Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

2.1. облІк касових операцІй банку та операцІй Із касового обслуговування банкІв установами нацІонального банку украЇни

Грошові кошти – це найліквідніші активи, які постійно перебувають в обігу.

До них належать:

1) готівкові кошти в національній  та іноземній валютах і дорож- ні чеки;

2) кошти на кореспондентських рахунках у Національному бан- ку України та в інших банках.

Якщо говорити про готівкові кошти, то згідно з міжнародними стандартами в балансі банку показують загальну суму банкнот і мо- нет, незалежно від того, в якій валюті фізично вони є в його розпо- рядженні на даний час. Система обліку має бути організована таким чином, щоб у будь-який момент можна було перевірити  наявність грошової готівки.

Для фінансової звітності не є важливим місцезнаходження гро- шей, але дуже важливі при проведенні аналізу дані про наявність грошових коштів окремо (рис. 2.1):

�  у національній валюті;

�  вільно конвертованій валюті;

�  неконвертованій валюті.

 

Національна валюта

 

 

 

 

Iuo3eMua BaJIIOTa

 

 

 

 

 

 

Не випущена в обіг

 

 

Позабалансовий облік в установах НБУ:

t ҺүұүҺҬҷӏ ҾҸҷҮҲ

t ҮүҾүҴҼҷӏ t ұҷҸӂүҷӏ

 

 

Та,

що випущена в обіг

Вільно конвертована

 

Неконвертована

 

Відображення на балансових рахунках в установах НБУ та інших банках

ҝ ϛҵҪҷӏ ҺҪҿҽҷҴӏҬ ҫҪҷҴӏҬ o ұҪ ҶӏһӀүұҷҪҿҸҮҰүҷҷӉҶ

t ҽ ҴҪһҪҿ ҫҪҷҴҽ

t ҽ ҹҽҷҴҼҪҿ ҸҫҶӏҷҽ t ҽ ҫҪҷҴҸҶҪҼҪҿ

t ҽ ҮҸҺҸұӏ t ҼҸӃҸ

Рис. 2.1. Вимоги до обліку грошової готівки

Готівкові кошти в Плані рахунків банків обліковують на рахун- ках 10-го розділу «Готівкові кошти»:

100 Банкноти та монети

1001 А Банкноти та монети в касі банку

1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку

1003 А Банкноти та монети в обмінних пунктах

1004 А Банкноти та монети в банкоматах

1005 А Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

1007 А Банкноти та монети в дорозі

101 Дорожні чеки

1011 А Дорожні чеки в касі банку

1012 А Дорожні чеки в касі відділень банку

1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах

1017 А Дорожні чеки в дорозі

Призначення кожного з цих рахунків відображене в Інструк- ції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бан- ків України (№ 280 від 17 червня 2004 року), зі змінами і допов- неннями.

Банки можуть вільно переводити готівкові кошти в безготівкові і навпаки. Для поповнення своєї операційної каси банки можуть ку- пувати готівку в установах НБУ та інших банках за відповідну  плату. Якщо банки мають надлишок готівки, то вони можуть передавати її іншим банкам, які мають потребу в підкріпленнях або використову- ють її для поповнення  свого коррахунку.

 

Рахунки для обліку транзитних оборотів, пов’язаних з виконан- ням операцій при безпосередній кореспонденції з рахунками каси та операціями з підкріплення банку готівкою:

181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

Підкріплення банків готівкою національної валюти територіаль- ними управліннями Національного банку здійснюється після надхо- дження відповідних сум з кореспондентських рахунків банків.

У бухгалтерському обліку зазначені операції відображають:

�  Під час перерахування  коштів за  готівку територіальному управлінню

Дт  1811 Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

Кт   1200 Коррахунок

�  Отримання готівки через уповноважених   осіб, інкасаторів банку чи підрозділ перевезення цінностей та інкасації коштів і оприбуткування її в операційну касу банку

Дт  Рахунки з обліку готівкових коштів (1001, 1002)

Кт   1811 Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою.

Операції із здавання готівки, у тому числі не придатної для обігу, до територіального управління банк має відображати такими бух- галтерськими проведеннями:

�  Після видачі коштів з операційної каси банку

Дт  1007 Банкноти  та монети в дорозі

Кт   Рахунки з обліку готівкових коштів (1001, 1002)

�  Після надходження коштів на коррахунок банку

Дт  1200 Коррахунок

Кт   1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

�  Одночасно

Дт  1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

Кт   1007 Банкноти  та монети в дорозі.

Якщо операції із здавання готівки виконуються  через підрозділ перевезення цінностей та інкасації коштів іншого банку, то в обліку ці операції відображають:

 

�  Після видачі коштів з операційної каси банку

Дт  1811 Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

Кт   Рахунки з обліку готівкових коштів (1001, 1002)

�  Після надходження на коррахунок банку коштів як оплати за готівку

Дт  1200 Коррахунок

Кт   1811 Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою.

Касові операції банків з клієнтами та внутрішньобанківські по- діляються на такі: 1. Прибуткові касові операції; 2. Видаткові касові операції.

Приймання грошей проводиться за прихідними  касовими доку- ментами (заява на переказ готівки, рахунки на сплату платежів, при- бутковий касовий ордер). Уся готівка, яка надійшла до каси банку протягом операційного дня, має бути оприбуткована до операційної каси і зарахована на відповідні рахунки за балансом установи банку того самого робочого дня.

Збільшення готівкових коштів збільшує активи банку і завжди записується  за дебетом рахунків, де вони обліковуються. Суми гро- шових коштів, що вносяться в операційну  касу, записують за дебе- том рахунків готівкових коштів:

Дт  Рахунки готівкових коштів

Кт   Різні рахунки.

Видача грошей з каси установи банку проводиться  за видатко- вими касовими документами (за грошовими чеками, заява на видачу готівки, за видатковими касовими ордерами). Готівка, яка видається з каси установи банку, має бути списана з відповідних рахунків за балансом установи банку.

Зменшення готівкових коштів зменшує активи банку і завжди записується за кредитом рахунків, де вони обліковуються. Суми гро- шових коштів, що видаються з каси банку клієнтам, працівникам банку, записують за кредитом рахунків готівкових коштів:

Дт  Різні рахунки

Кт   Рахунки готівкових коштів.

Прихідні касові документи відображають в обліку після прийо- му грошей касою, а видаткові касові документи подаються в касу для

 

оплати тільки після відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку.

Касири ведуть щоденні записи прийнятих і виданих грошових сум у книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).

Для прикладу розглянемо рахунок 1001 «Банкноти  та монети в касі банку» (табл. 2.1). На цьому рахунку відображається облік руху грошової готівки в касі банку. За дебетом проводять суми готівки в національній  та іноземній валюті, що вносяться в операційну касу банку для зарахування на рахунки банку та його клієнтів; суми обмі- няних пошкоджених банкнот, дефектної монети, що їх було отримано від клієнтів банку; суми готівки, яку отримано з установ Національ- ного банку України та з підвідомчих  установ банку; суми готівки, яка надходить з обмінних пунктів; залишок готівки з банкоматів. Відпо- відно за кредитом рахунку 1001 проводять суми готівки, що видаєть- ся клієнтам банку; суми готівки, що надсилається в установи НБУ та підвідомчі установи банку; суми готівки, що видається обмінним пунктам, видається під звіт, для програмно-технічних комплексів са- мообслуговування (ПТКС) тощо.

Таблиця 2.1

Приклади  бухгалтерських проведень на рахунку 1001

«Банкноти та монети в касі банку»

 

Кредит рахунків

 

Дебет 1001

 

Кредит 1001

Дебет рахунків

Номер поточного рахунку

клієнта

Готівка, внесена клієнтами

Готівка, видана клієнтам за чеком

Номер поточного рахунку

клієнта

1200

Підкріплення, одержане з установ НБУ

Виданий працівникам банку аванс

на відрядження

3550

1005

Зарахування інкасованого виторгу

Виданий працівникам аванс на господарські витрати

3551

 

 

Виплачена заробітна плата, премії, допомоги

3652

2630

Готівкові кошти, розміщені

на короткострокових депозитах фізичних осіб

Погашена заборгованість

за відрядженнями

3650

 

Закінчення табл. 2.1

 

Кредит рахунків

 

Дебет 1001

 

Кредит 1001

Дебет рахунків

2635

Готівкові кошти, роз- міщені

на довгострокових депо- зитах фізичних осіб

Погашена заборго- ваність працівникам банку на господарські потреби

3651

1003

Залишок готівки, при- йнятий з обмінного

пункту

Готівка, видана для виконання операцій в обмінному пункті

1003

 

Облік операцій з обслуговування клієнтів програмно-технічними комплексами самообслуговування  ведеться на рахунку:

1004 Банкноти та монети в банкоматах

Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті  в програмно-технічних комплексах  самообслугову- вання банку (філії, відділення).

За дебетом рахунку   проводять суми готівки, що надійшла  до програмно-технічних комплексів самообслуговування.

За кредитом рахунку проводять суми готівки, яка видається з ПТКС

або повертається до операційної  каси банку (філії, відділення).

Розрахунки  за операціями, здійсненими  через ПТКС, облікову- ють на рахунку:

2920 АП Транзитний  рахунок за операціями, здійсненими через банкомати

Призначення рахунку: облік сум за операціями,   здійсненими через ПТКС із використанням платіжних карток.

За дебетом рахунку проводять суми готівкових коштів, що ви- дані клієнту через ПТКС з урахуванням комісійних.

За кредитом  рахунку проводять суми коштів, що надходять з від- повідних рахунків клієнтів банків на відшкодування виданих сум та оплату послуг, що надані держателям платіжних карток через ПТКС.

Клієнти можуть як вносити, так і отримувати готівкові кошти в

ПТКС за допомогою  платіжних карток (рис. 2.2).

Час запуску програмно-технічного   комплексу  самообслугову- вання має збігатися з часом початку роботи банківської установи,

 

до складу якої входить  сервер ПТКС. Конкретний час виключення ПТКС визначається регламентом роботи банківської установи або за розпорядженням адміністратора сервера ПТКС .

Програмно-технічні комплекси самообслуговування можуть ви- конувати цілодобову роботу в разі забезпечення необхідних умов щодо зберігання грошових цінностей, дотримання безпеки із збері- гання та за наявності відповідного  сертифіката.

Програмно-технічний  комплекс самообслуговування

(ПТКС)

електронний пристрій, який може

без участі оператора виконувати основні касові функції за допомогою  платіжних карток

 

1. Включення ПТКС, установлення

в ПТКС касет, завантажених готівковими коштами

 

2. Прийом/ видача ПТКС готівкових коштів

 

3. Вилучення використаних касет із ПТКС, виключення ПТКС

 

 

Рис. 2.2. Порядок здійснення операцій

з обслуговування клієнтів програмно-технічними комплексами самообслуговування

Розгляньте зміст кожної з трьох фаз (рис. 2.3) здійснення  опера- цій з обслуговування клієнтів програмно-технічними комплексами самообслуговування:

�  Кожний факт прийому/видання готівкових коштів держате-

лю платіжної картки може супроводжуватися друком ордера

встановленої форми.

�  Процес роботи ПТКС протоколюється на вмонтованому в ньому накопичувачі у формі операційних журналів роботи.

�  Сервер банківської  установи, що здійснює облік операцій за усіма банкоматами, друкує витяги з особових рахунків ПТКС.

При здійсненні операцій за допомогою ПТКС установа банку – власник ПТКС установлює комісійні за кожну окремо здійснену опе- рацію.

 

1. Включення ПТКС, установлення в ПТКС касет, що завантажені готівковими коштами

Технічний працівник ПТКС

t  ҬҴҵӈӁҪӍ ϛϞϖϝ

Касир

t   ҸҮүҺҰҽӍ ҹӏҮ ұҬӏҼ ҽ ұҪҬӏҮҽҬҪӁҪ ҴҪһҲ ҭҸҼӏҬҴҸҬӏ  ҴҸӂҼҲ ҹӏҮ ҺҸұҹҲһҴҽ

Ҭ ϖҷҲұӏ ҸҫҵӏҴҽ ҹҺҲҳҷӉҼҲҿ ӏ ҬҲҮҪҷҲҿ ҭҺҸӂүҳ;

t   ұҪҬҪҷҼҪҰҽӍ ҴҪһүҼҲ ҭҸҼӏҬҴҸҬҲҶҲ ҴҸӂҼҪҶҲ ҹӏҮ ҴҸҷҼҺҸҵүҶ ұҪҬӏҮҽҬҪӁҪ ҴҪһҲ;

t  һҴҵҪҮҪӍ һҽҹҺҸҬӏҮҷҽ ҬӏҮҸҶӏһҼӆ ҷҪ ұҪҬҪҷҼҪҰүҷӏ ҴҪһүҼҲ;

t   ҹүҺүҮҪӍ ӏҷҴҪһҪҼҸҺҸҬӏ ұҪҬҪҷҼҪҰүҷӏ ҴҪһүҼҲ ӏ ҴҵӈӁӏ ҬӏҮ ϛϞϖϝ ҹӏҮ ҺҸұҹҲһҴҽ

Ҭ һҽҹҺҸҬӏҮҷӏҳ ҬӏҮҸҶҸһҼӏ.

ώҲҴҸҷҽӍҼӆһӉ ҹҺҸҬүҮүҷҷӉ

Дт    1007 ύҪҷҴҷҸҼҲ ҼҪ ҶҸҷүҼҲ Ҭ ҮҸҺҸұӏ    ҿҿҿ

Кт     1001 ύҪҷҴҷҸҼҲ ҼҪ ҶҸҷүҼҲ Ҭ ҴҪһӏ ҫҪҷҴҽ      ҿҿҿ

Інкасатор

t   ҬһҼҪҷҸҬҵӈӍ ұҪҬҪҷҼҪҰүҷӏ ҴҪһүҼҲ Ҭ ϛϞϖϝ;

t  ұҪұҷҪӁҪӍ ҽ һҽҹҺҸҬӏҮҷӏҳ ҬӏҮҸҶҸһҼӏ ӁҪһ ұҪҺӉҮҴҲ;

t   ҹүҺүҮҪӍ ҴҪһҲҺҸҬӏ ҼҺүҼӏҳ ҹҺҲҶӏҺҷҲҴ һҽҹҺҸҬӏҮҷҸӐ ҬӏҮҸҶҸһҼӏ ҺҪұҸҶ

ұ ҴҵӈӁҪҶҲ ҬӏҮ ϛϞϖϝ.

ώҲҴҸҷҽӍҼӆһӉ ҹҺҸҬүҮүҷҷӉ

Дт    1004 ύҪҷҴҷҸҼҲ ҼҪ ҶҸҷүҼҲ Ҭ ҫҪҷҴҸҶҪҼҪҿ   ҿҿҿ

ϖҼ      1007 ύҪҷҴҷҸҼҲ ҼҪ ҶҸҷүҼҲ Ҭ ҮҸҺҸұӏ            ҿҿҿ

2. Видача ПТКС готівкових коштів

Клієнт

t  ұҪӉҬҵӉӍ ҹҺҸ ҸҮүҺҰҪҷҷӉ ҭҸҼӏҬҴҸҬҲҿ ҴҸӂҼӏҬ

Установа банку – власника ПТКС

t  ҬһҼҪҷҸҬҵӈӍ ҺҸұҶӏҺ ҴҸҶӏһӏҳҷҲҿ ұҪ ҸҹүҺҪӀӏӈ;

t   ҹүҺүҮҪӍ ӏҷҾҸҺҶҪӀӏӈ ҫҪҷҴҸҬӏ-үҶӏҼүҷҼҽ ҹҺҸ ҺҸұҶӏҺ ұҪӉҬҵүҷҲҿ ҮҵӉ ҸҮүҺҰҪҷҷӉ ӁүҺүұ ϛϞϖϝ ҭҸҼӏҬҴҸҬҲҿ ҴҸӂҼӏҬ ҼҪ ҹҺҸ ҺҸұҶӏҺ ҴҸҶӏһӏҳҷҲҿ;

t   ҬҲҮҪӍ ҴҵӏӍҷҼҸҬӏ ӁүҺүұ ϛϞϖϝ ҭҸҼӏҬҴҸҬӏ ҴҸӂҼҲ ҹӏһҵӉ ҸҮүҺҰҪҷҷӉ

ҹӏҮҼҬүҺҮҰүҷҷӉ ҹҺҸ ҶҸҰҵҲҬӏһҼӆ ҬҲҴҸҷҪҷҷӉ ҸҹүҺҪӀӏӐ ҫҪҷҴҸҶ-үҶӏҼүҷҼҸҶ.

ώҲҴҸҷҽӍҼӆһӉ ҹҺҸҬүҮүҷҷӉ

Дт

Кт

2920 ϞҺҪҷұҲҼҷҲҳ ҺҪҿҽҷҸҴ ұҪ ҸҹүҺҪӀӏӉҶҲ,

ұҮӏҳһҷүҷҲҶҲ ҹҵҪҼӏҰҷҲҶҲ ҴҪҺҼҴҪҶҲ ӁүҺүұ ҫҪҷҴҸҶҪҼҲ

1004 ύҪҷҴҷҸҼҲ ҼҪ ҶҸҷүҼҲ Ҭ ҫҪҷҴҸҶҪҼҪҿ

 

ҿҿҿ

ҿҿҿ

t

ώҲҴ

ҸҼҺҲҶҽӍ һҽҶҽ ҴҸҶӏһӏҳҷҲҿ.

ҸҷҽӍҼӆһӉ ҹҺҸҬүҮүҷҷӉ

 

Дт

Кт

2920 ϞҺҪҷұҲҼҷҲҳ ҺҪҿҽҷҸҴ ұҪ ҸҹүҺҪӀӏӉҶҲ,

ұҮӏҳһҷүҷҲҶҲ ҹҵҪҼӏҰҷҲҶҲ ҴҪҺҼҴҪҶҲ ӁүҺүұ ҫҪҷҴҸҶҪҼҲ

6119 λҷӂӏ ҴҸҶӏһӏҳҷӏ ҮҸҿҸҮҲ ұҪ ҸҹүҺҪӀӏӉҶҲ ұ ҴҵӏӍҷҼҪҶҲ

 

ҿҿҿ

ҿҿҿ

Рис. 2.3. Здійснення операцій з обслуговування клієнтів програмно-технічними комплексами самообслуговування (початок)

3. Вилучення використаних касет із ПТКС, виключення ПТКС

Інкасатор

t   ҬҲҵҽӁҪӍ ұ ϛϞϖϝ ҬҲҴҸҺҲһҼҪҷӏ ҴҪһүҼҲ;

t   ҹүҺүҮҪӍ ҬҲҵҽӁүҷӏ ҴҪһүҼҲ ҴҪһҲҺҸҬӏ

Касир

t   ҬӏҮҴҺҲҬҪӍ ҬҲҵҽӁүҷӏ ҴҪһүҼҲ ҹӏҮ ҴҸҷҼҺҸҵүҶ ұҪҬӏҮҽҬҪӁҪ ҴҪһҲ;

t   ҹүҺүҺҪҿҸҬҽӍ ұҪҵҲӂҸҴ ҭҸҼӏҬҴҸҬҲҿ ҴҸӂҼӏҬ ҽ ҴҪһүҼҪҿ;

t   ҹүҺүҮҪӍ ұҪҵҲӂҸҴ ҭҸҼӏҬҴҸҬҲҿ ҴҸӂҼӏҬ ұҪҬӏҮҽҬҪӁүҬӏ ҴҪһҲ ҹӏҮ ҺҸұҹҲһҴҽ Ҭ

ϖҷҲұӏ ҸҫҵӏҴҽ ҹҺҲҳҷӉҼҲҿ ӏ ҬҲҮҪҷҲҿ ҭҺҸӂүҳ.

ώҲҴҸҷҽӍҼӆһӉ ҹҺҸҬүҮүҷҷӉ

Дт    1001 ύҪҷҴҷҸҼҲ ҼҪ ҶҸҷүҼҲ Ҭ ҴҪһӏ ҫҪҷҴҽ       ҿҿҿ

Кт     1004 ύҪҷҴҷҸҼҲ ҼҪ ҶҸҷүҼҲ Ҭ ҫҪҷҴҸҶҪҼҪҿ  ҿҿҿ

Технічний працівник ПТКС

t   ҬӏҮҴҵӈӁҪӍ ϛϞϖϝ ҽ ҴӏҷӀӏ ҺҸҫҸӁҸҭҸ ҮҷӉ

Рис. 2.3 (закінчення)

Банк може обслуговувати суб’єктів господарювання з інкасації готівки. Ці операції обліковуються на рахунку:

1005 Банкноти  та монети, інкасовані до перерахування

Призначення рахунку: облік інкасованого виторгу, який підлягає зарахуванню на рахунки клієнтів. Рахунок використовується як транзитний. Залишків на рахунку на кінець операційного дня не повинно бути.

За дебетом рахунку проводять суми інкасованого виторгу, який по- передньо (до перерахування готівки) зараховується на рахунки клієнтів, та суми надлишків, що встановлені під час перераху- вання в кореспонденції з рахунком клієнта.

За кредитом рахунку проводять суми перерахованого виторгу, який зараховується до операційної каси, та суми нестач, які встанов- лені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта.

Операції з інкасації готівки клієнтів банк повинен відображати в бухгалтерському обліку:

�  Отримання коштів інкасаторами банку та доставки до банку

Дт  1005 Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

Кт   2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

�  Після перерахування виторгу

Дт  Рахунки для обліку готівкових коштів (1001, 1002)

Кт   1005 Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

 

�  У разі виявлення надлишку грошей в інкасаторських сумках

Дт  Рахунки для обліку готівкових коштів (1001, 1002)

Кт   2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

�  У разі нестачі грошей, яка виявлена в інкасаторських сумках

Дт  2600 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

Кт   1005 Банкноти та монети, інкасовані до перерахування.