Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)

ЗмІст практичного роздІлу занять спецІального навчального вІддІлення

Обсяг та зміст програмного матеріалу для спеціального навчаль- ного відділення  передбачає поліпшення стану здоров’я та усунення функціональних відхилень,  залишкових явищ після захворювання і недоліків у фізичному розвитку.

Оздоровча  спрямованість фізичного  виховання у спеціальному навчальному відділенні забезпечується індивідуальним підходом, чіткою організацією  занять та їх сучасним методичним  забезпечен- ням. Практичні заняття  необхідно  якомога  частіше  проводити  на відкритому повітрі протягом навчального року. Цим вирішуються оздоровчі завдання.

Зміст практичних занять з фізичного  виховання навчального відділення  спрямований на підвищення функціонального стану ор- ганізму, розвиток  у студентів  основних  фізичних  якостей,  удоско- налення  рухових умінь та навичок.

Основний принцип  побудови  практичного матеріалу  — посту- повий  розвиток  та вдосконалення фізичних  якостей  і підвищення функціональних можливостей організму студентів. При плануванні навчального матеріалу необхідно спочатку розвивати гнучкість, ви- тривалість  і спритність,  а потім — швидкісні  та силові якості. Сту- дентам з гіпертонічною  хворобою та високою міопією (понад  8 D) силові та швидкісні якості слід розвивати, починаючи з полегшених вправ, поступово збільшуючи рухи та обсяг фізичних  навантажень. При визначенні фізичних навантажень необхідно враховувати специфіку захворювання та рівень функціональних можливос- тей організму студентів.

Для студентів спеціального навчального відділення в основну частину заняття включаються спеціальні вправи з урахуванням діаг- нозу основного  захворювання. Студенти спеціального навчаль- ного  відділення залучаються до  суддівства спортивних зма- гань, проведення масових оздоровчих заходів і занять фізичними вправами в режимі  навчального дня та відпочинку.

Вибір контрольних тестів модулів для студентів спеціального нав- чального відділення  можуть визначатися викладачем  із урахуванням функціональних можливостей і протипоказань щодо виконання окремих вправ. Наприклад: у модулі «Легка атлетика» передбачено

 

виконання вправи  для перевірки  загальної  витривалості — легко- атлетичний біг. Якщо стан здоров’я студента не дозволяє йому ви- конувати  навіть бігу підтюпцем, то викладач  може замінити  біг на спортивну ходьбу.

3. Організація навчального процесу за кредитно-модульною технологією

Навчальний процес за кредитно-модульною технологією  орга- нізовується відповідно  до робочого навчального  плану  та модуль- них робочих навчальних  програм.

На підставі вищезазначених документів  розробляються фонд кваліфікаційних завдань  та методичні  рекомендації  для самостій- ної роботи студентів, які є обов’язковими для організації  навчаль- ного процесу за кредитно-модульною технологією.

Решта навчально-методичних документів  з навчальної  дисци- пліни, які входять до її навчально-методичного комплексу, розроб- ляються на загальних підставах, але з урахуванням особливостей кредитно-модульної технології.

Перед початком вивчення навчальної дисципліни, під час вступ- ної лекції, до студентів має бути доведена вся необхідна інформація, яка стосується термінів, порядку та умов здійснення модульного контролю  і дає змогу їм планувати свій навчальний час своєчасної та якісної підготовки  до модульного  контролю. В той же час ця ін- формація має, в першу чергу, вирішувати  завдання  та стимулюван- ня студентів до відповідального вибору варіантів навчальної  діяль- ності  і самостійного,  регулярного і безперервного відпрацювання навчального матеріалу.

Модульний контроль  проводиться незалежно  від виду підсум- кового контролю — екзамен, диференційований залік чи залік.

Модульний контроль  проводиться на практичному занятті  або семінарі згідно з розкладом занять. Проводить модульний контроль та перевіряє  його результати викладач, який проводить  вищезазна- чене заняття  згідно з розкладом.

Для  проведення  модульного  контролю  використовується ви- ключно  фонд  кваліфікаційних завдань,  розроблених кафедрою  та узгоджений і затверджений встановленим порядком  та який має бути доступним для студента.

 

В якості оцінки при проведенні модульного контролю, викорис- товується  100-бальна  шкала. Розподіл балів між окремими  завдан- нями модульного контролю встановлює  кафедра.

4. Організація і проведення модульного контролю

Відпрацювання навчального  матеріалу  кожного  модуля  завер- шується  проведенням модульного  контролю.  Модульний контр- оль проводиться на останньому занятті модуля з метою визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу, методичних умінь, прак- тичних навичок та стану фізичної  підготовленості.  Додатковий час для підготовки  до модульного  контролю  не виділяється. Підготов- ка здійснюється за рахунок  відведеного часу на самостійну  роботу студента, який передбачений робочою навчальною програмою для підготовки до занять.

Модульний контроль  проводиться за допомогою  спеціального розробленого   фонду  кваліфікаційних завдань.  Кожне  кваліфіка- ційне завдання призначено для перевірки засвоєння окремого на- вчального елемента змістового модуля.

Під час модульного контролю кожний студент виконує всі тестові завдання, які входять до складу кваліфікаційних завдань модуля. Ви- конання  тестових завдань студентом  проводиться на спортивній  базі Національного аграрного університету.  Студенти, які звільнені від практичних занять з фізичного виховання за станом здоров’я, готують до захисту реферат, а також беруть участь у проведенні фізкультурно- спортивних  заходів факультету, курсу та університету (за цей вид ро- боти викладач їм нараховує заохочувальні або штрафні бали).

До модульного  контролю  допускається лише студент, який ви- конав у повному  обсязі усі види роботи, передбачені  робочою на- вчальною програмою та які він мав виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля.

Студент, який не з’явився на контрольний захід або не допуще- ний  до нього,  отримує  за  поточний  модульний  контроль  оцінку

«нуль балів».

Результат модульного контролю доводиться  до студента протя- гом трьох робочих днів після його проведення.

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою, має право звернутися з письмовою апеляцією  до завідувача кафедри не пізні-

 

ше, ніж на наступний день після оголошення результатів модульно- го контролю. Розгляд  апеляції проводиться протягом двох робочих днів після її подання. До складу комісії входять завідувач кафедри, його заступники та викладач, який проводив  практичні  заняття. Комісія розглядає  апеляцію в присутності студента і приймає оста- точне рішення.

Якщо студент не звернувся  з апеляцією  у встановлений термін, то оцінка, яка виставлена  при здачі модульного  контролю,  є оста- точною.

При успішному відпрацюванні навчального  матеріалу  модуля студенту присвоюється відповідна кількість кредитів, яка дорівнює обсягу навчального  навантаження модуля. Кожному студенту при- своюється однакова кількість кредитів незалежно від якості відпра- цювання навчального матеріалу (оцінки).

Не існує причин, за яких студент може повторно скласти мо- дульний  контроль  протягом  поточного семестру. Дозволяється за- стосувати повторну перевірку відпрацювання навчального матеріа- лу модуля лише під час ліквідації академічної  заборгованості після закінчення поточного  семестру.  Форма  і порядок  повторної  пере- вірки визначається кафедрою.

5. Документальне оформлення результатів модульного і семестрового контролю

Результати модульного  і семестрового  контролю  заносяться до екзаменаційної (залікової) відомості, форма бланка якої додається. Бланки відомостей та відомості видаються, обліковуються та збері- гаються на факультеті,  а копія — на кафедрі  фізичного  виховання. Декан факультету несе повну відповідальність за належне заповне- ння, ведення, видачу, обліку та зберігання  відомостей.

Викладач отримує екзаменаційну (залікову) відомість у декана- ті перед проведенням чергового модульного контролю з навчальної дисципліни, вносить до неї результати модульного  контролю  і здає її в деканат перед оголошенням результатів  студентам.

Результати кожного  модульного  контролю  викладач  заносить до екзаменаційної (залікової) відомості, а також до журналу.

Викладач  зобов’язаний  чітко заповнювати відомість, виправ- лення  не допускаються. Викладач  несе особисту  відповідальність

 

за правильність і об’єктивність заповнення відомості, акуратність  її ведення та своєчасності  здачі в деканат.

Студент, який пропустив модульний контроль з поважної причи- ни, зобов’язаний зареєструвати в деканаті відповідний оправдальний документ не пізніше ніж на наступний  робочий день після закінчен- ня дії поважної причини. У цьому випадку студенту надається  право пройти модульний контроль індивідуально. Результати індивідуаль- ного модульного  контролю  фіксуються  у допуску, виданому в дека- наті та який зберігається разом з відповідною відомістю.

Після  останнього  модульного  контролю  з  навчальної   дисци- пліни у поточному  семестрі, викладач  визначає  сумарну модульну оцінку за результатами усіх модульних  контролів  і проставляє її у відомість, а також заносить у журнал.

Сумарна   модульна  оцінка  студентів,  які  з  поважних  причин були відсутні на модульному  контролі, підраховуються з урахуван- ням модульної оцінки, наведеної у допуску, виданому деканатом.

Сумарна  модульна  оцінка  переводиться викладачем  в екзаме- наційну  (залікову) оцінку відповідно  до рекомендованої шкали  та проставляється у відомості, а також заноситься в журнал.

6. Приклад розрахунку рейтингу з дисципліни

«Фізичне виховання»

Як  приклад,  наведемо  розрахунок  рейтингу  з дисципліни, на якому в робочому навчальному плані передбачено у другому се- местрі 72 години (2 кредити  ECTS):  1 модуль — 36 год (1 кредит ECTS), 2-й модуль — 18 год (0,5 кредиту ECTS) і 3-й модуль — 18 год (0,5 кредиту ECTS).

Рейтинг  студента  з навчальної  роботи визначаємо  за результа- тами контролю засвоєння  змістових модулів. Так, якщо студент на- брав за результатами відповідної  атестації  з 1-го модуля  85 балів,

2-го — 85 балів і 3-го 85 балів, то його рейтинг з навчальної  роботи

R

 

НР

 
становить:

R

 

R

 
НР НР

= 0,7 • (85 • 1 + 85 • 0,5 + 85 • 0,5) : 2,

= 0,7 • (85 + 42,5 + 42,5)  : 2 = 59,5 бала.

З додаткової роботи (як приклад) студент отримав 10 балів і від-

ДР

 
повідно його рейтинг з додаткової роботи становить R

= 10 балів.

 

Студент вчасно виконав завдання змістових модулів, дотримувався графіка навчання,  не мав пропусків  занять, то його штрафний рей-

тинг становить R

 

ШТР

= 0.

Враховуючи  R

та  R

, остаточний  рейтинг  студента  з на-

ДР       ШТР

вчальної роботи, згідно з формулою, становить:

R

 

НР

 
= 59,5 + 10 + 0 = 69,5 бала.

Студент з атестації набрав 30 балів. Таким  чином, рейтинг сту- дента з дисципліни, згідно з формулою  складає:

 

R

 
ДИС

 

= 69,5 + 0,3 • 100,

 

R

 
ДИС

= 69,5 + 30 = 99,5 бала.

Визначений рейтинг  з дисципліни записується у журнал  рей- тингової оцінки знань студента. У той же журнал записується оцін- ка ECTS «А» і присвоєні йому 2 кредити ECTS. Згідно з таблицею у залікову книжку студента записується оцінка «Зараховано».

НР

 
У НАУ є випадки, коли навчально-науковим інститутом  пе- редбачено  трисеместрове навчання протягом  навчального   року. У цьому випадку  оцінювання студента  виконується таким  чином. Наприклад, наведемо розрахунок  рейтингу  з дисципліни, коли на- вчальними планами  деканатів  (ННІ рослинництва) передбачено  у другому півріччі навчального року заліки у другому та третьому се-

местрі. Для визначення рейтингу з навчальної роботи (R

) студен-

НР

 
та потрібно визначити R

за 1-й модуль — 36 год.

Рейтинг студента з навчальної роботи визначаємо  за резуль- татами  модульного  контролю  засвоєння  1-го змістового  модуля. Так, якщо студент набрав за результатами відповідної  атестації  з

НР

 
1-го модуля 85 балів, то його рейтинг з навчальної  роботи R

новить:

ста-

 

R

 

НР

 
= 0,7 • (85 • 1) : 1,

R

 

НР

 
= 0,7 • 85 : 1 = 59,5 бала.

З додаткової роботи (як приклад) студент отримав 10 балів і від-

ДР

 
повідно його рейтинг з додаткової роботи становить  R

= 10 балів

Студент вчасно виконав завдання змістового модуля, дотримувався графіка навчання,  не мав пропусків  занять, то його штрафний рей-

тинг становить R

 

ШТР

= 0.

 

ДР

 
Враховуючи  R

 

та R

 

ШТР

 
, остаточний  рейтинг  студента  з на-

вчальної роботи, згідно з формулою, становить:

R

 

НР

 
= 59,5 + 10 + 0 = 69,5 бала.

Студент з атестації набрав 30 балів. Таким  чином, рейтинг сту- дента з дисципліни, згідно з формулою  складає:

 

R

 
ДИС

 

= 69,5 + 0,3 • 100,

 

R

 
ДИС

= 69,5 + 30 = 99,5 бала.

Визначений рейтинг  з дисципліни записується у журнал  рей- тингової оцінки знань студента. У той же журнал записується оцін- ка ECTS «А» і присвоєні йому 2 кредити ECTS. Згідно з таблицею у залікову книжку студента записується оцінка «Зараховано».

Заохочувальні бали

Для поліпшення відвідування занять з фізичного  виховання, зростання показників фізичної  підготовленості,  підвищення фіз- культурно-спортивної активності  студентів кредитно-модульною системою  передбачені  заохочувальні бали.  Тобто  студент  додат- ково одразу може набрати  10 балів, які будуть зараховані  до його загальної  суми балів за виконання модуля  навчальної  програми  з фізичного виховання,  а саме:

1. За  активну  участь у фізкультурно-оздоровчій та спортивно- масовій роботі, у проведенні спортивного  вечора (факультету, кур- су, університету)                                                                  — 1 бал.

2. За призове місце у спортивних змаганнях (спортивні досягнення):

а) першість факультету та ННІ        — 1 бал; б) першість студентських  гуртожитків НАУ    — 2 бали; в) першість Національного аграрного університету             — 3 бали; г) першість Голосіївського р–ну           — 4 бали; д) першість м. Києва серед студентів           — 6 балів; е) першість України  серед аграрних ВНЗ      — 8 балів;

є) першість Універсіади       — 10 балів.

3. За підвищення рівня фізичної  підготовленості (у кожній тес- товій вправі фізкультурно-спортивного комплексу)        — 2 бали.

4. За  внесок  у зміцнення матеріально-технічної та спортивної бази кафедри фізичного виховання                                   — 1 бал.

 

Штрафні бали

Сума  штрафних балів  віднімається від загальної  суми, які на- брані студентом за виконання навчальної  програми з фізичного ви- ховання, а саме:

1. За пропуски навчальних занять без поважних причин (за кож- не пропущене заняття віднімається 1 бал, тобто за одну пару пропу- щених занять студенту нараховується 1 штрафний бал).

2. За відмову або неявку студента для участі у фізкультурно- оздоровчих  та спортивно-масових заходах групи, курсу, факульте- ту, університету  тощо нараховується 5 штрафних балів.

3. За зниження особистих  показників фізичної  підготовленості (за 1 норматив знімається 1 бал, тобто студент може набрати у 7-ми тестових нормативах  7 штрафних балів, які будуть вирахувані із за- гальної суми балів за виконання навчальної  програми).

Примітка:

1. Студентам,  які  з поважних  причин  пропустили заняття,  відводить- ся термін (1–2 тижні), протягом якого можна відпрацювати заборгованість (згідно з графіком відпрацювань пропущених занять, складеним на кафедрі).

2. Заняття з фізичного  виховання,  пропущені  без поважних  причин, хоча і відпрацьовані, включаються  у коефіцієнт пропущених  занять.

3. Заняття з фізичного  виховання,  пропущені  з поважних  причин  і вчасно відпрацьовані  студентом, у коефіцієнт пропущених  занять не вхо- дять.

 

ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ СТУДЕНТІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Перший семестр

Прізвище, ім’я          

Атестація

Тести

Результат

1. Нахил вперед

(см)

 

2. Розгинання

тулуба (см)

 

3.Човниковий біг

4х9 м (с)

 

4. Згинання і роз-

гинання рук від під- логи за 30 с (разів)

 

5. Піднімання

тулуба протягом

30 с (разів)

 

6. Стрибок у дов-

жину з місця (см)

 

7. 6-хвилинний

біг (м)

 

Всього балів:

 

 

 
Факультет      , курс              , група           

 

Мо-

дуль

Тести модуля

Резуль-

тат

Оцінка

 

1

Легка  атлетика

 

 

Біг на 100 м (с)

 

 

Біг:

— жінки на 500 м (хв, с)

— чоловіки на 1000 м (хв, с)

 

 

Стрибок у довжину з місця

(см)

 

 

 

2

 

Спеціалізація

«          »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rнр = 0,7 • (1Rзм • 0,5 + 2Rзм • 0,5) : Kдис + Rдр — Rштр

Rдис. = Rнр + Rат.

Rнр = 0,7 • (   • 0,5 +             • 0,5) : 1 +       —        =         

Rдис. =           +          =         

Підпис викладача    

 

ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ СТУДЕНТІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Другий семестр

Прізвище, ім’я          

Атестація

Тести

Результат

1. Нахил вперед

(см)

 

2. Розгинання

тулуба (см)

 

3.Човниковий біг

4х9 м (с)

 

4. Згинання і роз-

гинання рук від під- логи за 30 с (разів)

 

5. Піднімання

тулуба протягом

30 с (разів)

 

6. Стрибок у дов-

жину з місця (см)

 

7. 6-хвилинний

біг (м)

 

Всього балів:

 

 

 
Факультет      курс    , група           

 

Мо-

дуль

Тести модуля

Резуль-

тат

Оцін-

ка

 

1

Спеціалізація

«          »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Легка  атлетика

 

 

Біг 100 м (с) (жінки)

 

 

Біг 2000 (3000) м (хв, с)

 

 

Стрибок у довжину з розбігу

(см)

 

 

Підтягування на перекладині

(разів) (чоловіки)

 

 

 

3

Самостійна робота  студента

 

 

Комплекс вправ ранкової гім-

настики

 

 

Характеристика значення  ак-

тивного відпочинку  та скласти комплекс вправ визначеної  фор- ми активного відпочинку  (АВ)

 

 

Виконання мінімального  обсягу

занять тижневого рухового на- вантаження (8–10 годин)

 

 

 

Rнр = 0,7 • (1Rзм • 1 + 2Rзм • 0,5 + 3Rзм • 0,5) : Кдис. + Rдр. — Rштр

R дис. = Rнр. + Rат.

Rнр = 0,7 • (               • 1 +                • 0,5 +             • 0,5) : 2 +       —        =           R дис. =         +          =         

Підпис викладача    

 

Нормативні вимоги атестації студентів  спеціального навчального відділення Національного аграрного університету з дисципліни «Фізичне виховання»

 

п/п

Тестові вправи

атестації

I курс

II курс

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

1.

Нахили  тулуба  із по-

ложення сидячи (см)

Не менше

13

Не менше

14

Не менше

13

Не менше

15

 

2.

Розгинання тулуба  із

положення лежачи на животі руки за голо- вою (см)

 

Не менше

41

 

Не менше

36

 

Не менше

42

 

Не менше

35

 

3.

Човниковий біг 4х9 м

(с)

Не більше

10,1

Не більше

11,6

Не більше

10,4

Не більше

11,6

 

4.

Згинання і розгинан-

ня рук в упорі лежачи протягом 30 с (разів)

Не менше

27

Не менше

13

Не менше

24

Не менше

13

 

5.

Стрибок  у довжину  з місця (см)

Не менше

206

Не менше

157

Не менше

204

Не менше

154

 

6.

Піднімання тулуба  із

положення лежачи у присід протягом 30 с (разів)

 

Не менше

24

 

Не менше

19

 

Не менше

22

 

Не менше

19

 

7.

6-хвилинний біг (кіль- кість метрів)

Не менше

1165

Не менше

880

Не менше

1030

Не менше

850

 

Зміст модуля  «Самостійна робота  студента»

Індивідуальним завданням для самостійної  роботи студентів  з фізичного  виховання є окремо  визначений модуль.  Протягом  на- вчального  року студентам  пропонуються індивідуальні завдання самостійної  роботи,  яка  передбачає  виконання трьох  розділів.  За виконання першого  розділу  самостійної  роботи нараховується від

0 до 11 балів. За невиконання розділу  студент отримує  0 балів; за виконання другого  розділу від 0 до 13 балів; за виконання третьо- го розділу — студент отримує 11 балів. Тобто можлива  підсумкова кількість балів коливається у межах від 0 до 35 балів.

 

До модуля «Самостійна робота  студента» входять такі розділи:

I. Проведення самоконтролю за станом фізичного розвитку та рівнем фізичної підготовленості згідно з вимогами щоденника фі- зичного  самовдосконалення.

1. Виконання комплексу  вправ ранкової гімнастики.

2. Складання і виконання під час навчального  процесу та за- вдань із теоретичних дисциплін комплексу вправ малих форм ак- тивного  відпочинку  (фізкультурні паузи,  фізкультурні хвилинки, фізкультурні мікропаузи).

3. Виконання мінімального  обсягу  занять  тижневого  рухового навантаження.

II. Фізкультурна та спортивно-масова діяльність.

1. Виконання додаткових фізичних  вправ у позанавчальні годи- ни за завданням викладача  (визначається індивідуально для кож- ного студента окремо).

2. Систематичне відвідування секції, проведення  самостійних оздоровчо-тренувальних занять  або тренування у збірній  команді НАУ з одного з видів спорту.

3. Участь у змаганнях, спортивних  вечорах, фізкультурно-оздо- ровчих та спортивно-масових заходах факультету, університету.

III. Основи спортивного тренування та професійно-прикладної фізичної підготовки.

1. Самостійне  оволодіння  знаннями основ методики спортивно- го тренування, зміцнення здоров’я, ведення здорового способу жит- тя тощо.

2. Самостійне  оволодіння  знаннями, уміннями  та навичками розвитку професійно-прикладних психофізичних якостей, необхід- них у майбутній професійній діяльності.

3. Оволодіння основними  прийомами  самомасажу  і необхідни- ми методиками використання фізичної  реабілітації  та лікувальної фізичної культури.

 

СПОРТИВНІ ІГРИ (ВОЛЕЙБОЛ)

Вправи модульного контролю студентів

спеціального навчального відділення I курсу

 

п/п

Тестові вправи

Стать

Бали /результат

30

5

 

1.

 

Стрибок у висоту з місця

(см)

 

Чоловіки

 

44

 

36

 

Жінки

 

38

 

18

 

2.

Згинання  і  розгинання рук в упорі від підлоги за

10 с (разів)

 

Чоловіки

 

11

 

5

 

Жінки

 

7

 

2

 

3.

 

Динамометрія   основної кисті (кг)

 

Чоловіки

 

38

 

26

 

Жінки

 

20

 

6

 

4.

Піднімання тулуба із по-

ложення лежачи на спи- ні, руки за головою за 10 с (разів)

 

Чоловіки

 

10

 

5

 

Жінки

 

7

 

2

 

5.

Нахили    тулуба   вперед із положення сидячи на підлозі (см)

 

Чоловіки

 

13

 

4

 

Жінки

 

14

 

6

 

6.

 

6-хвилинний  біг   (кіль- кість метрів)

 

Чоловіки

 

1165

 

900

 

Жінки

 

880

 

600

 

Примітка.

Тестові вправи — динамометрія основної кисті та нахили  тулуба впе- ред розраховуються із 30 балів, а саме — 25–5.

 

СПОРТИВНІ ІГРИ (ВОЛЕЙБОЛ)

Вправи модульного контролю студентів

спеціального навчального відділення II курсу

 

п/п

Тестові вправи

Стать

Бали /результат

30

5

 

1.

 

Стрибок  у висоту з міс- ця (см)

 

Чоловіки

 

46

 

37

 

Жінки

 

39

 

19

 

2.

Згинання і розгинання рук  в упорі  від підлоги за 10 с (разів)

 

Чоловіки

 

12

 

6

 

Жінки

 

8

 

3

 

3.

 

Динамометрія  основної кисті (кг)

 

Чоловіки

 

39

 

27

 

Жінки

 

21

 

7

 

4.

Піднімання   тулуба    із

положення лежачи на спині,  руки  за  головою за 10 с (разів)

 

Чоловіки

 

12

 

6

 

Жінки

 

8

 

3

 

5.

Нахили   тулуба   вперед із положення сидячи  на підлозі (см)

 

Чоловіки

 

14

 

6

 

Жінки

 

15

 

7

 

6.

 

6-хвилинний  біг  (кіль- кість метрів)

 

Чоловіки

 

1030

 

950

 

Жінки

 

850

 

620

 

Примітка.

Тестові вправи — динамометрія основної кисті та нахили  тулуба впе- ред розраховуються із 30 балів, а саме — 25–5.

 

СПОРТИВНІ ІГРИ (ВОЛЕЙБОЛ)

Вправи модульного контролю студентів

спеціального навчального відділення III курсу

 

п/п

Тестові вправи

Стать

Бали /результат

30

5

 

1.

 

Стрибок у висоту з міс- ця (см)

 

Чоловіки

 

47

 

38

 

Жінки

 

40

 

20

 

2.

Згинання і розгинання рук в упорі від підлоги за 10 с (разів)

 

Чоловіки

 

13

 

7

 

Жінки

 

8

 

4

 

3.

 

Динамометрія основної кисті (кг)

 

Чоловіки

 

40

 

28

 

Жінки

 

22

 

8

 

4.

Піднімання  тулуба   із

положення лежачи на спині, руки  за головою за 10 с (разів)

 

Чоловіки

 

13

 

7

 

Жінки

 

8

 

4

 

5.

Нахили   тулуба  вперед із положення сидячи на підлозі (см)

 

Чоловіки

 

15

 

7

 

Жінки

 

16

 

8

 

6.

 

6-хвилинний біг (кіль- кість метрів)

 

Чоловіки

 

1000

 

960

 

Жінки

 

830

 

640

 

Примітка.

Тестові вправи — динамометрія основної кисті та нахили  тулуба впе- ред розраховуються із 30 балів, а саме — 25–5.

 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Вправи модульного контролю студентів I курсу спеціального  навчального відділення

 

п/п

Тестові вправи

Стать

Бали/результат

30

5

 

1.

 

Біг на 100 м (с)

 

Жінки

Не більше

17,9

Не більше

21,0

 

Чоловіки

Не більше

14,8

Не більше

17,2

 

2.

 

Біг  на  500  (1000)  м

(хв, с)

 

Жінки

Не більше

2,29

Не більше

3,09

 

Чоловіки

Не більше

4,10

Не більше

5,10

 

3.

 

Стрибок у довжину з місця (см)

 

Жінки

Не менше

170

Не менше

146

 

Чоловіки

Не менше

224

Не менше

192

 

4.

Підтягування на пе- рекладині (разів)

 

Чоловіки

Не менше

10

Не менше

5

 

5.

 

Стрибок у довжину з розбігу (см)

 

Жінки

Не менше

310

Не менше

265

 

Чоловіки

Не менше

410

Не менше

370

 

6.

 

Біг на 2000 (3000)  м

(хв, с)

 

Жінки

Не більше

13,00

Не більше

16,27

 

Чоловіки

Не більше

14,19

Не більше

17,27

 

Примітки:

1. У 2-му семестрі жінкам  у модульний  контроль  включається біг на

100 м, а чоловікам замість бігу на 100 м, підтягування на перекладині.

2. Стрибки  у довжину з місця та стрибок у довжину з розбігу розрахо- вуються із 30 балів, а саме: 25–5 балів.

 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Вправи модульного контролю студентів II курсу спеціального  навчального відділення

 

п/п

Тестові вправи

Стать

Бали/результат

30

5

 

1.

 

Біг на 100 м (с)

 

Жінки

Не більше

18,1

Не більше

20,9

 

Чоловіки

Не більше

14,2

Не більше

16,6

 

2.

 

Біг  на  500  (1000)   м

(хв, с)

 

Жінки

Не більше

2,30

Не більше

3,00

 

Чоловіки

Не більше

4,12

Не більше

5,00

 

3.

 

Стрибок  у довжину  з місця (см)

 

Жінки

Не менше

166

Не менше

147

 

Чоловіки

Не менше

223

Не менше

200

 

4.

Підтягування на  пе- рекладині (разів)

 

Чоловіки

Не менше

12

Не менше

7

 

5.

 

Стрибок  у довжину  з розбігу (см)

 

Жінки

Не менше

310

Не менше

245

 

Чоловіки

Не менше

425

Не менше

390

 

6.

 

Біг  на 2000 (3000)  м

(хв, с)

 

Жінки

Не більше

14,00

Не більше

16,20

 

Чоловіки

Не більше

14,25

Не більше

16,30

 

Примітки:

1. У 2-му семестрі дівчатам у модульний  контроль включається біг на

100 м, а чоловікам, замість бігу на 100 м, підтягування на перекладині.

2. Стрибки  у довжину з місця та стрибок у довжину з розбігу розрахо- вуються із 30 балів, а саме: 25–5 балів.

 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Вправи модульного контролю студентів III курсу спеціального  навчального відділення

 

п/п

Тестові вправи

Стать

Бали/результат

30

5

 

1.

 

Біг на 100 м (с)

 

Жінки

Не більше

18,3

Не більше

21,9

 

Чоловіки

Не більше

14,4

Не більше

17,0

 

2.

 

Біг  на  500  (1000)   м

(хв, с)

 

Жінки

Не більше

2,40

Не більше

3,20

 

Чоловіки

Не більше

4,20

Не більше

5,10

 

3.

 

Стрибок  у довжину  з місця (см)

 

Жінки

Не менше

160

Не менше

143

 

Чоловіки

Не менше

220

Не менше

195

 

4.

Підтягування на  пе- рекладині (разів)

 

Чоловіки

Не менше

12

Не менше

5

 

5.

 

Стрибок  у довжину  з розбігу (см)

 

Жінки

Не менше

300

Не менше

240

 

Чоловіки

Не менше

420

Не менше

380

 

6.

 

Біг  на 2000 (3000)  м

(хв, с)

 

Жінки

Не більше

17,00

Не більше

18,20

 

Чоловіки

Не більше

14,45

Не більше

17,30

 

Примітки:

1. У 2-му семестрі дівчатам у модульний  контроль включається біг на

100 м, а чоловікам, замість бігу на 100 м, підтягування на перекладині.

2. Стрибки  у довжину з місця та стрибок у довжину з розбігу розрахо- вуються із 30 балів, а саме: 25–5 балів.

 

Чинники, що позитивно впливають на здоров’я

1. Мета в житті.

2. Формування менталітету здоров’я.

3. Рівень загальної, моральної, духовної, фізичної  культури,  ви- ховання культури  здоров’я.

4. Формування здорового способу життя.

5. Найвище (перше) місце здоров’я в ієрархії потреби людини.

6. Орієнтація на збереження, відновлення та зміцнення здоров’я.

7. Упровадження моди на здоров’я.

8. Пріоритет здоров’я як головне завдання  науки та практики у здійсненні  прямого шляху до здоров’я.

9. Орієнтація медицини  на збільшення резервів  здоров’я, а не тільки на лікування хвороб.

10. Розвиток інтелекту.

11. Переключення свідомості на «позитивний канал».

12. Настанова суспільства,  окремої людини на пріоритетне зна- чення здоров’я.

13. Настрій  на тривале життя — універсальні внутрішні ліки.

14. Усвідомлення здоровою людиною свого здоров’я.

15. Генетика людини, відсутність спадкових хвороб.

16. Уміння переборювати лінощі стосовно зміцнення свого здоров’я.

17. Соціально  корисна  активна  діяльність,  високий  рівень про- фесіоналізму.

18. Екологічно  сприятливі умови, умови життя та праці (еколо- гія людини).

19. Визначення та використання суттєвих  характеристик здо- ров’я — незахворюваність.

20. Оздоровча  активність  — активне  самозбереження, самороз- виток та самовдосконалення.

21. Самозабезпечення здоров’я.

22. Фізична активність,  оптимальні  тренувальні навантаження та обсяг рухової активності.

23. Якісне та збалансоване харчування.

24. Емоційне здоров’я.

25. Визначення часу відпочинку  та сну.

26. Застосування відновлювальних засобів.

27. Перспективна роль фармакології.

28. Здорові звички щодо збереження  та зміцнення здоров’я.

 

29. Приклад  батьків, викладачів  та медичних працівників сто- совно здорового способу життя.

30. Шлюбні,  родинні  відносини,  народження та виховання ді- тей — настанова на здоров’я.

31. Приємне коло спілкування, здорова компанія.

32. Соціальна та індивідуальна оцінка  діяльності,  творчості  та підприємницької діяльності.

33. Задоволення життя (щастя, добробут).

34. Творчість як основа здорового способу життя.

35. Соціально-економічні та політичні умови життя.

36. Достатні матеріальні  ресурси на соціальному та індивідуаль- ному рівнях.

37. Акцентована  оздоровча позиція засобів масової інформації.

38. Приведення до рівноваги енергетичне поле людини.

39. Наявність достатніх адаптаційних можливостей організму.

40. Основні  положення акмелогії як комплексної науки про до- сягнення  найвищого  рівня розвитку  людини і становлення профе- сіоналізму.

41. Навчання збереженню, зміцненню та вдосконаленню здоров’я всіх категорій населення,  валеологічна  освіта.

42. Розробка та використання інтегрального засобу оцінки стану ор- ганізму для прийняття рішення щодо профілактики захворюваності.

43. Інструментальні засоби  оцінки  стану здоров’я згідно із су- часними  інформаційно-технологічними засобами  діагностики різ- них органів та систем.

44. Масова  донозологічна діагностика  та розподіл  обстежених на групи за станом здоров’я.

45. Методика  розподілу  людей на здорових  та хворих і тих, які перебувають в проміжному стані, прийняття управлінських рішень.

46. Володіння знаннями та умінням  визначення свого біологіч- ного віку.

47. Відповідність показникам оптимального і нормального здоров’я.

48. Ефективна служба охорони здоров’я.

49. Роль валеології як науки про здоров’я здорової людини.

50. Новий  науковий  напрямок  — валеотехнологія — як прогре- сивний шлях до вивчення складного явища «здоров’я» на основі ін- телектуальної комп’ютерної технології та інформаційного підходу.

51. Підготовка  фахівців до здійснення служби здоров’я на осно- ві настанов валеології у науково-практичному аспекті.

 

Чинники, що негативно впливають на здоров’я

1. Відсутність або незрозумілість мети у житті.

2. Відсутність або недооцінювання менталітету свого здоров’я.

3. Низький рівень загальної, моральної,  духовної та фізичної культури.

4. Порушення або відсутність здорового способу життя.

5. Недооцінка здоров’я в ієрархії власних потреб та потреб чле- нів своєї родини.

6. Відсутність  моди на здоров’я на соціальному  та індивідуаль- ному рівнях.

7. Низька мотивація збереження, відновлення, зміцнення і вдо- сконалення здоров’я на соціальному та індивідуальному рівнях.

8. Переважна  орієнтація медицини на лікування хвороб, на хво- ру людину; слабкість профілактичної медицини.

9. Зосередження уваги суспільної  думки, оточуючих до хворих людей, байдужість  або скепсис стосовно  тих, хто активно  зміцнює своє здоров’я.

10. Пріоритетне значення  у житті матеріальних благ, речей, кар’єри, нерідко на шкоду власному здоров’ю.

11. Незнання людей про можливості  зміцнення здоров’я або від- повідні знання стосовно тих, хто активно зміцнює своє здоров’я.

12. Відсутність усвідомлення здоровою людиною свого здоров’я та негативні наслідки цього.

13. Повільність і довга неочевидність зворотних  зв’язків  пози- тивних оздоровчих  впливів і згубних наслідків алкоголю, нікотину та інших негативних  чинників  для здоров’я (І.І.Брехман).

14. Ведення нездорового способу життя, відсутність культури здоров’я.

15. Шкідливі для здоров’я емоції (злість, заздрість, агресивність).

16. Шкідливість «п’яного зачаття».

17. Порушення норм поведінки у побуті, в родині.

18. Негативний вплив  на студентів  батьків,  викладачів,  які не дотримуються вимог здорового способу життя.

19. Пасивність  стосовно  самозбереження, саморозвитку, само- вдосконалення організму та самозабезпечення здоров’я.

20. Тривала  фіксація  свідомості на невдачах, помилках,  стресо- вих ситуаціях.

 

21. Незадоволення життям, роботою, становищем у родині.

22. Самотність,  недостатнє  спілкування, відсутність  компанії однодумців.

23. Слабкі адаптаційні  можливості  організму.

24. Відсутність соціально значущої стабільної діяльності.

25. Екологічно  несприятливі умови (праці, відпочинку, житла).

26. Відсутність  сформованої фізичної  активності,  усвідомленої потреби у регулярному фізичному тренуванні.

27. Гіпокінезія  обмеження  рухового навантаження.

28. Гіподинамія зменшення  м’язових зусиль.

29. Притаманний людині  і тваринам  «могутній  рефлекс  ліно- щів» (М.М.Амосов).

30. Неякісне та незбалансоване харчування.

31. Зайва маса тіла.

32. Зловживання алкоголем.

33. Вживання наркотичних речовин.

34. Тютюнопаління.

35. Не раціональний режим праці та відпочинку.

36. Небезпечна  поведінка у побуті, в сексуальних стосунках.

37. Стресові ситуації на роботі та у побуті.

38. Порушення режиму сну та відпочинку, перевантаження.

39.  Необґрунтоване самолікування, «нормалізація  маси  тіла»

без погодження з лікарем.

40. Фізіологічні стани, що впливають  на життєдіяльність люди- ни (період статевого дозрівання,  клімакс, старість).

41. Порушення балансу сенсорного (через органи чуття), вер- бального (усне і письмове  слово)  і структурного  (компоненти їжі та повітря) потоків інформації, що впливають на людину (І.І.Брехман).

42. Соціальна ізоляція,  відсутність соціальної підтримки.

43. Порушення рівноваги енергетичного поля людини.

44. Слабка масова інформація щодо активного  пропагування здоров’я та здорового способу життя.

45. Відсутність інтегрального  засобу оцінки стану організму, що ускладнює  роботу з профілактики захворюваності.

46. Незадовільна донозологічна діагностика  або відсутність діа- гностики дітей, молоді, дорослих.

47. Відсутність налагодженої  служби валеологічної  діагностики дітей, молоді, дорослих.

 

48. Недостатня оснащеність  служби  валеологічної  діагностики сучасними інструментальними засобами оцінки стану здоров’я.

49. Невідповідність показникам оптимального  і нормального здоров’я.

50. Незадовільна робота (або її відсутність) з валеологічної освіти населення, з навчання його дотримання здорового способу життя.

51. Незадовільна робота щодо використання малих форм актив- ного відпочинку під час навчального процесу, у період екзаменацій- ної сесії.

52. Незадовільна робота  з валеологічної  освіти  медичних  пра- цівників.

53. Невміння розробляти особистий режим рухової активності.

 

Додаток 4

Приблизний зміст

оздоровчо-тренувального заняття із студентами при порушенні  органів зору

 

 

Частини  та зміст заняття

 

Дозування

Організаційно- методичні вказівки

Підготовча частина –10 хв

1. Шикування в одну шеренгу. Ознайомлення із завданнями за- няття.   Перевірити  показники ЧСС

 

1 хв

 

Ознайомитися із само- почуттям студентів

2. Ходьба  з поглибленим дихан- ням

 

1 хв

 

Темп середній

3.   Різновиди  ходьби,   руки   на пояс

 

2 хв

Увага на поставу та дихання

4.Біг, різновиди  бігу

2 хв

Темп повільний

5. Ходьба, виконання вправ на приведення організму  у відносно спокійний стан

 

3 хв

 

Темп повільний.  Увага на поставу та дихання

 

6. Визначення показників ЧСС

 

До 1 хв

 

Увага на відновлення організму студентів

Основна частина — 60–65  хв

 

1. Загальнорозвивальні вправи:

 

10–15 хв

 

Перешикування у три шеренги

— В.п. — стійка ноги нарізно, руки на  пояс.  1–4  колові  оберти  очи- ма праворуч; 5–8 — колові оберти очима ліворуч;

 

5–6 разів у кожну сторону

 

Амплітуда максимальна. Темп повільний

 

— В.п. — те саме. 1–4 колові обер- ти головою праворуч; 5–8 — коло- ві оберти головою ліворуч;

 

5–6 разів у кожну сторону

 

Амплітуда максимальна. Темп повільний

 

Продовження дод. 4

 

 

Частини  та зміст заняття

 

Дозування

Організаційно-

методичні вказівки

— В.п. — те саме, права рука вгору, ліва опу-

щена. 1– 4 — відведення прямих рук назад;

5–8 — те саме, але змінити положення рук;

8–10 разів

у кожному в.п.

 

Темп середній

— В.п. — стійка ноги нарізно, руки зігнуті

у ліктях  перед грудьми. 1–2  — ривки  ру- ками назад; 3–4 — те саме, з поворотом тулуба праворуч; 5– 6 — те саме, з поворо- том тулуба ліворуч; 7–8 — в.п.

 

6–8 разів у кожному положенні

 

Дихання  помірне. Темп середній.

— В.п. — те саме, руки  в сторони.  1–4  —

колові оберти руками вперед; 5–8 — коло- ві оберти руками назад

6–8 разів

у кожну сторону

Дихання  помірне. Темп середній.

— В.п. — те саме, руки на пояс. 1–2 — на-

хил ліворуч,  права рука вгору; 3–4  — на- хил ліворуч, ліва рука вгору

6–8 разів

у кожну сторону

Дихання  помірне. Темп середній.

— В.п. — те саме, руки до плечей. 1 — нахил

тулуба вперед–ліворуч, правим ліктем діс- тати підняте ліве коліно; 2 — в.п.; 3– нахил тулуба вперед–праворуч, лівим ліктем діс- тати підняте праве коліно; 4 — в.п.

 

6–8 разів до кожної ноги

 

Дихання  помірне. Темп середній.

— В.п. — те саме, руки на пояс. 1–4 — ко-

лові оберти тазом праворуч; 5–8 — колові оберти тазом ліворуч

6–8 разів

у кожну сторону

Амплітуда мак-

симальна. Темп повільний

— В.п. — те саме, руки  на коліна.  1–4  —

колові оберти колінами  усередину; 5–8 —

колові оберти колінами  зовні

6–8 разів

у кожному напрямку

Амплітуда мак-

симальна. Темп повільний

— В.п. — о.с. 1 — нахил  вперед, руки  до-

низу; 2 — присід, руки вперед; 3 — нахил вперед, руки донизу; 4 — в.п.

 

6–8 разів

Дихання  помірне. Темп середній.

— В.п. — о.с. 1–2 — руки дугами через сто-

рони вгору (вдих); 3– 4 — в.п (видих)

6–8 разів

Темп повільний.

Комплекс спеціальних вправ

 

— В.п. — о.с. Біг підтюпцем

 

До 3–5 хв

Темп повільний.

Увага на поставу та дихання

— Ходьба з поглибленим диханням

1 хв

Темп середній

— В.п. — стійка ноги нарізно, руки з гімнас-

тичною палицею опущені. 1 — руки вгору, потягнутися; 2 — опустити палицю за голо- ву; 3 — руки з палицею вгору; 4 — в.п.

 

6–8 разів

 

Темп повільний.

 

Продовження дод. 4

 

 

Частини  та зміст заняття

 

Дозування

Організаційно-

методичні вказівки

— В.п. — лежачи на животі. Виконання вправи «жабка»

Протягом

20–30 с

Виконувати   без

надмірних   напру- жень

— В.п — лежачи на спині. Зажмурюва- ти очі із поступово зростаючою силою. Відкрити  очі на 3–5 с

 

6–8 разів

Темп     повільний.

Кількість зажму- рень поступово збільшувати

— В.п. — стоячи  спиною до гімнастич-

ної стінки, тримаючись руками за ща- бель.  1 —  присід  на правій  нозі,  ліву ногу вперед; 2 — в.п.; 3 — присід на лі- вій нозі, праву ногу вперед; 4 — в.п.;

 

6–8 разів на кожній нозі

 

Темп повільний. Увага   на  поставу та дихання

— В.п. — стоячи  обличчям  до гімнас-

тичної стінки, руками тримаючись за щабель широким хватом. 1–2 — поди- витися на носок правої ноги, перевести погляд на ліву руку; 3–4 — подивитися на носок лівої ноги, перевести  погляд на праву руку.

 

6–8 разів

 

Темп повільний.

— В.п. — те саме. 1 — прогнутися;  2 —

в.п.

 

6–8 разів

 

Темп повільний.

— В.п. — лежачи  на спині в опущуних

руках м’яч. 1–4 — руки з м’ячем вгору, слідкуючи очима за м’ячем; 3–4 — в.п.

 

6–8 разів

Темп             повільний.

Амплітуда             руху очей максимальна

— В.п. — лежачи на спині, руки вздовж

тулуба. 1 — руки в сторони; 2 — зігнути праву ногу у коліні, обхопити  її рука- ми; 3–4  — в.п.; 5 — руки  в сторони;  6

— зігнути ліву ногу у коліні, обхопити її руками; 7–8 — в.п.

 

6–8 разів із захоплен- ням кожної ноги

 

Темп повільний.

—  В.п.  —  те  саме,  руки  в  сторони,  у

правій руці м’яч. 1–6 — повільне пе- рекладання м’яча у ліву руку, очима слідкувати    за   переміщенням   м’яча;

7–12 — повільне перекладання м’яча у праву руку, очима слідкувати за пере- міщенням м’яча

 

6–8 разів у кожному напрямку

 

Темп повільний

 

Продовження дод. 4

 

 

Частини  та зміст заняття

 

Дозування

Організаційно-

методичні вказівки

— В.п. — те саме, руки в сторони. Ви- конання  вправи «їзда на велосипеді»

6–8 разів

у кожному напрямку

Амплітуда             макси-

мальна.    Темп   по- вільний

—  В.п. —  те саме. Трьома  пальцями

кожної руки легко натискувати на верхнє повіко при закритих  очах, че- рез 1–2 с розслабитися

 

20–30 с

Натискувати з  різ-

ною силою та час- тотою від 40 до 80 разів на хвилину

— В.п. — упор лежачи на передпліччі

ззаду. 1 — опираючись  на лікті, про- гнутися; 2 — в.п.

 

6–8 разів

 

Темп повільний.

— В.п. — стоячи біля вікна, тримаючи

у руках кружечок. Переведення по- гляду з кружечка на точку фіксації вдалині та навпаки

 

40–60 с

 

Виконувати в  оку- лярах

— В.п. — стійка ноги нарізно, в руках баскетбольний м’яч. Кидки м’яча у кошик

 

3–5 хв

Під  час  виконання

кидка уважно слід- кувати за польотом м’яча

 

Визначення показників ЧСС

 

До 1 хв

Увага на відновлен-

ня   організму    сту- дентів

Заключна частини — 3–5 хв

—  В.п.  —  стійка  ноги  нарізно,  руки

опущені. 1 — руки дугами через сто- рони вгору; 2 — в.п.

 

6–8 разів

 

Темп повільний

— В.п. — о.с. Ритмічна ходьба на міс- ці, з виконання різних рухів руками.

 

До 1 хв

 

Темп повільний

— В.п. — сидячи на гімнастичній  лаві.

Закрити очі,  розслабити   м’язи  тіла. Спокійно  дихати

 

30 с

 

Увага на дихання

 

Визначення показників ЧСС

 

До 1 хв

Увага на відновлен-

ня   організму    сту- дентів

 

Додаток 5

Приблизний зміст

оздоровчо-тренувального заняття із студентами при початкових стадіях сколіотичної хвороби

 

Частини  та зміст заняття

Дозування

Організаційно-

методичні вказівки

Підготовча частина –10 хв

1. Шикування в одну шеренгу. Озна-

йомлення   із  завданнями  заняття. Перевірити показники ЧСС

 

1 хв

Ознайомитись  із  са- мопочуттям студентів

2. Ходьба з поглибленим диханням

1 хв

Темп середній

3. Різновиди ходьби, руки на пояс

2 хв

Увага   на  поставу   та

дихання

4. Біг, різновиди  бігу

2 хв

Темп повільний

5. Ходьба, виконання вправ на при-

ведення  організму  у відносно  спо- кійний стан

 

3 хв

Темп повільний.  Ува-

га  на  поставу  та  ди- хання

6. Визначення показників ЧСС

До 1 хв

Увага на відновлення

організму студентів

Основна частина — 60–65  хв

— В.п. — о.с. 1 — руки  вгору за го-

лову, праву ногу назад; 2 — в.п.; 3 — руки вгору за голову, ліву ногу на- зад; 4 — в.п.

 

8–10 разів

 

Темп повільний

— В.п. — те саме. 1 — зігнути  руки

перед грудьми, пальці з’єднані; 2 — руки вгору, повертаючи  долоні зов- ні, піднятися навшпиньки, потягну- тися; 3–4 — в.п.

 

8–10 разів

 

Темп повільний

— В.п. — те саме, права рука вгору,

ліва опущена. 1–2 — пружні відве- дення рук назад; 3–4 — те саме, змі- нивши положення рук

8–10 разів у кожному в.п.

 

Темп середній

— В.п. — стійка  ноги нарізно,  руки

зігнуті  перед грудьми.  1 — руки  за голову, прогнутися; 2 — в.п.

 

8–10 разів

 

Темп повільний

 

Продовження дод. 5

 

 

Частини  та зміст заняття

 

Дозування

Організаційно-

методичні вказівки

— В.п. — те саме. 1–2  — відведення

зігнутих рук назад; 3–4 — поворот тулуба   праворуч,   відведення   пря- мих рук в сторони; 5–6 — відведення зігнутих рук назад; 7–8 — поворот тулуба ліворуч, відведення прямих рук в сторони; 9–10 — в.п.

 

8–10 разів у кожну сто- рону

 

Темп середній

— В.п. — о.с., руки вперед в сторони.

1 — махом правої ноги дістати кисті лівої руки; 2 — в.п.; 3  — махом лівої ноги дістати кисті правої руки; 4 — в.п.

 

8–10 разів кожною ногою

 

Темп середній

— В.п. — стійка  ноги нарізно,  руки

на пояс.  1 —  нахил  тулуба  вперед, руки в сторони, прогнутися; 2 — в.п.

 

8–10 разів

 

Темп середній

— В.п. — стійка  ноги нарізно,  руки

на пояс. 1 — присід, руки вперед; 2 — в.п.; 3 — присід, руки за голову; 4 — в.п.

 

8–10 разів

 

Темп середній. Увага на поставу

—  В.п. 1 —  упор  стоячи;  2 —  упор

присід; 3 — упор стоячи; 4 — в.п.

 

8–10 разів

 

Темп середній

— В.п. — о.с. 1 — руки  вперед; 2 —

в.п.; 3 — руки в сторони; 4 — в.п.

 

4–6 разів

 

Темп повільний

Комплекс спеціальних вправ

— В.п. — стійка ноги нарізно, гімнас-

тична палиця на лопатках. 1 — нахил тулуба вперед; 2 — в.п.

 

8–10 разів

Під час нахилу спи-

на        повинна             бути прямою

—  В.п.  —  упор  стоячи  на  колінах.

1– 2 — поворот тулуба ліворуч, ліву руку вгору; 3–4 — в.п.; 5–6 — пово- рот тулуба праворуч; праву руку вгору; 7–8 — в.п.

 

8–10 разів у кожну сто- рону

 

Темп середній

—  В.п —  те саме. 1–2  —  ліву  руку

вперед–вгору, праву ногу назад– вгору, прогнутися; 3–4 — в.п.; 5–6 — праву руку вперед–вгору, ліву ногу назад–вгору, прогнутися; 7–8 — в.п.

 

8–10 разів кожною ру- кою і ногою

 

Темп середній

 

Продовження дод. 5

 

 

Частини  та зміст заняття

 

Дозування

Організаційно-

методичні вказівки

—  В.п.  —  те  саме.  1–2  —  ліву  руку

вперед–вгору, праву ногу ковзаючим рухом по підлозі витягнути вперед і прогнутися, із присідом на ліву п’ятку;

3–4  — в.п.; 5–6  — праву руку вперед– вгору, ліву ногу ковзаючим рухом по підлозі витягнути вперед і прогнутися із присідом на праву п’ятку; 7–8 — в.п.;

 

8–10 разів кожною ру- кою і ногою

 

Темп середній

— В.п. — стоячи на колінах, руки за го-

лову. 1 — присід праворуч, руки ліво- руч; 2 — в.п; 3 — присід ліворуч,  руки праворуч; 4 — в.п.

 

8–10 разів у кожен бік

 

Темп середній

— В.п. — лежачи  на спині, руки в сто-

рони. Виконання вправи «їзда на вело- сипеді»

6–8 разів у

кожному на- прямку

Амплітуда    мак-

симальна.    Темп повільний

— В.п. — присід кутом. 1–4 — перехрес-

ні рухи ногами вгору–донизу «ножи- ці»; 5–6 — опустити ноги, розслабити м’язи живота

 

6–8 разів

Амплітуда мак- симальна. Темп повільний

— В.п. — лежачи на підлозі, руки в сто-

рони. 1–2 — підняти праву ногу вперед;

3–4 — перенести  її праворуч, діставши носком підлоги; 5–6 — в.п.; 7–8 — під- няти ліву ногу вперед; 9–10  — перене- сти її ліворуч,  діставши  носком підло- ги; 11–12 — в.п.

 

6–8 разів кожною ногою

 

Амплітуда мак- симальна. Темп повільний

— В.п. — лежачи на правому боці, права

рука витягнута  вгору, ліва перед собою на підлозі. 1 — підняти вгору ліву ногу;

2 — в.п.; 3 — підняти  вгору праву ногу;

4 — в.п. 5–8 — те саме, змінивши  в.п.

 

6–8 разів у кожному в.п.

 

Темп середній

—  В.п. —  присід  кутом.  1–4  —  колові

оберти  ногами  ліворуч;  5–8  —  колові оберти ногами праворуч

6–8 разів у

кожну сто- рону

 

Темп середній

— В.п. — лежачи  на животі,  з опорою

спереду на зігнуті руки. 1–2  — випря- мити руки, прогнутися; 3–4 — в.п.

 

6–8 разів

 

Темп середній

 

Продовження дод. 5

 

 

Частини  та зміст заняття

 

Дозування

Організаційно-

методичні вказівки

— В.п. — лежачи на животі. 1 — змах

лівою ногою назад; 2 — в.п.; 3 — змах правою ногою; 4 — в.п.

6–8 разів кож- ною ногою

 

Темп середній

—  В.п.  —  упор  лежачи.  Згинання  і

розгинання рук.

 

10–15 разів

Темп середній.

Тулуб не згинати

 

Визначення показників ЧСС

 

До 1 хв

Увага на віднов-

лення організму студентів

Заключна частини — 3–5 хв

— В.п. — лежачи  на спині. 1 — руки

дугами через сторони вгору; 2 — в.п.

 

6–8 разів

 

Темп повільний

— В.п. — те саме. 1 — руки вгору, зі-

гнути ноги у колінах, руками підтяг–

нути їх до грудей; 2 — в.п.

 

6–8 разів

 

Темп повільний

—  В.п.  —  о.с. Ходьба  на  місці  та  у

русі.

 

30–40 с

 

Темп повільний

 

Визначення показників ЧСС

 

До 1 хв

Увага на віднов-

лення організму студентів