Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)

2.3. принципи методики  проведення оздоровчо-тренувальних занять  із студентами спеціального навчального відділення

В основі занять фізичними вправами і використання засобів за- гартування студентів, зарахованих за станом здоров’я до спеціаль- ного навчального відділення, лежить три основних принципи.

Перший принцип — оздоровчий, лікувально-профілактичного спрямування з використанням засобів  фізичної  культури  і спор- ту. Під час занять треба насамперед відновити здоров’я, усунути наслідки  захворювання, а також можливі  наслідки  хвороби. Тому оздоровчо-тренувальні заняття  із студентами  спеціального  на- вчального відділення містять, особливо на першому етапі, чимало елементів лікувальної фізичної культури.

Другий  принцип передбачає  диференційований підхід до вико- ристання засобів фізичної культури залежно від характеру і прояву структурних і функціональних змін в організмі, викликаних пато- логічними процесами.

Диференційований підхід до фізичного  виховання студентів не зводиться  тільки до обсягу та інтенсивності, тобто до кількісних ха- рактеристик фізичних  навантажень,  що використовуються. З ура- хуванням  морфофункціональних порушень в організмі студентів можна дібрати спеціальні вправи, які здатні зменшити навантажен- ня для ослабленого патологічним процесом органа при досить висо- ких навантаженнях для інших функціональних систем.

Третій принцип, якого слід дотримуватися під час фізичного ви- ховання студентів спеціального навчального відділення, полягає у професійно-прикладній спрямованості занять.  Проводячи заняття з фізичного  виховання із студентами  аграрних  вищих  навчальних закладів, які перенесли  ті чи інші захворювання, викладач повинен не тільки  забезпечити якнайшвидше відновлення ушкоджених  ор- ганів і систем, здійснюючи тим самим лікувальний та профілактич- ний вплив  на організм, а й допомогти  студенту  під час оздоровчо- тренувальних занять набути необхідні для засвоєння  майбутній спеціальності  рухові навички, за допомогою методів фізичного тре- нування  удосконалити їх, підготувати  центральну  нервову систему та інші функціональні системи організму до того, щоб вони змогли забезпечити високу працездатність майбутнього  фахівця.