Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)

5.4. використання засобів фізичної культури при захворюваннях органів дихання

Засоби  фізичної  культури  досить широко  використовуються в усі періоди, при усіх ступенях захворювань органів дихання. Під час проведення  оздоровчо-тренувальних занять обов’язково необхідно враховувати протипоказання кожного виду захворювання дихаль- ної системи. Фізичні вправи є потужним  засобом відновлювальної терапії.

Лікувальна дія фізичних  вправ при захворюваннях дихального апарату  ґрунтується, перш за все, на можливості  довільного  регу- лювання  глибини  і частоти дихання,  його затримки  і форсування. За  допомогою  спеціальних статичних   та  динамічних   дихальних вправ можна переводити поверхневе дихання на більш глибоке, подовжувати чи скорочувати фази  вдиху та видиху,  покращувати ритм  дихання,  збільшувати вентиляцію легень  і тим самим  змен- шувати  та усувати  гіпоксемію.  Заняття лікувальною гімнастикою

 

за раціонального поєднання загальнорозвивальних фізичних  вправ із спеціальними дихальними і різними фазами дихання підсилюють лімфо- та кровообіг в легенях і при цьому сприяють швидшому і по- вному розсмоктуванню інфільтратів та ексудату в легенях і в плев- ральній порожнині, попередження утворення у ній спайок та інших легеневих ускладнень.

Таким чином, своєчасне включення лікувальної гімнастики  у комплексне лікування гострих захворювань органів дихання значно збільшить  його ефективність і збереже  у студентів  у подальшому працездатність. При  хронічних  захворюваннях легень  за допомо- гою фізичних вправ можна досягти нормалізації порушеної дихаль- ної функції. Застосовуючи спеціальні дихальні вправи, можна зміц- нити дихальну  мускулатуру,  збільшити екскурсію  грудної клітки  і діафрагми,  сприяти  розтяженню плевральних спайок  і очищенню дихальних  шляхів від патологічного секрету.

Отже, застосування засобів фізичної  культури  у комплексній терапії органів дихання  є клінічно обґрунтованим. Ефективність їх не може бути досягнута іншими засобами.

Наведені  комплекси  вправ оздоровчо-тренувальних занять при захворюваннях дихальної  системи  складені  за методичними реко- мендаціями  Мурзи В.П. (2005), Кузнецової Т.Д., Левитського П.М., Язловецького В.С. (1989),  Попова  С.М. (2006),  Дубровського  В.І. (2001), Гордона Н (1999) та Меншикова Г.В. (2007).

Комплекс № 1

вправ при бронхіальній астмі

1. В.п. — сидячи, руки на пояс. 1 — відвести плечі назад (вдих);

2–4 — в.п., тулуб нахилити вперед (видих). Темп повільний. Повто- рити 4–6 разів.

2. В.п. — те саме. 1–2 — праву руку вгору — назад, поворот тулу- ба праворуч (вдих); 3–4 — нахилити тулуб донизу (видих); 5 — ліву руку вгору–назад, поворот тулуба ліворуч (вдих);  6–8 — нахилити тулуб донизу (видих). Темп повільний.  Повторити 4–6 разів.

3. В.п. — сидячи,  ноги нарізно. 1–2 — праву руку вгору (вдих);

3–4  —  нахил  тулуба  до лівої  ноги  (видих);  5 —  ліву  руку  вгору (вдих); 6–8 — нахил тулуба до правої ноги (видих).Темп повільний. Повторити 6–8 разів до кожної ноги.

 

4. В.п. — те саме. 1–2 — руки в сторони (вдих);  3–4 — нахил ту- луба ліворуч,  руки  вгору (видих);  5–6  — руки  в сторони  (вдих);

7–8 — нахил тулуба праворуч, руки вгору (видих). Темп повільний. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

5. В.п. — те саме, руки до плечей. 1–2 — відвести лікті назад, про- гнутися (вдих); 3–4 — нахил тулуба вперед–ліворуч, правим ліктем дістати коліно лівої ноги (видих);  5–6 — відвести лікті назад, про- гнутися (вдих); 7–8 — нахил тулуба вперед–праворуч, лівим ліктем дістати  коліно  правої  ноги  (видих). Темп  повільний.  Повторити

6–8 разів у кожну сторону.

6. В.п. — сидячи на стільці, руки на стегнах. 1–2 — руки вгору — на- зад, прогнутися  (вдих); 3–4 — нахил тулуба вперед, руки розслаблено опустити донизу (видих). Темп повільний. Повторити 6–8 разів.

7. В.п. — те саме, руки за голову. 1–2 — поворот тулуба ліворуч, ліва рука в сторону–назад; 3–4 — в.п. (видих);  5–6 — поворот тулу- ба праворуч, права рука в сторону–назад; 7–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

8. В.п. — присід на п’ятах, руки на пояс. 1–2 — поворот тулуба праворуч,  правою рукою доторкнутися лівої п’яти, ліва рука вгору (вдих); 3–4 — руки на пояс, нахил тулуба вперед (видих); 5–6 — поворот  тулуба  ліворуч,  лівою  рукою  доторкнутися правої  п’яти, права рука вгору (вдих);  7–8 — руки на пояс, нахил тулуба вперед (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 — разів у кожну сторону.

9. В.п. — лежачи  на спині, руки в сторони.  1–2  — зігнути  ноги у колінах  і покласти  їх на підлогу  ліворуч  (вдих);  3–4  — в.п. (ви- дих); 5–6– зігнути ноги у колінах і покласти  їх на підлогу праворуч (вдих);  7–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

10. В.п. — лежачи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудні клітку,  живіт  втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 2

вправ при бронхіальній астмі

1. В.п. — лежачи  на спині, руки на грудях. 1 — глибокий  вдих;

2 — натискуючи  руками  на грудну клітку, повний  видих. Темп по- вільний. Повторити 6–8 разів.

 

2. В.п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 1 — зігнути у колі- ні праву ногу (видих);  2 — в.п. (вдих); 3 — зігнути у коліні ліву ногу (видих);  4 — в.п. (вдих). Повторити 10–12 разів кожною ногою.

3. В.п. — те саме. 1 — руки в сторони (вдих); 2 — обхопити рука- ми за плечі (видих). Повторити 8–10 разів.

4. В.п. — сидячи, руки на пояс. 1 — руки в сторони, ноги зігнути у колінах (видих);  2 — в.п. (вдих). Повторити 10–12 разів.

5. В.п. — те саме. 1–2 — поворот тулуба ліворуч, руки в сторони– назад  (вдих);  3–4  — в.п. (видих);  5–6  — поворот  тулуба  ліворуч, руки в сторони–назад (вдих);  7–8 — в.п. (видих). Темп повільний. Повторити 8–10 разів у кожну сторону.

6. В.п. — сидячи, руки опущені. 1–2 — руки вперед–вгору–назад (вдих);  3–4  — нахил тулуба вперед–донизу (видих). Темп повіль- ний. Повторити 8–10 разів.

7. В.п. — 1–2 — відвести плечі назад (вдих); 3–4 — нахил тулуба вперед–донизу (видих). Темп повільний.  Повторити 8–10 разів.

8. В.п. — стійка ноги нарізно, руки за голову. 1–2 — нахил тулу- ба вперед–донизу–ліворуч (видих);  3–4 — в.п. (вдих); 5–6 — нахил тулуба вперед–донизу–праворуч (видих);  7–8 — в.п. (вдих);  Темп повільний.  Повторити 8–10 разів у кожну сторону.

9. В.п. — те саме. 1–2 — ліву ногу назад на носок, руки в сторони (вдих); 3–4 — в.п. (видих);  5–6 — праву ногу назад на носок, руки в сторони (вдих); 7–8 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів кожною ногою.

10. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–2 — руки вперед– вгору (вдих); 3–4 — нахил тулуба вперед–донизу, руки розслаблено опустити (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

11. В.п. — те саме, руки в «замок». 1–4 — колові оберти тулубом ліворуч; 5–8 — колові оберти тулубом праворуч. Темп повільний. Повторити 4–6 разів у кожну сторону.

12. В.п. — стійка ноги нарізно.  1 — ліва нога ліворуч  на носок, руки вперед–вгору (вдих);  2 — в.п. (видих);  3 — права нога право- руч на носок, руки вперед–вгору (вдих); 4 — в.п. (видих). Повтори- ти 10–12 разів.

13. В.п. — те саме. 1 — глибокий  випад праворуч,  нахил тулуба вперед (видих);  2 — в.п. (вдих); 3 — глибокий  випад ліворуч, нахил тулуба вперед (видих); 4 — в.п. (вдих). Повторити 8–10 разів у кож- ну сторону.

 

14. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 3

вправ при бронхіальній астмі та хронічному бронхіті

1.В.п. — о.с. Ходьба на місці впродовж 1–2 хвилин. Дихання  по- мірне.

2. В.п. — о.с. Біг підтюпцем на місці впродовж  2–3 хвилин. Ди- хання помірне.

3. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–2 — руки дугами вгору, піднімаючись навшпиньки (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Повто- рити 8–10 разів.

4. В.п. — сидячи  на лаві, ноги витягнуті,  руки зігнуті у ліктях.

1 — відхилити тулуб назад (вдих); 2 — нахил тулуба вперед–донизу, руками дістати носків ніг (видих). Повторити 8–10 разів.

5. В.п. — стійка  ноги нарізно,  руки  на пояс. 1 — нахил  тулуба ліворуч, права рука вгору (вдих); 2 — в.п. (видих); 3 — нахил тулуба праворуч, ліва рука вгору (вдих); 4 — в.п. (видих). Повторити 8–10 разів у кожну сторону.

6. В.п. — о.с. 1 — руки  вперед  і потягнутися за ними  (вдих);

2 — присід навшпиньки (видих). Видих супроводжується звуками шшшшаааа,  жжжжаааа,  шшшшуууу,  жжжжуууу. Повторити 6–8 разів.

7. В.п. — широка стійка, у піднятих  руках медицинбол (баскет- больний  м’яч). 1 — нахил тулуба вперед, опустити  медицинбол на підлогу і з силою покотити  його назад, видихнувши із звуком ууу- ухххх; 2 — в.п. (вдих). Повторити 6–8 разів.

8. В.п. — сидячи, ноги витягнуті, руки опущені. 1 — підняти ноги, підтягнути  ноги, зігнуті у колінах, до грудей, спину зігнути, голову опустити (видих);  2 — в.п. (вдих). Повторити 6–8 разів.

9. В.п. — лежачи на спині. 1–2 — руки в сторони (глибокий вдих);

3–4 — в.п., ребрами кистей рук постукувати по грудній клітці (по- вний видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

10. В.п. — упор лежачи на підлозі. 1 — стрибком  перейти в упор присід (видих);  2 — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити 6–8 ра- зів.

 

11. В.п. — те саме. 1 — зігнути руки (видих);  2 — розігнути руки

(вдих). Темп середній. Повторити 6–12 разів.

12. В.п. — о.с. 1 — стрибком ноги нарізно, права рука вперед, ліва рука за голову; 2 — в.п.; 3 — стрибком ноги нарізно, ліва рука вперед, права рука за голову; 4 — в.п. Повторити 10–12 разів.

13. В.п. — о.с. Ходьба на місці впродовж  1–2  хвилин.  Дихання помірне.

14. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс

вправ при підгострій стадії бронхіту

1. В.п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 1 — руки в сторо- ни (вдих); 2 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

2. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1 — зігнути праву ногу у колінному  суглобі і руками  підтягти  до підборіддя  (видих);  2 — в.п. (вдих);  3 — зігнути ліву ногу у колінному  суглобі і руками під- тягти  до підборіддя  (видих);  4 — в.п. (вдих).  Темп повільний.  По- вторити 6–8 разів.

3. В.п. — сидячи, руки за голову. 1–2 — глибокий  нахил тулуба вперед, руками  дістати носків ніг (подовжений видих);  3–4  — в.п. (вдих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

4. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1–4 — колові оберти правою ногою у кульшовому суглобі, піднятою до кута 45°, ліворуч;

5–8 — колові оберти правою ногою у кульшовому суглобі, піднятою до кута 45°, праворуч; 9–16 — те саме, лівою ногою. Темп повільний. Повторити 6–8 разів кожною ногою у кожну сторону.

5. В.п. — сидячи  на стільці,  ноги нарізно.  1–2  — руки  в сторо- ни, глибокий  нахил до правої ноги (повільний видих, губи складені

«трубочкою»); 3–4 — в.п. (вдих);  5–6 — руки в сторони, глибокий нахил до лівої ноги (повільний видих, губи складені «трубочкою»);

7–8 — в.п. (вдих). Повторити 6–8 разів до кожної ноги.

6. В.п. — те саме. 1–2  — руки  в сторони,  прогнутися  (повний вдих); 3–4 — руками обхопити плечі, стиснути грудну клітку (по- вільний видих, губи складені «трубочкою». Темп повільний. Повто- рити 6–8 разів.

 

7. В.п. — те саме. 1–2 — нахил тулуба ліворуч, руки ковзають по боковій поверхні тулуба (вдих);  3 — 4 — в.п. (видих);  5–6 — нахил тулуба праворуч, руки ковзають по боковій поверхні тулуба (вдих);

7–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6 — 8 разів у кожну сторону.

8. В.п. — те саме, руки до плечей. 1–2 — поворот тулуба ліворуч, руки  вгору–в сторони  (вдих);  3–4  — в.п. (видих);  5–6  — поворот тулуба праворуч, руки вгору–в сторони (вдих); 7–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

9. В.п. — те саме, руки  на пояс. 1–2  — глибокий  вдих, підняти діафрагму  якомога вище, голову відвести назад; 3–4 — розслабити м’язи тулуба, опустити діафрагму, голову нахилити донизу (повіль- ний видих, губи складені «трубочкою»). Темп повільний.  Повтори- ти 4–6 разів.

10. В.п. — те саме, руки до плечей. 1–4 — руки вгору, долонями  в середину, потягнутися (глибокий вдих); 5–8 — в.п. (повільний ви- дих, губи складені  «трубочкою»). Темп повільний.  Повторити 4–6 разів.

11. В.п. — те саме, руки зігнуті у ліктях,  перед грудьми. 1–2  — пружні відведення прямих рук назад, долонями догори; 3–4 — пруж- ні відведення  прямих рук з поворотом тулуба ліворуч; 5–6 — пруж- ні відведення прямих рук назад, долонями догори; 7–8 — пружні відведення  прямих  рук з поворотом  тулуба праворуч. Дихання  по- мірне. Темп повільний.  Повторити 4–6 разів.

12. В.п. — о.с. Ходьба у повільному  темпі протягом  2–3 хвилин. Дихання  помірне.

Комплекс

вправ дренажної гімнастики  при бронхоектатичній хворобі при локалізації у середній  та нижній долях  правої легені

1. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

2. В.п. — те саме, руки до плечей. 1 — підняти лікті вперед (вдих);

2 — опустити  лікті  із надавлюванням на передньо-бокові відділи грудної клітки, піднімаючи голову вперед (видих). Темп повільний. Повторити 6–8 разів.

 

3. В.п. — те саме, руки вздовж тулуба. 1 — розвести  руки в сто- рони (вдих);  2 підтягнути  руками  зігнутих  ніг у колінах до грудей (видих). Повторити 6–8 разів.

4. В.п. — те саме, ноги зігнуті з опорою на ступні. 1 — підняти таз (видих);  2 — в.п. (вдих).  Темп повільний.  Видих подовжений.  Пов- торити 6–8 разів.

5. В.п. — те саме, руки вздовж тулуба. 1 — перейти у присід (ви- дих); 2 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 6–10 разів.

6. В.п. — те саме, руки на грудях «в замок». 1–4 — колові оберти руками ліворуч; 5–8 — колові оберти руками праворуч. Темп серед- ній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

7. В.п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 1 — руки вперед– вгору, з одночасним  підніманням правої ноги (вдих);  2 — в.п. (ви- дих); 3 — руки вперед–вгору, з одночасним  підніманням лівої ноги (вдих);  4–  в.п. (видих). Темп середній.  Повторити 6–8  разів кож- ною ногою.

8. В.п. — те саме. 1 — руки в сторони, прогнутися  (вдих); 2 — в.п., руками надавлювати на грудну клітку, нахил голови до грудей (ви- дих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

9. В.п. — лежачи на спині, ноги нарізно, руки в сторони. 1–2 — поворот тулуба ліворуч, праву руку покласти на ліву (видих); 3–4 — в.п. (вдих);  5–6 — поворот тулуба праворуч, ліву руку покласти  на праву (видих);  7–8 — в.п. (вдих).  Темп повільний.  Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

10. В.п. — лежачи  на правому  боці з упором  на лікоть  правої руки, ліва рука вгору. 1–2 — мах лівою ногою вгору з одночасним рухом лівої руки до лівої ноги (видих);  3–4 — в.п. (вдих).  Змінити в.п. 5–6 — мах правою ногою вгору з одночасним рухом правої руки до правої ноги (видих);  7–8 — в.п. (вдих); Темп середній. Повтори- ти 6–8 разів кожною ногою.

11. В.п. — те саме. 1–4 — колові оберти лівою рукою в одну сто- рону; 5–8 — колові оберти лівою рукою у другу сторону; те саме, змінивши  в.п. правою рукою. Темп середній. Повторити 6–8 разів кожною рукою у кожну сторону.

12. В.п. — те саме, ліва рука на пояс. 1–2 — мах лівою ногою впе- ред і назад до упору; 3–4  — те саме, змінивши  в.п., правою ногою. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів кожною но- гою.

 

13. В.п. — сидячи  ноги нарізно,  руки на стегна. 1–2  — поворот тулуба ліворуч з нахилом, руки в сторону–назад; 3–4 — поворот ту- луба праворуч з нахилом, руки в сторони–назад. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

14. В.п. — упор лежачи на передпліччях.  1–2 — мах лівою ногою назад на носок; 3–4 — в.п.; 5–6 — мах правою ногою назад на носок;

7–8  — в.п. Дихання  помірне. Темп середній.  Повторити 6–8  разів кожною ногою.

15. В.п. — лежачи  на животі, з упором на передпліччях.  1–2  —

відведення  правої руки в сторону–назад (вдих); 3–4 — в.п. (видих);

5–6– відведення  лівої руки в сторону–назад (вдих); 7–8 — в.п. (ви- дих). Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

16. В.п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 1–2 — руки вго- ру, за голову (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повтори- ти 6–8 разів.

17. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс вправ при плевриті

1. В.п. — лежачи на спині, руки на грудях. 1–2 — руки в сторони (вдих);  3–4  — в.п., стискуючи  нижній  та середній  відділи  грудної клітки (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

2. В.п. — лежачи на правому боці з упором на лікоть правої руки.

1–2  —  мах  лівою  ногою,  зігнутою  у коліні,  намагаючись  дістати грудей коліном; 3–4  — в.п. Змінити в.п. 5–6  — мах правою ногою, зігнутою у коліні, намагаючись  дістати грудей коліном; 7–8 — в.п. Дихання  помірне.  Темп  повільний.  Повторити 6–8  разів  кожною ногою.

3. В.п. — сидячи, упор ззаду, ноги зігнуті із опорою на ступні. 1 — опустити  ноги, зігнуті у колінах, на підлогу ліворуч (видих);  2 — в.п. (вдих); 3 — опустити ноги, загнуті у колінах, праворуч (видих); 4 — в.п. (вдих). Темп повільний. Видих подовжений. Повторити 6–8 разів.

4. В.п. — сидячи, ноги нарізно. 1–2 — руки в сторони, глибокий

вдих; 3–4 — нахил тулуба до лівої ноги, руками намагатися  дістати носка, подовжений видих; 5–6  — руки  в сторони,  глибокий  вдих;

 

7–8 — нахил тулуба до правої ноги, руками намагатися  дістати нос- ка, подовжений видих. Темп повільний.  Повторити 6–8 разів до кожної ноги.

5. В.п. — те саме. 1 — руки в сторони, прогнутися  (вдих);  2–4 — пружні  нахили  вперед  (видих). Темп  повільний.  Повторити 6–8 разів.

6. В.п. — те саме. 1 — руки вгору (вдих);  2–4 — пружні нахили до лівої ноги, дихання  затримати;  5 — в.п. (подовжений видих); 6 — руки  вгору (вдих);  7–9  — пружні  нахили  до правої  ноги, дихання затримати;  10 — в.п. (подовжений видих).  Темп повільний.  Повто- рити 4–6 разів до кожної ноги.

7. В.п. — сидячи, права нога вперед, ліва, півзігнута  у коліні, на- зад. 1 — руки в сторони–вгору (вдих); 2–3 — пружні нахили тулуба до правої ноги; 4 — в.п. (видих);  5–8 — те саме, змінивши  в.п. Темп повільний.  Повторити 6–8 разів до кожної ноги.

8. В.п. — стоячи  спиною  до гімнастичної  стінки,  ноги нарізно, руки опущені. 1 — поворот тулуба праворуч, руки праворуч–назад (видих);  2 — в.п. (вдих); 3 — поворот тулуба ліворуч, руки ліворуч– назад (видих);  4 — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

9. В.п. — те саме. 1–2  — прогнутися  назад, руками  торкнутися щабля гімнастичної  стінки (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повіль- ний. Повторити 6–8 разів.

10. В.п. — о.с. Ходьба на місці впродовж  2–3  хвилин.  Дихання помірне. Темп середній.

11. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс

вправ при пневмонії в середині  другого періоду

1. В.п. — о.с. Ходьба у повільному темпі з одночасним згинанням і розгинання пальців  у кулак  впродовж  2–3  хвилин.  Дихання  по- мірне.

2. В.п. — стійка ноги нарізно. 1–2 — руки до плечей, лікті розвес- ти в сторони (вдих);  3–4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити

8–10 разів.

 

3. В.п. — те саме. 1 — ліву ногу назад на носок, руки за голову, прогнутися  (вдих); 2 — в.п. (видих);  3 — праву ногу назад на носок, руки за голову, прогнутися  (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів кожною ногою.

4. В.п. — те саме, руки на пояс. 1–2 — ліву ногу в сторону на но- сок, ліву руку ліворуч (вдих); 3–4 — в.п. (видих);  5–6 — праву ногу в сторону на носок, праву руку праворуч (вдих); 7–8 — в.п. (видих); Темп повільний.  Повторити 8–10 разів у кожну сторону.

5. В.п. — те саме, гімнастична  палиця  у руках за головою. 1–2 — крок лівою ногою назад, руки вгору–прогнутися (вдих);  3–4 — в.п. (видих); 5–6 — крок правою ногою назад, руки вгору–прогнутися (вдих);  7–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 8–10 разів кожною ногою.

6. В.п. — те саме. 1–2 — руки вгору (вдих); 3–4 — руки опустити донизу перед собою (видих). Темп повільний.  Повторити 8–10 ра- зів.

7. В.п. — те саме, палиця  у руках на грудях. 1–2  — руки  вгору (вдих); 3–4 — присід, руки вперед (видих). Темп повільний. Повто- рити 8–10 разів.

8. В.п. — стоячи біля гімнастичної  стінки, руки на щаблі на рів- ні плечей. 1 — поворот тулуба ліворуч; 2 — в.п.; 3 — поворот тулу- ба праворуч; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити

8–10 разів у кожну сторону.

9. В.п. — стоячи біля гімнастичної  стінки, руки на щаблі на рівні пояса. 1–4 — пружні нахили донизу; 5 — в.п. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів.

10. В.п. — стоячи правим боком до гімнастичної  стінки, правою рукою утримуючись  за щабель. 1 — опустити таз ліворуч, ліва рука дугою через сторону вгору до гімнастичної  стінки  (вдих);  2 — в.п. (видих);  3 — стоячи лівим боком до гімнастичної  стінки, опустити таз праворуч, права рука дугою через сторону вгору до гімнастичної стінки (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів з кожного в.п.

11. В.п — стоячи спиною біля гімнастичної стінки, утримуючись руками  за щабель на рівні плечей. 1 — крок правою ногою вперед, прогнутися  (вдих);  2 — в.п. (видих);  3 — крок лівою ногою вперед, прогнутися (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів з кожної ноги.

 

12. В.п. — о.с. 1 — нахил тулуба вперед; 2 — присід, руки вперед;

3 — нахил тулуба вперед; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів.

13. В.п. — о.с. Ходьба у повільному  темпі з одночасним  згинан- ням і розгинання пальців  у кулак  впродовж  2–3 хвилин.  Дихання помірне.

14. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс

вправ при дисемінірованому туберкульозі легень, при сілікотуберкульозі

1. В.п. — сидячи. 1–2 — руки до плечей (вдих); 3–4 — нахил впе- ред тулуба і з’єднати лікті (видих). Темп повільний. Повторити 6–8 разів.

2. В.п. — сидячи, руки донизу. 1–2 — нахил тулуба праворуч, пра- ва рука вниз, ліва–під пахву (вдих); 3–4 — в.п. (видих); 5–6 — нахил тулуба ліворуч, ліва рука вниз, права–під пахву (вдих);  7–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

3. В.п. — сидячи ноги нарізно, руки на пояс. 1–2 — нахил тулуба вперед, руки до носків ніг (видих);  3–4 — в.п. (вдих).  Темп повіль- ний. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

4. В.п. — стійка  ноги нарізно,  руки  на пояс. 1 — нахил  тулуба вперед, руки до носків; 2 — присід, руками обхопити коліна (видих);

3 — нахил тулуба вперед, руки до носків; 4 — в.п. (вдих).  Темп по- вільний. Повторити 4–8 разів.

5. В.п. — о.с. Ходьба на місці впродовж  2–3 хвилин: 2–3 кроки

(вдих), 4–6 кроків (видих). Темп повільний.

6. В.п. — сидячи на стільці, руки на стегнах. 1 — руки в сторони

(вдих); 2 — підтягнути ліву ногу, зігнуту у коліні, до грудей (видих);

3 — в.п.; 4 — руки в сторони  (вдих);  5 — підтягнути  праву ногу, зі- гнуту у коліні, до грудей (видих);  6 — в.п. Темп повільний.  Повто- рити 6–8 разів з кожною ногою.

7. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1– на вди- ху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (видих). Пов- не і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

 

Комплекс

вправ при плевритах у стадії розсмоктування,

при плевритних зрощеннях і швартах та односторонньому плеврогенному пневмосклерозі

При  супроводжуваному астмоїдному  бронхіті  (у хворих  плев- рогенним  пневмосклерозом) показана  коротка  (2–3-секундна) за- тримка дихання після видиху при кожному повторенні вправи. При явній дихальній недостатності вправи із гантелями, медболом не призначати. Асиметричне  обтяження рекомендується при атрофії м’язів плечового  пояса на стороні плевриту,  плевральних швартах (грубих спайках).

1. В.п. — сидячи  на стільці,  ноги нарізно,  руки  на пояс. 1–2  — відвести руку «хворої» сторони назад–в  сторону (вдих);  3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

2. В.п. — сидячи  на стільці, ноги нарізно, руки опущені. 1–2  — нахиляючись у «здорову» сторону, протилежну руку через сторону вгору (вдих);  3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

3. В.п. — те саме. 1–2 — нахил тулуба вперед–вниз, пальці обох рук  до носка  ноги  «здорової»  сторони  (вдих);  3–4  — в.п. (вдих). Темп повільний.  Повторити 6 — 8 разів.

4. В.п. — сидячи на стільці, руки опущені. 1–2 — руки в сторони– назад (вдих);  3–4 — підтягнути  ногу, зігнуту у коліні «хворої» сто- рони, до грудей (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

5. В.п. — стійка ноги нарізно, руки зігнуті перед грудьми, у руці

«хворої» сторони гантель. 1–2 — руки в сторони–назад (вдих); 3–4 —

в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

6. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені, у руці «хворої» сто- рони гантель. 1–2 — руки дугами через сторони вгору (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

7. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1–2 — поворот голо- ви у «здорову» сторону, підборіддя дещо підняти (вдих); 3–4 — в.п., голову прямо (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

8. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1– на вди- ху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (видих). Пов- не і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

 

Комплекс

вправ при осумкованих плевритах, залишкових плевральних порожнинах після часткових резекцій легенів,  при пневмоплевритах — вправи на «парадоксальне» дихання (Єпіфанов, 1987)

Вправи  на «парадоксальне» дихання  виконувати у повільному темпі. Вдих — при напруженні  м’язів і зменшення  об’єму грудної клітки,  видих під час розслаблення. Ці вправи  не слід поєднувати із загальнорозвивальними або звичайними дихальними. Призна- чають до повної ліквідації залишкової  порожнини, пневмоплевриті або осумкованого  плевриту. На першому етапі виконання комплек- су вправ потрібно  виконувати 3–4 рази на день і поступово  збіль- шувати кількість повторення  кожної вправи до 20–30 разів.

1. В.п. — стійка ноги нарізно, руки до плечей. 1–2 — лікті звести вперед, голову опустити на груди (видих);  3–4 — в.п. (видих).

2. В.п. — стійка ноги нарізно. 1–2 — рука «хворої»  сторони  до- лонею притиснута  до однойменної  бокової  поверхні  грудної кліт- ки, другою рукою стиснути  лікоть чи передпліччя,  нахиляючись у

«хвору» сторону — (вдих); 3–4 — в.п. (видих).

3. В.п. — сидячи  на стільці, руки на стегнах. 1–2 — руками  під- тягнути  зігнуту  у коліні  ногу «хворої»  сторони  до грудей  (вдих);

3–4 — в.п. (видих).

4. В.п. — стоячи, рушник  на рівні нижнього  краю лопатки  «хво- рої» сторони (або через плече «хворої» сторони) у протилежної сто- рони грудної клітки  утримується за кінці руками.  1–2  — стягуючи рушником грудну клітку (вдих); 3–4 — розслабити  рушник (видих).

Комплекс

вправ за двобічного плевропневмосклерозу (цироз легень)

та при хронічному легеневому серці

1. В.п. — сидячи на стільці, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

2. В.п. — сидячи на стільці, ноги нарізно, руки до плечей. 1–2 —

підняти і відвести лікоть правої руки назад (вдих); 3–4 — в.п. (видих);

 

5–6 — підняти і відвести лікоть правої руки назад (вдих); 7–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6 — 8 разів кожною рукою.

3. В.п. — сидячи на стільці, ноги нарізно, руки на пояс. 1–2 — по- ворот голови ліворуч, підборіддя дещо підняти (вдих); 3–4 — в.п., голову прямо (видих);  5–6 — поворот голови праворуч, підборіддя дещо підняти  (вдих);  7–8  — в.п., голову прямо  (видих). Темп по- вільний. Повторити 6 — 8 разів у кожну сторону.

4. В.п. — сидячи  на стільці, ноги разом, руки на стегнах. 1–2 — ноги нарізно,  руки за голову (вдих);  3–4  — в.п. (видих). Темп по- вільний. Повторити 8–10 разів.

5. В.п. — сидячи на стільці. 1–2 — відкинувшись на спинку стіль- ця, розслабитися, долоні на нижній половині грудної клітки (вдих);

3–4 — випрямитися, дещо стискуючи  грудну клітку (видих). Темп повільний.  Повторити 5–6 разів.

6. В.п. — сидячи, руки донизу. 1–2 — нахил тулуба праворуч, пра- ва рука вниз, ліва–під пахву (вдих); 3–4 — в.п. (видих); 5–6 — нахил тулуба ліворуч, ліва рука вниз, права–під пахву (вдих);  7–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

7. В.п. — сидячи,  ноги витягнуті,  руки  на стегнах. 1–2  — пра- вий носок «на себе», лівий «від себе»; 3–4 — лівий носок «на себе», правий  «від себе». Дихання  помірне.  Темп повільний.  Повторити

10–12 разів.

8. В.п. — сидячи, ноги нарізно, лікті притиснуті до тулуба. Згинан- ня і розгинання пальців рук, колові оберти у променевозап’ясткових суглобах з наступним  розслабленням кистей. Темп повільний.  Ви- конувати впродовж 1–2 хвилин у кожну сторону.

9. В.п. — сидячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1– на вди- ху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). По- вне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.