Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1 система бухгалтерського облІку в банка
Читать: 1.1.   реформування бухгалтерського облІку І звІтностІ в банкІвськІй системІ украЇни
Читать: 1.2.   характеристика фІнансового, управлІнського  та податкового облІку
Читать: 1.3.   основнІ принципи  бухгалтерського облІку
Читать: 1.4.   огляд фІнансових звІтІв банку: балансового звІту, звІту про фІнансовІ результати. головнІ елементи та облІковІ формули фІнансових звІтІв
Читать: 1.5.   основнІ положення та особливостІ побудови плану рахункІв бухгалтерського облІку в банках
Читать: 1.6.   органІзацІя аналІтичного І синтетичного облІку в банках
Читать: 1.7. змІст І вимоги до операцІйноЇ дІяльностІ в банках
Читать: 1.8.   органІзацІя бухгалтерського облІку в банках
Читать: 1.9. послІдовнІсть опрацювання облІковоЇ ІнформацІЇ
Читать: Тема 2 облІк грошових коштІв банку
Читать: 2.1. облІк касових операцІй банку та операцІй Із касового обслуговування банкІв установами нацІонального банку украЇни
Читать: 2.2.   органІзацІя внутрІшнього контролю за схороннІстю грошових  коштІв
Читать: 2.3.   облІк коштІв банку на коррахунках. облІк мІжбанкІвських розрахункІв
Читать: 3.1. бухгалтерський облІк залучених вкладІв (депозитІв) клІЄнтІв банку
Читать: 3.2.   облІк кредитних І депозитних операцІй у мІжбанкІвськІй сферІ
Читать: 3.3.   облІк операцІй Із цІнними паперами власного боргу, емІтованими банком
Читать: Тема 4 Інструменти безготІвкових розрахункІв та облІк операцІй за цими розрахунками
Читать: 4.1.   загальнІ принципи облІку коштІв на вимогу суб’ЄктІв господарювання та фІзичних осІб
Читать: 4.2.   облІк безготІвкових розрахункІв
Читать: Тема 5 облІк кредитних активІв та позабалансових зобов’язань кредитного характеру
Читать: 5.1.   загальнІ принципи облІку І вІдображення у фІнансовІй звІтностІ кредитних операцІй банку
Читать: 5.2.   бухгалтерський облІк забезпечення кредитних операцІй
Читать: 5.3.   облІк операцІй Із нарахування І сплати процентІв за користування кредитами та комІсІйних за надання послуг кредитного характеру
Читать: 5.4.   особливостІ бухгалтерського облІку окремих кредитних операцІй
Читать: 5.5.   бухгалтерський облІк формування та використання спецІальних резервІв на покриття можливих втрат за наданими кредитами
Читать: 5.6.   облІк лІзингових операцІй
Читать: Тема 6 облІк фІнансових ІнвестицІй
Читать: 6.1. загальнІ принципи оцІнки та облІку цІнних паперІв у портфелях банку
Читать: 6.2.   облІк цІнних паперІв у торговому портфелІ банку
Читать: 6.3.   особливостІ облІку цІнних паперІв у портфелІ банку на продаж
Читать: 6.4.   особливостІ облІку цІнних паперІв у портфелІ до погашення та ІнвестицІй в асоцІйованІ І дочІрнІ компанІЇ
Читать: 6.5.   комІсІйнІ операцІЇ з цІнними паперами та Їх облІк
Читать: Тема 7 облІк операцІй в ІноземнІй валютІ
Читать: 7.1.   особливостІ вІдображення валютних статей у фІнансовІй звІтностІ
Читать: 7.2. необхІднІсть переоцІнки ІноземноЇ валюти. вимоги мсбо щодо переоцІнки ІноземноЇ валюти
Читать: 7.3. особливостІ облІку обмІнних операцІй Із готІвковою Іноземною валютою
Читать: 7.4. особливостІ облІку операцІй Із дорожнІми чеками
Читать: 7.6.   облІк операцІй Із банкІвськими металами
Читать: Тема 8 облІк  основних засобІв І нематерІальних активІв
Читать: 8.1.   критерІЇ визнання  необоротних активІв. структура вІдображення основних засобІв І нематерІальних активІв у планІ рахункІв бухгалтерського облІку
Читать: 8.2.   облІк придбання  та створення основних засобІв І нематерІальних активІв
Читать: 8.3.   облІк витрат на полІпшення та пІдтримку основних засобІв І нематерІальних активІв у робочому станІ
Читать: 8.4.   облІк необоротних активІв, що утримуються для продажу
Читать: 8.5.   облІк ІнвестицІйноЇ нерухомостІ
Читать: 8.6.   порядок нарахування  та облІку амортизацІЇ основних засобІв І нематерІальних активІв
Читать: 8.7. облІк вибуття основних засобІв І нематерІальних активІв
Читать: 8.8.  ІнвентаризацІя основних засобІв І нематерІальних активІв
Читать: Тема 9 облІк  власного капІталу
Читать: 9.1. структура капІталу І вимоги до його вІдображення у фІнансовІй звІтностІ
Читать: 9.2. облІк операцІй Із формування статутного капІталу банку
Читать: 9.3.   облІк операцІй Із власними акцІями
Читать: 9.4.   облІк розрахункІв з акцІонерами
Читать: Тема 10 облІк доходІв, витрат І фІнансових результатІв дІяльностІ банку
Читать: 10.1. доходи І витрати банку та правила  Їх визнання
Читать: 10.2. загальнІ правила облІку доходІв І витрат
Читать: 10.3. загальнІ принципи вІдображення в бухгалтерському облІку доходІв
Читать: 10.4. загальнІ принципи вІдображення в бухгалтерському облІку витрат
Читать: 10.5. порядок нарахування доходІв І витрат
Читать: 10.6. облІк формування І розподІлу прибутку банку
Читать: Тема 11 складання фІнансових звІтІв
Читать: 11.1. склад та призначення фІнансовоЇ звІтностІ банкІв
Читать: 11.2. змІст примІток до фІнансовоЇ звІтностІ
Читать: 11.3. ІнформацІя про звІтнІ сегменти, ризики  та Інша ІнформацІя у примІтках до фІнансовоЇ звІтностІ
Читать: Список рекомендованоЇ  лІтератури
Читать: ГлосарІй
Читать: Додатки