Історія політичних вчень - Навчальний посібник (Безродний Є. Ф., Уткін О. І.)

Передмова

Всесвітня історія політичних вчень — одна з важливих скла- дових частин духовної культури людства. В ній знайшли відобра- ження погляди мислителів трьох з половиною тисячоліть. За цей час умови життя людей і форми їх політичної організації в біль- шості випадків змінилися кардинально. На цьому шляху мислителі зводили своєрідні містки. Багато труднощів, зусиль волі, напру- ження розуму витрачено на пошуки відповідей, як зробити кращим життя людства. Мислителів усіх часів хвилювали, на наш погляд, головним чином такі проблеми:

1.         Що таке держава, її походження, кому вона служить і чиї інте-

реси захищає?

2.         Яка форма держави краще і чому слід віддавати перевагу тій чи іншій формі: демократії, аристократії чи абсолютній монар- хії і т. п.?

3.         Які ефективні функції держави, обов’язки і права громадян?

4.         Що таке політика і мораль, демократія, політична свідомість,

культура, етапи їх розвитку?

5.         В чому полягає справедливість? Чи справедлива рівність і нерів-

ність в суспільстві, як уникнути тих чи інших конфліктів тощо?

6.         Місце державних діячів в тому чи іншому суспільстві, їх права і обов’язки.

7.         Процес формування партійних і  громадських організацій та

особливості їх діяльності і т. п.

Цілком зрозуміло, що кожний народ проходить свій шлях до кращого буття. Тому, спираючись на загальнолюдські надбання по- літичної теорії і практики, можна знайти оптимальне розв’язання політичних проблем національного відродження тих чи інших кра- їн, зберегти інтелектуальні і матеріальні сили народу. Це в повній мірі стосується й України. Як вчив стародавній грецький письмен- ник і історик Плутарх, слід дивитись в історію, як в дзеркало. Муд- рець розумів — у цьому дзеркалі можна побачити не тільки героїв минулого, але й самих себе. У кожного покоління свої пристрасті й уподобання, свої уявлення про добро і зло. Чи не тому такою зрад- ливою буває посмертна доля навіть визнаних у віках героїв? На наш погляд, історія політичних вчень — це духовний заповіт одного по- коління, старшого молодшому, що починає жити, наказ, щоб все життя людство послідовно розвивалось, захоплювало своїми досяг- неннями розум, серця, ставало автографією, що називається всесвіт- ньою історією. Проте історія політичних вчень це не тільки одне ми- нуле, вона складає документ, по якому люди входять в сучасне, в во- лодіння цілої суми істин та знань, здобутих стражданнями, полити- ми часом кривавим потом; історія політичних вчень — програма майбутнього суспільного життя. То ж давайте поважати цю науку.

Вивчення історії політичних вчень мислителів минулого дає можливість пізнати себе, простежити, як формувалися політичні цін- ності тих чи інших народів, як еволюціонізувало їх мислення. Навчаль- ний посібник «Історія політичних вчень» задуманий авторами як виклад узагальнюючих проблем історії і політичних ідей, концепцій, виходячи  з  досвіду  викладання їх  у  вищих  навчальних  закладах СНД, в тому числі й в Україні, з урахуванням надбань світової полі- тичної думки. Об’єктивність викладу матеріалу — суттєва риса зміс- ту навчального посібника, який прислужиться не лише студентам, викладачам, а й кожному громадянинові, небайдужому до подій у світі, в Україні та до себе як суб’єкта політичної практики, буде сприяти процесу поступального розвитку філософсько-політичної думки, постійного спілкування і зростаючих зв’язків між народами.