Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)

5.6. використання засобів фізичної культури при інсультах

Відомо, що будь-які відхилення в стані здоров’я порушують  ді- яльність  центральної нервової системи, від функціонального стану якої залежить  узгоджена робота різних органів та систем організму людини.

Центральна нервова  система  зберігає  та регулює  стан незмін- ності внутрішнього  середовища  організму  (гомеостаз). Це є один із найважливіших механізмів адаптації до умов навколишнього середовища,  що  особливо  важливо  під  час  відновлення поруше- них рухових функцій,  розвитку  у хворих компенсацій і перебудови функцій,  позитивних емоцій. З урахуванням універсальності впли- ву фізичних вправ на нервову систему і визначаються показники до призначення лікувальної фізичної  культури  при різних органічних та функціональних порушеннях. Лікувальна фізична культура є од- ним із основних  методів активної  функціональної терапії  і широ- ко застосовується при захворюваннях і травмах нервової  системи, стимулюючи  захисні та пристосувальні механізми організму. Це особливо  важливо  для хворих  з порушенням функції  руху (пара- лічі, парези, травми периферичних нервів, неврити,  атрофії  м’язів, контрактури тощо).

Фізіологічні механізми дії фізичних  вправ — нервовий  та гу- моральний.  Під час занять  фізичними вправами  в корі головного мозку утворюється домінанта функціонуючих нервових  центрів. Вона розвивається у зв’язку з інтенсивно  діючими руховими  ана- лізаторами  і підпорядковує собі вегетативну  систему, яка регулює функцію внутрішніх органів. У результаті багаторазових повторень вправ  за чітко визначеною  послідовністю у центральній нервовій системі утворюється динамічний стереотип. Нова домінанта, яка утворилася в центральному відділі рухового аналізатора, перебудо- вуючи динаміку процесів у корі головного мозку, сприяє пригнічен- ню патологічної  домінанти, що розвинулася в процесі хвороби.

Лікувальна фізична  культура  посідає  чільне  місці  у комплек- сному лікуванні хворих після інсульту. Разом з тим, при проведенні оздоровчо-тренувальних занять необхідно враховувати стан хворо- го та його рівень фізичної  підготовленості.  Для  людини,  що пере- несла інсульт, характерна  небезпека, що надмірне фізичне наванта- ження може негативно вплинути  на стан судин головного мозку або

 

посилить  будь-яке  хронічне  захворювання, що є у людини.  Отже, лише за дотримання відповідних  заходів  перестороги  фізичне  на- вантаження робить  безпечним  навіть  для  осіб, які  перенесли  ін- сульт. Перш ніж перейти до активних  занять  лікувальної фізичної культури,  необхідно ознайомитися з рекомендаціями і чітко їх до- тримуватися.

1. Перш, ніж розпочати заняття  фізичними вправами, необхідно порадитися з лікарем.

2. Необхідно  включати  фізичні  вправи у свою програму віднов- лення і реабілітації після інсульту.

3. Регулярно виконувати фізичні вправи, щоб підвищити  функ- ціональну  спроможність  і звести до мінімуму будь-які наслідки ін- сульту.

4. Регулярно виконувати фізичні вправи, щоб запобігти можли- вості вторинного  інсульту або передчасної смерті внаслідок  іншого потенційного  фатального  хронічного захворювання.

5. Регулярно виконувати фізичні вправи, щоб підвищити  якість життя.

6. Пам’ятати, що фізичне  навантаження — не панацея, а важли- вий додатковий  метод лікування.

7. Для досягнення  максимальних результатів  потрібно поєдну- вати регулярні  заняття  фізичними вправами  з відповідною  медич- ною допомогою та іншими позитивними змінами способу життя.

8. Необхідно  пам’ятати, що фізичні  вправи, що не відповідають даному захворюванню, можуть негативно вплинути на серцево- судинну  систему чи погіршення  іншого хронічного  захворювання, що є у хворого.

9. Періодично проходити  поглиблений медичний  огляд у ліка- ря, щоб контролювати вплив фізичних  вправ на стан здоров’я, а за необхідності терміново вносити необхідні корективи.

10. Обов’язково  вести  щоденник  самоконтролю,  де відзначати усі показники стану здоров’я (як об’єктивні, так і суб’єктивні).

Наведені  комплекси  вправ оздоровчо-тренувальних занять при захворюваннях нервової системи складені за методичними реко- мендаціями  Мурзи  В.П. (2005),  Дубровського  В.І. (2001),  Попова С.М. (2006), Гордона Н (1999).

 

Комплекс

вправ при інсульті (для  збільшення амплітуди рухів)

1. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–2 — поворот голо- ви ліворуч (вдих); 3–4 — в.п. (видих);  5–6 — поворот голови право- руч (вдих);  7–8  — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 8–10 разів у кожну сторону.

2. В.п. — те саме. 1 — нахил  голови  ліворуч; 2 — нахил  голови праворуч; 3 — нахил голови назад; 4 — нахил голови вперед. Дихан- ня помірне. Темп повільний.  Повторити 8–10 разів.

3. В.п. — те саме. 1 — руки дугами через сторони  вгору (вдих);

2–3 — потягнутися вгору; 4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повто- рити 8–10 разів.

4. В.п. — те саме, права рука вгору. 1–3 — пружні відведення пря- мих рук назад; 4 — в.п., змінити  положення рук. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів з кожного в.п.

5. В.п. — те саме, руки зігнуті перед грудьми. 1–2 — пружні від- ведення зігнутих рук назад; 3–4 — поворот тулуба ліворуч, пружні відведення  прямих рук назад–в  сторони; 5–6 — пружні відведення зігнутих  рук назад; 7–8 — поворот тулуба праворуч,  пружні відве- дення прямих рук назад–в  сторони. Дихання  помірне. Темп серед- ній. Повторити 8–10 разів.

6. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–2 — нахил тулуба ліворуч, руки ковзають збоку по тулубу; 3–4 — нахил тулуба право- руч, руки ковзають збоку по тулубу. Дихання  помірне. Темп серед- ній. Повторити 8–10 разів у кожну сторону.

7. В.п. — те саме, руки опущені. 1–2 — зігнути  руки, долонями до обличчя  (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити

10–12 разів.

8. В.п. — те саме. 1–4  — колові оберти кистями  рук всередину;

5–8 — колові оберти кистями  рук зовні. Дихання  помірне. Темп се- редній. Повторити 10–12 разів у кожному напрямку.

9. В.п. — те саме. Згинання пальців  рук у кулаки  і розгинання. Темп повільний.  Дихання  помірне. Повторити 25–30 разів.

10. В.п. — вис на гімнастичній  стінці. Вправу виконувати впро- довж часу, виходячи  із індивідуальної фізичної  підготовленості. Дихання  помірне. Після закінчення вправи, руки підняти вгору, розслабити, опустити донизу і потрусити.

 

11. В.п. — лежачи на спині, ноги витягнуті,  руки вздовж тулуба.

1–2  — праву  ногу відвести  праворуч  (вдих);  3–4  — в.п. (видих);

5–6 — ліву ногу відвести ліворуч (вдих);  7–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 10–12 разів кожною ногою.

12. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1–4 — підняти ноги і виконувати колові  рухи ногами всередину;  5–8  — те саме, зовні. Дихання  помірне. Темп повільний. Повторити 4–6 разів у кожному напрямку.

13. В.п. — сидячи,  ліва рука на грудях, права на животі.  1–  на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс

вправ при інсульті (на розтягування)

1. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–3 — підняти праву руку вгору і опустити кисть якомога нижче за спину між лопатками, підборіддя опущене на груди, лівою рукою повільно пружно притя- гувати лікоть правої ліворуч; 4 — в.п.; 5–7 — підняти ліву руку вгору і опустити кисть якомога нижче за спину між лопатками,  підборід- дя опущене на груди, правою рукою повільно пружно притягувати лікоть  лівої праворуч;  8 — в.п. Дихання  помірне. Темп повільний. Повторити 8–10 разів кожною рукою.

2. В.п. — сидячи на підлозі, ноги зігнуті підошва до підошви і під- тягнуті до сідниць, руки на внутрішній стороні колін. 1– 3 — пружні натискування руками на коліна у напрямку  до підлоги; 4 — в.п. Ди- хання помірне. Темп середній. Повторити 10–12 разів.

3. В.п. — сидячи, ноги витягнуті,  руки на стегнах. 1–4 — пружні нахили тулуба вперед, руками торкатися  носків ніг; 5 — в.п. Дихан- ня помірне. Темп повільний.  Повторити 10–12 разів.

4. В.п. — лежачи  на спині, руки вздовж тулуба. 1 — підтягнути праву ногу, зігнуту у коліні, до грудей (видих);  2 — в.п. (вдих);  3 — підтягнути  ліву ногу, зігнуту  у коліні, до грудей (видих);  4 — в.п. (вдих). Темп повільний.  Повторити 8–10 разів кожною ногою.

5. В.п. — стоячи  біля гімнастичної  стінки, права нога на щаблі стінки, руки на щаблі на рівні пояса. 1–3 — пружні рухи тазом до гімнастичної  стінки. Під час наближення таза до гімнастичної  стін- ки праве коліно  відводити  праворуч;  4 — в.п., змінити  положення

 

ніг; 5–7 — пружні рухи тазом до гімнастичної стінки. Під час набли- ження  таза до гімнастичної  стінки, ліве коліно  відводити  ліворуч;

8 — в.п., змінити  положення ніг. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів з кожного в.п.

6. В.п. — упор на гімнастичну  стінку, ноги на відстані двох кро- ків від гімнастичної стінки на носках. Біг на місці, не відриваючи носків від підлоги впродовж 2–3 хвилин, п’яти піднімати якомога вище. Дихання  помірне. Темп середній.

7. В.п. — стоячи біля гімнастичної  стінки, руками утримуючись за щабель. 1–4  — махи правою  ногою праворуч  та ліворуч; 5–8  — те саме лівою ногою. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити

10–12 разів кожною ногою.

8. В.п. — стоячи біля гімнастичної стінки у широкій стійці, рука- ми утримуючись за щабель. 1 — присід на праву ногу (видих); 2 — в.п. (вдих); 3 — присід на ліву ногу (видих); 4 — в.п. (вдих). Темп серед- ній. Повторити 10–12 разів.

9. В.п. — сидячи,  ліва рука на грудях, права на животі.  1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс

вправ для зміцнення вестибулярного апарату

1. В.п. — стійка ноги нарізно,  руки опущені. 1 — руки вперед–

вгору (вдих); 2 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів.

2. В.п. — те саме. 1–2 — руки вперед–вгору–в сторони, прогну- тися (вдих);  3–4  — в.п. (видих). Рухи  рук супроводжувати погля- дом. Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

3. В.п. — о.с. Виконання, ковзаючи, рухів ногами і руками («ходь- ба» на лижах).  Дихання  помірне. Темп середній. Виконувати впра- ву протягом 30–40 с.

4. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1–2 — нахил голови вперед–донизу (видих);  3–4  — в.п. (вдих).  Виконання вправи  су- проводжувати поглядом. Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

5. В.п. — те саме. 1 — праву ногу праворуч на носок; 2 — в.п.; 3 — ліву ногу ліворуч на носок; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп серед- ній. Повторити 8–10 разів кожною ногою.

6. В.п. — те саме. 1 — ліву руку вгору, праву ногу, зігнуту у коліні, до живота (видих);  2 — в.п (вдих);  3 — праву руку вгору, ліву ногу

 

зігнуту у коліні, до живота (видих);  4 — в.п (вдих).  Темп середній. Повторити 6–8 разів кожною рукою і ногою.

7. В.п. — те саме. 1–4 — колові оберти головою ліворуч; 5–8 — ко- лові оберти головою праворуч. Дихання помірне. Темп повільний. Повторити 4–6 разів у кожну сторону.

8. В.п. — те саме, руки вперед–в сторони. 1 — зігнути руки у лік- тях і пальці рук (поглядом супроводжувати згинання пальців);  2 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 10–12 разів.

9. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1–2 — поворот голови праворуч, підборіддям торкаючись плеча; 3–4 — в.п.; 5–6 — поворот голови ліворуч, підборіддям  торкаючись плеча; 7–8 — в.п. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 10–12 разів у кожну сторону.

10. В.п. — сидячи на стільці, руки на пояс, голова опущена на груди. 1–4 — повільне вставання  із стільця, з підніманням голови та рук вперед–вгору (вдих); 5–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Пов- торити 6–8 разів.

11. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1 — права рука пра- воруч; 2 — ліва рука ліворуч; 3 — права рука у в.п.; 4 — ліва рука у в.п. Рухи рук супроводжувати поглядом. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити 8–10 разів кожною рукою.

12. В.п. — широка стійка, нахил вперед, руки в сторони. Виконан- ня вправи  «вітряк».  Рухи  рук супроводжувати поглядом.  Дихання помірне. Темп повільний.  Виконувати вправу протягом 20–30 с.

13. В.п. — о.с. Повільна  ходьба з різними  рухами  рук. Дихання помірне. Темп повільний.  Виконувати вправу протягом 20–30 с.