Естетика - Підручник (Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: ВІд авторІв
Читать: § 2. предмет естетики в процесІ розвитку проблематики науки
Читать: §3. естетика як самостІйна наука
Читать: § 4. розвиток посткласичноЇ естетики
Читать: §3. естетичнІ форми суспІльних вІдносин
Читать: §4. природа в структурІ естетичноЇ дІяльностІ
Читать: §5. естетична дІяльнІсть І мистецтво
Читать: §2. естетичний смак
Читать: §3. естетичний Ідеал
Читать: §4. естетичнІ погляди І теорІЇ
Читать: §2. категорІЇ «гармонІя» І «мІра»
Читать: § 3. категорІЇ «прекрасне» І «потворне»
Читать: §4. категорІЇ «пІднесене», «героЇчне», «низьке»
Читать: §5. категорІЇ «трагІчне» І «комІчне»
Читать: §2. парадигмальне визначення мистецтва: поняття І сутнІсть
Читать: §3. ІнтенцІя людського як предмет І естетична притаманнІсть мистецтва
Читать: §4. вІдображально-виражальна природа мистецтва
Читать: §5. художнІсть змІсту І форми
Читать: §6. стиль як естетико- мистецтвознавча категорІя
Читать: §2. чуттЄва безпосереднІсть художнього образу
Читать: §3. принцип антиномІчностІ й структура художнього образу
Читать: § 4. умовнІсть І знаковІсть в художньому образІ
Читать: § 5. унІверсалІЇ художнього символу
Читать: § 6. асоцІативнІсть, метафоризм І алегоричнІсть як чинники художньо-образноЇ виразностІ
Читать: §2. свобода І детермІнІзм у мистецтвІ
Читать: §3. художнІй твІр як форма І спосІб соцІального буття мистецтва
Читать: §4. етнонацІональне у мистецтвІ: традицІЇ І новий контекст
Читать: §5. Історична динамІка функцІй мистецтва
Читать: § 2. модель видовоЇ специфІки мистецтва: середньовІччя
Читать: §3. модель видовоЇ специфІки мистецтва: вІдродження
Читать: §4. модель видовоЇ специфІки мистецтва: новий час
Читать: §5. модель видовоЇ специфІки мистецтва: xix—xx столІття
Читать: § 2. художня творчІсть у контекстІ мІждисциплІнарного пІдходу
Читать: §3. естетичнІ засади художньоЇ творчостІ
Читать: ІсторичнІ закономІрностІ художнього розвитк
Читать: §2. неопозитивІстська естетика
Читать: §3. психоаналІтична естетика
Читать: §4. естетичнІ проблеми в контекстІ «глибинноЇ психологІЇ»
Читать: §5. ІнтуЇтивІстська естетика
Читать: §2. структуралІстська естетика
Читать: §3. екзистенцІалІстська естетика
Читать: §4. неотомІстська естетика
Читать: §5. постмодернІстська естетика
Читать: Мистецька практика xx столІття
Читать: § 1. фовІзм, кубІзм, футуризм
Читать: §2. абстракцІонІзм
Читать: §3. експресІонІзм
Читать: §4. сюрреалІзм
Читать: §2. полІтика в галузІ культури І мистецтва
Читать: §2. украЇнський естетичний дискурс кІнця xix — першоЇ половини xx столІття
Читать: §3. украЇнська естетика другоЇ половини xx столІття