Господарське право України - Навчальний посібник (Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С.)

Література

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. –

1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України. Від 16 січня 2003 р. № 436-IV. З подаль-

шими змінами // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 18, № 19–20,

№ 21–22. – Ст. 144.

3. Кодекс торгового мореплавства України. Від 23 травня 1995 р. № 176/95-

ВР. З подальшими змінами // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1995. – № 47–

52. – Ст. 349.

4. Кримінальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2008.

5. Кодекс про адміністративні правопорушення. – Х.: Одіссей, 2008.

6. Цивільний кодекс України. Від 16 січня 2003 р. № 435-IV. З подальшими

змінами // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичний осіб та фізичних

осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р. № 755-ІV // www.rada.gov.ua

8. Закон України. Про інноваційну діяльність. Від 4 липня 2002 р. № 40-

IV. З подальшими змінами // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. –

№ 36. – Ст. 266.

9. Закон України. Про банки і банківську діяльність. Від 7 грудня 2000 р.

2121-III. З подальшими змінами // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. –

№ 5–6. – Ст. 30.

10. Закон України. Про загальні засади створення і функціонування спеці-

альних (вільних) економічних зон від 13 жовтня 1992 р. № 2673-XII. З подальши-

ми змінами // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 50. – Ст. 676.

11.  Закон  України.  Про  зовнішньоекономічну  діяльність.  Від  16  квітня

1991 р. № 959-XII. З подальшими змінами // Відомості Верховної Ради УРСР

(ВВР). – 1991. – № 29. – Ст. 377.

12.  Закон  України  Про  захист  від  недобросовісної  конкуренції.  Від

07.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

13. Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або ви-

знання його банкрутом. Від 07.03.2002 р.

14. Закон України Про захист економічної конкуренції: від 11.01.2001 р. //

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

15. Закон України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валю-

ті // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 28. – Ст. 135.

16. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-

VI // Голос України від 03.08.2010 р. – № 142.

17. Закон України Про товарну біржу: від 10.12.91 р. // Відомості Верховної

Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

18. Закон України. Про концесії від 16 липня 1999 р. № 997-XIV. З подаль-

шими змінами // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 41. –

Ст. 372.

 

19. Закон України. Про ліцензування певних видів господарської діяльнос- ті. Від 1 червня 2000 р. № 1775-III. З подальшими змінами // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 36. – Ст. 299.

20. Закон України. Про наукову і науково-технічну діяльність. Від 13 грудня

1991 р. № 1977-XII. З подальшими змінами // Відомості Верховної Ради України

(ВВР). – 1992. – № 12. – Ст. 165.

21. Закон України. Про наукову і науково-технічну експертизу. Від 10 лю-

того 1995 р. № 51/95-ВР. З подальшими змінами // Відомості Верховної Ради

України (ВВР). – 1995. – № 9. – Ст. 56.

22. Закон України. Про оподаткування прибутку підприємств. В редакції

Закону України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР із змінами і доповненнями // Ві-

домості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – № 27. – Ст. 181.

23. Закон України. Про патентування деяких видів підприємницької діяль-

ності в Україні. Від 23.03.96 р. № 98/96-ВР // Відомості Верховної Ради Украї-

ни. – 1996. – № 20. – Ст. 82.

24. Закон України. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної

діяльності технологічних парків. Від 7 березня 2002 р. № 3118-III. З подальши-

ми змінами // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 33. – Ст. 238.

25. Закон України. Про спеціальну економічну зону «Яворів». Від 15 січня

1999 р. № 402-XIV. З подальшими змінами //Відомості Верховної Ради України

(ВВР). – 1999. – № 15. – Ст. 82.

26. Закон України. Про страхування. Від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР.

З подальшими змінами // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. –

№ 18. – Ст. 78.

27. Закон України. Про оренду державного та комунального майна: від

14.03.95 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 15. – Ст. 99.

28. Закон України Про передачу об’єктів права державної та комунальної

власності: від 03.03.98 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – 9 квітня.

29. Закон України. Про приватизацію майна невеликих державних підпри-

ємств (малу приватизацію). Від 06.03.92 р. (в редакції Закону від 15.05.96 р.) //

Урядовий кур’єр. – 1996. – 22 серпня.

30. Закон України. Про державну підтримку малого підприємництва. Від

19.10.2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – 22 листопада.

31. Закон України. Про інвестиційну діяльність. Від 18.09.1991 р. № 1560 –

ХІІ. З подальшими змінами // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. –

№ 47. – Ст. 646.

32. Закон України. Про господарські товариства. Від 19.09.1991 р. // Відо-

мості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

33. Закон України. Про приватизацію державного майна. Від 04.03.92 р. (в

редакції Закону від 19.02.97 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. –

№ 17. – Ст. 122.

34. Закон України. Про Антимонопольний комітет України. Від 26.11.93 р. //

Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

35. Закон України. Про режим іноземного інвестування. Від 19.03.1996 р.

№ 93/96 – ВР. З подальшими змінами // Відомості Верховної Ради України

(ВВР). – 1996. – № 19. – Ст. 80.

 

36. Закон України. Про Національний Банк України. Від 20.05.1999 р. З по- дальшими змінами // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 29. – Ст. 238.

37. Закон України. Про концесії. Від 16.07.99 р. // Відомості Верховної Ради

України. – 1999. – № 41. – Ст. 372.

38. Закон України. Про природні монополії. Від 20.04.2000 р. // Урядовий

кур’єр. – 2000. – 24 червня.

39. Закон України. Про Державну програму приватизації. Від 18.05.2000 р. //

Урядовий кур’єр. – 2000. – 22 червня.

40. Закон України. Про міжнародне приватне право. Від 23.06.2005 р.

№ 2709 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.

41. Програма розвитку в Україні спеціальних (вільних) економічних зон і

територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності на період до 2010

року: Схвалена Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.99 р. № 1756 //

www.rada.gov.ua

42. Програма розвитку в Україні спеціальних (вільних) економічних зон і

територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності на період до 2010

року: Схвалена Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.99 р. № 1756 //

www.rada.gov.ua

43. Рекомендацій ВГСУ від 28 грудня 2007 р. № 04-5/14 «Про практику за-

стосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних від-

носин» // www.rada.gov.ua

Навчальна література

1. Акціонерне право: навч. посібник / за заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупча- на. – К.: Ін Юре, 2004. – 256 с.

2. Альошин О. Розгляд справ з корпоративних спорів / О. Альошин, Т. Слі- пачук // Правовий тиждень. – 2008. – 4 березня.

3. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні ас- пекти) / О.А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

4. Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні / М.Д. Бой- ко. – К.: Атіка, 2007. – 712 с.

5. Буднік М.М. Фінансовий ринок: навч. посібник / М.М. Буднік, Л.С. Мар- тюшева, Н.В. Сабліна. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 334 с.

6. Василенко В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / В. Василен- ко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 440 с.

7. Ващенко Ю.В. Банківське право / Ю.В. Ващенко. – К., 2006. – 344 с.

8. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій / О.М. Вінник. – К.: Атіка,

2004. – 624 с.

9. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник / О.М. Вінник. – К.: Юри-

дична думка, 2005. – 568 с.

10. Вінник О.М. Акціонерне право: навч. посібник / О.М. Вінник, В.С. Щер-

бина; за ред. проф. В.С. Щербини. – К.: Атіка, 2000. – 544 с.

11. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник /

О.П. Віхров. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.

 

12.  Воронова  Л.К.  Финасовое  право:  учебн.  пособие  /  Л.К.  Воронова, Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2003. – 366 с.

13. Высоцкий Д. Концептуальные подходы к формированию оптимальной модели инновационного развития экономики Украины / Д. Высоцкий // Під- приємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 52–57.

14. Господарське право України: навч. посібник / за ред. Н.О. Саніахмето- вої. – Х.: Одіссей, 2005. – 608 с.

15.  Господарське  право  України:  підруч.  для  студ.  вищ.  навч.  закл.  / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.

16. Господарське право України: підручник для студентів юридичних спе- ціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. По- горецька та ін.; за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х.: Право,

2005. – 384 с.

17. Господарське право: навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Нежи-

вець – К.: Кондор, 2003. – 400 с.

18. Господарський кодекс України. Коментар / за заг. ред. Н.О. Саніахме-

тової. – Х.: Одіссей, 2004. – 848 с.

19. Домбругова А. Агентські відносини у сфері господарювання / А. Домб-

ругова // Юридичний Вісник України. – 2005. – № 10. – С. 14.

20. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування:

навч. посібник / А.П. Дука. – Вид. 2-е. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.

21. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: навч. посіб-

ник / В.А. Євтушевський. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.

22. Завальна Ж.В. Валютне право України / Ж.В. Завальна, М.В. Старин-

ський. – Суми: Університетська книга, 2005. – 304 с.

23. Заверуха І.Б. Банківське право: посібник для студ. юрид. та екон. спец.

вищ. навч. заклад. / І.Б. Заверуха. – Л.: Астролябія, 2002. – 222 с.

24. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.,

2000. – 418 с.

25. Задихайло Д.В. Корпоративне управління: навч. посібник / Д.В. Зади-

хайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – X.: Еспада, 2003. – 688 с.

26. Зельдіна О. Правове регулювання інноваційної діяльності в умовах

технопарків України: окремі питання / О. Зельдіна // Право України. – 2004. –

№ 12. – С. 54–56.

27. Зюнькін А.Г. Фінансове право / А.Г. Зюнькін. – К.: МАУП, 2001. – 179 с.

28. Карманов Є.К. Банківське право України / Є.К. Карманов. – Х., 2000. –

647 с.

29. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: учеб. пособие / Е.Р. Ки-

бенко. – X.: Эспада, 2001. – 288 с.

30. Колосов Р.В. Поняття й місце агентського договору в цивільному пра-

ві / Р.В. Колосов // Часопис Київського університету права. – 2002. – № 3. – С. 42–

44.

31. Корпоративне управління: підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак,

М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.

32.  Костюченко  О.А.  Банківське право / О.А.  Костюченко. –  К.: МАУП,

2000. – 240 с.

 

33. Кравчук В.М. Корпоративне право / В.М. Кравчук // Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.

34. Краснокутська Н. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Н. Крас- нокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

35. Красько И. Агентский договор / И. Красько // Підприємництво, госпо- дарство і право. – 1999. – № 10. – С. 30–34.

36. Крысенко Т. Агентский договор / Т. Крысенко // Бухгалтерия, налоги, бизнес. – 2005. – № 14 (476) – С. 48–51.

37. Кудрявцева В. Проблеми законодавчого забезпечення інноваційної діяльності / В. Кудрявцева // Підприємництво, господарство і право. – 2004. –

№ 12. – С. 91–94.

38. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: підручник / Л.П. Кула-

ковська, Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2009. – 544 с.

39. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: навч. посібник / Л.П. Кулаковська. –

К.: Каравела, 2008. – 312 с.

40. Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвит-

ку: монографія / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко. – К.: Центр навчальної

літератури, 2009. – 548 с.

41. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / кол.

авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; за заг. ред. В.К. Маму-

това. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

42. Орлюк О.П. Фінансове право: навч. посібник / О.П. Орлюк. – К.: Юрін-

ком Інтер, 2005. – 488 с.

43. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

навч. посібник / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.

44. Раровська В.В. Біржова діяльність: навч. посібник / В.В. Раровська,

Л.А. Останкова, С.Е. Акопов. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 144 с.

45. Різник С.В. Верховна Рада України як організаційно-правова гарантія

конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність /

С.В. Різник // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 427–432.

46. Святоцький О. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Украї-

ні / О. Святоцький. – К.: Ін Юре, 2003. – 80 с.

47. Симсон О. Правовая квалификация инновационной деятельности /

О. Симсон // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 3–6.

48. Симсон О. Пути совершенствования государственно-правового регу-

лирования инновационной деятельности / О. Симсон // Підприємництво, гос-

подарство і право. – 2004. – № 11. – С. 110–113.

49.  Сорочинський  Ю.В.  Інноваційна  діяльність  як  правова  категорія  /

Ю.В. Сорочинський // Вісник Хмельницького інституту регіонального управлін-

ня та права. – 2002. – № 2. – С. 187–191.

50. Стеченко Д. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посіб-

ник / Д. Стеченко. – К.: Вища школа, 2002. – 254 с.

51. Страхові послуги: підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманко-

ва. – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

52.  Сук  Л.К.  Організація  бухгалтерського  обліку:  підручник  /  Л.К.  Сук,

П.Л. Сук. – К.: Каравела, 2009. – 624 с.

 

53. Тарасюк  Г.М.  Планування комерційної діяльності: навч. посібник / Г.М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2008. – 400 с.

54. Таран Л.В. Специальный правовой режим предпринимательской дея- тельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследо- вание) / Л.В. Таран. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2004. – 256 с.

55. Фінансове право України: підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Кри-

ницький; за ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 557 с.

56. Хозяйственное право Украйни: учебник / под ред. А.С. Васильева,

О.П. Подцерковного. – Х.: Одиссей, 2005. – 464 с.

57. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Ха-

хулина и др.; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

58. Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – К.:

Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

59. Янсен Ф. Эпоха инноваций / Ф. Янсен. – М.: Инфра-М, 2002. – 308 с.