Естетика - Підручник (Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І.)

Анотація

Л. Т. Левчóê, В. І. Панченêо,

О. І. Оніщенêо, Д. Ю. Кóчерюê

ЕСТЕТИКА

ПІДРУЧНИК

Затверджено

Міністерством освіти і наóêи Уêраїни

для стóдентів вищих навчальних  заêладів

3-тє видання, доповнене і перероблене

Київ

«Центр  óчбової літератóри»

2010

УДК   37.036(075.8)

ББК  87.8я73

Е  86

Гриф надано Міністерством освіти і наóêи Уêраїни (Лист № 14/18.2-722 від 04.04.2005)

Рецензенти:

Попович М. В. – доêтор філософсьêих наóê, професор (Інститóт філософії НАН Уêраїни);

Бровêо М. М. – доêтор філософсьêих наóê, професор (Київсьêий національний лінãвістичний óніверситет).

Автори:

доêтори  філософсьêих наóê, професори Л. Т. Левчóê (розділи: I; XI; ХІІ; XIII  —

§1, 2, 4; XV — §2 ó співавторстві з О. І. Оніщенêо); В. І. Панченêо (розділи: ІІ; ІІІ; IV; Х; ХIV); О. І. Оніщенêо (розділи: VІІІ;IX;XIII — §3; XV — § 2 ó співавторстві з Л. Т. Левчóê); êанд. філос. наóê, доц. Д. Ю. Кóчерюê  (розділи; V; VI; VII).

 

Е 86

Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І., Кучерюк Д. Ю.

Естетиêа: Підрóчниê / За заã. ред. Л. Т. Левчóê.  – 3-тє вид., допов. і пе-

реробл. – К.: Центр óчбової літератóри, 2010. – 520 с.

ISBN  978-611-01-0109-7

 

Серед гуманітарних наук естетика  посідає особливе  місце. Послуговуючись багато- віковими надбаннями, вона активно  впливає на формування чуттєвої  культури людини. Висвітлено шляхи  становлення й розвитку естетики,  розглянуто такі наріжні  її пробле- ми, як естетичні  категорії,  природа  мистецтва,  художня  творчість,  специфіка розвитку європейської та української естетики XX століття.

Автори  пропонують свій погляд  на історію, проблематику, теоретично-практичне значення естетичного знання.

Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями естетики.

 

ISBN 978-611-01-0109-7

УДК   37.036(075.8)

ББК  87.8я73

© Левчóê Л. Т., Панченêо В. І.,

Оніщенêо  О. І., Кóчерюê Д. Ю., 2010

© Центр óчбової літератóри, 2010