Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)

5.3. стисла клініко-функціональна характеристика захворювань дихальної системи

Патологія дихальної системи студентів в основному представле- на хронічною пневмонією, хронічним бронхітом, пневмосклерозом, бронхіальною  астмою, залишковими явищами  після  перенесеного плевриту, емфіземи легень, компенсованими формами  туберкульо- зу в стадії стійкої ремісії. Патологічні зміни, що виникають при хро- нічних  захворюваннях дихальної  системи, послаблюють  дихальну мускулатуру і порушують бронхіальну прохідність.

 

Будь-який вид фізичної  роботи пов’язаний  з витратою  енергії, яка звільняється завдяки окисленню  органічних речовин у робочих органах. Із збільшенням окислювальних процесів зростає і потреба у кисні. А зростаюча потреба в ньому, у свою чергу, висуває  підви- щені вимоги, насамперед  до дихальної  та серцево-судинної систем, які задовольняють цю потребу завдяки  посиленням своєї діяльнос- ті. При  виконанні фізичних  вправ  зовнішнє  дихання  перебудову- ється відповідно  до характеру,  обсягу та інтенсивності  м’язової ді- яльності.  Фази  руху, що збігаються  з дихальними рухами  грудної клітки та діафрагми, в кінцевому результаті призводять до утворен- ня пропріоцептивних дихальних рефлексів. Постійні оздоровчі тре- нування сприяють більш економній та повноцінній функціональній діяльності  легенів. Адаптація до фізичних  навантажень сприяє  по- глибленню дихання, робить його ритмічним, поліпшує газообмін, збільшує  коефіцієнт використання кисню, підвищує  ступінь наси- чення крові киснем.

При виконанні м’язової роботи у повному обсязі розкриваються функціональні можливості  дихальної  системи. Під час виконання фізичних  вправ  розкривається та частина  альвеол  капілярної сіт- ки, які у стані спокою не задіяні при виконанні дихальних  актів. Це сприяє  покращенню  трофічних  процесів в легенях і попереджує  їх склерозування у студентів  з хронічними захворюваннями дихаль- ної системи. Використання дихальних  вправ сприяє розсмоктуван- ню ексудату в альвеолах і виділенню мокротиння.

Під час виконання фізичних вправ регуляція дихання підтриму- ється за рахунок виробленого динамічного стереотипу, що об’єднує діяльність відповідних м’язових груп з функціональною діяльністю серцево-судинного та дихального апаратів.

Звичайно  оздоровчо-тренувальні заняття   лікувальною фізич- ною культурою не можуть бути панацеєю від усіх порушень дихаль- ної функції,  разом  з тим правильно спланований і організований навчальний процес з фізичного  виховання спроможний значною мірою покращити  здоров’я хворих студентів з деякими типами цих порушень.  Систематичні заняття  фізичними вправами  зміцнюють дихальну  мускулатуру.  Просвіт  бронхів  при  цьому  збільшується, що сприяє  повноцінному поновленню  повітря  в альвеолах  і підви- щенню ефективності легеневої вентиляції в цілому.

 

5.3.1.  Бронхіальна астма

Бронхіальна астма є проблемою надзвичайної актуальності, оскільки  захворюваність та смертність від неї постійно зростає у всьому світі. Однак дані офіційної статистики значно занижені, що пояснюється формуванням їх на підставі звертань за медичною до- помогою, а не за активним  виявленням.

Бронхіальна астма — це захворювання, яке періодично  прояв- ляється повторними нападами  ядухи  з ускладненим видихом,  які розвиваються в результаті спазм дрібних бронхів і бронхіол.

Бронхіальна астма є не тільки  медичною, але і важливою  соці- альною проблемою, оскільки  захворювання призводить  до ранньої інвалідності  і зниження основних  показників «якості  життя»  хво- рого. Основною причиною, що призводить до інвалідності та смерт- ності у хворих бронхіальною  астмою, є дихальна недостатність,  що в основному  обумовлено  розвитком синдрому  «обмеженнях  пові- тряного потоку» і синдрому «раннього експіраторного закриття ди- хальних шляхів».

Симптоми. Раптові, як правило, короткочасні напади стертороз- ного дихання під час видиху; задишка; інколи кашель. У проміжках між нападами симптоми не спостерігаються.

Обумовлювані  чинники  виникнення  захворювання. Забруднення навколишнього середовища: алергія на певні речовини або продук- ти харчування; холодне сухе повітря; різкі зміни кліматичних умов; емоційні стреси; аспірин та інші препарати; респіраторні інфекції, наприклад простуда; надмірні фізичні навантаження.

Порушення функції легень. Бронхоспазма (звуження бронхіол внаслідок різкого мимовільного  скорочення  їх стінок); запалення висилки  бронхіол під час нападів.

Реакція на лікування. Можливе  повне відновлення. Хворим аст- мою,  обумовленою  відповідними чинниками,   слід  їх  запобігати. Усім іншим — вживати лікарські  препарати.

5.3.2.  Хронічний бронхіт

Виникненню хронічного  бронхіту  можуть сприяти  такі чинни- ки: порушення дренажної функції бронхів внаслідок ушкодження війчастого епітелію слизової; наявність  хронічних вогнищ інфекції

 

у верхніх  відділах  дихальних  шляхів  і біля  носових  пазух, вплив на бронхи  неспецифічних подразників у вигляді  вдихання  холод- ного або забрудненого  повітря,  вживання алкоголю; зниження ре- активності організму внаслідок повторних охолоджень, алергічна схильність. При запальному  процесі очищувальна функція бронхів порушується. Нагромадження слизу при зменшенні в ньому бакте- рицидних  речовин  створює  сприятливі умови  для розвитку  пато- генної мікрофлори й спазму бронхів [19].

Симптоми. Хронічний  щоденний кашель з виділенням слизу впродовж  не менше 3-х місяців в рік протягом 2-х років підряд; су- проводжується задишкою і стерторозним диханням.

Обумовлювані чинники виникнення  захворювання. Паління.

Порушення  функції легень. Запалення бронхіол,  надмірне  виді- лення слизу, бронхоспазм.

Реакція на лікування. Часткове відновлення провідності дихаль- них шляхів і можливе усунення симптомів внаслідок терапії.

5.3.3.  Емфізема легень

Емфізема  легень — патологічні  зміни легеневої тканини, які ха- рактеризуються підвищеним вмістом у ній повітря. Залежно від ха- рактеру захворювання вона має ті чи інші форми.

Емфізема легень везикулярна — ураження  легеневої  тканини,  яке характеризується розширенням повітряних просторів,  що розміщені дистальніше термінальних бронхіол, і деструкцією та атрофією альве- олярних перетинок. Фактори, що мають значення в патогенезі емфізе- ми легень, поділяють на ендогенні і екзогенні. Із ендогенних факторів найбільше  значення  мають генетична  детермінованість, вроджені де- фекти структурних глюкопротеїдів (легеневий колаген, еластин, про- теоглікани), порушення  взаємовідносин між статевими  гормонами (андрогенами і екстрогенами). Із екзогенних факторів найбільше зна- чення мають паління та різні виробничі забруднення повітря.

Емфізема легень альвеолярна — проявляється розширенням про- світу альвеол.

Емфізема легень вікарна — характеризується збільшенням об’єму легені або його частини, що пов’язано зі зменшенням об’єму решти легеневої  тканини  внаслідок  рубцевого  зморщування, ателектазу або оперативного  втручання.

 

Емфізема легень вогнищева — при якій  уражені  окремі ділянки легеневої тканини; зумовлена  деструкцією  і розтягненням стінок альвеол поряд з вогнищами  запалення чи склерозу.

Емфізема легень вроджена однобічна — яка зумовлена аномалією розвитку легеневої тканини.

Емфізема легень вроджена часткова — яка зумовлена аномалією розвитку  привідного  бронха і його розгалужень,  що призводить  до розширення однієї з часток.

Емфізема легень вторинна — яка ускладнює перебіг інших за- хворювань легень.

Емфізема легень дифузна — при якій уражені всі відділи легень. Емфізема легень інтерстиційна — характеризується накопичен- ням пухирців  повітря  в проміжній  тканині  легені; спостерігається наявність  ланцюжків  із пухирців  повітря  в товщі плеври,  частіше розміщених паралельними рядами по ходу ребер у передньоверхніх відділах легень; у легенях пухирці повітря спостерігаються навколо бронхів, судин, які розміщені ближче до кореня легені і поширюєть-

ся на тканину середостіння,  інколи під шкіру.

Емфізема легень панацинозна  — при якій патологічні  зміни спо- стерігаються  у всіх відділах ацинусів або часток.

Емфізема легень стареча — характеризується зменшенням ле- гень у розмірах, часто дифузним  антракозом,  атрофією і склерозом м’язових пучків, що обплітають стінки бронхіол; конфігурація аци- нуса має вигляд послабленої пружини, провідна частина бронхіол розширяється, а площа альвеол, внаслідок  їх сплощення,  відносно зменшується;  у результаті збільшується об’єм так званого мертвого простору.

Симптоми. Задишка, кашель, стерторозне дихання.

Обумовлювані чинники виникнення захворювання. Паління (основ- ний чинник),  інгібуючі дії захисних  ферментів  легень, вроджений дефіцит захисних ферментів (у тих, хто не палить).

Порушення функції легень. Втрата еластичності  і здатності виво- дити повітря  із легень, альвеолярних мішечків,  що призводить  до переповнення легень; пошкодження альвеолярних мішечків, що по- рушує газообмін між легенями  та кровотоком.

Реакція  на лікування.  Не  піддається  відновленню,  медикамен- тозне лікування пом’якшує симптоми.

 

5.3.4.  Пневмонія

Пневмонія — група різних  за етіологією,  патогенезом  і морфо- логічною характеристикою ексудативних запальних процесів у легенях з переважним ураженням їхніх респіраторних відділів; най- частіша причина  виникнення захворювання у дорослих  — інфіку- вання бактеріями:  Streptococcus pneumoniae,  анаеробні бактерії, Hemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Chlamidia  pneumoniae та інші грам-негативні палички;  близький до бактерій  мікроорга- нізм  Mycoplasma  pneumoniae  —  найчастіша  причина  П. у підліт- ків і молоді; основними  патогенами  в грудних  та маленьких  дітей є  віруси:  респіраторно-синцитійний, аденовірус,  віруси  парагри- пу, грипу А і В, збудники  вірусних  екзантем  (кору, вітряної  віспи, червоної висипки), вірус Епштейна-Барр, ентеровірус; ці агенти можуть  викликати П. і у дорослих,  але для  них найбільш  небез- печними  є тільки  вірус  А і (рідше)  В; інколи  П. викликають ак- тиноміцети, наприклад, Nocardia I Actinomyces; мікобактерії — як типові  (Mycobacterium tuberculosis), так і атипові  (в першу чергу Mycobacterium kansasii i Mycobakterium avium — intracellulare); гри- би (Histoplasma capsulatum,  Coccidioides immitis); паразитичні най- простіші, а також хламідії, головним чином пситакоз; до можливих факторів  ризику  належать  респіраторно-вірусні інфекції,  алкого- лізм, перебування в місцях ув’язнення  та інтернатах, паління,  сер- цева недостатність, ранній або старечий вік, загальне виснаження, імунодепресивні стани та імунодепресивна терапія, порушення  сві- домості, дисфагія, контакт з носіями інфекції; механізми зараження — або вдихання  досить дрібних, щоб досягнути  альвеол, крапель, або аспірація  секрету  верхніх  дихальних  шляхів;  інші шляхи  включа- ють гематогенну дисемінацію і поширення лімфатичними шляхами або безпосередньо із суміжних вогнищ інфекцій.

Пневмонія аденовірусна — виникає  наслідок дії аденовірусів; на- лежить  до групи  П. з переважним ураженням сполучної  тканини легень (інтерстиційна П.); як правило, супроводжується виразково- некротичним трахеїтом та різко вираженим  некрозом паренхіми.

Пневмонія аспіраційна  — виникає  внаслідок  потрапляння рі- дини, твердих частинок  або виділень у нижні дихальні шляхи; П.а. включає три синдроми, розвиток яких залежить від природи ас- пірованого  матеріалу:  хімічний  пневмоніт,  бактеріальна інфекція

 

нижніх дихальних шляхів і механічна обструкція; хімічний пневмоніт виникає  у випадках,  коли сам аспірований матеріал  токсичний для легень; найчастіше  зустрічається кислотний пневмоніт, внаслідок аспірації кислого шлункового соку; бактеріальна інфекція нижніх дихальних шляхів є найчастішою формою П.а.; звичайно  збудниками є анаеробні  бактерії, що населяють  приясенну борозну; локалізація уражень може залежати від пози хворого в момент аспірації, якщо остання  відбувається в позі лежачи на спині, то, як правило, уража- ється верхній сегмент нижньої частки або задній сегмент верхньої частки; ураження  нижніх часток відбувається при аспірації в позі стоячи; звичайно  прояви  П. такі ж, як і при іншій бактеріальній ін- фекції, включаючи  кашель, гарячку  та гнійну мокроту; здебільшого наслідок  інфікування анаеробними бактеріями — легеневий  некроз з емпіємою, зумовленою  бронхоплевральною норицею, або утворен- ня абсцесу; механічна обструкція нижніх дихальних шляхів викли- кається  аспірацією  біологічно інертних рідин або твердих частинок; серед твердих частинок, осідаючих у нижніх дихальних шляхах, най- частіше зустрічаються об’єкти рослинного  походження;  симптоми обструкції залежать від діаметра як об’єкта, так і дихальних  шляхів; обструкція  верхнього  відділу  трахеї може викликати гостре апноє, часто з афонією та швидким розвитком смерті; обструкція більш дис- тальних шляхів викликає подразнюючий хронічний кашель та (інко- ли) рецидивуючі інфекції дистальніше місця обструкції.

Пневмонії  вірусні, спричиняються вірусами; інфекція  нижніх відділів  респіраторного тракту  спричинюється багатьма  вірусами, але перевага  того чи іншого з них залежить  від віку людини  і епі- деміологічних обставин;  у грудних  і маленьких  дітей здебільшого респіраторно-синцитійний вірус, аденовірус,  віруси  парагрипу  А і В, інколи риновірус  і коронавіруси;  серед здорових  в інших аспек- тах дорослих єдиними, що здебільшого зустрічаються, патогенними вірусами є віруси грипу А і В; до важливих патогенів у літніх людей належать  віруси  грипу, парагрипу  і респіраторно-синцитійний ві- рус, у хворих  з порушеннями клітинного  імунітету  часті легеневі інфекції,  зумовлені  латентними вірусами,  особливо  цитомегалові- русом або вірусом простого герпесу; більшість вірусних інфекцій виникає  при контакті  неімунних  осіб з інфікованими хворими, які є поширювачами вірусу; клінічні прояви вірусних інфекцій нижніх дихальних  шляхів включають бронхіт, бронхіолі і пневмонію.

 

Пневмонія геморагічно-некротична, яка характеризується альве- олярним  ексудатом  із значним  вмістом  еритроцитів та розвитком вогнищевих некрозів легеневої тканини.

Пневмонія гіпостатична, яка виникає при явищах гіпостатич- ного, застійного  повнокрів’я; крім застою крові та набряку  легень, суттєве значення в розвитку хвороби має неповне розправлення альвеол, особливо в нижніх відділах легень, внаслідок  поверхнево- го дихання,  а також  затримка  секрету  в альвеолах  та бронхах, що значною мірою пов’язано з ослабленням кашльових  рухів; особли- во часто П.г. виникає  в нижніх відділах правої легені; клінічно П.г. характеризується поступовим розвитком,  в’ялим перебігом та стер- тою клінічною симптоматикою.

Пневмонія  гостра. П.г. швидко  розвивається за типом  ексуда- тивного запалення;  залежно від етіологічних  факторів  розрізняють такі П.г.: бактеріальні, вірусні, мікоплазмові і рикетсіозні; алергічні; зумовлені  фізичними і хімічними  факторами,  змішані, невизначе- ної етіології; залежно від патогенезу — первинну і вторинну; за мор- фологічними ознаками  — крупозну  і вогнищеву;  за перебігом  — з гострим перебігом і затяжну.

Пневмонія  грипозна. П., яка  спричиняється вірусом  грипу, або розвивається як ускладнення грипу; залежно  від термінів  виник- нення  П. після грипу, виділення  з мокроти  і змивів  із бронхів тих чи інших вірусів і бактерій, наявності  в сироватці крові противірус- них і протимікробних антитіл та динаміки титрів П.г. поділяють  на вірусну (первинну грипозну П.), а також вірусно-бактеріальну, або бактеріальну постгрипозну (вторинна грипозна П.).

Пневмонія грипозна вторинна. Хвороба вірусно-бактеріального або  бактеріального походження,   яка,  як  правило,  виникає   через

4–5 днів після захворювання; у деяких  хворих П.г.в. є безпосеред- нім продовженням грипу; в інших хворих перед виникненням П.к.в. знижується температура  тіла, зменшуються  симптоми  інтоксикації і катаральні зміни верхніх дихальних  шляхів  та бронхів, але потім загальний  стан знову погіршується,  виникають  симптоми пара- або постгрипозної П.; П.г.в. характеризується підвищеною  температу- рою, яка зберігається тривалий час; розвиток  нових  вогнищ  запа- лення супроводжується повторними підвищеннями температури, погіршенням самопочуття,  виникненням нападоподібного  кашлю з виділенням слизової або слизово-гнійної мокроти, інколи з доміш-

 

ками крові; з’являється задишка,  ціаноз, сухі та вологі, переважно дрібнопухирчасті, хрипи, може з’явитися абсцедування.

Пневмонія грипозна геморагічна (форма пневмонії грипозної первинної)  —  характеризується  гострим  початком  з  температу- рою до 39–40°, швидко зростаючою важкою задишкою, ціанозом, кров’янистою,  інколи  пінистою  мокротою;  може  розвиватися ко- лапс, непритомність та менінгізм.

Пневмонія грипозна первинна, виникає  внаслідок  дії вірусу гри- пу. Вірус грипу  А поділяється на підтипи  залежно  від двох анти- генних детермінант: гемаглютинінового і нейрамінідазного антиге- нів. Серед підтипів спостерігається значна мінливість  (антигенний дрейф). Значні епідемії часто виникають, коли модифікований вна- слідок  антигенного  дрейфу  підтип  поширюється в популяції,  яка не контактувала раніше з його новими антигенами.  Віруси грипу В більш стабільні і викликають менш важке захворювання. П.г.п. клі- нічно характеризується швидким,  упродовж  кількох  годин, підви- щенням температури,  вираженими ознаками  інтоксикації,  сильним головним  болем, болями  в усьому тілі, особливо у м’язах рук і ніг, адинамією; кашель сухий або з невеликою кількістю серозної мо- кроти, в якій інколи є домішки крові. Можуть виникати носові кро- вотечі, характерно виражена задишка з дифузним ціанозом. Можуть виникати ураження нервової системи (енцефаліт, менінгіт, неврити і невралгії),  серцево-судинної системи (міокардит) і ЛОР–органів (отит, синусит).  Можливе  формування циліндричних бронхоекта- зів, сухих порожнин (грипозних каверн).

Пневмонія інфаркту — вогнищева пневмонія. Розвивається вна- слідок  емболії  легеневих  судин. Фізикальні прояви  пневмонії  ін- фаркту  розвиваються на фоні клінічної  картини  інфаркту  легені. У типових випадках рентгенологічно П.і. має вигляд трикутного за- темнення, верхівка якого спрямована  до кореня легені.

Пневмонія мікоплазмова. Хвороба виникає внаслідок дії Myco- plasma pneumoniae.  Цей мікроорганізм, який передається від люди- ни до людини, може зумовити епідемію, яка поширюється повільно, внаслідок  того, що інкубаційний період триває  10–14  днів. Епіде- мія, як правило, охоплює осіб, які тісно контактують, або ізольовані контингенти у навчальних  закладах, військових  частинах та сім’ях. Ця  хвороба  частіше  виникає  у дитячому  та молодому  віці (від  5 до 35 років).  Мікроорганізм прикріпляється до клітин  війчастого

 

епітелію слизової  оболонки  дихального  тракту  і руйнує  його. Мі- кроскопічно виявляються інтерстиційний пневмоніт, бронхіт і бронхіолі. Перибронхіальні ділянки  інфільтровані плазматичними клітинами та лімфоцитами. У просвіті  бронхів  містяться  нейтро- філи,  макрофаги,  нитки  фібрину  і залишки  епітеліальних клітин. Клінічно  спочатку  захворювання схоже з грипом, супроводжуєть- ся нездужанням, болями в горлі та сухим кашлем. Характерний поступовий  прогресуючий розвиток.  З часом важкість  симптомів зростає, можуть виникати напади кашлю з виділенням слизової, слизово-гнійної або з прожилками крові мокроти. Гострі симптоми, як правило, зберігаються 1–2 тижні, після чого поступово настає одужання,  хоча у багатьох випадках у хворих ще кілька тижнів збе- рігаються  загальні  симптоми  захворювання. Як  правило,  хвороба протікає легко і завершується спонтанним одужанням, але в деяких випадках виникає важка форма — розвивається гемолітична анемія, тромбоемболічні ускладнення, поліартрит або неврологічні синдро- ми. У 10–20 \% з’являються макулопапульозні висипи,  які можуть бути важливою діагностичною ознакою.

Пневмонія  післятравматична. Майже  40 \% П.п. виникають  як ускладнення після переломів ребер або травми грудної клітки, піс- ля пошкодження черепа та інших ушкоджень  голови, а також піс- ля переломів, опіків та важких травматичних ушкоджень  інших анатомічних  структур.  При бактеріологічному дослідженні  мокро- ти та бронхіального секрету  виявляються  грамнегативні бактерії, Staphilococcus fureus,  пневмококи,  Hemophilus influenzae  та поєд- нання  цих мікроорганізмів. Симптоми П.п. такі ж, як і при інших П., що викликаються цими бактеріями.

Пневмонія пневмококова — виникає внаслідок дії пневмококів. Хвороба в основному спорадична, але здебільшого зустрічається взимку.  П.п.  частіше  виникає   після  гострого  респіраторного за- хворювання.  Пневмококи потрапляють у легені, як правило,  через верхні дихальні  шляхи  внаслідок  інгаляції  або аспірації. Вони осі- дають у бронхіолах, проліферують і запускають  патологічний про- цес, який починається в просвітах альвеол з випотівання багатої білком рідини, яка є живильним середовищем для мікроорганізмів і засобом для їхнього поширення в альвеоли  прилягаючих сегмен- тів. Перша фаза П.п. — застійна. Вона характеризується масивною ексудацією  серозної  рідини,  кровонаповненням судин  і швидким

 

розмноженням бактерій. Друга фаза — стадія червоного спечін- кування,  повітряні  простори  ураженої  легені  заповнюються ней- трофілами,  виникає  судинний  застій, а екстравазація еритроцитів зумовлює червонувате забарвлення, яке спостерігається при макро- скопічному дослідженні. Третя фаза — стадія сірого спечінкування, при якій у легеневій тканині спостерігаються скупчення фібрину  з лейкоцитами та еритроцитами різного ступеня дезінтеграції, а аль- веолярні  простори  заповнені  запальним ексудатом. Четвертою  фа- зою є завершення, що характеризується розсмоктуванням ексудату. Початок П.п. здебільшого раптовий, у вигляді одноразового  нападу сильного  ознобу  (стійкий озноб, як  правило,  свідчить  про інший діагноз).  Потім, як правило,  розвивається гарячка,  біль під час ди- хання  на боці ураження  (плеврит), кашель,  задишка  та виділення мокроти. При запаленні нижньої частини легень біль може іррадію- вати і викликати підозру на гнійний  процес у черевній порожнині. Температура тіла швидко підвищується до 38–40,5°, частота дихан- ня, як правило, досягає 20–45 на хвилину, а пульс — 100–140 уд./хв. Кашель на початку буває сухим, але, як правило,  швидко розвива- ється виділення «іржавої» мокроти або гнійної з прожилками крові. Дані, які спостерігаються при фізикальному дослідженні, залежать від характеру і стадії захворювання.

Пневмонія хронічна — являє  собою, як правило,  локалізований процес, який є наслідком  не вилікуваної повністю гострої пневмо- нії. Морфологічним субстратом  П.х. є пневмосклероз або карніфі- кація  легеневої  тканини,  а також незворотні  зміни  у бронхіально- му дереві за типом локального хронічного бронхіту, що клінічно проявляється рецидивами запального  процесу  в ураженій  частині легень.  Залежно від  переваги  тих  чи  інших  морфологічних змін П.х. поділяється на інтерстиційну (з переважанням склерозу пери- бронхіального інтерстицію) і карніфікуючу (з переважанням карні- фікації  альвеол).  Залежно від поширення розрізняють вогнищеву (здебільшого карніфікуючу), сегментарну,  часткову та тотальну  (з ураженням всієї легені).

5.3.5.  Плеврит

Плеврит — запалення плеври. Залежно від етіологічних  фак- торів розрізняють інфекційний і неінфекційний (асептичний); від

 

характеру  тканинних змін — сухий (фібринозний) і випітний  (екс- кудативний); від клінічного  перебігу — гострий,  підгострий  і хро- нічний; залежно від наявності обмеження випоту від неураженої плевральної порожнини виділяють  дифузний (тотальний) і обме- жений  (осумкований); відповідно  до локалізації випоту  розрізня- ють верхівковий (апікальний), пристінковий (паракостальний), костодіафрагмальний (базальний), парамедіастинальний, міжчаст- ковий (інтерлобарний).

5.3.6.  Туберкульоз легень

Туберкульоз є інфекційним захворюванням, викликаним мікро- бактеріями туберкульозу.  Збудник туберкульозу стійкий до впливу факторів зовнішнього середовища. Джерелом збудників інфекції є хвора людина, а також хворі тварини.  Мікобактерії можуть потра- пляти в організм через верхні дихальні шляхи, інколи через слизові оболонки та пошкодження шкіри.

Щорічно  у світі  помирає  від туберкульозу близько  3 млн  чо- ловік, а сама хвороба вважається «хворобою бідних», бо ж уражає, насамперед, людей із низьким  достатком. Туберкульоз посідає осо- бливе місце серед соціальних  і медичних проблем людства. Ця хво- роба не ліквідована  у жодній країні світу. Починаючи із 90–х років ХХ сторіччя  помітно  зросла  поширеність  туберкульозу у всьому світі, в тому числі і в Україні.  Відзначається збільшення кількості дітей та підлітків, хворих на туберкульоз. За останнє десятиріччя захворюваність їх збільшилася на 100 \%.

У багатьох країнах світу ця хвороба вийшла з-під контролю, тому у серпні 1993 року Всесвітня  організація  охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила  туберкульоз національним лихом,  а день  24 березня  —

«Всесвітнім  днем боротьби з туберкульозом». Тоді ж була офіційно рекомендована і стратегія  DOTS  як нова стратегія  боротьби  з цією страшною хворобою. Основні принципи стратегії DOTS — політична підтримка, діагностика  за допомогою мікроскопії,  надійне постачан- ня ліків, контроль за лікуванням та регулярна оцінка результатів.

Україна  на другому місці у Європі  після Росії за рівнем захво- рюваності на туберкульоз.

В Україні  епідемію туберкульозу було оголошено  з 1995 року. Щоденно у нас в країні виявляють близько 82 нових випадків цього

 

захворювання і 30 хворих гинуть від нього. За офіційними даними, кількість  хворих на туберкульоз в Україна  складає  1,4 \% населен- ня, тобто 700 тис. чоловік,  а за експертними оцінками  — близько

1,5 млн. З них близько  120 тис. — з активною,  найбільш  заразною формою  туберкульозу.  Найвищі показники реєструються у Хер- сонській  (155,7  осіб на 100 тис. населення), Миколаївській (106,2 осіб на 100 тис. населення) та Донецькій  (99,4 осіб на 100 тис. на- селення) областях. По захворюваності туберкульозом серед дітей і підлітків  попереду  Крим, Кіровоградська, Луганська,  Донецька  та Дніпропетровська області.

Разом  з тим за останні роки в Україні  ліквідовано  11 \% спеціа- лізованих туберкульозних клінік, 28,5 \% протитуберкульозних дис- пансерів, 44 \% спеціалізованих відділень у лікарнях,  65 \% санаторі- їв. Більше  половини  із діючих фтизіатрів — люди пенсійного  віку (газета «Вечерние вести», № 136 (1826), 16–22 августа 2007 г.).

У Києві спостерігається аналогічна ситуація, хоча темпи зростан- ня захворюваності та смертності повільніші, ніж в Україні. З 2002 до

2006 рр. первинна  захворюваність на туберкульоз серед киян мала стійку тенденцію до зростання  з 37,8 до 52,0 випадків на 100 000 на- селення, тобто в 1,4 раза.

На 01.01.07 р. в протитуберкульозних закладах  Києва  під дис- пансерним  спостереженням перебувають 19 148 осіб, серед яких —

2761 хворий на активні форми туберкульозу,  13 685 осіб — у групах ризику; 2702 — контактних  з активними формами.

Отже, туберкульоз становить  суттєву загрозу мешканцям  міста Києва,  всім громадянам України,  її демографічній перспективі та національній безпеці, а подальша  ситуація  з туберкульозом та ін- шими соціальними хворобами, йому супутніми, залежить  від рівня розвитку  Української держави  та її економіки,  добробуту  нашого народу, рівня  його моральності  та культури,  правосвідомості гро- мадян тощо.

Основними причинами підвищення захворюваності та смерт- ності населення від туберкульозу є:

1) погіршення  життєвого рівня населення;

2) зниження рівня протитуберкульозних заходів;

3) різке збільшення міграції великих груп населення;

4) почастішання випадків  Т., викликаного лікарсько-стійкими мікобактеріями;

 

5) втрата «керованості» Т. в умовах великого резервуару  тубер- кульозної інфекції та високої інфікованості населення.

Розрізняють такі стадії туберкульозу:

1) первинне інфікування;

2) латентна або прихована інфекція;

3) рецидивуючий туберкульоз дорослого типу.

Здебільшого уражаються легені, але можливе ураження й інших органів. В останній  час спостерігається переважання специфічних ескудативно-некротичних процесів Т., інфільтративних його форм, з масивним розпадом та гігантськими кавернами, казеозної пневмо- нії та плевритів.

Нещодавно  Президентом України  ухвалено державну програму контролю  за туберкульозом на 2007–2011 рр. Одним із основних її положень  є створення нової якісної системи протидії та лікування туберкульозу,  яка має спиратися на диспансерний принцип  надан- ня протитуберкульозної допомоги  населенню.  Окрім  того, плану- ється створити  систему підготовки  студентів-медиків, а також під- готовки,  перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців  усіх спеціальностей із базових знань про діагностику, лікування та про- філактику туберкульозу незалежно  від вибраного фаху.