Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

1.7. змІст І вимоги до операцІйноЇ дІяльностІ в банках

Організація операційної  діяльності  передбачає наявність  докумен- тованих операційних  процедур (правил) за всіма операціями, що їх здійснюють банки відповідно до законодавства України.

 

Операційні процедури (правила) щодо кожної операції мають базуватися на принципах  дозволу, запису, контролю і включати такі складові:

�  опис операції;

�  розподіл повноважень між виконавцями операції;

�  установлення відповідальності осіб, які її здійснюють;

�  документування інформації за операцією;

�  заходи (механізми) внутрішнього  контролю за проведенням

операції.

Операційна діяльність банку має бути організована таким чи- ном, щоб забезпечити:

�  розподіл обов’язків та повноважень щодо здійснення операцій;

�  належне документування операцій;

�  своєчасне, повне та достовірне відображення операцій у ре-

єстрах бухгалтерського обліку;

�  накопичення та надання інформації  про кожну операцію з обов’язковим зазначенням усіх параметрів, що забезпечують складання звітності банку;

�  захист активів банку від потенційних збитків та контроль за їх якістю;

�  установлення лімітів на здійснення окремих операцій;

�  визначення наявних та  можливих операційних  ризиків  і

управління ними;

�  якісну систему внутрішнього контролю;

�  зберігання інформації про всі операції банку;

�  конфіденційність інформації про кожну операцію та її контр-

агентів.

Операційну  діяльність банку забезпечують працівники  банку, які виконують функції фронт-офісу і бек-офісу.

Фронт-офіс – це підрозділи банку або його уповноважені осо- би, які ініціюють та/або організовують операцію (шляхом укладення відповідних угод).

Бек-офіс – підрозділи  або окремі відповідальні виконавці, які залежно від їхніх функцій забезпечують реєстрацію, перевіряння, звіряння, облік операцій та контроль за ними.

З метою раціональної організації  облікової роботи в установах банку складається графік документообігу за банківськими операція- ми і графіки обслуговування клієнтів. Документообіг – це послідовне

 

переміщення розрахунково-грошових документів з часу їх виписуван- ня або надходження ззовні до закінчення операцій за робочий день і здання в поточний архів.

Документообіг  проходження документів  можна представити схемою (рис. 1.10).

1. Перевіряються форма і сутність документів, що надійшли, визначається можливість виконання операції залежно від стану рахунків

2. Документи оформляють записами за рахунками, їх підписують відповідальні виконавці, а в необхідних випадках – працівники контролю

3. Здійснюється опрацювання документів на ПЕОМ

та відображення операцій за рахунками балансу

4. Документи використовують для перевірки правильності відображення операцій в особовому рахунку

5. Документи групують і брошурують у папки для здачі в поточний архів

Рис. 1.10. Стадії документообігу