Естетика - Підручник (Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І.)

ВІд авторІв

друге, доповнене  і перероблене,  видання  підручника  підготовлено  викла- дачами київського національного університету  імені Тараса Шевченка  (Л. Т. Левчук,  В. і. панченко, д. Ю. кучерюк) та київського національного універ- ситету театру, кіно і телебачення  імені і. к. карпенка-карого (О. і. Оніщенко). у підручнику  відображено наукову спрямованість авторів, їхні теоретичні роз- робки та використано досвід викладання естетики  як науки, що органічно по- єднує багатовікову історію розвитку з інтерпретацією таких складних проблем, як естетичне почуття, прекрасне, досконале, трагічне, комічне.

історія кожної науки має самоцінне  значення.  Це стосується  й історії ес- тетики, адже паростки естетичних знань знаходимо у філософських теоріях багатьох країн світу, а в давній Греції, китаї, індії, у Візантії та київській русі естетика представлена  потужним компонентом  культуротворення.

Маючи  тривалу  і складну  історію, естетика  є наукою  відкритою  — здат- ною постійно  збагачуватися, розширювати обсяг знань, відображаючи дина- міку життєвих  процесів. Яскравим  свідченням  відкритості  цієї науки є транс- формація класичної  естетики  в посткласичну та некласичну  епохи, а також активний розвиток  постмодерністської моделі естетичного знання.

Сучасна естетика виступає як метатеорія  мистецтва  і визначає  шляхи формування досконалої  людської  чуттєвості,  здійснює  величезний вплив  на художню культуру  суспільства.  Взаємодіючи  з іншими науками, зокрема ети- кою і психологією, естетика сприяє виявленню творчих можливостей людини, розкриттю  її морально-етичного потенціалу.

В україні накопичено великий  досвід викладання і пропаганди  естетич- них знань. Формуючи зміст підручника, автори прагнули максимально враху- вати теоретичний доробок сучасних дослідників і репрезентувати естетику як складну, багатовимірну і водночас цілісну систему знань.

За роки, що минули після виходу у світ першого видання підручника, з’явилися нові теоретичні праці, присвячені розкриттю специфіки естетичною, природи  художньої  творчості,  висвітленню особливостей  різних  мистецьких напрямів,  істотно  збагатився  понятійно-категоріальний апарат,  удосконали- лися методичні принципи  викладу матеріалу в навчальному курсі.

усі ці зміни автори намагалися відобразити в другому, доповненому  й пе- реробленому, виданні. до підручника  увійшли  нові розділи: «Видова специфі- ка мистецтва  в контексті естетичної теорії» та «українська естетика: історична традиція й сучасний стан». Значну увагу приділено висвітленню постмодерніст- ської естетики та динаміки розвитку модерного й постмодерного мистецтва.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам за кваліфікований, неупе- реджений аналіз тексту підручника.

Л. Т. Левчук, В. і. панченко, О. і. Оніщенко,  д. Ю. кучерюк