Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)

3.2. періодизація оздоровчо-тренувального процесу з фізичного виховання у спеціальному навчальному відділенні

Навчальний оздоровчо-тренувальний процес  у спеціальному відділенні  умовно поділяють  на три етапи: підготовчий,  основний та заключний.

На перших  заняттях  (підготовчий період) засоби і методи фізичного  виховання використовують виключно  для вирішення оздоровчих  завдань. У подальшому  (основний період) в умовах поліпшення адаптації організму студентів до фізичного  наванта- ження і відновлення порушеного захворюванням функціонального стану поступово починають  вирішуватися завдання  професійно- прикладної  фізичної  підготовки.  На заключному етапі  занять ви- рішуються  завдання  підвищення загальної  і особливо  спеціальної, тобто з урахуванням конкретних  умов майбутнього  фаху, працез- датності, зміцнення захисних  сил організму. Завершується процес фізичного  виховання вдосконаленням професійно  важливих  якос- тей і рухових навичок. Важливо  враховувати,  що на усіх етапах за- нять із студентами спеціального навчального відділення завдяки використанню різних  засобів і методів фізичного  виховання вирі- шуються оздоровчі та лікувально-профілактичні завдання.

Протягом  усіх періодів оздоровчо-тренувальних занять треба дотримуватися диференційованого підходу до використання за- собів і методів фізичного  виховання.  На перших етапах він забез- печує вибір і дозоване  використання відповідних  фізичних  вправ і факторів  загартування для досягнення  найбільшого  оздоровчого ефекту. У подальшому, коли вирішуються завдання  професійно- прикладної  фізичної  підготовки,  диференційована спрямованість сприяє  виправленню недоліків  загальної  фізичної  підготовленості, що є обов’язковою умовою всебічного гармонійного  розвитку  орга- нізму, виховання спеціальних фізичних  якостей  та вдосконалення рухових навичок, необхідних для оволодіння  вибраним фахом.

На першому етапі групових занять фізичними вправами широ- ко використовують елементи лікувальної фізичної культури, а також засоби  оздоровчої  фізичної  культури.  Для  ефективнішого впливу на організм,  враховуючи  зменшений  обсяг фізичних  навантажень під час занять, необхідно визначати студентам завдання  самопідго-

 

товки для засвоєння  окремих вправ. При цьому слід пам’ятати, що навантаження під час виконання самостійних  завдань  з фізичного виховання мають бути дещо меншими  за обсягом, ніж на заняттях в університеті,  що проводяться викладачем.  Використання засобів фізичного виховання на початковому  етапі занять має сприяти  від- новленню порушених під час перенесеного захворювання функцій і поліпшення пристосувальних можливостей організму.

Головна небезпека, яка може зашкодити  ефективному викорис- танню фізичних вправ на першому етапі оздоровчо-тренувальних занять — це фізичне перевантаження ослаблених  хворобою органів і систем. Для  цього треба визначити інтенсивність навантаження, враховуючи  стан найслабшого  органа чи системи. Особливої уваги у цьому відношенні заслуговує  серцево-судинна система, яка після перенесеного захворювання впродовж тривалого часу таки залиша- ється досить вразливою. При цьому інші системи свідомо недован- тажуються.  Тому треба використовувати спеціальні  фізичні  впра- ви, які мають вибірковий характер. Так, якщо ці вправи зменшують фізичне  навантаження на серцево-судинну і дихальну  системи, то вони мають інтенсивно впливати на обмін речовин і енергії, а також на діяльність інших органів.

На  другому етапі  головний  зміст  занять  становлять фізичні вправи основної та атлетичної гімнастики, легкої атлетики, спор- тивних  ігор. Особливої уваги заслуговують  вправи, які виконують за допомогою використання малих архітектурних форм паркових  і лісопаркових зон.

Третій етап періоду лікувально-профілактичного впливу спря- мований на подальше вдосконалення фізичної  підготовленості та функціонального стану організму студентів. Для вирішення завдань третього етапу потрібно  застосовувати увесь комплекс  засобів фі- зичного виховання, доступний для використання в умовах конкрет- ного аграрного вищого навчального закладу. Розпочинається під- готовка до виконання рекомендацій  Державних  тестів і нормативів фізичної підготовленості населення України.

Під час подальших  занять  забезпечується професійно-прикладна фізичнапідготовка,якадиференційованазалежновідвимог майбутньої спеціальності. Адже професійна  направленість лікаря-ветеринара відрізняється від агронома чи працівника лісового та садово- паркового  господарства,  і тим більше  від механіко-технологічних

 

спеціальностей. Специфічні особливості кожної професії необхідно враховувати при вирішенні  завдань професійно-прикладної фізич- ної підготовки.

Основними завданнями фізичного виховання у цей період є під- вищення  загальної  працездатності та захисних  сил організму, його опірності негативним  факторам  навколишнього середовища  і на цьому фоні розвиток  у студентів  професійно  важливих  якостей  та рухових навичок. Для цього на заняттях  рекомендується викорис- товувати  вправи із основної та атлетичної  гімнастики,  легкої атле- тики, спортивних  ігор, важкої атлетики, а також різні тренажери.

Особливу  увагу  слід  звертати  на засвоєння  природних  рухів, які мають прикладне значення,  — стрибки, лазіння  по канату і гім- настичній  стінці, вправи на рівновагу тощо. Важливе  значення  для вирішення завдань професійно-прикладної фізичної підготовки ма- ють плавання,  оздоровчий  біг, їзда на велосипеді, ходьба на лижах. У тих випадках, коли треба розвивати  специфічні для певного фаху рухові якості, які не можуть бути засвоєні за допомогою звичайних засобів фізичного виховання, використовують спеціалізовані занят- тя. Під час таких занять  навчають  спеціальних форм  професійно- прикладної  фізичної  підготовки: переправлятися через водні пере- шкоди, їздити на коні, велосипеді, мотоциклі, автомашині тощо.

Важливим засобом  професійно-прикладної підготовки,  що за- безпечує підтримання високої працездатності, є виробнича  гім- настика.  З урахуванням характеру  професійної діяльності  потріб- но впродовж  навчального  дня використовувати диференційовані комплекси  виробничої  гімнастики, які включають ввідну гімнасти- ку (5–8 хв до початку навчального дня), а також фізкультурні паузи (5–7  хв), фізкультурні хвилинки (1–2  хв) чи фізкультурні мікро- паузи активного відпочинку  (20–30 с). Враховуючи  важливість ви- робничої гімнастики для майбутньої ефективної трудової діяльнос- ті фахівців,  слід під час навчальних  занять  з фізичного  виховання пояснювати студентам  значення,  принципи  вибору  й основні  ви- моги методики складання комплексів  вправ, які використовуються для активного відпочинку.

Навчальний оздоровчо-тренувальний процес з фізичного вихован- ня передбачає також засвоєння  студентами необхідного теоретичного матеріалу, який сприяє  свідомо, з розумінням ставитися  до викорис- тання усіх засобів професійно-прикладної фізичної підготовки.

 

РОЗДІЛ IV

ФОРМИ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ВИХО- ВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Основна  форма оздоровчо-тренувальних занять з фізичного виховання студентів спеціального  навчального  відділення  — це обов’язкові заняття, передбачені  навчальними планами  і внесе- ні до загального  розкладу  занять.  Навчальний процес з фізичного виховання здійснює професорсько-викладацький склад кафедри  у формі уроку. Характерними ознаками,  що притаманні  цим формам занять,  є відносно  постійний  та однорідний  склад студентів,  чітка регламентація на діяльність і кількість  занять протягом навчально- го року, обсяг і характер  фізичних  навантажень,  наявність  зв’язку із змістом попередніх  і наступних  занять. Академічні навчальні  за- няття  проводяться у вигляді лекцій, бесід, методичних  та практич- них занять,  індивідуальних занять  під керівництвом викладача  та консультацій.

Ефективними формами  організації оздоровчо-тренувальних за- нять студентів спеціального  навчального відділення  є:

— групові заняття  під керівництвом викладача;

— індивідуальні заняття  із студентами викладачів;

— групові індивідуальні заняття  під керівництвом викладача;

— самостійні групові заняття студентів за груповими програмами;

— індивідуальні самостійні  заняття  студентів  за індивідуальни- ми програмами.

Основні форми проведення  оздоровчо-тренувальних занять:

— прогулянки, ближній туризм, походи вихідного дня;

— дозовані сходження  (теренкур);

— рухливі, спортивні ігри та естафети;

— участь у фізкультурно–спортивних заходах.

Окреме оздоровчо-тренувальне заняття  складається із трьох частин:

— підготовча частина;

— основна частина;

— заключна частина.

 

У  підготовчій  частині  оздоровчо-тренувального заняття  ви- рішуються завдання  оптимальної оперативної психофізіологічної підготовки  студентів  до виконання головного  завдання.  Найкра- ще цьому сприяють  вправи  типу  потягування, нахилів,  ходьби та стрибків на місці, в русі тощо.

В основній частині оздоровчо-тренувального заняття  вирішу- ються завдання, що спрямовані на розвиток основних функціо- нальних систем, рухових якостей, навичок, відновлення порушених функцій.  У цій частині заняття  широко  використовуються загаль- норозвивальні, аеробні, силові, спеціальні  вправи,  елементи  спор- тивних ігор та естафети.

У заключній частині оздоровчо-тренувального заняття  вирішу- ють завдання,  спрямовані  на переключення організму  на відновлю- вальний  режим функціонування і створення умов для розгортання відбудовних  процесів.  Це досягається  поступовим  зменшенням ін- тенсивності  виконуваних вправ, переключенням на дії, що дають ефект активного відпочинку, використанням релаксаційних, дихаль- них та інших вправ, що сприяють активізації відбудовних процесів.

Рекомендована схема проведення  комплексного  оздоровчо- тренувального заняття:

1. Підготовча частина

Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.

1.1. Самомасаж.

1.2. Вправи у потягуванні, на гнучкість та розтягування. Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.

1.3. Повільна  ходьба, біг підтюпцем.

Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.

1.4. Ходьба, вправи на приведення організму у відносно спокій- ний стан.

Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.

2. Основна частина

2.1. Аеробні вправи.

Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.

2.2. Загальнорозвивальні вправи, спеціальні  вправи для розвит- ку фізичних  якостей.

Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.

2.3. Вправи, що активізують діяльність  серцево-судинної та ди- хальної систем.

 

Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.

2.4. Прикладні вправи, вправи професійно-прикладної фізичної підготовки.

Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.

2.5. Спеціальні вправи лікувальної фізичної культури. Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.

2.6. Рухливі ігри, елементи спортивних  ігор тощо.

Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.

3. Заключна частина

3.1. Легкі аеробні вправи.

Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.

3.2. Дихальні вправи та вправи на розслаблення.

Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.

3.3. Масаж.

3.4. Визначення завдання  для  самостійної  роботи  з фізичного самовдосконалення.

3.5. Водні процедури.

Визначення ЧСС, результати записати в щоденник самоконтролю.