Господарське право України - Навчальний посібник (Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С.)

Передмова

Особливістю господарської діяльності є її безперервний розвиток, поява нових форм здійснення господарської діяльності тощо. Постій- на зміна та прийняття нових нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність та визначають порядок й необхідні умови для здійснення окремих видів господарської діяльності, обумовлюють не- обхідність вивчення загальних вимог до господарювання, а також дета- лізації особливостей здійснення певних видів господарської діяльності.

В умовах реформування економіки України регуляторна роль дер- жави знаходить свій прояв у різних сферах господарської діяльності. При цьому державне регулювання економіки, напрямки, форми та об- сяги якого визначаються характером та гостротою економічних, соці- альних та господарських проблем, покликане забезпечити економіч- ну рівновагу та стійкий розвиток. Однак широке коло питань держава залишає для вирішення самим суб’єктам господарювання та суб’єктам організаційно-господарських повноважень з метою дотримання прин- ципу саморегуляції ринкових відносин.

Господарська діяльність базується на різноманітності суб’єктів гос- подарювання різних форм власності. Засади ринкової економіки пе- редбачають повну господарську самостійність підприємств та фізичних осіб – підприємців, що вступають в різноманітні виробничі, господарські та інші зв’язки. Ці суспільні відносини (між суб’єктами господарювання, а також між ними і державними та іншими органами) потребують пра- вового регулювання.

Загальні засади здійснення господарської діяльності закріплені у Конституції України, Господарському та Цивільному кодексах України. Однак видів господарської діяльності досить багато, тому неможливо всі правові вимоги щодо господарювання об’єднати в один кодифікова- ний акт. У зв’язку з цим для вивчення дисципліни «Господарське право України» необхідне опанування великої кількості нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність.

У пропонованому посібнику висвітлено основні правові інститути загальної частини господарського права, а також питання правового ре-

передмова

гулювання окремих сфер господарського життя на основі чинного гос- подарського та господарського процесуального законодавства України. Докладно розглядаються загальні положення щодо суб’єктів господар- ської діяльності, їх видів та організаційно-правових форм, аналізується процедура реєстрації в усіх державних органах, порядок отримання лі- цензій, патентів та інших дозволів, висвітлюються питання укладання, зміни та розірвання господарських договорів. Особлива увага звертаєть- ся на специфіку господарських договорів різних видів, підстави та поря- док визнання їх недійсними. Головну увагу зосереджено на правових питаннях здійснення господарської діяльності та управління нею.

Слід зауважити, що за формою викладення матеріалу навчальний посібник розрахований на осіб, що вже мають певний обсяг знань із фундаментальних галузей права – цивільного, сімейного, адміністратив- ного, податкового права та інших, а також загальної теорії права. Тому в посібнику розглядається не сутність певних правових категорій, а те, як вони спрацьовують у господарській діяльності, впливають на кінцевий результат діяльності, позначаються на майновому стані суб’єктів госпо- дарювання.

За останні роки в Україні прийнято нові кодифіковані та спеціаль- ні правові акти, що регулюють господарську діяльність, зокрема Цивіль- ний кодекс України, Господарський кодекс України, Цивільний проце- суальний кодекс України, Закон України «Про акціонерні товариства» тощо. Крім того, прийняті раніше нормативні акти господарського зако- нодавства постійно зазнають змін. Також узагальнення судової практи- ки та рекомендації Вищого господарського суду України та Верховно- го суду України відіграють важливу роль для вирішення господарських спорів та захисту прав суб’єктів господарювання. Поступово змінюєть- ся програма й обсяг викладання господарського права у вищих навчаль- них закладах, що пов’язано з реорганізацією освіти в країні та узгоджен- ням її з Болонським процесом. Запропонований посібник «Господар- ське право України» підготовлений на кафедрі права Дніпропетровсько- го університету економіки та права імені Альфреда Нобеля і, за задумом авторів, призначений для позааудиторної підготовки студентів.

У розглянутих темах навчального посібника органічно поєднуєть- ся теорія і практика правового супроводу господарської діяльності, заго- стрюється увага на недоліках законодавчого регулювання окремих гос- подарських відносин.

Навчальний посібник відповідає навчальному плану підготовки юристів спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рів- нем «бакалавр», також може використовуватись як навчальний посіб- ник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних за- кладів та буде корисним керівникам підприємств, бухгалтерам, іншим

практикам у сфері господарської діяльності.