Естетика - Підручник (Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І.)

§2. структуралІстська естетика

Структуралізм (від лат. structura — побудова, розміщення, по- рядок)  почав складатися у 20—30-х роках XX ст., а у 60—80-х набув найрізноманітніших філософських та естетико-мистептвознавчих інтерпретацій. Визначити причини появи структуралізму саме як ес- тетичної концепції  доволі складно, тому що взаємовплив соціальних і  теоретико-методологічних  передумов   виникнення  окремих   його шкіл відбувався в різних історичних  і наукових умовах. поява струк- туралізму  як конкретно-наукового напряму  пов’язана з переходом окремих  гуманітарних  наук від описово-емпіричного до абстрактно- теоретичного  рівня дослідження.  Цей перехід відбувався  через вико- ристання  структурного  методу моделювання, а також елементів фор- малізації і математизації.

Структурний метод — це виявлення структури,  сукупності відно- шень, стійкої основи будь-якого об’єкта, системи правил, спираючись на які можна розчленувати об’єкт, отримати  на його фундаменті  нові

«часткові»  об’єкти, з одного мати два, три і т. д. Якщо  йдеться  про об’єкти культури, то «процедура» структурного методу починається з фіксації «масиву» текстів, у яких дослідник передбачає наявність єди- ної структури.  потім починається процес «анатомування» текстів на сегменти (частини), в яких типові, неодноразово повторені відношен- ня пов’язують різнорідні пари елементів, виявляються найістотніші  в кожному  елементі якості. на підставі проведеного аналізу розкрива- ються зв’язки між сегментами,  вибудовується абстрактна  структура шляхом формально-логічного або математичного моделювання.

у гуманітарних науках виокремлення структурного аспекту здій- снюється,  здебільшого,  на знаковій  системі.  Структуралісти вважа-

 

ють, що свідоме  використання знака,  слова,  символу,  образу  «від- криє» позасвідомі глибинні структури, приховані механізми знакових систем. на цьому шляху структуралізм переплітається з семіотикою, з новітніми модифікаціями ідей З. Фрейда  і к. Юнга

Структуралісти розглядають культуру  як сукупність  знакових систем, найважливішими з яких є мова, наука, мистецтво, міфологія, релігія, звичаї, мода, реклама тощо. Саме на цих об’єктах структурно- семіотичний  аналіз  дає  змогу  виявити приховані   закономірності, яким  позасвідомо  підкоряється людина.  Цим  закономірностям від- повідають певні глибинні  рівні культури.  Слід зауважити,  що пред- ставники  структуралізму не оперують уніфікованим понятійно- категоріальним апаратом, тому ці глибинні рівні культури  визначені у к. Леві-Стросса як «ментальні  структури», у М. Фуко — як «епісте- ми», або «дискурсивні формації», у р. Барта — як «письмо».

Трансформація структурного   методу  в  естетичну  проблемати- ку мала як позитивні,  так і негативні  наслідки.  позитивним можна вважати  зближення естетики  з культурологічною та мистецтвознав- чою проблематикою. Водночас введення  в естетику  таких категорій, як  «структура»,  «знак»,  «функція», «поетична  мова»,  зумовлювало зміну і трансформацію категоріального апарату  естетики,  а вироби- ти пластичне  поєднання класичної  традиції  з новими  теоретичними пошуками  структуралісти не змогли,  к. Леві-Стросс висловив  таке міркування: «Земля  міфа кругла і дослідження її можна починати  з будь-якого місця»1. Це означає зміщення в теоретичній проблематиці наголосів з істотного на другорядне,  що призвело  під час аналізу, на- приклад,  людини, до «децентрації»  суб’єкта, аналізу  не сутності лю- дини, а її специфічних функцій  у контексті культури.

Естетична  проблематика структуралістів досить широка: від формулювання принципів структурного  дослідження словесного мистецтва до вивчення естетичної функції й естетичної норми; від фольклору та аналізу генези символів до мистецтвознавчих розробок специфіки поезії, живопису, стильової спрямованості творчості.

Особливе  місце в теоретичних  розробках структуралістів посідає проблема творчості. В їхніх працях можна натрапити на твердження, що моделлю  структуралістського розуміння людини  є особа митця. Водночас   дослідники   структуралізму  критично   оцінюють   внесок

1    LeviStrauss S. Mythologiques. Du miel aux cendrcs. — Paris, 1966. — P. 8.

 

теоретиків  цього напряму  в розробку  проблем  творчості: «Структу- ралізм  загалом  доволі  песимістично  дивиться  на можливості  твор- чості і творчої природи самої людини. Цей песимізм здатен перейти у філософсько-естетичний нігілізм, а за певних умов стати соціальним анархізмом»1.

на наш погляд, це критичне  зауваження цілком слушне, якщо орієнтуватися на традиційній підхід до порушення  і розв’язання ши- рокого кола проблем творчості. Та все ж структуралізм (зокрема, пра- ці р. Барта) розширює  межі традиційних (психологічних) підходів, збагачує понятійно-категоріальний апарат дослідження творчості, обґрунтовує естетико-мистецтвознавчі аспекти.

Аналізуючи специфіку літературної творчості, р. Барт вважає, що творчість  — це своєрідна  відповідь  людини  на самотність: не витри- мавши самотності, людина «віддає» іншим особисті, інтимні почуття й думки. кожний, хто мріє писати, змушений  (чи усвідомлює  він це, чи ні) писати для інших. Адже, як слушно зауважує  р. Барт, якби він думав лише про себе, йому «вистачило  б тієї своєрідної номенклату- ри, яку становлять його власні переживання, що є безпосереднім най- менням самого себе».

намагаючись  викласти  свої думки  й почуття  «для  інших»,  лю- дина потрапляє в полон системи «мовних топосів» і стає добровіль- ним полоненим  цих топосів, які роблять  «утопічною будь-яку  надію митця прорватися до «своєї» емоції, до «свого» предмета, до «своєї» експресії.  А щоб зруйнувати систему  «мовних  топосів»,  потрібно  у творчості  виявити «літературність», тобто «вжитися» в усі ролі, які пропонує  література, опанувати  її жанрову, стильову техніку і «варі- ювати», комбінуючи будь-які топоси.

Свобода варіювання  визначає  міру оригінальності письменника, а оригінальність є своєрідною підвалиною літератури. р. Барт рішуче засуджує будь-які твердження про «безпосередність», «спонтанність» творчого процесу. на його думку, лише «варіювання» літературних засобів, кодів, топосів дасть можливість  повноцінно  здійснити  твор- чий процес і уникнути  «банальностей» (термін  р. Барта).  у працях

70-х років дослідник  відмежовує  літературний твір як функціоную- чий  механізм  («наука  про літературу») від літературного  твору  як символічного  феномена, що має змістовні ознаки («критика»).

1     Грякалов А. А. Структурализм в эстетике. — Л., 1989. — С. 13.

 

Важливе  місце у функціонуванні науки  про літературу  і крити- ки посідають  «історичний» смисл  твору, рухливі,  мінливі  «трансіс- торичні»  смисли, а також «діалог» читача з літературним твором. у цьому процесі «нанизування» понять  поступово  виявляється роль і значення  інтерпретації  в реальному  існуванні твору.

проблема  інтерпретації  зблизила структуралізм із герменевти- кою, а розроблення поняття  текст-інтерпретація ввело у науковий обіг термін «герменевтичний структуралізм» Герменевтика  (від грец. epunveuco  — пояснюю)  хоч і має джерела  у давньогрецькій тради- ції тлумачення символів  міфів  або передбачень  оракулів,  проте на- укову  розробку  дістала  у працях  Ф.  Шлейєрмахера. Він розглядав герменевтику   як  універсальний  методологічний інструмент  аналі- зу культурно-історичних текстів. Спираючись на специфіку стилю, мови, побудови фрази, герменевтика дає можливість збагнути ін- дивідуальність автора  в контексті  конкретного історичного  часу. у концепції  Шлейєрмахера особливу роль відведено інтерпретаторові, який  ніби повторює  творчий  акт митця.  Але у творчості  митця,  на думку Шлейєрмахера, передує позасвідоме,  а позиція  інтерпретато- ра цілком  свідома і саме свідомість  допомагає  йому пройти  «герме- невтичне коло», тобто повністю відтворити мистецький взірець через аналіз окремих його частин. під час первинного ознайомлення з тво- ром в інтерпретатора складається «попереднє розуміння», а потім по- чинається  коригування враження, яке, просуваючись від сприйняття частин до реконструкції цілого, наближає  інтерпретатора до істини.

Спираючись на здобутки  Ф. Шлейєрмахера, В. дільтея, М. Гай- деггера, подальший розвиток саме естетичного аспекту герменевтики здійснює німецький  філософ  Г. Гадамер. Він проголошує  носієм ро- зуміння  історичних  культурних утворень  мову, яка повторює  моти- ви і стимули  гри. розробляючи ідею гри, Гадамер проголошує  твір мистецтва  специфічною  грою в «стихії мови». чи здатне мистецтво осягнути  істину?  у відповідь  на це запитання Гадамер вводить  по- няття естетична необов’язковість і наголошує на естетично-ігровому ставленні до дійсності.

Герменевтичний структуралізм наполягає  на розумінні  худож- нього твору як «тексту», а мистецтво  розглядає  його як символічну діяльність,  як тестування  заради  виявлення правди  про реальність. Мистецтво  створює «поле уявлення», в якому люди вільно «грають»,

 

відтворюючи реальність,  підлаштовуючи її під власні інтереси. Мис- тецтво моделює реальність  або пропонує її символічні  конструкції.

Художній твір як «текст» потребує процесу «читання»,  а полі- фонічність  «читання» спричинює  інтерпретаційний хаос. намаган- ня певним чином контролювати інтерпретаційний процес змусило теоретиків  увести  наприкінці 70-х років поняття  трансактивна  па- радигма, в якому,  завдяки  сприйманню,  поєднується читач  і текст. проте, і це розуміють представники герменевтичного структуралізму

80—90-х років (С. Фіш, н. Холланд),  кожен читач має власну версію текстуального значення, адже індивідуальне сприймання спирається на індивідуальний, інтелектуальний та емоційний  досвід, що подріб- нює значення  твору на безліч «індивідуальних сприймань» і призво- дить до суб’єктивізму.

В історії структуралізму в широкому  розумінні  цього поняття особливої ваги набув період після 60-х років XX ст., адже саме в цей час  структуралізм, за  визначенням відомого  німецького  філософа Б. Вальденфельса, стає  викликом. Вальденфельс зазначає:  «Струк- туралізм  тільки  тоді стає викликом, коли він уже більше не обмеж- ується  формально-науковим методом та застосуванням загальної  се- міотичної моделі, а висуває філософські домагання»1.

у цей період відбувається зближення структуралізму, герменев- тики, феноменології та зміна  наголосів щодо певних понять і теоре- тичних посилань. В ужиток вводяться  поняття структурний тоталі- таризм, антифеноменологія, заміна смислу на систему. популярності набуває концепція французького філософа  поля рікера, який нама- гається  поєднати  герменевтику, феноменологію,  екзистенціалізм та психоаналіз.  Формально п.  рікер належить  до представників релі- гійної феноменологічної герменевтики, проте, за слушним зауважен- ням Б. Вальденфельса, у рікера «все, що заведено називати  релігією, виростає  з етики». Етичне забарвлення ідей французького філософа не заважає йому розуміти роль і значення  естетичного як важливого чинника взаємодії різних філософських напрямів.

Феномен естетичного,  на думку  рікера,  може бути опанований за умови  поєднання трьох  рівнів:  рефлексивного, екзистенційного та семантичного.  при цьому  рікер слушно  наголошує  на значенні суб’єкта, який  тією чи іншою мірою відображає  сутність  цих спря-

1     Вальденфельс Б. Вступ до феноменології. — к., 2002. — С. 124.

 

мованостей.  Естетичне,  що найповніше  виявляє себе в мистецтві,  в кожному  конкретному мистецькому  творі, активізує  і процес  твор- чості митця, і процес реакції на твір з боку реципієнта.  у такому кон- тексті особливої  ваги набуває проблема  інтерпретації,  до з’ясування якої  рікер, з одного боку, залучає  психоаналітичні ідеї Фрейда,  а з другого — спирається на традиції класичної  феноменології. Можли- во, рікер дещо переоцінює  Фрейда,  стверджуючи,  що він намагався актуалізувати в людині естетичне начало. Водночас, рікер має рацію, виокремлюючи поняття  насолода, переживання як такі, що стимулю- ють інтерес до мистецтва, поглиблюють  інтерпретаційні процеси.

Ще  один важливий аспект  позиції  п.  рікера пов’язаний  з його намаганням зіставити  минуле й сучасне в розвитку  мистецтва  як компонента  культури.  Вченого цікавить  буття культури  як історич- ної цілісності, він аналізує окремі аспекти культури, поєднання яких дало б змогу  подолати  її фрагментарність. Таке  завдання  потребує широкого залучення історичного  досвіду. увагу рікера привертає спадщина Арістотеля та Августина, і він намагається певні її складо- ві розглядати з позицій  структуралізму. Щодо  Арістотеля,  то рікер звертає увагу не стільки на ідею мімезису — найпопулярнішого серед сучасних дослідників арістотелівського поняття, — скільки на фабулу і властиву їй упорядкованість подій у художньому творі. Це дає мож- ливість залучити традиційну, передусім для грецької трагедії, єдність шести частин: 1) розповіді, 2) характеру, 3) мови, 4) думки, 5) видо- вища, 6) музичності.  усі ці частини, як відомо, мали «працювати»  на фабулу і відповідно  сприяти  інтерпретуванню твору. певним чином саме на підставі  міркувань  Арістотеля  про поезію, яка філософічні- ша та серйозніша від історії, формується думка рікера про поезію, що більша, ніж «мистецтво  створення поем». поезію рікер ототожнює  з процесом «проживання заново».

Естетичні ідеї Августина дали рікеру можливість  осучаснити по- няття оповідність, що відображає суб’єктивне відчуття часу. Завдяки оповідності  людина, яка сприймає  мистецький твір, виробляє в собі нове ставлення до певних історичних подій, а завдяки уяві та фантазії руйнує часові обмеження.

Аналізуючи  різні модифікації структуралізму, слід враховувати також  традиції,  які  складалися в російській  філософії  та естетиці. на початку  XX ст. тут були популярними структурно-семіотичні та

 

структурно-функціональні тенденції підходу до аналізу філософсько- естетичної проблематики: Московський лінгвістичний гурток (п. Бо- гатирьов, р. Якобсон, Г. Шпет), Товариство вивчення поетичної мови (В. Шкловський, Б. Томашевський), «Формальна» («морфологічна») школа (В. Виноградов,  В. Жирмунський). російські теоретики  зосе- редили  увагу  передусім  на розробленні форми  (морфології) твору. дослідників цікавили мовні системи, що поєднують слова, а самі сло- ва розглядалися як носії граматичних  вражень, як основа для нових формоутворень. Спираючись на розробки  20-х років, частина  росій- ських учених продовжувала працювати  в структурно-семіотичному, структурно-функціональному напрямах  на основі празького лінг- вістичного гуртка, який вніс багато важливого  і цікавого у зазначену проблематику в період 1926—1950 pp. Створений відомим  чеським мовознавцем  В. Матезіусом,  одним із засновників функціональної лінгвістики, празький лінгвістичний гурток  об’єднав європейських учених, які поділяли погляд, що мова, передусім, є системою знаків, має соціальний  і функціональний характер. розробляючи естетичну проблематику, р. Якобсон, п. Богатирьов, М. Трубецькой та чеський філософ,  естетик, літературознавець Ян Мукаржовський зосередили увагу на питаннях співвідношення естетики й літературознавства, ес- тетичної функції  і специфіки трансформації її у мовному мистецтві, застосування структурного методу до поезії, прози, поетичного та му- зичного фольклору.