ, що використовуються в системі, ма- ють забезпечувати цілісність  та конфіденційність інформації, своє- часне завершення щоденного оброблення платежів, високий  рівень безпеки  й операційної  надійності системи,  відновлення  роботи системи в разі порушення її роботи або виникнення  надзвичайних ситуацій.

Взаємовідносини  в системі міжбанківських  розрахунків ре- гулюються договорами, укладеними відповідно до законодавства України.

Міжбанківські розрахунки є важливою  складовою платіжного механізму держави. Безготівкові  розрахунки між суб’єктами госпо- дарювання, як правило, не можуть бути завершені в межах однієї установи банку. Це головні причини виникнення міжбанківських розрахунків між установами банків, що розташовані в різних насе- лених пунктах. Кошти банку для безготівкових розрахунків збері- гаються на кореспондентських рахунках в установах Національного банку або інших банках.

Міжбанківські  розрахунки – це система здійснення та регулю- вання грошових вимог і зобов’язань, які виникають між банками, їх філіями і клієнтами.

 

Міжбанківські  розрахунки можуть здійснюватися  у  таких формах:

�  через Систему електронних платежів (СЕП) НБУ;

�  через власну внутрішньобанківську платіжну систему;

�  через прямі кореспондентські відносини між банками.

Взаємовідносини між Національним банком України та іншими банками  регулюються генеральними угодами на проведення між- банківських  розрахунків,  договорами про надання інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в обчислюваль- ній мережі Національного банку України.

Кореспондентські відносини – договірні відносини між кредит- ними установами  (банками-кореспондентами),  мета яких – здій- снення платежів і розрахунків за дорученнями  один одного на підста- ві кореспондентських  угод з відображенням їх на кореспондентських рахунках.

Національний  банк здійснює контроль за додержанням банка- ми банківського законодавства та нормативних актів, що регламен- тують порядок проведення міжбанківських розрахунків. Виконані банком протягом операційного  дня операції  за міжбанківськими розрахунками мають бути відображені того самого дня на його ко- респондентському рахунку як у балансі банку, так і в балансі терито- ріального управління НБУ (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Облік коштів інших банків на коррахунках в НБУ

 

План рахунків банку

План рахунків НБУ

12 Кошти в НБУ

120 Кошти на вимогу в НБУ

32 Залучені кошти та вкладення

320 Кошти банків на вимогу

1200 А Кореспондентський рахунок банку в НБУ

3200 П Кореспондентські рахунки банків-резидентів

Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентському рахунку банку, який відкрито в НБУ

Призначення рахунку: облік

коштів банків-резидентів. Рахунки відкривають в установах НБУ згідно з міжбанківськими угодами

За дебетом рахунку проводять суми коштів, які надходять

на користь банку та його клієнтів

За кредитом рахунку проводять суми, що надходять на користь банків та їх клієнтів

 

Продовження табл. 2.2

 

План рахунків банку

План рахунків НБУ

За кредитом рахунку проводять суми коштів, які списуються Націо- нальним банком України за дору- ченням банку – власника рахунку,

за власними операціями та за опера- ціями клієнтів, а також суми коштів, що підлягають примусовому стяг- ненню відповідно до законодавства України; у випадках, обумовлених договором між Національним бан- ком України та банком

За дебетом рахунку проводять суми, що списуються Національним банком України за дорученням банку за його власними операціями

та операціями його клієнтів

 

При здійсненні розрахунків  через СЕП на балансі Національно- го банку України використовують рахунки двох типів:

�  кореспондентський рахунок, на якому обліковують підсумко-

ві обороти за день;

�  технічний рахунок, який існує для відображення операцій по кожному документу.

Відображення операцій при здійсненні розрахунків  через СЕП на балансі банку проводиться на балансовому рахунку 1200 А «Ко- респондентський рахунок банку в Національному банку України». Рахунок 1200 «Коррахунок у НБУ» відкривається на балансі тої уста- нови банку, яка має вихід у СЕП.

Ті установи банків, які проводять розрахунки через консолідова- ні коррахунки головних банків у НБУ, мають відкриті коррахунки в цих головних банках і проводять міжбанківські розрахунки в межах власної платіжної системи.

Суми грошових коштів, що надходять на коррахунки для зара- хування на рахунки банку та його клієнтів, записуються  за дебетом коррахунків:

Дт  Коррахунок         ххх

Кт   Різні рахунки     ххх

Суми грошових коштів, що списуються з коррахунку банку, за- писують за кредитом:

Дт  Різні рахунки      ххх

Кт   Коррахунок        ххх

 

Технологія обліку міжбанківських розрахунків залежить від об- раної моделі консолідованого  коррахунку.  Якщо банк має власну платіжну систему, міжбанківські розрахунки між установами банку в межах цієї системи обліковують на рахунках:

39 Розрахунки між філіями банку

390 Розрахунки між філіями банку

3900 АП Рахунки філій, що відкриті в банку;

3901 АП Рахунки, що відкриті для філій банку.

Рахунок 3900 «Рахунки філій, що відкриті в банку» призначе- ний для обліку розрахунків  у національній  або іноземній валюті між установами банку (відкриваються  на балансі філій);

�  за дебетом рахунку проводять суми, які надходять на користь

філії банку та клієнтів;

�  за кредитом рахунку проводять суми, що списуються згідно з дорученням філії банку за її власними операціями та опера- ціями клієнтів.

Рахунок 3901 «Рахунки, що відкриті для філій банку» призначе- ний для обліку розрахунків у національній та іноземній валюті між філіями банку (відкриваються  на балансі головного банку):

�  за кредитом рахунку проводять суми, які надходять на ко-

ристь філії банку та клієнтів;

�  за дебетом рахунку проводять суми, що списуються згідно з дорученням філії банку за її власними операціями та опера- ціями клієнтів.

Облік операцій, що здійснюються у власній системі міжбанків- ських розрахунків (наприклад):

1.         На балансі філії:

�  Надходження коштів на користь клієнтів банку у філії

Дт  3900 Рахунки філій, що відкриті в банку

Кт   2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

�  Перерахування коштів за дорученням  філії банку за операці- ями його клієнтів

Дт  2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

Кт   3900 Рахунки філій, що відкриті в банку

2.         На балансі головного банку:

�  Надходження на коррахунок банку коштів на користь філії

Дт  1200 Кореспондентський рахунок банку в НБУ

 

Кт   3901 Рахунки, що відкриті для філій банку

�  Перерахування коштів з коррахунку підвідомчої установи банку в інший банк за її власними операціями та операціями клієнтів

Дт  3901 Рахунки, що відкриті для філій банку

Кт   1200 Кореспондентський рахунок банку в НБУ.

Кошти банків у національній та іноземній валюті можуть зберігати- ся не тільки на коррахунках у НБУ, а й на коррахунках в інших банках.

Прямі кореспондентські відносини  – це договірні відносини між банками, метою яких є здійснення платежів і розрахунків  за до- рученням один одного.

Кореспондентські відносини можуть бути як односторонні, так і взаємні. Банки, які встановили між собою корвідносини, називають- ся банками-кореспондентами і відкривають рахунки лоро і ностро.

Рахунок лоро – рахунок, відкритий банком банкові-кореспонден- ту (ваш рахунок у нашому банку).

Рахунок ностро – рахунок даного банку в банку-кореспонденті

(наш рахунок у вас).

Рахунок ностро одного банку є рахунком лоро для банку-корес- пондента.

Встановлення між банками прямих корвідносин здійснюється для прискорення розрахунків. Ураховуючи, що на території України введено систему електронних платежів, яка дає можливість здійсню- вати розрахунки протягом одного робочого дня та її учасниками є всі комерційні банки, прямі корвідносини встановлюються дуже рід- ко. Цей вид міжбанківських розрахунків використовується при вста- новленні зв’язків з банками-нерезидентами.

Порядок відкриття та режим функціонування кореспондентсь- кого рахунку одного банку в іншому визначається угодою між ними. Операції на кореспондентських рахунках банків можуть виконува- тись у межах наявних коштів, а за взаємною домовленістю можливий овердрафт. Вид зв’язку для передачі інформації  банки-кореспонден- ти обирають самі. Обов’язковим при цьому є кодування інформації.

Операції на рахунку, відкритому в іншому банку (банку-нерези- денті), обліковують на рахунку ностро:

15 Кошти в інших банках

150 Кошти на вимогу в інших банках

1500 АП Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

 

Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентських ра- хунках, що відкриті в інших банках; вкладів (депозитів) на вимогу в інших банках; отриманих кредитів овердрафт.

За дебетом рахунку  проводять  суми, що надходять на користь банку та його клієнтів.

За кредитом  рахунку проводять суми, що списуються згідно з до- рученням банку за власними операціями, за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягнен- ню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком-кореспондентом та банком – власни- ком рахунку, у тому числі отримані кредити овердрафт.

Для банку-кореспондента  – це рахунок лоро, де виконуються основні записи. Вони є вирішальними для забезпечення своєчаснос- ті платежу і нарахування процентів. Якщо банком-кореспондентом є банк, який розташований в Україні, то операції за рахунком  лоро обліковують на рахунку:

16 Кошти інших банків

160 Кошти на вимогу інших банків

1600 АП Кореспондентські рахунки інших банків

Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентських  ра- хунках, що відкриті іншим банкам; вкладів (депозитів) на ви- могу, залучених від інших банків; облік кредитів овердрафт, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунку проводять суми коштів, які списує банк на під- ставі розпоряджень банків – власників рахунків за власними операціями  та за операціями  його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодав- ства України; у випадках, обумовлених договором між банком та банком-кореспондентом; суми наданих кредитів овердрафт.

За кредитом рахунку  проводять суми коштів, що надходять на користь банків-кореспондентів та їхніх клієнтів; суми непо- гашених кредитів овердрафт, що перераховуються на рахун- ки простроченої заборгованості  за кредитами.

Облік операцій, що здійснюються   за прямими кореспондент- ськими розрахунками (приклад):

�  Отримання платежу на користь клієнта

 

Дт  1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

Кт   2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

�  Сплата банком комісійних за обслуговування  кореспондент- ського рахунку

Дт  7100 Комісійні витрати за розрахунково-касове обслуговування

Кт   1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

�  Банк вирішив розмістити надлишок коштів на своєму корра- хунку на короткостроковий депозит

Дт  1512 Довгострокові  вклади (депозити), що розміщені в ін- ших банках

Кт   1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

�  За дорученням банку-кореспондента  з його коррахунку здій- снено платіж на користь клієнта

Дт  1600 Кореспондентські рахунки інших банків

Кт   2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання.

Запитання для самоконтролю

1.         Який нормативно-правовий документ  Національного банку України визначає основні правила обліку касових операцій банками України?

2.         В яких групах рахунків у Плані рахунків обліковують готівкові кошти?

3.         Назвіть рахунки, що використовуються  для обліку касових операцій, їхнє призначення.

4.         Назвіть види касових операцій банків України та поясніть типові про- ведення щодо обліку касових операцій.

5.         Назвіть види прибуткових касових документів,  якими оформляють операції з клієнтами банку.

6.         Назвіть види видаткових касових документів, на підставі яких здійсню- ють операції з працівниками банку.

7.         Облік операцій каси з приймання готівки.

8.         Облік операцій з перевезення готівки між установами банку.

9.         Облік операцій видаткових кас.

10.  Облік операцій з підкріплення операційної каси банку.

11.  Облік інкасації виторгу інкасаторами банків.

12.  Який порядок обліку операцій з обслуговування фізичних осіб банко- матами?

13.  Які дії та процедури призначені для контролю за схоронністю готівко- вих коштів?

14.  Які ви знаєте методи проведення контролю за схоронністю готівкових коштів?

 

15.  Через який балансовий рахунок відображається зарахування інкасова- ного банком виторгу клієнтів?

16.  Через які балансові рахунки  відображують в обліку операції з під- кріплення (вивезення надлишків) готівки в інші банки?

17.  В яких випадках проводиться ревізію готівки та інших цінностей?

18.  Назвіть випадки, в яких здійснюється обов’язкова ревізія цінностей каси.

Яким документом та за підписами  яких посадових осіб і працівників банку оформлюється результати проведення ревізії каси банку або схо- вища цінностей?

19.  Дайте визначення  платіжної системи. Які види платіжних систем ви знаєте?

20.  Охарактеризуйте види міжбанківських розрахунків.

21.  Дайте визначення понять лоро- та ностро-рахунки.

22.  Як обліковують міжбанківські розрахунки  через СЕП НБУ?

23.  Як обліковують міжбанківські розрахунки у власній платіжній системі?

24.  Як обліковують міжбанківські розрахунки при прямих корвідносинах?

Теми рефератів

1.    Правила обліку касових операцій банку.

2.         Облік операцій з касового обслуговування банків Національним бан- ком України.

3.         Облік операцій з касового обслуговування банками населення (при- ймання платежів від населення, виплата пенсій тощо).

4.         Порядок перевірки готівкових коштів у касі банку на завершення опе- раційного дня.

5.    Правила проведення ревізії в касі банку. Облік нестач і надлишків.

6.    Суть міжбанківських розрахунків та особливості їх обліку.

7.    Організація та облік операцій при розрахунках через СЕП.

8.    Облік розрахунків  за прямих корвідносин.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку руху готівкових коштів слід ознайомитися  з Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з готівковими кошта- ми та банківськими металами в банках України (затв. Постановою  №

495 Правління НБУ від 20.10.2004 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1.    Як обліковують операції вечірніх кас із приймання виторгу?

2.    Як обліковують пересилання готівкових коштів між установами банку?

 

Тема 3

ОБЛІК ДЕПОЗИТІВ

ТА ІНШИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ