Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)

АнотацІя

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

С.І. Присяжнюк

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2008

ББК 75.116 я73

П  75

УДК  615.825:378 — 057.87 (075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист №1.4/18 — Г — 2358  від 26.12.2007 р.)

Рецензенти:

Мурза В.П. — доктор біологічних наук, професор, академік АНУ, академік Академії не- традиційної медицини, декан факультету реабілітації, завідувач кафедри фізичної  реабіліта- ції Міжнародного науково-технічного університету  ім. акад. Ю.М.Бугая;

Канішевський С.М.  — кандидат  педагогічних  наук, професор,  завідувач  кафедри  фізич- ного виховання і спорту  Київського  національного університету  будівництва і архітектури, академік Академії інженерних наук України, голова секції кафедр фізичного виховання вищих навчальних  закладів III–IV рівнів акредитації  НМК Міністерства освіти і науки України;

Гдаль  В.А.  — кандидат  медичних  наук, лікар  вищої  категорії,  доцент кафедри  терапії

Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

Присяжнюк С.І.

П 75 Фізичне виховання: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 504 с.

ISBN 978-966-364-682-4

У роботі наводяться рекомендації  з методики  проведення  оздоровчо-тренувальних за- нять з фізичного виховання із студентами спеціального  навчального відділення.  Дана харак- теристика  особливостей  організації занять після перенесених  захворювань; наводяться при- близні комплекси  фізичних  вправ при тих чи інших захворюваннях студентів.

Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальних навчальних відділень, виклада- чів та медичних працівників кафедр фізичного виховання аграрних вищих навчальних закладів.

Рекомендовано навчально-методичною комісією науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних  закладів освіти України з напряму «Фізичне виховання і спорт» як навчальний посібник для студентів, викладачів  та медичних працівників кафедр фізично- го виховання аграрних ВНЗ.

ISBN 978-966-364-682-4

© Присяжнюк С.І., 2008

© Центр учбової літератури, 2008