Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

1.9. послІдовнІсть опрацювання облІковоЇ ІнформацІЇ

Облікова система, незалежно від розмірів  банку, призначена для збору, опрацювання фінансової інформації про установу банку та пе- ріодичного звітування. Фінансові звіти складають наприкінці кож- ного звітного періоду, який часто також називають обліковим періо- дом. Для зовнішньої звітності звітним періодом є один рік (тобто від

1 січня до 31 грудня). Крім того, в межах річного облікового циклу банки складають проміжні фінансові звіти за менші періоди (квар- тальні, місячні).

У банках опрацювання облікової інформації здійснюється в авто- матизованому режимі з використанням інформаційних комп’ютерних технологій. В обліковій системі банків застосовується меморіально- ордерна форма обліку (рис. 1.11).

Банківські документи

 

Зовнішні

Внутрішні

 

 

Автоматизоване опрацювання: вихідні форми

 

аналітичного обліку

синтетичного обліку

 

 

Фінансова та інша звітність

Рис. 1.11. Схема автоматизованої меморіально-ордерної форми обліку

На відміну від підприємств, банки складають баланс щоденно і день є для них найменшим обліковим періодом, в якому повторюєть-

 

ся обліковий цикл. Отже, протягом кожного звітного періоду обліко- ва система мусить збирати та опрацьовувати економічну інформацію про всі операції, які проводить банк.

Збір та опрацювання  облікової інформації  називають циклом цього процесу, оскільки він повторюється з новими даними кожного облікового періоду. В циклі можна виділити кілька послідовних фаз, починаючи з власне господарської  операції, опрацювання  інформації в обліковій системі протягом облікового періоду, до кінцевої фази – складання фінансових звітів.

За комп’ютерного  опрацювання облікової інформації більшість етапів облікового циклу виконується в автоматизованому режимі і їх неможливо простежити наочно. Однак для розуміння цього роз- глянемо їх зміст.

Опрацьовувати  інформацію  в обліковій системі дозволяє  Ав- томатизована банківська  система (АБС). Базовою підсистемою,  яка обов’язково функціонує в кожному банку, є «Операційний день банку».

Основні функції цієї підсистеми:

�  введення та опрацювання розрахунково-грошових документів;

�  створення  та ведення особових рахунків клієнтів і масивів

нормативно-довідкової інформації;

�  робота з картотеками;

�  опрацювання особових та бухгалтерських рахунків;

�  ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування ба-

лансу та відповідних форм за кожний день (реєстрів аналі-

тичного і синтетичного обліку) та форм фінансової звітності. У підсистемі «Операційний день банку» опрацювання облікової інформації  здійснюється  за одним і тим самим обліковим  циклом

(рис. 1.12).

Фаза 1. Збір економічної інформації про кожну операцію

Початкова  фаза циклу опрацювання інформації – це збір пер- винної інформації щодо кожної операції.

Фаза 2. Аналіз операцій

Аналіз операцій – це термін, що вживається для опису в термінах облікової моделі процесу вивчення її подвійного впливу на установу. Аналіз операції починається тоді, коли з’являється документ, який вказує на завершеність операції. Відповідно до характеру операції і застосування  фундаментальної облікової моделі наслідки операції реєструють у системі бухгалтерського обліку.

 

Останній день

 

Перший день

 

 

 

 

 

 

 

 

КІНЕЦЬ РОКУ         ПРОТЯГОМ РОКУ

 

ФАЗА 10

Підготовка перевірочного балансу після закриття рахунків

ФАЗА 9

Закриття рахунків і записи в журналі та Головній книзі

КІНЕЦЬ

ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

ФАЗА 8

Підготовка фінансових звітів

ФАЗА 7

Трансформація перевірочного балансу

ФАЗА 6

Трансформаційні записи

ФАЗА 1

Збір даних

про кожну операцію

ФАЗА 2

Аналіз кожної операції в термінах фундаментального рівняння:

Активи = Зобов’язання +

+ Капітал власників

ФАЗА 3

Запис у журналі економічних наслідків кожної операції

ФАЗА 4

Перенесення даних з журналу

до Головної книги

ФАЗА 5

Складання перевірочного пробного балансу

 

 

Рис. 1.12. Цикл опрацювання облікової інформації

Фаза 3. Запис операцій у журнал

Після аналізу економічні наслідки кожної операції вводяться з документа або окремого меморіального ордера в комп’ютерну сис- тему.

Фаза 4. Перенесення даних до Головної книги

В автоматичному режимі всі операції розносяться за бухгалтер- ськими рахунками.

 

Фаза 5. Складання перевірочного  балансу

На підставі даних Головної книги складають перевірочний ба- ланс. Це робиться  для перевірки правильності  записів та для по- дальшого використання. Перевірочний баланс складається як робо- чий баланс за всією номенклатурою бухгалтерських рахунків.

Фаза 6. Трансформаційні записи

Виправлення помилкових записів, виявлених у процесі  скла- дання перевірочного  балансу. Виконується  звірка даних аналітич- ного обліку (особових рахунків)  з даними  синтетичного обліку (обігово-сальдова відомість, відомість за залишками та ін.) Виправ- лення виконується шляхом здійснення зворотних записів за бухгал- терськими рахунками, тобто методом зворотного сторно на підставі виправних ордерів. Передбачено виконання коригувальних прове- день, які використовують для обліку нарахованих процентних  та ін- ших доходів і нарахованих процентних та інших витрат. Списується також безнадійна заборгованість.

Фаза 7. Трансформація перевірочного балансу

Після складання виправних та коригувальних проведень та їх реєстрації й відображення в Головній книзі складається трансфор- мований перевірочний баланс для контролю за правильністю  кори- гувальних записів.

Фаза 8. Підготовка  фінансових звітів.

Після складання коригувальних проведень Головна книга міс- тить усі відповідні рахунки та їх сальдо, необхідні для складання зві- ту про фінансові результати,  а також бухгалтерського  балансу. Фі- нансові звіти, які складаються протягом  облікового  періоду (денні, місячні, квартальні), називаються проміжними.

Фаза 9. Закриття рахунків

Наприкінці річного облікового періоду виконуються заключні проведення. За допомогою заключних проведень закриваються тим- часові рахунки, до яких належать рахунки з обліку доходів і витрат і відкривається рахунок «Результат поточного року». Підсумовують- ся залишки за кожним бухгалтерським рахунком.

Фаза 10. Підготовка  повного перевірочного балансу

Ця фаза має процедурний характер. Її мета – перевірка сальдо рахунків після перенесення всіх заключних проведень до Головної книги. У комп’ютеризованій обліковій системі це може бути зробле- но автоматично. Цей повний пробний баланс складають до початку

 

нового облікового періоду. Оскільки всі рахунки звіту про фінансові результати закриваються наприкінці облікового періоду на рахунок фінансового результату поточного року, то повний пробний баланс складається тільки з постійних рахунків (тобто рахунків активів, зобов’язань та капіталу власників).  Кінцеві сальдо рахунків Голов- ної книги після здійснення заключних проведень будуть початкови- ми сальдо цих рахунків у новому обліковому періоді.

Запитання для самоконтролю

1.         У чому полягають необхідність і зміст програми реформування бухгал- терського обліку в банках?

2.         Назвіть нормативні акти, що регламентують питання організації бух- галтерського обліку в банку.

3.         Дайте характеристику фінансового, управлінського і податкового об- ліку в банках.

4.         Наведіть основні принципи МСБО та приклади їх застосування в об- ліковій практиці українських банків.

5.         Які складові облікової системи банку? Чи залежать правила ведення фі- нансового обліку від правил ведення податкового обліку?

6.    Чим регламентується порядок ведення податкового обліку?

7.         Хто визначає правила ведення управлінського   обліку в банку? Від- повідно до яких завдань?

8.    Назвіть основні  статті бухгалтерського  балансу банку.

9.         Наведіть  приклади  бухгалтерських  документів  банків   та  реєстрів бухгалтерського обліку.

10.  Охарактеризуйте статті активів, зобов’язань та капіталу балансу банку.

11.  Охарактеризуйте статті доходів і витрат звіту про фінансові рузультати банку.

12.  Поясніть зміст основних облікових формул фінансових звітів.

13.  Порівняйте фінасові звіти банку і підприємства. У чому полягає особ- ливість їх формування?

14.  Дайте визначення Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках, по- ясніть його структуру.

15.  Як пов’язані між собою частини Плану рахунків бухгалтерського об- ліку в банках?

16.  Поясніть особливості Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках.

17.  Дайте характеристику кожному класу Плану рахунків.

18.  У чому полягає мета запровадження  контррахунків та їх використання в обліку операцій за принципами оцінки та обачності.

 

19.  Номенклатура рахунків позабалансового обліку та механізм подвійно- го запису на позабалансових рахунках банку.

20.  Особливості обліку операцій за системою подвійного  запису за рахун- ками класу 9 «Позабалансові рахунки».

21.  Назвіть дві основні функції бухгалтерського обліку.

22.  Характеристика та особливості синтетичного  і аналітичного обліку в банках.

23.  Значення параметрів аналітичного обліку для формування фінансової і статистичної звітності.

24.  Наведіть приклади  обов’язкових  і необов’язкових  параметрів аналі- тичного обліку в банках.

25.  Як формується номер аналітичного рахунка в банках?

26.  Дайте визначення операційної діяльності банку.

27.  Яким чином організовується операційна діяльність банку?

28.  Охарактеризуйте роботу працівників фронт- і бек-офісу.

29.  Які реквізити документів ви вважаєте обов’язковими?

30.  Назвіть основні правила оформлення банківських документів.

31.  Що називають документообігом?

32.  Що ви знаєте про внутрішньобанківський контроль?

33.  За якою схемою здійснюється опрацювання облікової інформації?

34.  Поясніть зміст фаз циклу опрацювання облікової інформації.

Теми рефератів

1.         Роль бухгалтерського обліку в управлінні банком, його види та призна- чення.

2.         Соціальна роль фінансового обліку.

3.         Склад і призначення основних фінансових звітів банків.

4.         Документація та документообіг за банківськими операціями.

5.         Види внутрішньобанківського контролю.

6.         Зміст програми реформування  бухгалтерського  обліку і  звітності в банках України.

7.         Методика застосуванння принципу нарахування щодо обліку доходів і витрат банку.

8.         План рахунків і принципи його побудови.

9.         Основні об’єкти, форми та реєстри аналітичного обліку.

10.  Особові рахунки, їх зміст, призначення та порядок ведення.

 

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння організації операційної роботи в банку слід вивчити Положення про організацію операційної діяльності в банках України (Затв. постановою  № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1.    Які функції виконує фронт-офіс?

2.    Які функції виконує бек-офіс?

Для розуміння змісту підсистеми аналітичного обліку слід від- повісти на запитання:

1.         Чому нові підходи до аналітичного обліку вважають  елементом про- грами реформування бухгалтерського обліку в банках?

2.         Як формуються номери рахунків аналітичного обліку для внутрішньо- го плану рахунків банку?